Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Emeritas profesorius Gediminas Marčiukaitis
Nuotrauka Pareigos Pavardė, Vardas Darbuotojo kontaktai    
profesorius habil. dr. Gediminas Marčiukaitis  
274-52-26
9226
 8-686-41622           
   
Jonas-Gediminas Marčiukaitis, gimęs 1932 m. rugpjūčio 29 d. Suvalkijoje, Marijampolės rajono Gudelių seniūnijos Kalnynų kaime, augo ūkininko šeimoje. Iš pradžių mokėsi Gudelių progimnazijoje, o vėliau įstojo ir 1952 metais baigė Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją. Būdamas gimnazistu išsiskyrė savo literatūriniais gebėjimais, tačiau pasirinko studijuoti statybą Kauno politechnikos institute (KPI). Gabiam jaunuoliui, labai gerai užbaigusiam studijas KPI Statybos fakultete, buvo pasiūlyta likti dirbti Inžinerinių konstrukcijų katedroje. Taigi jau 50 metų prof. J. G. Marčiukaitis energingai reiškiasi moksliniame pedagoginiame darbe bei aktyviai dalyvauja praktinėje inžinieriaus konstruktoriaus veikloje sprendžiant teorinius, mokslinius bei praktinius projektavimo klausimus.
1963 metais J. G. Marčiukaitis sėkmingai apgynė technikos mokslų kandidato (dabar daktaro) disertaciją ir toliau dirbo KPI vyr. dėstytoju, docentu. Nuo 1964 iki 1968 metų jis buvo Statybos fakulteto prodekanas, atsakingas už mokslinį-tiriamąjį darbą bei vakarinį mokymą. 1969 metais jis stažavosi Ilinojaus universitete (JAV), o po mokslinės stažuotės buvo paskirtas naujai įsteigto Vilniaus inžinerinio statybos instituto (VISI) prorektoriumi mokslo reikalams. Juo išbuvo iki 1990 metų. Šiuo laikotarpiu J. G. Marčiukaitis ne tik pats aktyviai dalyvavo mokslinėje veikloje, bet ir skatino dirbti kitus. Daugelis universiteto darbuotojų jam dėkingi už padrąsinimą, konstruktyvias pastabas, kolegišką pagalbą rengiant disertacinius darbus. Jam vadovaujant disertacijas parengė ir apgynė 15 mokslininkų. Du iš jų tapo profesoriais. Be to, J. G. Marčiukaičio aktyvios pagalbos dėka buvo plečiama VISI statybinių konstrukcijų mokslinių tyrimų bazė – duris atvėrė nauja statybinių konstrukcijų laboratorija. Nuostabu ir tai, kad rūpindamasis viso instituto mokslo reikalais, J. G. Marčiukaitis atlikęs bei apibendrinęs mokslinius tyrimus ir pats parengė daktaro (habilituoto daktaro) disertaciją tema „Polimerais impregnuotų betono ir gelžbetonio fizinių-mechaninių savybių tyrimas ir jų įvertinimas skaičiuojant konstrukcijas“, kurią sėkmingai apgynė Maskvos inžineriniame statybos institute. 1984 metais J. G. Marčiukaičiui buvo suteiktas profesoriaus vardas. 1991-2002 metais jis vadovavo VGTU Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedrai.
Įgytą mokslinę-pedagoginę patirtį profesorius J. G. Marčiukaitis skleidžia įvairiai: publikuodamas mokslinius straipsnius bei mokomuosius leidinius (paskelbta daugiau nei 150 mokslo populiarinimo, apie 300 mokslinių ir publicistinių straipsnių respublikos bei užsienio leidiniuose, dalis jų – prestižiniuose mokslo žurnaluose; paruoštos ir paskelbtos 8 monografijos, parašytos 23 metodinės knygos, 5 universitetinėms studijoms skirti vadovėliai); darydamas pranešimus tarptautinėse konferencijose, kongresuose, simpoziumuose Lietuvoje, Anglijoje, Brazilijoje, Indijoje, JAV, Prancūzijoje, Rusijoje, Škotijoje, Ukrainoje, Vokietijoje ir kt.; skaitydamas paskaitas studentams iš XXI a. prioritetinių ekonominės-techninės srities dalykų.
Už nuopelnus moksle ir pedagoginėje bei visuomeninėje veikloje profesorius yra ne kartą apdovanotas. G.J.Marčiukaitis yra Respublikinės premijos laureatas (1967), nusipelnęs mokslo ir technikos veikėjas (1982). Apdovanotas Statybos ir urbanistikos ministerijos garbės raštu (1995), Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 2-ojo laipsnio kryžiumi – Artimui pagalbon (2000), Aukštojo ir specialiojo mokslo ministerijos ženklu „Už labai gerus pasiekimus darbe“ (1987), Liaudies ūkio pasiekimų parodos sidabro medaliu (1987).  Jam suteiktas nusipelniusio mokslo ir technikos veikėjo vardas.  Taip pat profesorius apdovanotas dviem universiteto padėkos raštais ir medaliu „Už nuopelnus Vilniaus Gedimino technikos universitetui“. Jubiliatui 2001 metais universiteto Senatas suteikė garbingą profesoriaus emerito vardą.
Kaip gerai mokantis lietuvių kalbą dar būdamas asistentu buvo paskirtas stojamųjų lietuvių kalbos egzaminų komisijos nariu, o vėliau – KPI daugiatiražio laikraščio redaktoriumi. Nuo 1968 metų buvo daugelio serijinių mokslinių leidinių („Statyba ir architektūra“, „Architektūra ir mūsų statyba“, „Hidraulika ir hidrostatyba“, „Santechnika“, „Statybinės medžiagos ir konstrukcijos“, „Statybos ekonomika ir organizavimas“) atsakinguoju redaktoriumi.
Ypatingai daug energijos jis skyrė statybinių konstrukcijų projektavimo normų kūrimui ir tobulinimui. Nuo 1993 metų iki dabar yra Lietuvos standartizacijos technikos komiteto „Statybinės konstrukcijos“ pirmininkas. Jam vadovaujant buvo sukurtos pirmosios Lietuvos technikos istorijoje statybinių konstrukcijų projektavimo normos – statybos techniniai reglamentai: „Poveikiai ir apkrovos“, „Gelžbetoninės konstrukcijos“, „Mūrinės konstrukcijos“, paruošti 3 projektinio naudojimosi šiomis normomis vadovai. Pastaruoju metu yra Europos standartų integravimo į Lietuvos statybų projektavimą ir vykdymą grupės vadovas. Jo iniciatyvos dėka projektuotojus jau pasiekė Europos standartų (EC) lietuviškasis variantas, taip pat nacionalinio pritaikymo dokumentai.
Profesorius savo gausias teorines žinias puikiai pritaiko praktinėje inžinieriaus – konstruktoriaus veikloje. Jis yra atlikęs daugiau kaip dviejų šimtų pastatų ir statinių konstrukcijų būklės vertinimo ekspertizes, paruošęs jų sustiprinimo projektus. Yra ne vieno didžiulio pastato (prekybos centras „RIMI“, laisvalaikio centras „Forum palace“, Vilniaus CUP ir kt.) projektų konstrukcinės dalies autorius.
Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedros prof. habil. dr. Gediminas Jonas Marčiukaitis apdovanotas Lietuvos statybininkų asociacijos (1993 m. dvidešimt keturios tuo metu stambiausios Lietuvos statybos įmonės, pritarus Lietuvos Vyriausybei, įkūrė Lietuvos statybininkų asociaciją) apdovanojimu – Lietuvos statybininko garbės ženklu.
  • Puslapio administratoriai:
  • Daiva Jurėnienė
  • Rita Valaitienė
  • Lina Bakšienė
  • Linas Juknevičius
  • Justė Kareivaitė