Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

 Geotechnikos magistratūros studijų programos tikslai ir rezultatai
Fakultetas: Statybos fakultetas Programos pavadinimas: Geotechnika 
Programos pavadinimas anglų kalba: Geotechnics
Programa galioja nuo 2013 m. kovo 12 d.  Valstybinis kodas 621H25001
Kodas pagal ISCED: 75416 Programos specializacijų pavadinimai: 
Minimalus išsilavinimas: Bakalauro ar jį atitinkantis laipsnis
Specialieji reikalavimai: Stojantysis turi turėti statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, įsisavinęs geotechninių žinių pagrindus, vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas. Jei geotechninių žinių nepakanka, numatomos išlyginamosios studijos.
Studijų pakopa: Antrosios pakopos
Studijų forma, programos trukmė ir apimtis (kreditai): Nuolatinės studijos, 2 metai, 120 (ECTS kreditai) Suteikiama kvalifikacija: Statybos inžinerijos magistras
Kvalifikacijos lygis pagal LKS: VII
Suteikiama kvalifikacija anglų kalba: Master of Civil Engineering
Studijų sritis:             Technologijos mokslai
Studijų kryptis:          Statybos inžinerija
Studijų krypties šaka: Geotechninė inžinerija
I. STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAI
1.           Pagilinti žinias ir gebėjimus geotechnikos srityje.
2.           Parengti magistrus, gebančius spręsti geotechnines problemas, nustatyti projektavimui reikalingus geotechninius parametrus ir taikyti įvairius tyrimų metodus sprendžiant geotechnines problemas, analizuoti ir apibendrinti mokslinių tyrimų rezultatus.
3.           Išmokyti formuluoti tyrimų tikslus,  planuoti ir įvykdyti eksperimentus tiems tikslams pasiekti.
4.           Išmokyti taikyti šiuolaikinius geotechninių konstrukcijų tyrimų bei projektavimo metodus.
 
II. ŽINIOS IR JŲ TAIKYMAS (Z), GEBĖJIMAI   VYKDYTI  TYRIMUS (GV), SPECIALIEJI GEDĖJIMAI (SG), SOCIALINIAI  GEBĖJIMAI (CG), ASMENINIAI GEBĖJIMAI (AG) 
Z
ŽINIOS IR JŲ TAIKYMAS
Z1.
Žinios apie konstrukcijų matematinį modeliavimą.
Z2
Žinios apie pagrindų bei geotechninių konstrukcijų tyrimo metodus, gautų rezultatų apdorojimą bei patikimumą.
Z3.
Žinios apie geotechninių konstrukcijų šiuolaikinius skaičiavimo ir analizės metodus.
Z4.
Žinios apie šiuolaikinių inžinerinių skaičiavimų ir sprendimų mokslinio pagrindimo metodus.
 
GV
GEBĖJIMAI   VYKDYTI  TYRIMUS
GT1
Geba savarankiškai ir konstruktyviai atlikti literatūros analizę, parenkant tinkamus šaltinius.
GT2
Taikyti įvairius tyrimų metodus problemų formulavimui ir sprendimui. Gebėjimas nustatyti perspektyvias tyrimų kryptis, planuoti ir vykdyti eksperimentą pasirinktoje probleminėje srityje, įvertinant kokybinę ir kiekybinę informaciją, taikyti gautus eksperimentų rezultatus.
GT3
Geba įvertinti tyrimus, daryti išvadas, rengti mokslinius darbus ir publikacijas, dalyvauti mokslinėje diskusijoje.
GT4
Geba savarankiškai tęsti studijas, tobulinti mokymosi įgūdžius, planuoti asmeninį laiką ir profesinį savęs ugdymą.
 
SG
SPECIALIEJI   GEBĖJIMAI
SG1
Geba analizuoti pradinę  informaciją ir taikyti turimas  žinias, sprendžiant geotechnikos  mokslo ir praktikos uždavinius.
SG2
Taikant turimas žinias geba atpažinti, įvertinti ir spręsti geotechninius uždavinius, numatant šių uždavinių galimus alternatyvius sprendimus.
SG3
Geba interpretuoti ir taikyti duomenis, gautus iš laboratorinių bandymų, statybos procesų stebėjimų ir matavimų.
SG4
Gebė Geba kurti ir taikyti originalias idėjas tiriant arba projektuojant pagrindus ir požemines konstrukcijas.
 
CG
SOCIALINIAI  GEBĖJIMAI
CG1
Kritiškai įvertinus geba aiškiai, argumentuotai perteikti informaciją apie pagrindus ir geotechnines konstrukcijas specialistams ir kitiems asmenims.
CG2
Imasi atsakomybės už savo veiklos kokybę pagal galiojančias metodikas, standartus ir jos vertinimą, vadovaujantis profesine etika ir pilietiškumu.
 
AG
ASMENINIAI GEBĖJIMAI
AG1
Geba planuoti mokymosi procesą, pasirinkti tobulinimosi kryptį ir mokytis savarankiškai.
AG2
Geba priimti inovatyvius sprendimus įvertindamas galimas veiklos pasekmes.
AG3
Suvokia moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei ir aplinkai.
 
Programos tikslai, suteiktos žinios ir įgyti gebėjimai (santrumpa):
Pagilinti žinias geotechnikos srityje. Magistrantūros Geotechnikos studijų programa skirta rengti magistrus, gebančius spręsti geotechnines problemas, nustatyti projektavimui reikalingus geotechninius parametrus ir taikyti įvairius tyrimų metodus sprendžiant geotechnines problemas, analizuoti ir apibendrinti mokslinių tyrimų rezultatus.
Programos tikslai, suteiktos žinios ir įgyti gebėjimai (santrumpa anglų kalba):
Galimybės užsiimti profesine veikla:
Baigę Geotechnikos magistratūros studijų programą absolventai gali tęsti mokslus trečiojoje studijų pakopoje, dirbti specializuotose geotechninėse įmonėse (tyrimų, projektavimo ir statybos), statybinėse įmonėse (ekspertizių, projektavimo, statybos), valstybinėse įstaigose, kurių paskirtis kontroliuoti statybos įmones ir kt.
Praktika: atskira praktika nenumatyta, tačiau studijuodami studentai atlieka tyrimus laboratorijose, kompiuterinėse klasėse, katedros partnerių statybos bei projektavimo įmonėse.
Studijų pabaiga: Baigiamasis darbas (30 kr).
Katedros dėstytojų parengti standartai
L. Furmonavičius, B. Sidauga, V. Stragys, V. Tamoševičienė. Specialieji geotechnikos darbai. Inkarai. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 1537:2001 lt. ICS 93.020. Standartizacijos Departamentas, 2001. 59 psl.
 1. L. Furmonavičius, B. Sidauga, J. Stonys, V. Stragys, J. Šimkus. Specialieji geotechnikos darbai. Atitvarinės sienos. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 1538:2002 lt. ICS 93.020. Standartizacijos Departamentas, 2002. 47 psl.
 2. B. Sidauga, V. Stragys, V. Tamoševičienė, J. Žvironaitė. Specialieji geotechnikos darbai. Spraustiniai poliai. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 12699:2002 lt. ICS 93.020. Standartizacijos Departamentas, 2002. 48 psl.
 3. L. Furmonavičius, P. Pukelis, V. Stragys. Specialieji geotechnikos darbai. Gręžtiniai poliai. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 1536:2003 lt. ICS 93.020. Standartizacijos Departamentas, 2003. 74 psl.
 4. V. Kuliešius, B. Sidauga, V. Tamoševičienė, J. Žvironaitė. Specialieji geotechnikos darbai. Injekcijos. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 12715:2003 lt. ICS 93.020. Standartizacijos Departamentas, 2003. 52 psl.
 5. V. Kuliešius, B. Sidauga, V. Tamoševičienė, J. Žvironaitė. Specialieji geotechnikos darbai. Srautinės injekcijos. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 12716:2003 lt. ICS 93.020.  Standartizacijos Departamentas, 2003. 37 psl.
 6. J. Amšiejus, B. Jonaitis, G Marčiukaitis. P.Pukelis, B. Užpolevičius, J. Valivonis. Statybos techninis reglamentas. Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. STR 2.05.03:2003 Aplinkos ministerija. 2003
 7. J.Amšiejus, B. Jonaitis, G Marčiukaitis. P.Pukelis, B. Užpolevičius, J. Valivonis. Statybos techninis reglamentas. Poveikiai ir apkrovos. STR2.05.04:2003. Aplinkos ministerija. 2003.
 8. L. Furmonavičius, B. Sidauga, D. Sližytė, V. Tamoševičienė, J. Žvironaitė. Specialieji geotechnikos darbai. Įlaidinių polių sienos. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 12063:2004 lt. ICS 93.020. Standartizacijos Departamentas, 2004. 75 psl.
 9.  J. Medzvieckas, B. Sidauga, V. Stragys, V. Tamoševičienė, J. Žvironaitė. Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios savybės naudojant keliams tiesti ir kitų transporto sričių statiniams (išskyrus geležinkelius ir asfaltavimą). Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 13249:2004 lt. ICS 59.080 70. Standartizacijos Departamentas, 2004. 26 psl.
 10. J. Brukštutė, B. Sidauga, V. Stragys, V. Tamoševičienė, J. Žvironaitė. Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios savybės naudojant skystųjų atliekų sulaikymo projektuose. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 13265:2004 lt. ICS 59.080 70. Standartizacijos Departamentas, 2004. 26 psl.
 11.  J. Brukštutė, B. Sidauga, V. Stragys, V. Tamoševičienė, J. Žvironaitė. Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios savybės naudojant kietųjų atliekų sąvartynuose. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 13257:2004 lt. ICS 59.080 70. Standartizacijos Departamentas, 2004. 29 psl.
 12. B. Sidauga, V. Stragys, V. Tamoševičienė. Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios savybės naudojant geležinkeliams tiesti. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 13250:2004 lt. ICS 59.080 70. Standartizacijos Departamentas, 2004. 28 psl.
 13. B. Sidauga, V. Stragys, V. Tamoševičienė. Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios savybės naudojant rezervuarų ir užtvankų (dambų) statyboje. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 13254:2004 lt. ICS 59.080 70. Standartizacijos Departamentas, 2004. 28 psl.
 14. B. Sidauga, V. Stragys, V. Tamoševičienė. Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios savybės naudojant kanalų statyboje. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 13255:2004 lt. ICS 59.080 70. Standartizacijos Departamentas, 2004. 29 psl.
 15. B. Sidauga, V. Stragys, V. Tamoševičienė. Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios savybės naudojant tuneliams tiesti ir požeminiams statiniams. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 13256:2004 lt. ICS 59.080 70. Standartizacijos Departamentas, 2004. 24 psl.
 16. J. Amšiejus ir kt. Eurocodas 1. Poveikiai konstrukcijoms.1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis svoris, pastatų naudojimo apkrovos. LST EN1991-1-1:2004. Lietuvos standartizacijos departamentas, 2004. 34 p.
 17. J. Amšiejus ir kt. Eurocodas 1. Konstrukcijų poveikiai.1-3 dalis. Bendrieji poveikiai. Sniego apkrovos. LST EN1991-1-3:2004. Lietuvos standartizacijos departamentas, 2004. 45 p.
  1. J. Medzvieckas, B. Sidauga, V. Stragys, V. Tamoševičienė, J. Žvironaitė. Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios savybės naudojant keliams tiesti ir kitų transporto sričių statiniams (išskyrus geležinkelius ir asfaltavimą). Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 13249/A:2005 lt. ICS 59.080 70. Standartizacijos Departamentas, 2005. 12 psl.
  2. J. Medzvieckas, B. Sidauga, V. Stragys, V. Tamoševičienė, J. Žvironaitė. Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios savybės naudojant skystųjų atliekų sulaikymo projektuose. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 13265/A:2005 lt. ICS 59.080 70. Standartizacijos Departamentas, 2005. 12 psl.
  3. J. Medzvieckas, B. Sidauga, V. Stragys, V. Tamoševičienė, J. Žvironaitė. Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios savybės naudojant kietųjų atliekų sąvartynuose. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 13257/A:2005 lt. ICS 59.080 70. Standartizacijos Departamentas, 2005. 13 psl.
  4. J. Medzvieckas B. Sidauga, V. Stragys, V. Tamoševičienė. Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios savybės naudojant geležinkeliams tiesti. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 13250/A:2005 lt. ICS 59.080 70. Standartizacijos Departamentas, 2005. 13 psl.
  5. J. Medzvieckas B. Sidauga, V. Stragys, V. Tamoševičienė. Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios savybės naudojant rezervuarų ir užtvankų (dambų) statyboje. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 13254:2005 lt. ICS 59.080 70. Standartizacijos Departamentas, 2005. 12 psl.
  6. J. Medzvieckas B. Sidauga, V. Stragys, V. Tamoševičienė. Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios savybės naudojant kanalų statyboje. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 13255/A:2005 lt. ICS 59.080 70. Standartizacijos Departamentas, 2005. 15 psl.
  7. J. Medzvieckas B. Sidauga, V. Stragys, V. Tamoševičienė. Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios savybės naudojant tuneliams tiesti ir požeminiams statiniams. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 13256/A:2005 lt. ICS 59.080 70. Standartizacijos Departamentas, 2005. 13 psl.
 18. J. Amšiejus, L. Furmonavičius, V. Kuliešius, J. Medzvieckas, R.  Mackevičius, B. Sidauga, D.  Sližytė V. Stragys, V. Tamoševičienė, J. Žvironaitė. Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 1997-1:2006 lt ICS 91.120.20 Standartizacijos Departamentas, 2006. 168 psl.
 19. L. Furmonavičius, B. Sidauga, D. Sližytė, V. Tamoševičienė, J. Žvironaitė. Specialieji geotechnikos darbai. Mini poliai. Nuorodinis žymuo LST EN 14199:2006 lt. ICS 93.020. Standartizacijos Departamentas, 2006. 33 psl.
 20. J. Dundulis, B. Sidauga, V. Stragys V. Tamoševičienė, J. Žvironaitė. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų identifikavimas ir klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir aprašymas LST EN ISO 14688-1:2006 lt. ICS 93.020. Standartizacijos Departamentas, 2006. 10 psl.
 21. J.Dundulis, B. Sidauga, V. Stragys V. Tamoševičienė, J. Žvironaitė. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų identifikavimas ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai. Identifikavimas ir aprašymas LST EN ISO 14688-2:2006 lt. ICS 93.020. Standartizacijos Departamentas, 2006. 9 psl.
 22. A. Stasiūnaitė-Josiukienė, A. Lukšėnienė, B. Sidauga, V. Stragys, J. Žvironaitė. Geosintetinės užtvaros. Būtinosios savybės naudojant kanalų statyboje. Identifikavimas ir aprašymas LST EN 13362 lt. ICS 59.080.7; 91.100.50. Standartizacijos Departamentas, 2007. 16 psl.
 23. A. Stasiūnaitė-Josiukienė, A. Lukšėnienė, B. Sidauga, V. Stragys, J. Žvironaitė. Geosintetinės užtvaros. Būtinosios savybės naudojant kietųjų atliekų laikymo ir šalinimo įrenginių statyboje. Identifikavimas ir aprašymas LST EN 13493:2007 lt ICS 59.080.7; 91.100.50. Standartizacijos Departamentas, 2007. 20 psl.
 24.  A. Lukšėnienė, R.  Mackevičius, B. Sidauga, V. Stragys, J. Žvironaitė. Specialieji geotechnikos darbai. Giluminis grunto paruošimas LST EN 14679:2007 lt. ICS 93.020. Standartizacijos Departamentas, 2007. 38 psl.
 25. J. Amšiejus, L. Furmonavičius, V. Kuliešius, A. Lukšėnienė, R.  Mackevičius, E. Matulevičienė, J. Medzvieckas, B. Sidauga, D.  Sližytė,V. Stragys. STR 2.05.16:2006. Geotechninis projektavimas. Pagrindinės taisyklės. Aplinkos ministerija. Numatomas išleisti 2007 m. 20 psl.

2014 metų baigiamųjų darbų anotacijos

2014 metų baigiamųjų darbų anotacijos
Studento vardas, pavardė Baigiamojo darbo pavadinimas Baigiamojo darbo tipas (B,M) Baigiamojo darbo vadovas Anotacija (lietuvių k.) Anotacija (užsienio k.)
Andrius Vaičiulis Gabijonų matmenims poveikį darančių veiksnių analizė M Danutė Sližytė Anotacijos nėra Anotacijos nėra
Roman Miliuščenko Molio gruntų brinkimo tyrimai M Sonata Gadeikytė Anotacijos nėra Anotacijos nėra
Povilas Ragauskas Molinių gruntų sankabumo įtaka sąveikai su konstrukcijos paviršiumi M Jurgis Medzvieckas Anotacijos nėra Anotacijos nėra
Tautvydas Statkus Spraustinio giliojo standaus pamato pagrindo įtempių ir deformacijų būvis. M Jonas Amšiejus Anotacijos nėra Anotacijos nėra
Povilas Valutkevičius Pagrindo stiprinimas armuojant geosintetine armatūra M Jurgis Medzvieckas Anotacijos nėra Anotacijos nėra
Gediminas Bimba Cementgrunčio savybių chemiškai agresyviose terpėse tyrimas M Rimantas Mackevičius Anotacijos nėra Anotacijos nėra
Julija Skliaustytė Daugiaaukščio gyvenamo namo Pilaitėje, Vilniuje pamatų variantų parinkimas B Jurgis Medzvieckas Anotacijos nėra Anotacijos nėra
Elijus Vasys Daugiabučio gyvenamojo namo Mokslininkų gatvėje Vilniuje pagrindo ir pamatų projektavimas B Rimantas Mackevičius Anotacijos nėra Anotacijos nėra
Edvinas Sudeikis Daugiabučio gyvenamojo namo, O. Milašiaus g. Vilniuje pamatų projektavimas B Danutė Sližytė Anotacijos nėra Anotacijos nėra
Giedrius Fugalis Daugiabučio gyvenamojo namo Vilniuje pamatų variantinis projektavimas B Danutė Sližytė Anotacijos nėra Anotacijos nėra
Šarūnas Radavičius Daugiabučio gyvenamojo namo Mažvydo gatvėje Vilniuje pagrindo ir pamatų projektavimas B Rimantas Mackevičius Anotacijos nėra Anotacijos nėra
Andrius Afanasjevas Prekybos centras Rygos g. Vilnius, pamatų projektavimas B Arnoldas Norkus Anotacijos nėra Anotacijos nėra
Justinas Semionovas Gyvenamojo namo Gineitiškių kaime pamatų projektavimas B Neringa Dirgėlienė Anotacijos nėra Anotacijos nėra
Tautvydas Čeičys Daugiaaukščio gyvenamo namo Šiltnamių g. 27 Vilniuje pamatų projektavimas B Jurgis Medzvieckas Anotacijos nėra Anotacijos nėra

2013 metų baigiamųjų darbų anotacijos

2013 metų baigiamųjų darbų anotacijos
Studento vardas, pavardė Baigiamojo darbo pavadinimas Baigiamojo darbo tipas (B,M) Baigiamojo darbo vadovas Anotacija (lietuvių k.) Anotacija (užsienio k.)
Rimantas Dekaminavičius Gręžtinių polių išdėstymo įtakos pamato nuosėdžiams tyrimas M Jonas Amšiejus Anotacija Anotacija
Silvestr Stankevič Administracinio pastato Viršuliškėse pagrindo ir pamatų projektavimas B Rimantas Mackevičius Anotacija Anotacija
Aurimas Kazlauskas Neorganinių tirpalų sąveikos su smėliniais gruntais tyrimas M Rimantas Mackevičius Anotacija Anotacija
Giedrė Katelytė Sekliųjų pamatų smėliniuose gruntuose nuosėdžių skaičiavimo metodų analizė M Danutė Sližytė Anotacija Anotacija
Viktor Daukša Atskiro polio nuosėdžių skaičiavimo metodų vertinimas M Jurgis Medzvieckas Anotacija Anotacija
Agata Šlečkuvienė Smėlio dalelių formos įtaka deformacinėms savybėms M Arnoldas Norkus Anotacija Anotacija
Vaidas Viederis Prekybos centro Klaipėdoje pamatų projektavimas B Sabina Prušinskienė Anotacija Anotacija
Toma Tranizaitė Statinio zondavimo rodiklių santykio naudojimas Lietuvos moreninių gruntų pavadinimui nustatyti. M Gintaras Žaržojus Anotacija Anotacija
Paulius Navickas Grunto sąveikos su išvalytų nuotekų vandeniu tyrimas M Rimantas Mackevičius Anotacija Anotacija
Modestas Jucas Sandelio Kampiškių kaime pamatų projektavimas B Neringa Dirgėlienė Anotacija Anotacija
Gediminas Vanagas Sandėlio Panevėžyje pamatų projektavimas B Jurgis Medzvieckas Anotacija Anotacija
Artūras Bingelis Gyvenamojo namo Elektrėnuose pamatų projektavimas B Danutė Sližytė Anotacija Anotacija
Valdas Fiodorenko Komercinio pastato Liepkalnio gatvėje, Vilniuje, pamatų projektavimas B Neringa Dirgėlienė Anotacija Anotacija
Karolis Liuberskas Administracinio pastato Vilniuje pamatų projektavimas B Danutė Sližytė Anotacija Anotacija
Aidas Kvedaras Prekybos centro Birštone pastato pagrindų ir pamatų projektavimas B Jonas Amšiejus Anotacija Anotacija
Donatas Balčėtis Sandėlio Vilniaus rajone pamatų projektavimas B Jonas Amšiejus Anotacija Anotacija
Vytenis Ruzgas AB Grigiškių popieriaus sandelio pamatų projektavimas B Jurgis Medzvieckas Anotacija Anotacija
Antanas Tomkovidas Motelio Vilniaus pakraštyje pagrindo ir pamatų projektavimas B Rimantas Mackevičius Anotacija Anotacija
Gytis Drobužas "Ulonų verslo centro" Vilniuje, Verkių gatvėje pamatų variantinis projektavimas B Arnoldas Norkus Anotacija Anotacija
Ovidijus Vyšniauskas Vienbučio gyvenamojo namo pamatų projektavimas Vilniaus rajone B Jurgis Medzvieckas Anotacija Anotacija
Nerijus Bartkevičius Sunkvežimių remonto ir techninio aptarnavimo centro Telšiuose pagrindo ir pamatų projektavimas B Rimantas Mackevičius Anotacija Anotacija
Lolita Vižinienė Sutankintų molio gruntų geotechninės savybės M Sonata Gadeikytė Anotacija Anotacija

2012 metų baigiamųjų darbų anotacijos

2012 metų baigiamųjų darbų anotacijos
Studento vardas, pavardė Baigiamojo darbo pavadinimas Baigiamojo darbo tipas (B,M) Baigiamojo darbo vadovas Anotacija (lietuvių k.) Anotacija (užsienio k.)
Eimantas Jaskonis Sutankinto grunto fizinių ir mechaninių savybių tyrimas M Rimantas Mackevičius Anotacija Anotacija
Egidijus Astrauka Daujotų vėjo jėgainės pamatų projektavimas, esant hipotetiškai kaičioms inžinerinėms - geologinėms sąlygoms M Vaidotė Jakimavičiūtė Maselienė Anotacija Anotacija
Jolanta Kairytė Pastatų pamatų pado gilinimas iškasomis M Jurgis Medzvieckas Anotacija Anotacija
Gintarė Povilaitytė Grunto kerpamojo stiprumo rodiklių nustatymo ir jų panaudojimo pagrindų projektavimui ypatumai M Jonas Amšiejus Anotacija Anotacija
Jurgita Sirvydaitė Gręžtinių polių projektavimas remiantis CPT duomenimis M Linas Gabrielaitis Anotacija Anotacija
Mindaugas Mikolainis Požeminių polimerinių talpų sąveika su gruntu M Jurgis Medzvieckas Anotacija Anotacija
Vaidas Martinkus Giliojo pamato laikomosios galios formavimosi tyrimas M Jonas Amšiejus Anotacija Anotacija
Roman Miliuščenko Gyvenamojo namo Minsko plente pagrindo ir pamatų projektavimas. B Rimantas Mackevičius Anotacija Anotacija
Povilas Plečkaitis Prekybos centro "Norfa-XL" Joniškyje Vilniaus g. 47b pamatų variantinis projektavimas B Danutė Sližytė Anotacija Anotacija
Povilas Ragauskas "Norfos" prekybos centro Jonavoje pamatų variantų parinkimas B Jurgis Medzvieckas Anotacija Anotacija
Tautvydas Statkus Kupiškio prekybos centro "Norfa" pagrindų ir pamatų projektavimas B Jonas Amšiejus Anotacija Anotacija
Aidis Staskiewicz Gyvenamojo namo esančio Bezdonių kaime pagrindo įvertinimas ir pamatų variantinis projektavimas B Sabina Prušinskienė Anotacija Anotacija
Jevgenij Laptev Universalios sporto salės Jonavoje, Žeimių g. 17, pamatų variantinis projektavimas B Danutė Sližytė Anotacija Anotacija
Vytautas Auryla "Iki" prekybos centro pamatų variantų parinkimas B Jurgis Medzvieckas Anotacija Anotacija
Povilas Valutkevičius Dvibutis gyvenamasis namas, Gailiūnų k.,Mickūnų sen., Vilniaus r., pagrindų ir pamatų projektavimas B Jonas Amšiejus Anotacija Anotacija
Airidas Rimkus Logistikos centro Trakų rajone pagrindo ir pamatų projektavimas. B Rimantas Mackevičius Anotacija Anotacija
Vaidas Marčiulaitis Gyvenamojo namo Tarandėje pagrindo ir pamatų projektavimas B Rimantas Mackevičius Anotacija Anotacija
Vytautas Daukšas Individualaus gyvenamo namo pamatų variantų parinkimas Vilniuje, Bajorų rajone. B Jurgis Medzvieckas Anotacija Anotacija
Adomas Reizmanas Senovinių vertingų pastatų pagrindų ir pamatų stabilizavimas grunto ekstrakcijos būdu. M Rimantas Mackevičius Anotacija Anotacija

2011 metų baigiamųjų darbų anotacijos

2011 metų baigiamųjų darbų anotacijos
Studento vardas, pavardė Baigiamojo darbo pavadinimas Baigiamojo darbo tipas (B,M) Baigiamojo darbo vadovas Anotacija (lietuvių k.) Anotacija (užsienio k.)
Pavelas Šliačinas Supleišėjusio dėl netolygių pagrindo deformacijų pastato Vilniuje pagrindo ir pamatų stiprinimas B Rimantas Mackevičius Anotacija Anotacija
Tadas Sugintas Sandėlio Kauno rajone pagrindų ir pamatų projektavimas B Rimantas Mackevičius Anotacija Anotacija
Mantas Janonis Gręžtinių polių nuosėdžių skaičiavimo metodų vertinimas M Linas Gabrielaitis Anotacija Anotacija
Nerijus Bucylinas Sandėlio su administracinėmis patalpomis Kaune pamatų projektavimas B Vincentas Vytis Stragys Anotacija Anotacija
Erik Stelmakov Gruntbetonio savybių priklausomybės nuo grunto sudėties tyrimas M Rimantas Mackevičius Anotacija Anotacija
Valda Samoškaitė Kūginio stiprio ir šoninės trinties santykio smėliniuose gruntuose analizė M Danutė Sližytė Anotacija Anotacija
Aistis Savickas Suspaudžiamumo ir konsolidacijos parametrų ryšio tyrimas M Vincentas Vytis Stragys Anotacija Anotacija
Andrej Svorobovič Gravitacinių atraminių sienelių pagrindinių parametrų nustatymas M Danutė Sližytė Anotacija Anotacija
Justas Daukantas Vėjo jėgainės pamato poveikio pagrindui vertinimas M Jurgis Medzvieckas Anotacija Anotacija
Donatas Bagužis Gyvenamo namo Vaivadų kaime pamatų variantinis projektavimas B Sabina Prušinskienė Anotacija Anotacija
Šarūnas Skuodis Faktorių, darančių įtaką pastato ir pagrindo sąveikai, vertinimas M Jonas Amšiejus Anotacija Anotacija
Rolandas Čiučiurka Pramoninio pastato Druskininkuose pamatų projektavimas B Vincentas Vytis Stragys Anotacija Anotacija
Mindaugas Želnys Tunelių projektavimo specifikos Lietuvos sąlygomis tyrimas M Jurgis Medzvieckas Anotacija Anotacija
Aidas Valatka Gyvenamo namo Druskininkiuose pamatų projektavimas B Jurgis Medzvieckas Anotacija Anotacija
Dmitrij Šumeiko Prekybos centro N mieste pamatų projektavimas B Vincentas Vytis Stragys Anotacija Anotacija
Giedrė Katelytė Biuro pastato Vilniuje pamatų variantinis projektavimas B Danutė Sližytė Anotacija Anotacija
Giedrius Makulis Gyvenamojo namo Vilniuje (Ribiškių takas 3) pagrindo ir pamatų projektavimas B Rimantas Mackevičius Anotacija Anotacija
Viktor Daukša 16a administracinio pastato Jasinskio gatvėje, Vilniuje pamatų projektavimas B Vincentas Vytis Stragys Anotacija Anotacija
Saulius Ignotas Komercinio pastato Šeškinės gt. 4 Vilniuje pamatų projektavimas B Jurgis Medzvieckas Anotacija Anotacija
Marius Baranauskas Multifunkcinio pastato Vilniuje pamatų variantinis projektavimas B Danutė Sližytė Anotacija Anotacija
Vladas Tiškus Gyvenamojo namo Vilniuje pamatų projektavimas B Sabina Prušinskienė Anotacija Anotacija
Dovydas Bitėnas Didmeninės prekybos pastato Šiaulių mieste pamatų ir gelžbetoninių grindų projektavimas. B Arnoldas Norkus Anotacija Anotacija
Paulius Rimkevičius Autoserviso Šiaulių rajone pamatų projektavimas B Vincentas Vytis Stragys Anotacija Anotacija
Vaida Dimonaitė Didmeninės prekių parduotuvės pamatų projektavimas B Jurgis Medzvieckas Anotacija Anotacija
Remigijus Uldukis Medicinos centro pastato Švenčionėlių mieste pagrindų ir pamatų projektavimas B Jonas Amšiejus Anotacija Anotacija

2010 metų baigiamųjų darbų anotacijos

2010 metų baigiamųjų darbų anotacijos
Studento vardas, pavardė Baigiamojo darbo pavadinimas Baigiamojo darbo tipas (B,M) Baigiamojo darbo vadovas Anotacija (lietuvių k.) Anotacija (užsienio k.)
Saulius Malūnavičius Paviršiaus aktyviųjų medžiagų ir kai kurių protektorių įtakos molinių gruntų kerpamajam stipriui tyrimas M Arnoldas Norkus Anotacija Anotacija
Evaldas Makaveckas Pamatų ant smėlio pagrindo rekonstrukcijos metodų tyrimas M Rimantas Mackevičius Anotacija Anotacija
Gediminas Čepurnovas Centriškai apkrautų polių pagrindo laikomosios galios analizė M Danutė Sližytė Anotacija Anotacija
Darius Macijauskas Spraustinių polių pagrindo laikomosios galios nustatymas M Jonas Amšiejus Anotacija Anotacija
Mantas Zabulionis 4 butų gyvenamojo namo su garažais Donelaičio al. 5 B, Klaipėdoje pamatų projektavimas. B Neringa Dirgėlienė Anotacija Anotacija
Aurimas Šiukščius Geotinklų inkaravimo ilgio parinkimas šlaitams ir sankasoms armuoti M Jurgis Medzvieckas Anotacija Anotacija
Arnoldas Brokertas Sunkvežimių aptarnavimo ir prekybos centro Kaune gręžtinių pamatų projektavimas. B Vincentas Vytis Stragys Anotacija Anotacija
Giedrius Alekna Vertikalaus drenavimo taikymas silpniems gruntams konsoliduoti M Jurgis Medzvieckas Anotacija Anotacija
Arūnas Jankauskas Vibromonolitinio polio ir pagrindo sąveikos vietoje atsirandančių deformacijų fizinio modelio sudarymas M Sonata Gadeikytė Anotacija Anotacija
Ramil Mustafajev Pastato sudėtingose geologinėse sąlygose pagrindų ir pamatų rekonstrukcija. B Rimantas Mackevičius Anotacija Anotacija
Andrius Budrys Administracinio pastato Vilniaus rajone pamatų variantinis projektavimas. B Danutė Sližytė Anotacija Anotacija
Aurimas Stoškus Sunkvežimių aptarnavimo centro Vilniuje pamatų projektavimas. B Vincentas Vytis Stragys Anotacija Anotacija
Paulius Mačernis Gamybinės paskirties pastato esančio Mačiuliškių k., Vilniaus raj. pamatų projektavimas B Arnoldas Norkus Anotacija Anotacija
Egidijus Astrauka Prekybos centro pastato Tuskulėnų g. pamatų variantinis projektavimas. B Neringa Dirgėlienė Anotacija Anotacija
Giedrius Živatkauskas Sandelio Vievyje pamatų projektavimas. B Jurgis Medzvieckas Anotacija Anotacija
Irmantas Uža "Iki" kulinarijos cecho Vaišvilčių km.,Velžio seniūnija, Panevėžio rajonas pamatų projektavimas. B Jurgis Medzvieckas Anotacija Anotacija
Kristina Janavičiūtė Daugiaaukščio pastato pagrindo ir pamatų projektavimas. B Rimantas Mackevičius Anotacija Anotacija
Gediminas Guntys Komercinio pastato Jurbarke pamatų projektavimas B Vincentas Vytis Stragys Anotacija Anotacija
Vidmantas Simanavičius Administracinio pastato Ulonų g.,Vilniuje pamatų projektavimas. B Jurgis Medzvieckas Anotacija Anotacija
Šarūnas Kisevičius Lėktuvų angaro Didžiasalio kaime pagrindų ir pamatų projektavimas. B Jonas Amšiejus Anotacija Anotacija
Juras Kuzmickis Pakruojo dvaro karčiamos pastato pritaikymas turizmo poreikiams pagrindų ir pamatų projektavimas. B Jonas Amšiejus Anotacija Anotacija
Vaidas Martinkus Supleišėjusio dėl netolygių nuosedžių pastato pagrindo ir pamatų rekonstrukcija. B Rimantas Mackevičius Anotacija Anotacija

2009 metų baigiamųjų darbų anotacijos

2009 metų baigiamųjų darbų anotacijos
Studento vardas, pavardė Baigiamojo darbo pavadinimas Baigiamojo darbo tipas (B,M) Baigiamojo darbo vadovas Anotacija (lietuvių k.) Anotacija (užsienio k.)
Einoras Kravčenka Gyvenamojo namo Polacko g. Vilniuje pamatų variantinis projektavimas B Sabina Prušinskienė Anotacija Anotacija
Jonas Antanaitis Pagrindo standumo įvertinimo metodo pasirinkimo įtaka projektuojant konstrukcijas M Jurgis Medzvieckas Anotacija Anotacija
Valdas Švedas Inkarinių giliųjų atraminių sienų elgsenos grunte tyrimas ir vertinimas M Rimantas Mackevičius Anotacija Anotacija
Nerijus Vilkas Gamybinio pastato Klaipėdoje, Kretainio g. 4 pamatų projektavimas B Vincentas Vytis Stragys Anotacija Anotacija
Aidas Turūta Pastato medžiagų tyrimui Visagine pamatų projektavimas B Vincentas Vytis Stragys Anotacija Anotacija
Algirdas Šaulys Karkasinio pastato Ateities pl. 50, Kaune pagrindų projektavimas B Jonas Amšiejus Anotacija Anotacija
Arnius Mielonas Gręžtinių polių sąveikos su gruntu tyrimas ir vertinimas M Rimantas Mackevičius Anotacija Anotacija
Arnas Šumila Pastato Odminių gatvėje, Vilniuje pagrindo ir pamatų stiprinimas B Rimantas Mackevičius Anotacija Anotacija
Valda Samoškaitė Automobilių stiklų parduotuvės Bukiškių k. Vilniaus rajone pamatų variantinis projektavimas B Danutė Sližytė Anotacija Anotacija
Justas Daukantas Velžio gimnazijos sporto salės, esančios Velžio k., Velžio sen., Panevežio raj., pamatų projektavimas B Jurgis Medzvieckas Anotacija Anotacija
Vaidas Akelis Sandėlio, Kirtimų g-vė 47, Vilniuje pamatų projektavimas B Arnoldas Norkus Anotacija Anotacija
Vaidas Petrauskas Karvidės Jurbarko rajone pagrindo ir pamatų projektavimas B Rimantas Mackevičius Anotacija Anotacija
Andrius Bulkis Visuomeninio pastato Pakruojyje pamatų variantinis projektavimas B Danutė Sližytė Anotacija Anotacija
Andrius Kielius Administracinio pastato Vilniuje pamatų variantinis projektavimas B Danutė Sližytė Anotacija Anotacija
Audrius Mulevičius Logistikos sandelio Vilniaus rajone pagrindo ir pamatų projektavimas B Rimantas Mackevičius Anotacija Anotacija
Aurimas Urbonas Optimalių pamatų parinkimas rekonstruojamam pastatui Vilniaus g.4, Jurbarke B Jurgis Medzvieckas Anotacija Anotacija
Dainius Barančiukas Administracinio pastato Vilniuje, Eigulių g. 7 pamatų projektavimas B Neringa Dirgėlienė Anotacija Anotacija
Donatas Zablockis Vienbučio gyvenamojo namo Kryžiokų g. 160 B Vilniuje pamatų projektavimas B Neringa Dirgėlienė Anotacija Anotacija
Šarūnas Skuodis Automobilių techninio aptarnavimo centro pastato Vaduvos gatvėje 3 , Vilniuje pagrindų projektavimas B Jonas Amšiejus Anotacija Anotacija
Egidijus Slapšinskas Daugiaaukščio pastato su parkingu Saltoniškių g. 36/38, Vilniuje pamatų variantinis projektavimas B Sabina Prušinskienė Anotacija Anotacija
Laimonas Kriaučiūnas Pastato sudėtingose geologinėse sąlygose pagrindo ir pamatų rekonstrukcija B Rimantas Mackevičius Anotacija Anotacija
Mindaugas Želnys Komercinės-gamybinės paskirties pastato su administracinėmis patalpomis Paliūniškio g. 6b, Panevėžyje pamatų projektavimas B Jurgis Medzvieckas Anotacija Anotacija
Viačeslav Pismerov Gyvenamojo namo pamatų projektavimas Vilniuje B Neringa Dirgėlienė Anotacija Anotacija
Vidmantas Kerys Gamybinio ir administracinio pastato su sandėliu Pramonės g. 5, Klaipėdoje pamatų projektavimas B Jurgis Medzvieckas Anotacija Anotacija
Anastasija Lapucko Poilsio namų Palangoje pamatų projektavimas B Vincentas Vytis Stragys Anotacija Anotacija

2008 metų baigiamųjų darbų anotacijos

2008 metų baigiamųjų darbų anotacijos
Studento vardas, pavardė Baigiamojo darbo pavadinimas Baigiamojo darbo tipas (B,M) Baigiamojo darbo vadovas Anotacija (lietuvių k.) Anotacija (užsienio k.)
Andrius Žemkauskas Polinio pamato pagrindo įtempių ir deformacijų analizė M Vincentas Vytis Stragys Anotacija Anotacija
Sergej Prisekin Daugiabučio gyvenamo namo pamatų projektavimas B Vincentas Vytis Stragys Anotacija Anotacija
Andrius Galkus Muitinės detalaus tikrinimo pastato pamatų variantinis projektavimas, Perkėlos g. ir Jūrininkų pr. sankryžoje, Klaipėdoje" B Sabina Prušinskienė Anotacija Anotacija
Arnas Klipčius Kauno rajono centrinės bibliotekos Garliavoje pagrindo ir pamatų rekonstrukcija B Rimantas Mackevičius Anotacija Anotacija
Andrius Kirkilas Dviejų aukštų gyvenamojo namo pamatų pagrindų projektavimas B Jonas Amšiejus Anotacija Anotacija
Dalia Kaluževičiūtė Lietuvos Respublikos seimo, naujos posėdžių salės, centrinio korpuso pamatų projektavimas B Arnoldas Norkus Anotacija Anotacija
Saulius Žukauskis Administracinio pastato Vilniuje, Laisvės pr. 80 pagrindų projektavimas B Vincentas Vytis Stragys Anotacija Anotacija
Evaldas Makaveckas M. Mažvydo bibliotekos pamatų ir pagrindų rekonstrukcija B Rimantas Mackevičius Anotacija Anotacija
Dmitrijus Truninas Vienbučio gyvenamojo namo pagrindų ir pamatų projektavimas B Neringa Dirgėlienė Anotacija Anotacija
Adomas Bilikevičius Gyvenamo pastato pamatų projektavimas B Neringa Dirgėlienė Anotacija Anotacija
Asta Katukevičiūtė Gyvenamojo namo su komercinėmis patalpomis pamatų projektavimas B Jonas Amšiejus Anotacija Anotacija
Eimantas Jakimavičius Gyvenamojo namo Kryžiokų kaime pagrindo ir pamatų projektavimas B Rimantas Mackevičius Anotacija Anotacija
Rasa Vaišvilaitė Pastato Vilniaus senamiestyje pagrindo ir pamatų stiprinimas B Rimantas Mackevičius Anotacija Anotacija
Dovydas Staškūnas Sveikatingumo komplekso "A" korpuso Vilniaus g. 80, Anykščiuose pamatų projektavimas B Jurgis Medzvieckas Anotacija Anotacija
Gediminas Čepurnovas Vienbučio gyvenamojo namo Kareivių g. 116, Vilniuje pamatų variantinis projektavimas B Danutė Sližytė Anotacija Anotacija
Martynas Šilkūnas Gyvenamojo namo Užugirio kaime, Trakų rajone, pamatų pagrindų projektavimas B Jonas Amšiejus Anotacija Anotacija
Robertas Plaipa Prokuratūros pastato Rinktinės g. 5A, Vilniuje pamatų variantinis projektavimas B Danutė Sližytė Anotacija Anotacija
Aurimas Šiukščius Gyvenamojo namo Gurių 47, Kalnėnų gyvenamųjų namų kvartale, Vilniuje, pamatų variantinis projektavimas. B Jurgis Medzvieckas Anotacija Anotacija
Nerijus Linkus Logistikos centro Kirtimuose pamatų variantinis projektavimas B Danutė Sližytė Anotacija Anotacija
Mindaugas Pūras LR Ryšių reguliavimo tarnybos administracinio pastato optimalių pamatų projektavimas B Jurgis Medzvieckas Anotacija Anotacija
Giedrius Alekna Joniškio rajono apylinkės teismo pastato Medžiotojų gatvėje pamatų projektavimas B Jurgis Medzvieckas Anotacija Anotacija
Darius Žilinskas Prekybos paskirties pastato Vilniuje, Ukmergės gatvėje pagrindų projektavimas B Vincentas Vytis Stragys Anotacija Anotacija
Irmantas Gricius Maisto prekių parduotuvės Telšiuose pamatų variantinis projektavimas B Danutė Sližytė Anotacija Anotacija
Arūnas Jankauskas Individualaus gyvenamojo namo, esančio Rūtų g. 10, Vilniuje, pamatų projektavimas B Neringa Dirgėlienė Anotacija Anotacija
Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
STGTB11711 Aplinkos geotechnika 3 3 F
STGTB11711 Aplinkos geotechnika 3 3 I
STGTB11709 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
STGTB11709 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
STGTB11815 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 6 F
STGTB11815 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 6 I
STGTB11816 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 6 F
STGTB11816 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 6 I
STGTB11706 Dirbtiniai pagrindai 3 3 F
STGTB11706 Dirbtiniai pagrindai 3 3 I
STGTB11605 Gamybinė praktika 2 6 6 F
STGTB11605 Gamybinė praktika 2 6 6 I
STGTB11523 Geologija 4 4 F
STGTB11523 Geologija 4 4 I
STGTB11720 Geotechnika 5 5 F
STGTB11503 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai 5 5 F
STGTB11503 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai 5 5 I
STGTB11708 Geotechninių darbų technologija 4 4 F
STGTB11708 Geotechninių darbų technologija 4 4 I
STGTB11710 Geotechninių konstrukcijų projektavimas 3 3 F
STGTB11710 Geotechninių konstrukcijų projektavimas 3 3 I
STGTB11718 Gruntų mechanika 4 4 F
STGTB11718 Gruntų mechanika 4 4 H
STGTB11718 Gruntų mechanika 4 4 I
STGTB11717 Gruntų mechanika, pagrindai ir pamatai 4 4 F
STGTB11622 Gruntų mechanika, pagrindai ir pamatai 4 4 F
STGTB11622 Gruntų mechanika, pagrindai ir pamatai 4 4 H
STGTB11622 Gruntų mechanika, pagrindai ir pamatai 4 4 I
STGTB11604 Gruntų mechanikos pagrindai 5 5 F
STGTB11604 Gruntų mechanikos pagrindai 5 5 I
STGTB11423 Inžinerinė geologija ir gruntų mechanika 5 5 F
STGTB11423 Inžinerinė geologija ir gruntų mechanika 5 5 H
STGTB11423 Inžinerinė geologija ir gruntų mechanika 5 5 I
STGTB11101 Inžinerinė geologija ir praktika 5 5 F
STGTB11101 Inžinerinė geologija ir praktika 5 5 H
STGTB11101 Inžinerinė geologija ir praktika 5 5 I
STGTB11101 Inžinerinė geologija ir praktika 5 5 O
STGTB14101 Inžinerinė geologija ir praktika 5 5 F
STGTB11224 Inžinetinė geologija ir gruntų mechanika 4 4 I
STGTB11502 Kompleksinis projektas 5 5 F
STGTB11502 Kompleksinis projektas 5 5 I
STGTB08717 Pagrindai ir pamatai 4,5 4,5 D
STGTB08717 Pagrindai ir pamatai 4,5 4,5 V
STGTB05701 Pagrindai ir pamatai 4,5 4,5 D
STGTB05701 Pagrindai ir pamatai 4,5 4,5 N
STGTB11819 Pagrindai ir pamatai 5 5 F
STGTB11819 Pagrindai ir pamatai 5 5 H
STGTB11819 Pagrindai ir pamatai 5 5 I
STGTB11526 Pagrindai ir pamatai 3 3 F
STGTB11526 Pagrindai ir pamatai 3 3 I
STGTB11707 Pagrindai ir pamatai 1 6 6 F
STGTB11707 Pagrindai ir pamatai 1 6 6 I
STGTB11813 Pagrindai ir pamatai 2 5 5 F
STGTB11813 Pagrindai ir pamatai 2 5 5 I
STGTB11712 Pagrindų ir pamatų rekonstrukcija 3 3 F
STGTB11712 Pagrindų ir pamatų rekonstrukcija 3 3 I
STGTB11801 Statinių pagrindai ir pamatai 5 5 F
STGTB11814 Šlaitų ir atraminių sienų geotechninis projektavimas 4 4 F
STGTB11814 Šlaitų ir atraminių sienų geotechninis projektavimas 4 4 I
 
Universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
STGTM11204 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
STGTM11204 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 I
STGTM11207 Automatizuoto projektavimo sistemos geotechnikoje 6 6 F
STGTM11207 Automatizuoto projektavimo sistemos geotechnikoje 6 6 I
STGTM11210 Geosintetika 6 6 F
STGTM11210 Geosintetika 6 6 I
STGTM11103 Geotechninių sprendimų ekologinis vertinimas 6 6 F
STGTM11103 Geotechninių sprendimų ekologinis vertinimas 6 6 I
STGTM11318 Giliųjų pamatų skaičiavimo metodai 4 4 F
STGTM11315 Giliųjų pamatų skaičiavimo metodų analizė 6 6 F
STGTM11315 Giliųjų pamatų skaičiavimo metodų analizė 6 6 I
STGTM11208 Gruntų filtracijos ir konsolidacijos teorija 6 6 F
STGTM11208 Gruntų filtracijos ir konsolidacijos teorija 6 6 I
STGTM11211 Inžinerinė petrologija ir hidrogeologija 3 3 F
STGTM11211 Inžinerinė petrologija ir hidrogeologija 3 3 I
STGTM11417 Magistro baigiamasis darbas 30 30 F
STGTM11417 Magistro baigiamasis darbas 30 30 I
STGTM11101 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
STGTM11101 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 I
STGTM11313 Magistro baigiamasis darbas 3 3 3 F
STGTM11313 Magistro baigiamasis darbas 3 3 3 I
STGTM11205 Mechaninės gruntų savybės 6 6 F
STGTM11205 Mechaninės gruntų savybės 6 6 I
STGTM11206 Pagrindo įtempių deformacijų būvis 6 6 F
STGTM11206 Pagrindo įtempių deformacijų būvis 6 6 I
STGTM11212 Pagrindo kontrolės metodai 3 3 F
STGTM11212 Pagrindo kontrolės metodai 3 3 I
STGTM11209 Pamatų pagrindų ir šlaitų pastovumas 6 6 F
STGTM11209 Pamatų pagrindų ir šlaitų pastovumas 6 6 I
STGTM11314 Sekliųjų pamatų skaičiavimo metodų analizė 6 6 F
STGTM11314 Sekliųjų pamatų skaičiavimo metodų analizė 6 6 I
STGTM11102 Skaitinių metodų taikymas gruntų mechanikoje 6 6 F
STGTM11102 Skaitinių metodų taikymas gruntų mechanikoje 6 6 I
STGTM11316 Slėgis į požemines konstrukcijas, atraminės sienos ir inkarai 6 6 F
STGTM11316 Slėgis į požemines konstrukcijas, atraminės sienos ir inkarai 6 6 I
  • Puslapio administratoriai:
  • Rita Valaitienė
  • Lina Bakšienė
  • Linas Juknevičius
  • Justė Kareivaitė