Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Apie katedrą

Pirmoje eilėje: Mokymo laboratorijos vedėjas inž. Zenonas Juška, doc. dr. Jurgis Medzvieckas, vadybininkė Jurgita Kunigonienė, katedros vedėjas prof. dr. Arnoldas Norkus, reikalų tvarkytoja Alina Lukšėnienė, doc. dr. Jonas Amšiejus; Antroje eilėje: Asistentas Šarūnas Skuodis, doc. dr. Ginaras Žaržojus, doc. dr. Rimantas Mackevičius, lektorė Sabina Prušinskienė, doc. dr. Danutė Sližytė, asistentė Sandra Kalninia, asistentas Jonas Antanaitis, mokslo laboratorijos vedėjas inž. Romualdas Milvydas, jaunasis mokslo darbuotojas Liudas Tumonis, doc. dr. Linas Gabrielaitis.
Geotechnikos katedros veiklos pradžia yra 1940 metai. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete buvo įsteigta Inžinerinės geologijos katedra. Po 1950 m. reformos ji buvo Kauno politechnikos instituto katedra. 1970 m. perkelta į VISI ir pavadinta Pagrindų ir pamatų katedra. Nuo 1992 m. VGTU katedros pavadinimas pakeistas į Geotechnikos.
        1968 m. katedroje įsteigta žinybinė Pagrindų ir pamatų mokslo laboratorija, 1971 m. ji taip pat perkelta į VISI nuo 1992 m. yra vadinama Geotechnikos mokslo laboratorija. 
        Katedros vedėjai – prof. Mykolas Kaveckis (1950-1968), prof. Jonas Šimkus (1968-1980), prof. habil. dr. Antanas Alikonis (1980-1996), doc. dr. Vincentas Vytis Stragys (1996-2007), nuo 2007 m. prof. dr. Arnoldas Norkus.
Geotechnikos katedra yra viena iš dešimties  Statybos fakulteto katedrų.
Geotechninė statyba ikikarinėje Lietuvoje ilgą laiką rūpesčių nekėlė – gruntai didelėje teritorijos dalyje stiprūs, pamatų apkrovos buvo nedidelės, statiniai nesudėtingų konstrukcijų. Geotechninės konstrukcijos projektuotos su itin didele atsarga eksploatacijai, sąlygota  perdėm konservatyviu gruntų savybių ir pagrindo stiprumo vertinimu. Sudėtingesnius geotechnikos inžinerijos klausimus sėkmingai sprendė patyrę statybos inžinieriai P. Markūnas, V. Ražaitis, K. Reisonas, A. Rozenbliumas. Kai kuriuos su geotechnika susijusius mokslo klausimus nagrinėjo Vytauto Didžiojo universiteto profesoriai P. Jodelė, J. Gabrys, J. Šimoliūnas.
Šiuolaikinės Vilniaus Gedimino technikos universiteto Geotechnikos katedros veikla pradėta 1940 metais, kai Kauno universitete buvo įsteigta Inžinerinės geologijos katedra. Jos pirmasis vedėjas buvo vienas žymiausių Lietuvos geologų profesorius Juozas Dalinkevičius.
Kai 1940 metų vasarą Kauno universiteto Geologijos ir mineralogijos katedros Geologijos kabinetas buvo perkeltas į neseniai atgautą mūsų respublikos sostinę ir sujungtas su Vilniaus universiteto Geologijos katedra, šiam junginiui pradėjo vadovauti profesorius J. Dalinkevičius, persikėlęs gyventi iš Kauno į Vilnių.
Greta savo pareigų sostinėje prof. J. Dalinkevičius nuo 1940 metų spalio 11 dienos pradėjo dirbti antraeilėse pareigose Kauno universiteto Statybos fakultete, buvusios Mineralogijos ir geologijos katedros bazėje įkurtoje Inžinerinės geologijos katedroje profesoriumi ir katedros vedėju. Antrojo pasaulinio karo metais Inžinerinės geologijos katedra tęsė savo veiklą, ruošdama statybos specialistus Lietuvos ūkiui. Pirmaisiais pokario metais profesorius po truputį mažino savo darbo krūvį Kaune, o nuo 1948 m. atsidėjo darbui tik Vilniaus universitete.
Po 1950 metų aukštojo mokslo reformos, suskaidžiusios Kauno universitetą į kelias aukštasias mokyklas, Inžinerinės geologijos katedra tapo Kauno Politechnikos instituto (KPI) dalimi. Jai vadovavo profesorius Mykolas Kaveckis iki pat savo mirties 1968 metais.
Inžinerinės geologijos katedra ilgainiui tapo Lietuvos geotechnikos mokslo ir inžinerijos centru. Geotechikos mokslo tyrimus mūsų respublikoje 1950–1951 metais pradėjo tuo metu jaunas statybos inžinierius Jonas Šimkus, kuris vėliau juos sėkmingai ir intensyviai plėtojo. Remiantis jo tyrimų duomenimis gerintas geotechninis projektavimas ir geotechninė statyba mūsų krašte. J. Šimkaus rūpesčiu Kauno Politechnikos institute 1968 m. įsteigta Pagrindų ir pamatų šakinė mokslo laboratorija, tais pačiais metais jo iniciatyva surengta pirmoji Pabaltijo geotechnikos konferencija, ilgainiui tapusi tradicine Baltijos šalių geotechnikos konferencija.
Kai 1969 metų rugsėjo 1 dieną pradėjo veiklą Vilniaus Inžinerinis statybos institutas (VISI), išaugęs iš KPI Vilniaus filialo, buvo nutarta Inžinerinės geologijos katedrą, kaip ir daugumą kitų Statybos fakulteto katedrų, iš Kauno perkelti į Vilnių ir pavadinti ją Pagrindų ir pamatų katedra. Tai buvo padaryta 1970 metais. Kartu buvo perkelta ir pagrindų ir pamatų šakinė mokslo laboratorija, ilgainiui pervardinta į Geotechnikos mokslo laboratoriją.
Su katedra iš Kauno į Vilnių persikėlė po prof. M.Kaveckio mirties jos vedėju tapęs Jonas Šimkus, Bronius Sidauga, Antanas Alikonis, Jonas Amšiejus, Jonas Šcesnulevičius. Į katedrą įsijungė ir doc. dr. Vaclovas Pranaitis, dėstęs geotechnines disciplinas jau nuo KPI Vilniaus filialo laikų. Ilgainiui  į katedrą  įsiliejo profesoriaus dr. J. Šimkaus pakviesti Vincentas Stragys, Rimantas Gruodis, Jurgis Medzvieckas, Rimantas Mackevičius, Vytautas Kuliešius ir kiti jauni inžinieriai, po kurio laiko tapę mokslo daktarais, profesoriais, docentais. Paminėtini ir KPI likę pripažinti geotechnikos specialistai doc. dr. Juozas Vaičaitis ir doc. dr. Ferdinandas Norkus.
Per lemtingus ekonominius, socialinius ir politinius pokyčius Lietuvoje 1988–1991 metais keitėsi ne tik aukštosios mokyklos (VISI tapo Vilniaus Technikos universitetu, vėliau Vilniaus Gedimino technikos universitetu – VGTU) pavadinimas, bet ir katedros pavadinimas. 1992 m. Pagrindų ir pamatų katedra pavadinta  Geotechnikos katedra, šiuo pavadinimu išsamiau atspindint jos veiklos sritis.
Nuo 1980 iki 1996 metų katedrai vadovavo profesorius hab. dr. Antanas Alikonis, pratęses prof.  J. Šimkaus pradėtus darbus ir papildęs juos naujais moksliniais tyrimais, praturtinęs katedros materialinę bazę.
1996 – 2007 metais Geotechnikos katedros katedros vedėju dirbo docentas Vincentas Stragys. Šiuo laikotarpiu  buvo intensyviai pertvarkomos bakalauro ir magistrų studijų programos sietinos su Geotechnikos studijomis. 2003 metais bakalauro Statybos inžinerijos studijose įsteigta atskira Geotechnikos specializacija, tuo tarpu kai jau nuo 1997 katedroje vykdomos antros pakopos  studijos pagal savarankišką Geotechnikos magistratūros programą. Gabiausi studentai tęsia geotechnikos studijas ir trečiojoje, doktorantūros studijų pakopoje. Pažymėtina, kad dauguma Geotechnikos katedroje per jos gyvavimo laikotarpį paruoštų mokslo daktarų ir habilituotas daktaras dirbo ir dirba  joje ir jos padaliniuose.   
Nuo 2007 metų Geotechnikos katedrai vadovauja profesorius dr. Arnoldas Norkus.  
Be aukščiau išvardintų  kolegų reiktų paminėti ir kitus Geotechnikos katedroje anksčiau dirbusius kolegas: doc. dr. Vytautą Ignatavičių, doc. dr. Danutę Sakalauskienę, doc. dr. Darių Markauską, doc. dr. Jūratę Kumpienė, doc. dr. Eveliną Brannvall, dr. Jurgą Arustienę,  ir doc dr. Vincentą Vytį Stragį.  
Šiuo metu katedroje dirba docentai: dr. Jonas Amšiejus, dr. Sonata Gadeikytė, dr. Rimantas Mackevičius, dr. Jurgis Medzvieckas, dr. Danutė Sližytė, dr. Gražina Skridlaitė. Antraeilėse pareigose katedrai talkina docentai: dr. Linas Gabrielaitis, dr. Vaidotė Jakimavičiūtė Maselienė, dr. Gintaras Žaržojus, asistentas Jonas Antanaitis, asistentė Sandra Kalninia, asistentas Šarūnas Skuodis ir lektorė Sabina Prušinskienė.
Geotechnikos mokslo tyrimų specifika yra ta, kad ji itin glaudžiai susieta su eksperimentiniais tyrimais, harmonizuojant juos su  teoriniu-skaitiniu  modeliavimu. Neatskiriamos sąsajos ir su studijų procesu. Geotechnikos katedroje mokslo-studijų procesas realizuojamas per jos padalinius, tai yra per aukščiau paminėtą Geotechnikos mokslo laboratoriją ir Geotechnikos mokomąją laboratoriją, kurios ilgamečiu vedėju (nuo 1982 m.) yra  inžinierius Zenonas Juška.  
Keletas žodžių apie  Geotechnikos mokslo laboratoriją, kurią įkūrė ir ilgą laiką buvo jos moksliniu vadovu profesorius Jonas Šimkus. 2002 – 2003 m.  laboratorijai vadovavo dr. Linas Gabrielaitis, 2003 – 2008 - dr. Vytautas Kuliešius, 2008 – 2009 m. - prof. A. Norkus. Nuo 2009 iki 2012 m. laboratorijai vadovavo inžinierius Romualdas Milvydas, ilgametis šios laboratorijos darbuotojas. Šiuo metu Geotechnikos mokslo laboratorijai vadovauja prof. A. Norkus.
Geotechnikos katedros atliekamų mokslo tyrimų  kryptis sustambintai galima apjungti į sekančias grupes: 
- gruntų makro ir mikro struktūrų  fizinių-mechaninių savybių modeliavimas ir harmonizavimas  teoriniais ir eksperimentiniais metodais;
- gruntų įtempių-deformacijų būvio matematinis modeliavimas, įvertinant kraštinių sąlygų, adekvačių geotechninėms situacijoms ypatumus;
- geotechninių konstrukcijų  ir pagrindų inovaciniai analizės  ir  tyrimų metodai;
-  inovacinės geotechninės technologijos.
Geotechnikos katedra ir jos padaliniai yra Vyriausybės patvirtinto Saulėtetekio technologijų slėnio Geotechnikos centro iniciatorius ir koordinatorius. Šis centras apjungs visų Lietuvos universitetų tyrėjus, dirbančius geotechnikos, požeminės statybos, hidrotechnikos ir kt. srityse. Centre koncentruojamos VGTU (Geotechnikos ir kitų šio universiteto katedrų), VU Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos bei  Geologijos  ir minerologijos katedrų, KTU Geoinžinerijos katedros, KU Statybos katedros, LŽŪA Statybinių konstrukcijų katedros tyrėjų pajėgos. Geotechnikos centrą sudaro Lauko eksperimentinių tyrimų ir Gruntų fizinių ir mechaninių savybių tyrimų laboratorijos, kuriamos ES ir LR finansavimo bei išvardintų universitetų  žmogiškųjų išteklių pagrindu.
Geotechnikos katedros darbuotuojai aktyviai dalyvauja ir vadovauja adaptuojant Lietuvos geotechnikos standartus su  Europos standartais  per įkurtą Geotechnikos technikos komitetą TK–59 prie Lietuvos standartizacijos departamento.
Universitetai:
 • Vilnius Universitetas (Lietuva)
 • Kauno technikos Universitetas (Lietuva)
 • Klaipėdos Universitetas (Lietuva)
 • Stulginskio Universitetas (Lietuva)
 • Miuncheno technikos Universitetas (Vokietija)
 • Darmstadt technikos Universitetas (Vokietija)
 • RWTH Aachen (Vokietija)
 • Rostock Universitetas (Vokietija)
 • Vienna technikos Universitetas (Austrija)
 • Gdansk technikos Universitetas (Lenkija)
 • Brno technikos Universitetas (Čekija)
 • Ryga Technikos Universitetas (Latvia)
 • Talino Technikos Universitetas (Estija)
asociacijos:
 • AB PST (Lietuva)
 • UAB Hidrostatyba (Lietuva)
 • UAB Vilniaus Rentinys (Lietuva)
 • UAB Projektana (Lietuva)
 • UAB ViaCon (Lietuva)
 • AG “Bauer Group” (Vokietija)
 • AG “Consulting Engineers” (Vokietija)
 • GmbH Naue (Vokietija)
 • GmbH Huessker (Vokietija)
 • GmbH Wille Geotechnik (Vokietija)
 • 3P Geotechnik (Austria)
 • Austrijos inžinierių ir architektų sąjunga
Katedrai kontaktai ir patalpos
Geotechnikos mokomoji laboratorija  
Adresas: Saulėtekio al. 11, 510 A  kab.
Telefonas: (85) 2745220
Vidinis telefonas: 9108
El. paštas: zjuska@vgtu.lt
Geotechnikos mokslo laboratorija
Adresas: Saulėtekio al. 11, 511 kab.
Telefonas: (85) 2745221
Vidinis telefonas: 9221
El. paštas: arnoldas.norkus@vgtu.lt
 
SRC-038 Gruntų mechanikos laboratorija ir Inžinerinės geologijos laboratorija;
SRL I -512 - Geotechnikos katedros vedėjas prof. dr. Arnoldas Norkus;
SRL I -511 ir SRL I -522 - Geotechnikos katedros dėstytojai;
SRL I -510 – Geotechnikos katedros auditorija kurioje vyksta paskaitos;
SRL I -510A - Geotechnikos mokymo laboratorijos vedėjas Zenonas Juška;
SRL I -522 – Geotechnikos  katedros reikalų tvarkytoja ir vadybininkė;
SRL II-08 Gruntų bandymo laboratorija;
SRL I -09 Geotechnikos mokslo laboratorija.
  • Puslapio administratoriai:
  • Rita Valaitienė
  • Lina Bakšienė
  • Linas Juknevičius
  • Justė Kareivaitė