Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kita informacija

Emeritas profesorius Gediminas Marčiukaitis
Nuotrauka Pareigos Pavardė, Vardas Darbuotojo kontaktai    
profesorius habil. dr. Gediminas Marčiukaitis  
274-52-26
9226
 8-686-41622           
   
Jonas-Gediminas Marčiukaitis, gimęs 1932 m. rugpjūčio 29 d. Suvalkijoje, Marijampolės rajono Gudelių seniūnijos Kalnynų kaime, augo ūkininko šeimoje. Iš pradžių mokėsi Gudelių progimnazijoje, o vėliau įstojo ir 1952 metais baigė Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją. Būdamas gimnazistu išsiskyrė savo literatūriniais gebėjimais, tačiau pasirinko studijuoti statybą Kauno politechnikos institute (KPI). Gabiam jaunuoliui, labai gerai užbaigusiam studijas KPI Statybos fakultete, buvo pasiūlyta likti dirbti Inžinerinių konstrukcijų katedroje. Taigi jau 50 metų prof. J. G. Marčiukaitis energingai reiškiasi moksliniame pedagoginiame darbe bei aktyviai dalyvauja praktinėje inžinieriaus konstruktoriaus veikloje sprendžiant teorinius, mokslinius bei praktinius projektavimo klausimus.
1963 metais J. G. Marčiukaitis sėkmingai apgynė technikos mokslų kandidato (dabar daktaro) disertaciją ir toliau dirbo KPI vyr. dėstytoju, docentu. Nuo 1964 iki 1968 metų jis buvo Statybos fakulteto prodekanas, atsakingas už mokslinį-tiriamąjį darbą bei vakarinį mokymą. 1969 metais jis stažavosi Ilinojaus universitete (JAV), o po mokslinės stažuotės buvo paskirtas naujai įsteigto Vilniaus inžinerinio statybos instituto (VISI) prorektoriumi mokslo reikalams. Juo išbuvo iki 1990 metų. Šiuo laikotarpiu J. G. Marčiukaitis ne tik pats aktyviai dalyvavo mokslinėje veikloje, bet ir skatino dirbti kitus. Daugelis universiteto darbuotojų jam dėkingi už padrąsinimą, konstruktyvias pastabas, kolegišką pagalbą rengiant disertacinius darbus. Jam vadovaujant disertacijas parengė ir apgynė 15 mokslininkų. Du iš jų tapo profesoriais. Be to, J. G. Marčiukaičio aktyvios pagalbos dėka buvo plečiama VISI statybinių konstrukcijų mokslinių tyrimų bazė – duris atvėrė nauja statybinių konstrukcijų laboratorija. Nuostabu ir tai, kad rūpindamasis viso instituto mokslo reikalais, J. G. Marčiukaitis atlikęs bei apibendrinęs mokslinius tyrimus ir pats parengė daktaro (habilituoto daktaro) disertaciją tema „Polimerais impregnuotų betono ir gelžbetonio fizinių-mechaninių savybių tyrimas ir jų įvertinimas skaičiuojant konstrukcijas“, kurią sėkmingai apgynė Maskvos inžineriniame statybos institute. 1984 metais J. G. Marčiukaičiui buvo suteiktas profesoriaus vardas. 1991-2002 metais jis vadovavo VGTU Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedrai.
Įgytą mokslinę-pedagoginę patirtį profesorius J. G. Marčiukaitis skleidžia įvairiai: publikuodamas mokslinius straipsnius bei mokomuosius leidinius (paskelbta daugiau nei 150 mokslo populiarinimo, apie 300 mokslinių ir publicistinių straipsnių respublikos bei užsienio leidiniuose, dalis jų – prestižiniuose mokslo žurnaluose; paruoštos ir paskelbtos 8 monografijos, parašytos 23 metodinės knygos, 5 universitetinėms studijoms skirti vadovėliai); darydamas pranešimus tarptautinėse konferencijose, kongresuose, simpoziumuose Lietuvoje, Anglijoje, Brazilijoje, Indijoje, JAV, Prancūzijoje, Rusijoje, Škotijoje, Ukrainoje, Vokietijoje ir kt.; skaitydamas paskaitas studentams iš XXI a. prioritetinių ekonominės-techninės srities dalykų.
Už nuopelnus moksle ir pedagoginėje bei visuomeninėje veikloje profesorius yra ne kartą apdovanotas. G.J.Marčiukaitis yra Respublikinės premijos laureatas (1967), nusipelnęs mokslo ir technikos veikėjas (1982). Apdovanotas Statybos ir urbanistikos ministerijos garbės raštu (1995), Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 2-ojo laipsnio kryžiumi – Artimui pagalbon (2000), Aukštojo ir specialiojo mokslo ministerijos ženklu „Už labai gerus pasiekimus darbe“ (1987), Liaudies ūkio pasiekimų parodos sidabro medaliu (1987).  Jam suteiktas nusipelniusio mokslo ir technikos veikėjo vardas.  Taip pat profesorius apdovanotas dviem universiteto padėkos raštais ir medaliu „Už nuopelnus Vilniaus Gedimino technikos universitetui“. Jubiliatui 2001 metais universiteto Senatas suteikė garbingą profesoriaus emerito vardą.
Kaip gerai mokantis lietuvių kalbą dar būdamas asistentu buvo paskirtas stojamųjų lietuvių kalbos egzaminų komisijos nariu, o vėliau – KPI daugiatiražio laikraščio redaktoriumi. Nuo 1968 metų buvo daugelio serijinių mokslinių leidinių („Statyba ir architektūra“, „Architektūra ir mūsų statyba“, „Hidraulika ir hidrostatyba“, „Santechnika“, „Statybinės medžiagos ir konstrukcijos“, „Statybos ekonomika ir organizavimas“) atsakinguoju redaktoriumi.
Ypatingai daug energijos jis skyrė statybinių konstrukcijų projektavimo normų kūrimui ir tobulinimui. Nuo 1993 metų iki dabar yra Lietuvos standartizacijos technikos komiteto „Statybinės konstrukcijos“ pirmininkas. Jam vadovaujant buvo sukurtos pirmosios Lietuvos technikos istorijoje statybinių konstrukcijų projektavimo normos – statybos techniniai reglamentai: „Poveikiai ir apkrovos“, „Gelžbetoninės konstrukcijos“, „Mūrinės konstrukcijos“, paruošti 3 projektinio naudojimosi šiomis normomis vadovai. Pastaruoju metu yra Europos standartų integravimo į Lietuvos statybų projektavimą ir vykdymą grupės vadovas. Jo iniciatyvos dėka projektuotojus jau pasiekė Europos standartų (EC) lietuviškasis variantas, taip pat nacionalinio pritaikymo dokumentai.
Profesorius savo gausias teorines žinias puikiai pritaiko praktinėje inžinieriaus – konstruktoriaus veikloje. Jis yra atlikęs daugiau kaip dviejų šimtų pastatų ir statinių konstrukcijų būklės vertinimo ekspertizes, paruošęs jų sustiprinimo projektus. Yra ne vieno didžiulio pastato (prekybos centras „RIMI“, laisvalaikio centras „Forum palace“, Vilniaus CUP ir kt.) projektų konstrukcinės dalies autorius.
Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedros prof. habil. dr. Gediminas Jonas Marčiukaitis apdovanotas Lietuvos statybininkų asociacijos (1993 m. dvidešimt keturios tuo metu stambiausios Lietuvos statybos įmonės, pritarus Lietuvos Vyriausybei, įkūrė Lietuvos statybininkų asociaciją) apdovanojimu – Lietuvos statybininko garbės ženklu.
 
 
Paslaugos, ekspertizės, gaminiai ir pan. Įranga
Gelžbetoninių natūralaus dydžio konstrukcijų (iki 15 m ilgio) ir jų modelių eksperimentiniai tyrimai apkraunant statine ir daugiacikle dinamine apkrovomis
- Universalus 2000 kN galios automatizuotas statybinių konstrukcijų bandymo stendas su servohidrauline apkrovų suteikimo sistema, jos valdikliu bei valdymo ir duomenų apdorojimo programa DION 7;
- Servohidraulinė universali bandymo mašina LFV 5000 (5000 kN galios) su sistemos valdikliu bei valdymo ir duomenų apdorojimo programa DION 7;
- Universali hidraulinė bandymo mašina PR-500 (5000 kN galios);
- Universali hidraulinė bandymo mašina PR-1000 (10000 kN galios);
- Universali jėgos, deformacijų ir poslinkių matavimo sistema PCS 8000-T2 su matavimo jutikliais (22 vnt.) ir duomenų apdorojimo programa DION 7
- Universalūs fizikinių dydžių registravimo automatizuoto matavimo prietaisai ALMEMO 2590- 9, ALMEMO 5590 ir ALMEMO 5290 su jėgos, slėgio, deformacijų, poslinkių, temperatūros ir drėgnio jutikliais (56 vnt) su duomenų apdorojimo programa  AMR Wincontrol ir AMR Data Control 4.1;
- Nešiojamas skaitmeninis mikroskopas (iki 500x) DG 3x su matavimo funkcija ir programine įranga;
- Ultragarsinis prietaisas neardantiesiems bandymams Pundit Plus su programine įranga
Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų ir jų modelių eksperimentiniai tyrimai apkraunant ilgalaike statine apkrova
- Patalpa su automatiško aplinkos temperatūros ir drėgnio palaikymo ir užrašymo sistema ASPS-03 (2 vnt.);
- Konstrukcijų bandymo ilgalaikėmis gniuždymo apkrovomis sistema, susidedanti iš gniuždymo spyruoklinių presų GN-30 (6 vnt.), gniuždymo spyruoklinių presųi GN-100 (6 vnt.) ir svertinių lenkimo mašinų LN-20 (5 vnt.)
Gelžbetoninių konstrukcijų ir jų modelių tyrimai (iki 3 m ilgio) eksperimentiniai ilgalaikiškumo tyrimai teigiamoje ir neigiamoje temperatūroje ore ir vandenyje - Klimatinė kamera KSK-12,5
Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų medžiagų (betono, skiedinio, armatūros ir jos jungčių, mūro gaminių ir kt.) tyrimai apkraunant statine ir daugiacikle dinamine apkrovomis, esant aplinkos bei aukštai temperatūroms, jų ilgalaikiškumo tyrimai
- Automatizuota bandymo mašinų sistema NS–PA3–DIG.2000 susidedanti iš dviejų hidraulinių presų ir dviejų universalių bandymo mašinų ir sistemos valdiklio bei sistemos valdymo ir duomenų apdorojimo programa PROTEUS;
- Universali hidraulinė bandymo mašina PR-500 (5000 kN galios);
- Universali elektromechaninė bandymo mašina LFM 100 su sistemos valdikliu bei valdymo ir duomenų apdorojimo programa DION STAT;
- Servohidraulinė dinaminių bandymų mašina LFV 600-HH su aukštatemperatūrine krosnele ir sistemos valdikliu bei valdymo ir duomenų apdorojimo programa DION 7;
- Servohidraulinė universali bandymo mašina LFV 5000 (5000 kN galios) su sistemos valdikliu bei valdymo ir duomenų apdorojimo programa DION 7;
- Servohidraulinė bandymo mašina D2000 su sistemos valdikliu bei valdymo ir duomenų apdorojimo programa PROTEUS;
- Universali jėgos, deformacijų ir poslinkių matavimo sistema PCS8000-T2 su matavimo jutikliais (22 vnt.) ir duomenų apdorojimo programa DION 7
- Universalūs fizikinių dydžių registravimo automatizuoto matavimo prietaisai ALMEMO 2590-9, ALMEMO 5590 ir ALMEMO 5290 su jėgos, slėgio, deformacijų, poslinkių, temperatūros ir drėgnio jutikliais (56 vnt) su duomenų apdorojimo programa AMR Wincontrol ir AMR Data Control 4.1;
- Kaitinimo krosnys „SNOL 200/200“, EK 50/1200 su elektroniniu valdymu statybinių medžiagų bandymui temperatūros iki 1200ºC poveikiu;
- Nešiojamas skaitmeninis mikroskopas (iki 500x) DG 3x su matavimo funkcija ir programine įranga;
- Ultragarsinis prietaisas neardantiesiems bandymams Pundit Plus su programine įranga;
- Automatinė klimatinė kamera „Feutron KTK 800“ statybinių medžiagų ilgalaikiškumo bandymui teigiamoje ir neigiamoje temperatūroje ore ir vandenyje
Statinių ir jų konstrukcijų natūriniai tyrimai bei ekspertizė
- Nešiojamas skaitmeninis mikroskopas (iki 500x) DG 3x su matavimo funkcija ir programine įranga;
- Ultragarsinis prietaisas neardantiesiems bandymams Pundit Plus su programine įranga;
- Armatūros padėties nustatymo neardančiuoju būdu prietaisas „Profometer 5S”
Statinių konstrukcijų projektavimas
- Statinių ir konstrukcijų modeliavimo baigtiniais elementais programinės įrangos paketai: LIRA, COSMOS, DIANA, Monomach.
- Statinių ir konstrukcijų grafinio automatizuoto projektavimo programinės įrangos paketai: AutoCaD, Autodesk.
Gelžbetoninių konstrukcijų modelių ir betoninių bandinių gamyba reikiama betono maišymo ir tankinimo technologija bei paruošimas bandymams
- Planetarinė priešpriešinio srauto betono ir skiedinių maišyklė HPGM 1125;
- Keičiamo dažnio modelių formavimo vibrostalas EM 511 su mobilia magnetais tvirtinamų šoninių klojinių sistema;
- Armatūros išankstinio įtempimo hidraulinė sistema
 
 
 
 
 
 
Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pastatų atnaujinimo (modernizavimo) kvalifikacijos tobulinimo programa
 
 
    • Puslapio administratoriai:
    • Daiva Jurėnienė
    • Rita Valaitienė
    • Lina Bakšienė
    • Justė Kareivaitė