Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

 Geotechnikos magistratūros studijų programos tikslai ir rezultatai
Fakultetas: Statybos fakultetas Programos pavadinimas: Geotechnika 
Programos pavadinimas anglų kalba: Geotechnics
Programa galioja nuo 2013 m. kovo 12 d.  Valstybinis kodas 621H25001
Kodas pagal ISCED: 75416 Programos specializacijų pavadinimai: 
Minimalus išsilavinimas: Bakalauro ar jį atitinkantis laipsnis
Specialieji reikalavimai: Stojantysis turi turėti statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, įsisavinęs geotechninių žinių pagrindus, vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas. Jei geotechninių žinių nepakanka, numatomos išlyginamosios studijos.
Studijų pakopa: Antrosios pakopos
Studijų forma, programos trukmė ir apimtis (kreditai): Nuolatinės studijos, 2 metai, 120 (ECTS kreditai) Suteikiama kvalifikacija: Statybos inžinerijos magistras
Kvalifikacijos lygis pagal LKS: VII
Suteikiama kvalifikacija anglų kalba: Master of Civil Engineering
Studijų sritis:             Technologijos mokslai
Studijų kryptis:          Statybos inžinerija
Studijų krypties šaka: Geotechninė inžinerija
I. STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAI
1.           Pagilinti žinias ir gebėjimus geotechnikos srityje.
2.           Parengti magistrus, gebančius spręsti geotechnines problemas, nustatyti projektavimui reikalingus geotechninius parametrus ir taikyti įvairius tyrimų metodus sprendžiant geotechnines problemas, analizuoti ir apibendrinti mokslinių tyrimų rezultatus.
3.           Išmokyti formuluoti tyrimų tikslus,  planuoti ir įvykdyti eksperimentus tiems tikslams pasiekti.
4.           Išmokyti taikyti šiuolaikinius geotechninių konstrukcijų tyrimų bei projektavimo metodus.
 
II. ŽINIOS IR JŲ TAIKYMAS (Z), GEBĖJIMAI   VYKDYTI  TYRIMUS (GV), SPECIALIEJI GEDĖJIMAI (SG), SOCIALINIAI  GEBĖJIMAI (CG), ASMENINIAI GEBĖJIMAI (AG) 
Z
ŽINIOS IR JŲ TAIKYMAS
Z1.
Žinios apie konstrukcijų matematinį modeliavimą.
Z2
Žinios apie pagrindų bei geotechninių konstrukcijų tyrimo metodus, gautų rezultatų apdorojimą bei patikimumą.
Z3.
Žinios apie geotechninių konstrukcijų šiuolaikinius skaičiavimo ir analizės metodus.
Z4.
Žinios apie šiuolaikinių inžinerinių skaičiavimų ir sprendimų mokslinio pagrindimo metodus.
 
GV
GEBĖJIMAI   VYKDYTI  TYRIMUS
GT1
Geba savarankiškai ir konstruktyviai atlikti literatūros analizę, parenkant tinkamus šaltinius.
GT2
Taikyti įvairius tyrimų metodus problemų formulavimui ir sprendimui. Gebėjimas nustatyti perspektyvias tyrimų kryptis, planuoti ir vykdyti eksperimentą pasirinktoje probleminėje srityje, įvertinant kokybinę ir kiekybinę informaciją, taikyti gautus eksperimentų rezultatus.
GT3
Geba įvertinti tyrimus, daryti išvadas, rengti mokslinius darbus ir publikacijas, dalyvauti mokslinėje diskusijoje.
GT4
Geba savarankiškai tęsti studijas, tobulinti mokymosi įgūdžius, planuoti asmeninį laiką ir profesinį savęs ugdymą.
 
SG
SPECIALIEJI   GEBĖJIMAI
SG1
Geba analizuoti pradinę  informaciją ir taikyti turimas  žinias, sprendžiant geotechnikos  mokslo ir praktikos uždavinius.
SG2
Taikant turimas žinias geba atpažinti, įvertinti ir spręsti geotechninius uždavinius, numatant šių uždavinių galimus alternatyvius sprendimus.
SG3
Geba interpretuoti ir taikyti duomenis, gautus iš laboratorinių bandymų, statybos procesų stebėjimų ir matavimų.
SG4
Gebė Geba kurti ir taikyti originalias idėjas tiriant arba projektuojant pagrindus ir požemines konstrukcijas.
 
CG
SOCIALINIAI  GEBĖJIMAI
CG1
Kritiškai įvertinus geba aiškiai, argumentuotai perteikti informaciją apie pagrindus ir geotechnines konstrukcijas specialistams ir kitiems asmenims.
CG2
Imasi atsakomybės už savo veiklos kokybę pagal galiojančias metodikas, standartus ir jos vertinimą, vadovaujantis profesine etika ir pilietiškumu.
 
AG
ASMENINIAI GEBĖJIMAI
AG1
Geba planuoti mokymosi procesą, pasirinkti tobulinimosi kryptį ir mokytis savarankiškai.
AG2
Geba priimti inovatyvius sprendimus įvertindamas galimas veiklos pasekmes.
AG3
Suvokia moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei ir aplinkai.
 
Programos tikslai, suteiktos žinios ir įgyti gebėjimai (santrumpa):
Pagilinti žinias geotechnikos srityje. Magistrantūros Geotechnikos studijų programa skirta rengti magistrus, gebančius spręsti geotechnines problemas, nustatyti projektavimui reikalingus geotechninius parametrus ir taikyti įvairius tyrimų metodus sprendžiant geotechnines problemas, analizuoti ir apibendrinti mokslinių tyrimų rezultatus.
Programos tikslai, suteiktos žinios ir įgyti gebėjimai (santrumpa anglų kalba):
Galimybės užsiimti profesine veikla:
Baigę Geotechnikos magistratūros studijų programą absolventai gali tęsti mokslus trečiojoje studijų pakopoje, dirbti specializuotose geotechninėse įmonėse (tyrimų, projektavimo ir statybos), statybinėse įmonėse (ekspertizių, projektavimo, statybos), valstybinėse įstaigose, kurių paskirtis kontroliuoti statybos įmones ir kt.
Praktika: atskira praktika nenumatyta, tačiau studijuodami studentai atlieka tyrimus laboratorijose, kompiuterinėse klasėse, katedros partnerių statybos bei projektavimo įmonėse.
Studijų pabaiga: Baigiamasis darbas (30 kr).
Katedros dėstytojų parengti standartai
L. Furmonavičius, B. Sidauga, V. Stragys, V. Tamoševičienė. Specialieji geotechnikos darbai. Inkarai. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 1537:2001 lt. ICS 93.020. Standartizacijos Departamentas, 2001. 59 psl.
 1. L. Furmonavičius, B. Sidauga, J. Stonys, V. Stragys, J. Šimkus. Specialieji geotechnikos darbai. Atitvarinės sienos. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 1538:2002 lt. ICS 93.020. Standartizacijos Departamentas, 2002. 47 psl.
 2. B. Sidauga, V. Stragys, V. Tamoševičienė, J. Žvironaitė. Specialieji geotechnikos darbai. Spraustiniai poliai. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 12699:2002 lt. ICS 93.020. Standartizacijos Departamentas, 2002. 48 psl.
 3. L. Furmonavičius, P. Pukelis, V. Stragys. Specialieji geotechnikos darbai. Gręžtiniai poliai. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 1536:2003 lt. ICS 93.020. Standartizacijos Departamentas, 2003. 74 psl.
 4. V. Kuliešius, B. Sidauga, V. Tamoševičienė, J. Žvironaitė. Specialieji geotechnikos darbai. Injekcijos. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 12715:2003 lt. ICS 93.020. Standartizacijos Departamentas, 2003. 52 psl.
 5. V. Kuliešius, B. Sidauga, V. Tamoševičienė, J. Žvironaitė. Specialieji geotechnikos darbai. Srautinės injekcijos. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 12716:2003 lt. ICS 93.020.  Standartizacijos Departamentas, 2003. 37 psl.
 6. J. Amšiejus, B. Jonaitis, G Marčiukaitis. P.Pukelis, B. Užpolevičius, J. Valivonis. Statybos techninis reglamentas. Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. STR 2.05.03:2003 Aplinkos ministerija. 2003
 7. J.Amšiejus, B. Jonaitis, G Marčiukaitis. P.Pukelis, B. Užpolevičius, J. Valivonis. Statybos techninis reglamentas. Poveikiai ir apkrovos. STR2.05.04:2003. Aplinkos ministerija. 2003.
 8. L. Furmonavičius, B. Sidauga, D. Sližytė, V. Tamoševičienė, J. Žvironaitė. Specialieji geotechnikos darbai. Įlaidinių polių sienos. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 12063:2004 lt. ICS 93.020. Standartizacijos Departamentas, 2004. 75 psl.
 9.  J. Medzvieckas, B. Sidauga, V. Stragys, V. Tamoševičienė, J. Žvironaitė. Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios savybės naudojant keliams tiesti ir kitų transporto sričių statiniams (išskyrus geležinkelius ir asfaltavimą). Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 13249:2004 lt. ICS 59.080 70. Standartizacijos Departamentas, 2004. 26 psl.
 10. J. Brukštutė, B. Sidauga, V. Stragys, V. Tamoševičienė, J. Žvironaitė. Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios savybės naudojant skystųjų atliekų sulaikymo projektuose. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 13265:2004 lt. ICS 59.080 70. Standartizacijos Departamentas, 2004. 26 psl.
 11.  J. Brukštutė, B. Sidauga, V. Stragys, V. Tamoševičienė, J. Žvironaitė. Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios savybės naudojant kietųjų atliekų sąvartynuose. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 13257:2004 lt. ICS 59.080 70. Standartizacijos Departamentas, 2004. 29 psl.
 12. B. Sidauga, V. Stragys, V. Tamoševičienė. Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios savybės naudojant geležinkeliams tiesti. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 13250:2004 lt. ICS 59.080 70. Standartizacijos Departamentas, 2004. 28 psl.
 13. B. Sidauga, V. Stragys, V. Tamoševičienė. Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios savybės naudojant rezervuarų ir užtvankų (dambų) statyboje. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 13254:2004 lt. ICS 59.080 70. Standartizacijos Departamentas, 2004. 28 psl.
 14. B. Sidauga, V. Stragys, V. Tamoševičienė. Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios savybės naudojant kanalų statyboje. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 13255:2004 lt. ICS 59.080 70. Standartizacijos Departamentas, 2004. 29 psl.
 15. B. Sidauga, V. Stragys, V. Tamoševičienė. Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios savybės naudojant tuneliams tiesti ir požeminiams statiniams. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 13256:2004 lt. ICS 59.080 70. Standartizacijos Departamentas, 2004. 24 psl.
 16. J. Amšiejus ir kt. Eurocodas 1. Poveikiai konstrukcijoms.1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis svoris, pastatų naudojimo apkrovos. LST EN1991-1-1:2004. Lietuvos standartizacijos departamentas, 2004. 34 p.
 17. J. Amšiejus ir kt. Eurocodas 1. Konstrukcijų poveikiai.1-3 dalis. Bendrieji poveikiai. Sniego apkrovos. LST EN1991-1-3:2004. Lietuvos standartizacijos departamentas, 2004. 45 p.
  1. J. Medzvieckas, B. Sidauga, V. Stragys, V. Tamoševičienė, J. Žvironaitė. Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios savybės naudojant keliams tiesti ir kitų transporto sričių statiniams (išskyrus geležinkelius ir asfaltavimą). Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 13249/A:2005 lt. ICS 59.080 70. Standartizacijos Departamentas, 2005. 12 psl.
  2. J. Medzvieckas, B. Sidauga, V. Stragys, V. Tamoševičienė, J. Žvironaitė. Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios savybės naudojant skystųjų atliekų sulaikymo projektuose. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 13265/A:2005 lt. ICS 59.080 70. Standartizacijos Departamentas, 2005. 12 psl.
  3. J. Medzvieckas, B. Sidauga, V. Stragys, V. Tamoševičienė, J. Žvironaitė. Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios savybės naudojant kietųjų atliekų sąvartynuose. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 13257/A:2005 lt. ICS 59.080 70. Standartizacijos Departamentas, 2005. 13 psl.
  4. J. Medzvieckas B. Sidauga, V. Stragys, V. Tamoševičienė. Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios savybės naudojant geležinkeliams tiesti. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 13250/A:2005 lt. ICS 59.080 70. Standartizacijos Departamentas, 2005. 13 psl.
  5. J. Medzvieckas B. Sidauga, V. Stragys, V. Tamoševičienė. Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios savybės naudojant rezervuarų ir užtvankų (dambų) statyboje. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 13254:2005 lt. ICS 59.080 70. Standartizacijos Departamentas, 2005. 12 psl.
  6. J. Medzvieckas B. Sidauga, V. Stragys, V. Tamoševičienė. Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios savybės naudojant kanalų statyboje. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 13255/A:2005 lt. ICS 59.080 70. Standartizacijos Departamentas, 2005. 15 psl.
  7. J. Medzvieckas B. Sidauga, V. Stragys, V. Tamoševičienė. Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios savybės naudojant tuneliams tiesti ir požeminiams statiniams. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 13256/A:2005 lt. ICS 59.080 70. Standartizacijos Departamentas, 2005. 13 psl.
 18. J. Amšiejus, L. Furmonavičius, V. Kuliešius, J. Medzvieckas, R.  Mackevičius, B. Sidauga, D.  Sližytė V. Stragys, V. Tamoševičienė, J. Žvironaitė. Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai. Lietuvos Standartas. Nuorodinis žymuo LST EN 1997-1:2006 lt ICS 91.120.20 Standartizacijos Departamentas, 2006. 168 psl.
 19. L. Furmonavičius, B. Sidauga, D. Sližytė, V. Tamoševičienė, J. Žvironaitė. Specialieji geotechnikos darbai. Mini poliai. Nuorodinis žymuo LST EN 14199:2006 lt. ICS 93.020. Standartizacijos Departamentas, 2006. 33 psl.
 20. J. Dundulis, B. Sidauga, V. Stragys V. Tamoševičienė, J. Žvironaitė. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų identifikavimas ir klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir aprašymas LST EN ISO 14688-1:2006 lt. ICS 93.020. Standartizacijos Departamentas, 2006. 10 psl.
 21. J.Dundulis, B. Sidauga, V. Stragys V. Tamoševičienė, J. Žvironaitė. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų identifikavimas ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai. Identifikavimas ir aprašymas LST EN ISO 14688-2:2006 lt. ICS 93.020. Standartizacijos Departamentas, 2006. 9 psl.
 22. A. Stasiūnaitė-Josiukienė, A. Lukšėnienė, B. Sidauga, V. Stragys, J. Žvironaitė. Geosintetinės užtvaros. Būtinosios savybės naudojant kanalų statyboje. Identifikavimas ir aprašymas LST EN 13362 lt. ICS 59.080.7; 91.100.50. Standartizacijos Departamentas, 2007. 16 psl.
 23. A. Stasiūnaitė-Josiukienė, A. Lukšėnienė, B. Sidauga, V. Stragys, J. Žvironaitė. Geosintetinės užtvaros. Būtinosios savybės naudojant kietųjų atliekų laikymo ir šalinimo įrenginių statyboje. Identifikavimas ir aprašymas LST EN 13493:2007 lt ICS 59.080.7; 91.100.50. Standartizacijos Departamentas, 2007. 20 psl.
 24.  A. Lukšėnienė, R.  Mackevičius, B. Sidauga, V. Stragys, J. Žvironaitė. Specialieji geotechnikos darbai. Giluminis grunto paruošimas LST EN 14679:2007 lt. ICS 93.020. Standartizacijos Departamentas, 2007. 38 psl.
 25. J. Amšiejus, L. Furmonavičius, V. Kuliešius, A. Lukšėnienė, R.  Mackevičius, E. Matulevičienė, J. Medzvieckas, B. Sidauga, D.  Sližytė,V. Stragys. STR 2.05.16:2006. Geotechninis projektavimas. Pagrindinės taisyklės. Aplinkos ministerija. Numatomas išleisti 2007 m. 20 psl.
Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
STGTB11711 Aplinkos geotechnika 3 3 F
STGTB11711 Aplinkos geotechnika 3 3 I
STGTB11709 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
STGTB11709 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 I
STGTB11815 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 6 F
STGTB11815 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 6 I
STGTB11816 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 6 F
STGTB11816 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 6 I
STGTB11706 Dirbtiniai pagrindai 3 3 F
STGTB11706 Dirbtiniai pagrindai 3 3 I
STGTB11605 Gamybinė praktika 2 6 6 F
STGTB11605 Gamybinė praktika 2 6 6 I
STGTB11523 Geologija 4 4 F
STGTB11523 Geologija 4 4 I
STGTB11720 Geotechnika 5 5 F
STGTB11503 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai 5 5 F
STGTB11503 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai 5 5 I
STGTB11708 Geotechninių darbų technologija 4 4 F
STGTB11708 Geotechninių darbų technologija 4 4 I
STGTB11710 Geotechninių konstrukcijų projektavimas 3 3 F
STGTB11710 Geotechninių konstrukcijų projektavimas 3 3 I
STGTB11718 Gruntų mechanika 4 4 F
STGTB11718 Gruntų mechanika 4 4 H
STGTB11718 Gruntų mechanika 4 4 I
STGTB11717 Gruntų mechanika, pagrindai ir pamatai 4 4 F
STGTB11622 Gruntų mechanika, pagrindai ir pamatai 4 4 F
STGTB11622 Gruntų mechanika, pagrindai ir pamatai 4 4 H
STGTB11622 Gruntų mechanika, pagrindai ir pamatai 4 4 I
STGTB11604 Gruntų mechanikos pagrindai 5 5 F
STGTB11604 Gruntų mechanikos pagrindai 5 5 I
STGTB11423 Inžinerinė geologija ir gruntų mechanika 5 5 F
STGTB11423 Inžinerinė geologija ir gruntų mechanika 5 5 H
STGTB11423 Inžinerinė geologija ir gruntų mechanika 5 5 I
STGTB11101 Inžinerinė geologija ir praktika 5 5 F
STGTB11101 Inžinerinė geologija ir praktika 5 5 H
STGTB11101 Inžinerinė geologija ir praktika 5 5 I
STGTB11101 Inžinerinė geologija ir praktika 5 5 O
STGTB14101 Inžinerinė geologija ir praktika 5 5 F
STGTB11224 Inžinetinė geologija ir gruntų mechanika 4 4 I
STGTB11502 Kompleksinis projektas 5 5 F
STGTB11502 Kompleksinis projektas 5 5 I
STGTB08717 Pagrindai ir pamatai 4,5 4,5 D
STGTB08717 Pagrindai ir pamatai 4,5 4,5 V
STGTB05701 Pagrindai ir pamatai 4,5 4,5 D
STGTB05701 Pagrindai ir pamatai 4,5 4,5 N
STGTB11819 Pagrindai ir pamatai 5 5 F
STGTB11819 Pagrindai ir pamatai 5 5 H
STGTB11819 Pagrindai ir pamatai 5 5 I
STGTB11526 Pagrindai ir pamatai 3 3 F
STGTB11526 Pagrindai ir pamatai 3 3 I
STGTB11707 Pagrindai ir pamatai 1 6 6 F
STGTB11707 Pagrindai ir pamatai 1 6 6 I
STGTB11813 Pagrindai ir pamatai 2 5 5 F
STGTB11813 Pagrindai ir pamatai 2 5 5 I
STGTB11712 Pagrindų ir pamatų rekonstrukcija 3 3 F
STGTB11712 Pagrindų ir pamatų rekonstrukcija 3 3 I
STGTB11801 Statinių pagrindai ir pamatai 5 5 F
STGTB11814 Šlaitų ir atraminių sienų geotechninis projektavimas 4 4 F
STGTB11814 Šlaitų ir atraminių sienų geotechninis projektavimas 4 4 I
 
Universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
STGTM11204 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
STGTM11204 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 I
STGTM11207 Automatizuoto projektavimo sistemos geotechnikoje 6 6 F
STGTM11207 Automatizuoto projektavimo sistemos geotechnikoje 6 6 I
STGTM11210 Geosintetika 6 6 F
STGTM11210 Geosintetika 6 6 I
STGTM11103 Geotechninių sprendimų ekologinis vertinimas 6 6 F
STGTM11103 Geotechninių sprendimų ekologinis vertinimas 6 6 I
STGTM11318 Giliųjų pamatų skaičiavimo metodai 4 4 F
STGTM11315 Giliųjų pamatų skaičiavimo metodų analizė 6 6 F
STGTM11315 Giliųjų pamatų skaičiavimo metodų analizė 6 6 I
STGTM11208 Gruntų filtracijos ir konsolidacijos teorija 6 6 F
STGTM11208 Gruntų filtracijos ir konsolidacijos teorija 6 6 I
STGTM11211 Inžinerinė petrologija ir hidrogeologija 3 3 F
STGTM11211 Inžinerinė petrologija ir hidrogeologija 3 3 I
STGTM11417 Magistro baigiamasis darbas 30 30 F
STGTM11417 Magistro baigiamasis darbas 30 30 I
STGTM11101 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
STGTM11101 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 I
STGTM11313 Magistro baigiamasis darbas 3 3 3 F
STGTM11313 Magistro baigiamasis darbas 3 3 3 I
STGTM11205 Mechaninės gruntų savybės 6 6 F
STGTM11205 Mechaninės gruntų savybės 6 6 I
STGTM11206 Pagrindo įtempių deformacijų būvis 6 6 F
STGTM11206 Pagrindo įtempių deformacijų būvis 6 6 I
STGTM11212 Pagrindo kontrolės metodai 3 3 F
STGTM11212 Pagrindo kontrolės metodai 3 3 I
STGTM11209 Pamatų pagrindų ir šlaitų pastovumas 6 6 F
STGTM11209 Pamatų pagrindų ir šlaitų pastovumas 6 6 I
STGTM11314 Sekliųjų pamatų skaičiavimo metodų analizė 6 6 F
STGTM11314 Sekliųjų pamatų skaičiavimo metodų analizė 6 6 I
STGTM11102 Skaitinių metodų taikymas gruntų mechanikoje 6 6 F
STGTM11102 Skaitinių metodų taikymas gruntų mechanikoje 6 6 I
STGTM11316 Slėgis į požemines konstrukcijas, atraminės sienos ir inkarai 6 6 F
STGTM11316 Slėgis į požemines konstrukcijas, atraminės sienos ir inkarai 6 6 I