Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
ARCHITEKTŪROS INŽINERIJA – DĖL TIKSLUMO IR GROŽIO
Šiuo metu statant kiek sudėtingesnį pastatą, jo architektūrą ir konstrukcijas dažniausiai projektuoja skirtingi specialistai. Kai inžinieriai ir architektai dirba atskirai, gali nukentėti tikslumas arba menas ir grožis. Siekiant sutelkti projektavimo procesus į vienas rankas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) rengia architektūros inžinierius, gebančius suderinti ir matematiką, ir vizualiką, ir estetiką.   Skaityti daugiau >>
 
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, vykstant ūkio restruktūrizacijai, statomų statinių struktūra ženkliai pakito. Vis daugiau yra statoma infrastruktūros statinių, kurie pasižymi savitais architektūriniais planiniais sprendiniais ir gana sudėtingais konstrukciniais sprendiniais. Artimiausius 20 – 30 metų tokių statinių statybos apimtys sudarys apie 60 % visų statomų šalyje pastatų. Šios paskirties objektams projektuoti reikalingi specialistai, gerai išmanantys architektūrines planines sandaras ir gebantys spręsti tokių pastatų konstrukcinę sandarą.
 
Statybos fakultete rengiami statybos inžinerijos krypties statybos mokslo bakalaurai universitetinių pagrindinių studijų metu gauna gerą inžinerinį paruošimą ir gali sėkmingai dirbti: projektavimo įmonėse, rengdami statinių projektų konstrukcinę dalį; statybos rangos darbų įmonėse. Architektūros fakultete rengiami architektūros mokslo bakalaurai universitetinių pagrindinių studijų metu gauna gerą architektūrinio projektavimo paruošimą.
 
 
Statybos inžinerijos studijų krypties architektūros inžinerijos studijos programos bakalaurai ir magistrai rengiami VGTU Statybos fakultete.
 
Baigęs universitetines pagrindines studijas pagal architektūros inžinerijos studijų programą statybos inžinerijos bakalauras yra įgijęs aukštąjį statybos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą, statybos inžinieriaus  kvalifikaciją ir yra pasirengęs:
 • dirbti ir specializuotis projektavimo įmonėse, kuriančiose infrastruktūros bei kitų objektų architektūrinę bei konstrukcinę projekto dalis, taip pat organizacinį, techninį bei vadybinį darbą privačiose ir valstybinėse statybos įstaigose;
 • specializuotis magistrantūroje.
Baigęs magistratūros pakopos studijas statybos inžinerijos magistras yra įgijęs statybos inžinieriaus  aukštąjį išsilavinimą ir yra pasirengęs :
 • dirbti savarankiškai projektavimo įmonėse projekto ir projekto dalių (architektūrinės, konstrukcinės) vadovu, taip pat organizacinį, techninį bei vadybinį darbą privačiose ir valstybinėse statybos įstaigose;
 • tęsti studijas doktorantūroje.
Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos

Fakultetas: Statybos fakultetas
Kvalifikacinis laipsnis ir (arba) profesinė kvalifikacija: Statybos inžinerijos bakalauras
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Studijų programa, valstybinis kodas: Architektūros inžinerija, 612H20004
 
Stojant į Architektūros inžinerijos studijų programą privalomas piešimo testas.

Studijų programos tikslai

Studijų programos tikslai
 
1. Suteikti specialistams fundamentalų požiūrį į statybos investicinį procesą kaip visumą; ugdyti gebėjimus statybos idėjai pagrįsti, projektuojamo objekto programai parengti, statinio projektavimo užduočiai kompleksiškai spręsti, įvertinant inžinerijos, meno, socialinius, ekonomikos, teisės ir vadybos aspektus.
2. Ugdyti metodologinius, praktinius, specialiuosius, asmeninius ir socialinius gebėjimus inžinerinei analizei, projektavimui ir veiklai bei formuoti įgūdžius statinių architektūros ir jų struktūrų projektavimo būdams, metodams ir priemonėms.
3. Derinti inžinerijos ir meno žinias, kurias formuoja mokslo, technikos ir technologijų pažanga, statybos investicinių procesų vystymasis.
4. Formuoti šiuolaikiškas informacinėmis technologijomis grįstas savarankiško darbo formas, informacijos atrinkimo ir sisteminimo bei saviugdos įgūdžius, savarankiškai gilinti žinias.

Numatomi studijų rezultatai

Numatomi studijų rezultatai
Žinios
Z1. Žinoti ir suvokti gamtos mokslų ir matematikos pagrindus, kad galėtų suprasti statinių medžiagų ir konstrukcijų mechaniką, sistemiškai suprasti statinio architektūros ir konstrukcijų projektavimo esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus.
Z2. Turėti nuosekliai susietų statinio architektūros ir inžinerijos sandaros žinių.
 
Gebėjimai tirti
GT1. Gebėti rasti profesinę informaciją, naudojant duomenų bazes ir kitus informacinius šaltinius.
GT2. Turėti darbo su įranga, naudojama statybinių medžiagų, detalių ir konstrukcijų tyrimams, įgūdžių.
 
Inžinerinė analizė
IA1. Gebėti taikyti savo žinias ir supratimą rinkti ir naudoti tinkamai informaciją statinio architektūrai ir konstrukcijoms projektuoti.
IA2. Gebėti taikyti savo žinias ir supratimą formuojant ir analizuojant statinio architektūros ir konstrukcijų sprendinius.
 
Inžinerinis projektavimas
IP1. Gebėti taikyti meno ir inžinerines žinias bei supratimą, kuriant ir įgyvendinant statinio projektus.
IP2. Suprasti statinio projektavimo metodus ir gebėti juos taikyti.
 
Inžinerinės veiklos gebėjimai
IVG1. Gebėti parinkti ir taikyti tinkamas informacines technologijas statinio architektūrai ir konstrukcijoms projektuoti.
IVG2. Gebėti derinti teorines ir taikomąsias žinias, rengiant statinio architektūros ir konstrukcijų sprendinius.
IVG3. Suprasti statinio investicinio proceso organizavimo principus, aplinkosaugines ir komercines aplinkybes, darbo ir gaisrinės saugos svarbą ir pagrindinius reikalavimus.
 
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
ACG1. Gebėti sinerginiai dirbti savarankiškai ir komandoje. Suvokti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengti.
ACG2. Mokėti bendrauti su statybos investicinio proceso dalyviais ir plačiąja visuomene.

Galimybės toliau studijuoti

Absolventas turi teisę stoti į magistrantūrą

Galimybės užsiimti profesine veikla

Bakalauras yra pasirengęs dirbti pagal savo sugebėjimus ir specializuotis projektavimo įmonėse, kuriančiose statinių projektų architektūros arba (ir) konstrukcijų dalis, taip pat organizacinį, techninį bei vadybinį darbą privačiose ir valstybinėse statybos įstaigose; atlikti statinio projekto vadovo asistento funkcijas arba gali tęsti studijas magistrantūroje.
Universitetinės antrosios pakopos (magistratūros) studijos

Fakultetas: Statybos fakultetas
Kvalifikacinis laipsnis ir (arba) profesinė kvalifikacija: Statybos inžinerijos magistras
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Studijų programa, valstybinis kodas: Architektūros inžinerija, 621H20005

Specializacijos

Statinio architektūros inžinerija
Statinio projektavimo organizavimas

Numatomi studijų rezultatai

Žinios, jų taikymas
Z1. Žinios apie darnių pastatų projektavimą
Z2. Žinios apie statinio projektavimą, naudojant jo informacijos modeliavimo sistemas
Z3. Žinios apie statybos šakos mokslo tyrimus, inovacijas, darnius aplinkai statinius
Z4. Žinios apie statinio projektavimo proceso organizavimą, technikas ir technologijas
Z5. Žinios apie statinio projekto vykdymo priežiūrą ir statinių naudojimo priežiūrą

Statinio architektūros inžinerija
Z6. Žinios apie polifunkcinio pastato architektūrinę planinę ir konstrukcinę sandarą
Z7. Žinios apie statinio konstrukcijų optimizaciją

Statinio projektavimo organizavimas
Z8. Žinios apie statinio projekto vadovo pareigas, jų praktinį vykdymą
Z9. Žinios apie statinio projekto vadovo teises, jų reglamentavimą
Z10. Žinios apie statinio projekto vadovo sprendimų riziką ir veiklos draudimą
Z11. Žinios apie statybos investicijas, statinio projektuotojo ir statybos rangos pirkimus bei statinių projektų vadybą

Gebėjimai vykdyti tyrimus
GV1. Geba analizuoti, sintetinti ir vertinti mokslinei, profesinei ir naujovių diegimui reikalingą informaciją
GV2. Geba organizuoti ir koordinuoti reikiamų duomenų rinkimą statinio projekto dalims rengti
GV3. Geba bendrauti su statinio statytoju, rangovu, statinio projekto dalių vadovais, integruoti žinias ir valdyti sudėtingas situacijas, priimti sprendimus

Statinio architektūros inžinerija
GV4. Geba bendrauti su statinio projekto visų dalių vadovais, integruoti žinias ir valdyti sudėtingas situacijas, priimti sprendimus
GV5. Geba priimti sprendimus, kai nėra išsamios ir apibrėžtos informacijos, įvertinti alternatyvius sprendimo variantus bei galimą poveikį aplinkai

Statinio projektavimo organizavimas
GV6. Geba suvokti statinio projekto visumą per atskiras jo dalis, organizuoti ir koordinuoti projekto dalių vadovų veiklą

Specialieji gebėjimai
Statinio architektūros inžinerija
SG1. Įgijęs reikiamą praktinio darbo patirtį, geba vykdyti statinio projekto dalies vadovo pareigas
SG2. Geba koordinuoti statinio architektūros ir (arba) konstrukcijų projekto dalių rengimą
SG3. Geba vykdyti ir koordinuoti statinio architektūros ir (arba) konstrukcijų projekto dalių vykdymo priežiūrą

Statinio projektavimo organizavimas
SG4. Įgijęs reikiamą statinio projektavimo praktinę patirtį, gautas studijų metu žinias geba vykdyti statinio projekto vadovo pareigas
SG5. Geba koordinuoti statinio projekto visų dalių rengimą
SG6. Geba koordinuoti statinio projekto visų dalių projekto vykdymo priežiūrą

Socialiniai gebėjimai
CG1. Geba statinio projektavimo eigoje bendrauti su projektavimo proceso dalyviais ir aiškiai, argumentuotai perteikti apibendrintą informaciją specialistams
CG2. Imasi atsakomybės už savo ir statinio projektavime dalyvaujančių specialistų veiklos kokybę ir jos vertinimą savo kompetencijos ribose

Statinio architektūros inžinerija
CG3. Geba statinio projekto parengtą dalį pristatyti užsakovui, viešojoje erdvėje
CG4. Pastoviai rūpinasi savo veiklos tobulinimu

Statinio projektavimo organizavimas
CG5. Geba statinio projektą pristatyti užsakovui, viešojoje erdvėje ir jo sprendinius derinti atitinkamose įstaigose

Asmeniniai gebėjimai
AG1. Geba savarankiškai pasirinkti tobulinimosi kryptį ir tobulėti savarankiškai
AG2. Turi tiriamojo darbo patirties bei sisteminio ir strateginio mąstymo įgūdžių savarankiškai profesinei veiklai
AG3. Geba priimti inovatyvius sprendimus, įvertindamas galimas visuomenines ir etines veiklos pasekmes

Galimybės toliau studijuoti

Absolventas turi teisę stoti į doktorantūrą.

Galimybės užsiimti profesine veikla

Magistras yra pasirengęs dirbti pagal savo sugebėjimus, polinkius ir kai bus įgijęs praktinio darbo patirties, atlikti statinio projekto vadovo funkcijas, specializuotis projektavimo įmonėse, kuriančiose statinių projektų architektūros arba (ir) konstrukcijų dalis, taip pat organizacinį, techninį bei vadybinį darbą privačiose ir valstybinėse statybos įstaigose.

2014 METŲ BAIGIAMIEJI DARBAI

Bakalaurų baigiamieji darbai
 
IAf-09 gr. studentas Linas Grabliauskas
Uždaras plaukimo baseinas P. Armino g. Marijampolėje
 
 
IAf-09 gr. studentas Vytautas Oželis
Vaikų lopšelis-darželis K. Korsako g. Šiauliuose
 
IAf-09 gr. studentė Renata Kubilienė
Santuokų rūmai J. Pabrėžos g. Kretingoje
IAf-09 gr. studentas  Linas Kazakevičius
Baldų parduotuvė Kazlų Rūdoje
 
 
Magistrų baigiamieji darbai

Avsiukevičiūtė, Inga

Gamtos inspiruotų formų ir konstrukcijų įtakos statinių architektūrai tyrimas / Investigation of nature-inspired shapes and structures 'influence to buildings' architecture

 

Karčiauskaitė, Iveta

Vilniaus dominikonų vienuolyno namo pritaikymo naujai paskirčiai analizė ir siūlymai / Analysis and Use Change Proposals of Vilnius Dominican Monastery Home 'influence to buildings' architecture

 
Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
STIAB11312 Architektūros grafika 4 4 F
STIAB11307 Architektūros istorija 3 3 F
STIAB11307 Architektūros istorija 3 3 H
STIAB11307 Architektūros istorija 3 3 I
STIAB11102 Architektūros istorija 3 3 F
STIAB11304 Architektūros kompozicija 1 5 5 F
STIAB11315 Architektūros kompozicija 1 6 6 F
STIAB11512 Architektūros kompozicija 2 3 3 F
STIAB11305 Architektūros projektavimas 1 5 5 F
STIAB11314 Architektūros projektavimas 1 6 6 F
STIAB11408 Architektūros projektavimas 2 5 5 F
STIAB11516 Architektūros projektavimas 2 4 4 F
STIAB11513 Architektūros projektavimas 3 5 5 F
STIAB11618 Architektūros projektavimas 3 5 5 F
STIAB11615 Architektūros projektavimas 4 5 5 F
STIAB11718 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
STIAB11821 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 6 F
STIAB11822 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 6 F
STIAB11205 Erdvinio komponavimo pagrindai 3 3 F
STIAB11411 Gamybinė praktika 1 6 6 F
STIAB11616 Gamybinė praktika 2 6 6 F
STIAB11719 Kompleksinis projektas 5 5 F
STIAB11306 Meninė raiška 1 4 4 F
STIAB11204 Meninė raiška 1 4 4 F
STIAB11410 Meninė raiška 2 3 3 F
STIAB11313 Meninė raiška 2 4 4 F
STIAB11514 Meninė raiška 3 3 3 F
STIAB11413 Meninė raiška 3 3 3 F
STIAB11515 Meninės raiškos ir kompozicijos pagrindai 4 4 F
STIAB11515 Meninės raiškos ir kompozicijos pagrindai 4 4 I
STIAB11101 Meninės raiškos pagrindai 4 4 F
STIAB11409 Pastatų konstrukcijos 5 5 F
STIAB11414 Pastatų konstrukcijos 6 6 F
STIAB11823 Statybos projektavimo organizavimas 3 3 F
STIAB11310 Statinių architektūra ir konstrukcijos 6 6 F
STIAB11309 Statinių architektūra ir konstrukcijos 6 6 F
STIAB11311 Statinių architektūra ir konstrukcijos 5 5 F
STIAB11311 Statinių architektūra ir konstrukcijos 5 5 H
STIAB11311 Statinių architektūra ir konstrukcijos 5 5 I
STIAB11308 Statinių architektūra ir konstrukcijos 1 6 6 F
STIAB11308 Statinių architektūra ir konstrukcijos 1 6 6 H
STIAB11308 Statinių architektūra ir konstrukcijos 1 6 6 I
STIAB11412 Statinių architektūra ir konstrukcijos 2 5 5 F
STIAB11412 Statinių architektūra ir konstrukcijos 2 5 5 H
STIAB11412 Statinių architektūra ir konstrukcijos 2 5 5 I
STIAB11617 Statinių kompiuterinis projektavimas 3 3 F
STIAB11720 Statinių konstravimas 4 4 F
 
Universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
STIAM13101 Darnių statinių projektavimas 10 10 F
STIAM13107 Daugiafunkcio pastato architektūros projektavimas 10 10 F
STIAM13209 Daugiafunkcio pastato konstrukcijų projektavimas 8 8 F
STIAM13103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
STIAM13204 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
STIAM11313 Magistro baigiamasis darbas 3 3 3 F
STIAM11413 Magistro baigiamasis darbas 4 30 30 F
STIAM11106 Pastatų atitvarų fizika 5 5 F
STIAM13211 Pastatų atitvarų fizika 3 3 F
STIAM13102 Statinio projektuotojo ir statybos rangos pirkimai 7 7 F
STIAM11312 Statinių konstrukcijų priežiūra 10 10 F
NAUDINGA INFORMACIJA BAKALAURO IR MAGISTRO STUDIJŲ STUDENTAMS
 
VGTU ir Statybos fakulteto pristatymo šablonai  >>
Literatūros sąrašo sudarymo taisyklės ir pavyzdžiai  >>
 
Visas  knygas VGTU studentai gali  skaityti elektroninių knygų portale www.ebooks.vgtu.lt arba atsisiųsti  failą iš VGTU talpyklos dspace.vgtu.lt.

GAMYBINĖ PRAKTIKA 1

Modulis STIAB11411
GAMYBINĖ PRAKTIKA 1 
DARBO PROGRAMA
 
 
 1. Praktikos pavadinimas – gamybinė praktika 1
 2. Praktikos tikslas – teorinių žinių įtvirtinimas praktinio darbo procese statybinėje organizacijoje, vadovaujant patyrusiems specialistams.
 3. Praktikos trukmė – 4 savaitės
     Kada atliekama:
 • po II kurso;
 • praktikos atlikimo laikotarpis: nuo 2016-05-30 iki 2016-06-23.
 1. Rekomenduojama praktikos vieta: statybos rangos įmonėse.
 2. Praktikos programos aprašas: dalyvaujama statybos rangos įmonės gamybos procese - statybos darbų organizavime, susipažįstama su projekto realizavimo keliu nuo statybos pradžios iki perdavimo užsakovui, stebimas konkrečios konstrukcijos brėžinių realizavimas natūroje.
 3. Praktikos individualių užduočių temos: užduotis vienoda visiems šios programos studentams.
 4. Reikalavimai praktikos ataskaitai:
 • praktikos ataskaitos sandara ir jos apimtis: ataskaita susideda iš tekstinės ir grafinės dalies. Tekstinėje dalyje pateikiama įmonės ir jos veiklos charakteristika, įvertinamas praktikos procesas - atlikti darbai ir darbo sąlygos. Grafinėje dalyje pridedamas minėtas konstrukcijos brėžinys.
 • reikalavimai praktikos ataskaitos įforminimui: ataskaita pateikiama įrišta A4 formato byloje.
 • reikalavimai ataskaitos gynimui: atsiskaitoma 2016-08-29 - 2016-08-31.
 1. Rekomenduojama literatūra – nėra
 2. Reikalavimai atsiskaitymui už atliktą praktiką:
 • sudaryta Studento praktinio mokymo sutartis;
 • praktikos vadovo įmonėje atsiliepimas;
 • pateikta išsami praktikos ataskaita.
 1. Kiti reikalavimai: nėra
 2. Autoriaus, parengusio praktikos darbo programą, vardas ir pavardė: Juozapas Šipalis
 3. Katedros pavadinimas: Architektūros inžinerijos katedra
 
Architektūros inžinerijos
katedros vedėja                                                                doc. dr. Tatjana Grigorjeva

GAMYBINĖ PRAKTIKA 2

Modulis STIAB11616
GAMYBINĖ PRAKTIKA 2 
DARBO PROGRAMA
 
 
 1. Praktikos pavadinimas – gamybinė praktika 2
 2. Praktikos tikslas – teorinių žinių įtvirtinimas praktinio darbo procese projektavimo organizacijoje, vadovaujant patyrusiems specialistams.
 3. Praktikos trukmė – 4 savaitės
     Kada atliekama:
 • po III kurso;
 • praktikos atlikimo laikotarpis: nuo 2016-05-30 iki 2016-06-23;
 1. Rekomenduojama praktikos vieta: projektavimo organizacijose.
 2. Praktikos programos aprašas: dalyvaujama projektavimo organizacijos gamybos procese – projektavime, susipažįstama su projekto struktūra pagal sudedamąsias dalis; architektūros ir konstrukcijų dalys išanalizuojamos detaliai.
 3. Praktikos individualių užduočių temos: užduotis vienoda visiems šios programos studentams.
 4. Reikalavimai praktikos ataskaitai:
 • praktikos ataskaitos sandara ir jos apimtis: ataskaita susideda iš tekstinės ir grafinės dalies. Tekstinėje dalyje pateikiama įmonės ir jos veiklos charakteristika, įvertinamas praktikos procesas - atlikti darbai ir darbo sąlygos. Grafinėje dalyje pridedami brėžiniai, atlikti gamybinės praktikos metu.
 • reikalavimai praktikos ataskaitos įforminimui: ataskaita pateikiama įrišta A4 formato byloje.
 • reikalavimai ataskaitos gynimui: atsiskaitoma 2016-08-29 - 2016-08-31.
 1. Rekomenduojama literatūra – nėra
 2. Reikalavimai atsiskaitymui už atliktą praktiką:
 • sudaryta Studento praktinio mokymo sutartis;
 • praktikos vadovo įmonėje atsiliepimas;
 • pateikta išsami praktikos ataskaita.
 1. Kiti reikalavimai: nėra
 2. Autoriaus, parengusio praktikos darbo programą, vardas ir pavardė: Juozapas Šipalis
 3. Katedros pavadinimas: Architektūros inžinerijos katedra
 
Architektūros inžinerijos
katedros vedėja                                                                doc. dr. Tatjana Grigorjeva
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Marius Mickaitis
  • Birutė Juodagalvienė
  • Tatjana Grigorjeva
  • Rita Valaitienė
  • Lina Bakšienė