Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslas

 • Daugiakriterinės sprendimų paramos sistemos statyboje
 • Projektų visuotinės  kokybės valdymas
 • Statybos šakos, būsto sektoriaus, nekilnojamojo turto sektoriaus modeliavimas ir prognozės ateičiai
 • Elektroninis verslas
 • Dirbtinio intelekto technologijos internete
 • Nekilnojamojo turto vertinimas
 • E. miestas
Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedroje sukurtos įvairios kompiuterinės mokymo sistemos studentams:
 • Inteletualios internetinės biometrinės sistemos, pritaikytos šiuolaikinei statybai ir nekilnojamam turtui;
 • Akių rainelių analizės ir intelektualios testavimo sistemos;
 • Balso analizės sprendimų paramos sitema egzaminavimui;
 • Pastato gyvavimo ciklo daugiakriterinė sprendimų paramos sistema;
 • Intelektualios bibliotekos sistema;
 • Intelektuali kuravimo sistema;
 • Intelektuali emocijų ir streso atpažinimo sistema;
 • Užterštumo matavimo sistema;
 • Internetinė intelektuali biometrinės pelytės sitema, skitra analizuoti emocinę būseną ir darbo produktyvumą.
 • Produkto gyvavimo ciklo daugiavariantinio dizaino ir daugiakriterinė internetinė sprendimų paramos sistema;
 • Žiniomis ir jutikliais pagrįsta pastatų atnaujinimo sprendimų paramos sitema;
 • Etikos internetinė daugiakriterinė sprendimų paramos sistema;
 • Inovacijų internetinė daugiakriterinė sprendimų paramos sistema;
 • Elektroninės prekybos daugiakriterinė sprendimų paramos sistema;
 • Internetinė pastatų ūkio valdymo sprendimų paramos sistema;
 • Integruota internetinė nekilnojamojo turto derybų sprendimų paramos sistema;
 • Internetinė subalansuoto vystymosi sprendimų paramos sistema;
 • Paskolų analizės sprendimų paramos sistema;
Ši programinė įranga yra naudojama studentų, studijuojančių katedros teikamas programas.
Pagrindiniai vykdyti tarptautiniai projektai:
1. EK programa FRAMEWORK–5. Projekto pavadinimas: Promoting Innovation in Con struction Industry SMES (Shared-cost RTD project. Project acronym: CONSTRINNONET). Partneriai užsienyje: VTT Suomija (koordinatorius), CARSA Ispanija, USAL JK, BBRI Belgija, CSTB Prancūzija, PARAGON Graikija. Projekto trukmė – 36 mėn.
2. EK programa FRAMEWORK–5. Projekto pavadinimas: Lifetime Engineering of Buildings and Civil Infrastructures (Shared- cost RTD PROJECT). Project acronym: LIFETIME). Partneriai užsienyje: 22 šalys. Constract GTCI-2001-43046. Projekto trukmė – 36 mėn.
3. EK programa FRAMEWORK- 5. Projektas „Subalansuota statyba“ PeBBu (Performance Based Building, Thematic Network). Partneriai užsienyje – 45. Projekto trukmė – 4 metai (2001–2005 m.).
4. EK programa FRAMEWORK-5. Projekto pavadinimas: Global Education in Manufacturing – EUROPE (Thematic Network. Project acronym: GEM-EUROPE). Partnerių užsienyje – 14. Projekto trukmė – 30 mėn.
5. EK programa FRAMEWORK -6. Projektas ,,Intelektualus miestas” INTELCITIES (Intelligent Cities). Partneriai užsienyje – 18. Projekto trukmė – 18 mėn.
6. Phare PPF. e-City. Project No. 2003/004.341.08.01.
7. EC Phare-ACE Programa. Viešosios interneto prieigos taškų veiklos projekto ruošimas.
8. EK programa FRAMEWORK-6. Projektas ,,Visuomeninių pastatų atnaujinimas taikant inovacijas” BRITA in PuBs (Bringing Retrofit Innovation to Application in Public Buildings). Partneriai užsienyje – 23. Projekto trukmė – 48 mėn.
9. Asia Link programa. 2005 – 2008. European and Asian Infrastructure Advantage. Koordinatorius Dr Dilanthi Amaratunga, Research Institute for the Built and Human Environment, Salfordo universitetas, Anglija. Užsienio partneriai 4. Trukmė 36 mėn.
10. EK programa Framework-6 programa. 2005 – 2006. STimulate the pARTicipation of SMEs of NMS in IST activities (ESPRI START). Koordinatorius Marco Langhof, Teleport Sachsen-Anhalt GmbH, Vokietija. Užsienio partneriai 11. Trukmė 18 mėn.
11. Šiaurės šalių projektas NORDIC NEIGHBOUR PROJECT 2004 – 2005. Distance learning, virtual college and university courses - How do we want to do IT? (DIVIRGIT) Koordinatorius Tarja Tikkanen, Rogaland Training and Education Centre, Norway. Užsienio partneriai 5. Trukmė 24 mėn.
12. Leonardo da Vinci programa. Nuotolinių studijų pertvarkymas ir tolimesnis vystymas, 2001 m.
13. Leonardo da Vinci Grant programa. Nuotolinių studijų VGTU kokybės didinimas ir vystymas, 2002 m.
14. Leonardo da Vinci Grant programa. Informacinės technologijos tarptautinėje distancinio mokymo studijų programoje, 2002 m.
15. EC Phare-ACE Programa. Lietuvos statybos šakos analizė, modeliavimas ir prognozės ateičiai.
16. Šiaurės šalių projektas NORDIC NEIGHBOUR PROJECT 2004 – 2006. Neighbourhood housing management, reciprocal competence development combining social and physical initiatives.
 1. ES 6-oji bendroji programa. Projektas „Eksploatacija grįstų pastatų statybos standartų integravimas į verslo procesus taikant IFC atviruosius standartus inovacijoms ir subalansuotai plėtrai didinti“ (Integration of performance based building standards into business processes using IFC open standards to enhance innovation and sustainable development – STAND-INN) . Vykdymo terminai – 2006–2008 m. Projekto VGTU dalies vadovas – prof. habil. dr. A. Kaklauskas.
 2. EURABUILD. Construction and Real Estate – Developing Indicators for Transparency (CREDIT). Projekto trukmė : 2007 – 2009. Projekto VGTU dalies vadovas prof. habil. dr. A. Kaklauskas.
 3. Intelligent Energy – Europe (IEE) programme. Promotion of the very low-energy house concept to the North Europe building market (NorthPass). Sutarties Nr. IEE/08/480/S12.528386, trukmė: 36 mėn. (2009 – 2012), partnerių skaičius: 12. Koordinatorius: VTT Technical research centre of Finland (Suomija).
Katedra bendradarbiauja su mokslo ir studijų institucijomis (EDEN, CIB, ERES, Salfordo universitetu, Tallino technikos Universitetu, Napiero Universitetu, Lundo Universitetu, Antverpeno Universitetu, Berlyno TFH, Helsinkio Metropolia Universitetu, Baltarusijos ncionaliniu technikos Univesitetu, Stambulo Universitetu, Slovakijos technologijos Universitetu ir kt.), tai pat su Lietuvos verslo įmonėmis bei visuomeninėmis organizacijomis (Infobalt, Lietuvos nekilnojamojo turto asociacija, Lietuvos statybininkų asociacija it t.t.). Bendradarbiavimas apima tokias sritis, kaip paskaitų skaitymas pagal ERASMUS programą, bendri tarptautiniai projektai, straipsniai, taptautinės konferencijos ir kita.
Katedroje visą laiką didelis skiriamas mokslininkų rengimui. Doktorantūrą sėkmingai baigė ir daktaro disertacijas apgynė 11 prof. A. Kaklausko doktorantų. Šiuo metu doktorantūroje studijuoja 8 doktorantai, kuriems vadovauja prof. habil. dr. A. Kaklauskas, prof. dr. S. Raslanas, doc. dr. A. Banaitis.
 
VYKDOMI TARPTAUTINIAI ERASMUS+ PROGRAMOS PROJEKTAI:
 
 • Projektas Nr. 561712-EPP-1-2015-UK-EPPKA2-CBHE-JP, “Advancing Skill Creation to ENhance Transformation” (ASCENT), 2015–2018. Daugiau informacijos projekto tinklalapyje: http://www.ascent.disaster-resilience.net/index.php.
 • Projektas Nr. 540151-LLP-1-2013-1-UK-ERASMUS-EQR, “Collaborative Action towards Disaster Resilience Education” (CADRE), 2013–2017. Daugiau informacijos projekto tinklalapyje: http://www.disaster-resilience.net/cadre/?q=node/8.
 • Projektas Nr. 2015-1-FR01-KA204-015377, „Greening the Business: Green Business Management Trainings“ (GreenB) (S0801E5377), 2015–2017. Daugiau informacijos projekto tinklalapyje: http://www.green-b.eu/.
 
 
Built Environment Lifelong Learning Challenging University Responses to Vocational Education (Universiteto atsakas į užstatytos aplinkos mokymosi visą gyvenimą profesinį mokymą)
Remiantis ES 2008 metų darbo rinkos tyrimais (EU labour force survey 2008), absolventų įgūdžių ir darbo rinkos poreikių neatitikimas vertinamas kaip vienas iš pagrindinių faktorių, lemiančių absolventų įsidarbinimo problemas ir darbdavių nepasitenkinimą, ypač užstatytos aplinkos srityje. siekiant išspręsti šią nuolatinę problemą, universitetų studijų programos turi būti sudarytos taip, kad tiesiogiai didintų absolventų įsidarbinimo galimybes, o profesinio mokymo/perkvalifikavimo programos, kurios apima labiau su darbo rinkos poreikiais susijusius įgūdžius, turi būti papildytos specialiais studijų dalykais.
Projektas BELL CURVE pradėtas vykdyti remiantis nuostata, kad „studentų dalyvavimas“ turi būti nuolatinis mokymosi visą gyvenimą procesas, o ne studijų laikotarpiu apribotas tradicinis mokymasis. Šios visą gyvenimą trunkančios studijos apibrėžia naujos ir pažangios „Viso gyvenimo universiteto“ koncepcijos esmę, pagal kurią, suteikiant galimybę besimokantiesiems įgyti ir lavinti žinias bei įgūdžius, leidžiama nuolatos reaguoti į besikeičiančius statybos sektoriaus darbo rinkos poreikius. Tai suteiks galimybę aukštojo mokslo institucijoms reaguoti į pramonei būtinų įgūdžių poreikius.

 

Tikslai ir uždaviniai

Siekinys

Projektu BELL CURVE siekiama skatinti „Viso gyvenimo universiteto“ koncepciją modernizuojant aukštojo mokslo institucijas tai, kad jos labiau reaguotų į kintančius darbo rinkos įgūdžių poreikius. „Viso gyvenimo universiteto“ koncepcija skatina dirbančius ir nedirbančius absolventus informuoti universitetą apie darbo rinkos įgūdžių poreikius. Tai suteiks galimybę aukštojo mokslo institucijoms tinkamai suderinti įgūdžius, reikalingus darbo rinkai, vykdant mokymo ir perkvalifikavimo programas.

Tikslai

Įgyvendinant projekto pagrindinis dėmesys bus sutelktas į aukštojo mokslo institucijų reformą vykdant užstatytos aplinkos studijų programas Europos Sąjungoje. Projekto vykdymo metu bus sukurta išbandyta sistema aukštojo mokslo institucijoms, skatinanti „viso gyvenimo universiteto“ koncepciją, fiksuojančią ir reaguojančią į darbo rinkos įgūdžių poreikius užstatytos aplinkos srityje. Tokiu būdu universitetai turėtų galėti greičiau ir geriau reaguoti į darbo rinkos reikalavimus suteikiant skirtingas mokymosi galimybes pagal asmeninius poreikius.

Projekto uždaviniai

Projekto rezultatai bus pasiekti vykdant tokius iškeltus uždavinius:
 • Pasitelkiant „Viso gyvenimo universiteto“ koncepciją, sukurti sistemą aukštojo mokslo institucijoms, galinčią užfiksuoti ir reaguoti į statybos šakos darbo rinkos įgūdžių poreikius.
 • Tobulinti, išbandyti ir patvirtinti sukurtą sistemą pagal aukštojo mokslo institucijose egzistuojančias užstatytos aplinkos studijų programas.
 • Pateikti rekomendacijas aukštojo mokslo institucijų valdymo reformavimui į „nuolatinio mokymo centrus“ absolventams, siekiant reaguoti į darbo rinkos įgūdžių poreikius.

 

Projekto veiklos

Projekto uždaviniai bus įvykdyti įgyvendinus 5 veiklas, kurioms vadovauja skirtingi projekto partneriai. Specifiniai kiekvienos veiklos rezultatai yra nustatyti kaip viso projekto rezultatai. Visos veiklos pateiktos paveiksle:
 
 

Veikla Nr. 1 : Projekto valdymas. Vadovauja Salfordo universitetas (Jungtinė Karalystė)

Veikla Nr. 1 siekiama valdyti ir koordinuoti projekto rezultatus bei projekto partnerių bendradarbiavimą. Tai apima kitų veiklų valdymą, išteklius, projekto planavimą, vykdymą ir stebėseną, siekiant užtikrinti sėkmingą projekto rezultatų pasiekimą. Projekto administratorius bus pasirengęs valdyti finansus ir kitus fizinius išteklius.

Veiklos

 • Įvadinio susitikimo, skirto komandos narių įsitraukimo detalizavimui, organizavimas, siekiant sėkmingų projekto rezultatų.
 • Projekto stebėsenos susitikimų ir telekonferencijų su projekto partneriais organizavimas, siekiant įvertinti projekto vykdymo pažangą.
 • Vidinės finansinės ataskaitos parengimas, siekiant stebėti finansinį projekto progresą.
 • galutinio susitikimo organizavimas, siekiant užtikrinti sėkmingą projekto pabaigimą ir aptarti tolesnius veiksmus.

Siekiniai

 • VEBER – Virtuali bendradarbiavimo erdvė;
 • Tarpiniai vertinimai;
 • Finansinė projekto ataskaita.

 

Veikla Nr. 2 : Sistemos vystymas ir tobulinimas. Vadovauja Salfordo universitetas (Jungtinė Karalystė)

Veikla Nr. 2 siekiama sumažinti neatitikimą tarp aukštojo mokslo institucijų absolventų kvalifikacijos ir darbo rinkos įgūdžių poreikio, egzistuojantį Europos Sąjungos statybos šakoje. Tai bus pasiekta modernizuojant aukštojo mokslo institucijas taip, kad jos greičiau reaguotų į tokius poreikius.

Veiklos

 • Europos Sąjungos statybos šakos darbo rinkos įgūdžių poreikio nustatymas, ypatingą dėmesį skiriant Jungtinės Karalystės, Lietuvos ir Estijos rinkoms.
 • Jungtinės Karalystės, Lietuvos ir Estijos aukštojo mokslo institucijų valdymo ir finansavimo struktūros analizė.
 • Sistemos, kuri nustato aukštojo mokslo institucijų mechanizmą darbo rinkos įgūdžių poreikių atitikimui, kūrimas.
 • Strateginių prioritetų, skirtų aukštojo mokslo institucijų valdymo sistemos derinimui prie Europos Sąjungos statybos šakos darbo rinkos įgūdžių poreikių, pasiūlymas.
 • „Viso gyvenimo universiteto“ koncepcijos pasiūlymas, siekiant sudaryti mokymosi visą gyvenimą galimybes absolventams.

Siekiniai

 • Pirminė sistema.
 

Veikla Nr. 3 : Tyrimų sklaida ir rezultatų panaudojimas. Vadovauja Talino technologijos universitetas (Estija)

Veikla Nr. 3 siekiama pritaikyti praktiškai Veiklos Nr. 2 vykdymo metu sukurtą sistemą. Ši veikla taip pat apima projekto rezultatų sklaidą virtualioje bendravimo erdvėje bei projekto internetiniame puslapyje.

Veiklos

 • Kuriant ir palaikant projekto internetinį puslapį, projekto informacija bus paskleista platesnei bendruomenei.
 • Naudojant atvejų analizės metodą ir kuriant geriausios praktikos gaires bei aprašus bus patvirtinta pirminė sistema.

Siekiniai

 • Projekto internetinis puslapis;
 • Atvejų analizės ataskaitos;
 •  Patvirtinta sistema;
 • Geros patirties gairės;
 • Vykdymo aprašas;
 • Sklaidos seminaras;
 • Reklaminė medžiaga – projekto lankstinukai ir plakatai.
 

Veikla Nr. 4 : Kokybės užtikrinimas. Vadovauja Vilniaus Gedimino technikos universitetas (Lietuva)

Veikla Nr. 4 siekiama užtikrinti projekto veiklų kokybę per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Efektyviam projekto stebėjimui naudojama loginė sistema, skirta projekto uždavinių sprendimui, atskirų etapų įgyvendinimui, rezultatams ir partnerių atsakomybei už atitinkamas veiklas įvertinti.

Veiklos

 • Iniciatyvinio komiteto formavimas projekto eigos peržiūrai ir darbo kokybės įvertinimui;
 • Nepriklausomo vertintojo paskyrimas projeko rezultatų peržiūrai;
 • Finansinio audito atlikimas siekiant užtikrinti projekto finansų ir nustatyto biudžeto atitikimą.

Siekiniai

 • Iniciatyvinio komiteto susirinkimai;
 • Nepriklausomo vertintojo ataskaita;
 • Finansinio audito ataskaita.
 

Veikla Nr. 5 : Akademinė sklaida. Vadovauja Salfordo universitetas (Jungtinė Karalystė); Talino technologijos unoversitetas (Estija); Vilniaus Gedimino technikos universitetas (Lietuva)

Vykdant veiklą Nr. 5 ketinama perteikti projekto rezultatus platesnei bendruomenei naudojant įvairias viešinimo priemones. Pirminės, tarpinės ir galutinės projekto išvados bus paskelbtos akademiniuose žurnaluose ir konferencijose regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.

Veiklos

 • Projekto partnerių bendrų publikacijų paskelbimas; projekto vidinių tyrimų apibrėžimas; visos projekto metodologijos paaiškinimas; sukurtis sistemos iliustravimas; pranešimas apie bendrus projekto rezultatus;
 • Kiekvieno partnerio – institucijos individualių publikacijų paskelbimas apie tyrimų išvadas savo šalies kontekste;
 • Projekto rezultatų pristatymas konferencijose ir seminaruose.

Siekiniai

 • Jungtiniai straipsniai recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir konferencijų leidiniuose;
 • Individualūs straipsniai recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir konferencijų leidiniuose.
 

Projekto komanda

Vadovaujanti institucija:

Salfordo universitetas (http://www.salford.ac.uk/)
Projekto puslapis: http://www.disaster-resilience.salford.ac.uk/bellcurve/
Užstatytos aplinkos fakultetas
Salfordas,
Greater Manchester,
M5 4WT
Jungtinė Karalystė.

Projekto partneriai:

 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (http://senas.vgtu.lt/)

Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedra
Sauletekio al. 11LT-10223 
Vilnius
Lietuva.

 

Talino technologijos universitetas (http://www.ttu.ee/)

Projekto puslapis: http://www.ttu.ee/bellcurve/avaleht/
Statybos gamybos katedra
Ehitajate tee 5
19086 
Talinas 
Estija.
 
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 5 Inovacijų skatinimas statybos šakos SVV įmonėse CONSTRINNONET 2001.06.01 2004.05.31 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 5 Statinių ir civilinės infrastruktūros gyvavimo proceso inžinerija LIFETIME 2002.06.01 2005.05.31 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 6 Intelektualūs miestai INTELCITIES 2004.01.01 2005.07.01 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Kita (mokslo) Kaimynystės būsto valdymas, kompetencijos kėlimas, derinant socialines ir fizines iniciatyvas DIVIRGIT 2004.08.01 2005.07.31 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 6 Smulkių ir vidutinių įmonių iš pereinamojo laikotarpio šalių skatinimas dalyvauti informacinės visuomenės technologijų programoje EPRI START 2005.03.01 2006.08.31 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Kita (mokslo) Kaiminystės būsto valdymas, kompetencijos kėlimas, derinant socialines ir fizines iniciatyvas DIVIRGIT 2004.08.01 2007.07.31 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Mokymosi visą gyvenimą (LLP) BELL CURVE - Universiteto atsakas į užstatytos aplinkos mokymosi visą gyvenimą profesinį mokymą BELL CURVE 2009.10.01 2011.11.30 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Mokymosi visą gyvenimą (LLP) LARGE - Papildytos realybės gliobalios aplinkos mokymasis LARGE 2011.12.01 2013.11.30 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Mokymosi visą gyvenimą (LLP) Bendradarbiavimas atnaujinant atsparumo nelaimėms srities studijų programas, jose panaudojant atviro kodo intelektines sistemas ir papildytą realybę RESINT 2013.10.01 2015.09.30 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Mokymosi visą gyvenimą (LLP) Bendra iniciatyva siekiant prevencijos prieš pavojus CADRE 2013.10.01 2016.09.30 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Kita (mokslo) Magistrantūros ir podiplominės studijos ir mokymas tarpdisciplininėse grupėse įgyvendinant EPBD ir vėliau IDES-EDU 2010.06.01 2013.05.31 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Mokymosi visą gyvenimą (LLP) ANDROID - Atstatymo po katastrofų akademinis tinklas, skirtas optimizuoti aukštojo mokslo vystymą ANDROID 2011.10.01 2014.09.30 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Kita (akademinė) Studijų programų atnaujinimas užstatytos aplinkos srityje Rytų partnerystės šalyse CEN EAST 2012.10.15 2015.10.14 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Leonardo COSM-E-TRAIN COSM-E-TRAIN 2009.10.01 2011.11.30 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 6 Eksploatacija grįstų pastatų statybos standartų integravimas į verslo procesus taikant IFC atviiruosius standartus inovacijoms ir subalansuotai plėtrai didinti STAND-INN 2006.09.01 2008.08.31 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 6 Modernizavimo inovacijų įgyvendinimas visuomeniniuose pastatuose Brita in PuBs 2004.05.01 2008.04.30 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Kita (mokslo) Būsto ateities vizijos: būsto pasikeitimai 2008-20011 VISURF 2008.10.01 2011.10.01 doc. dr. Natalija Lepkova
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Mokymosi visą gyvenimą (LLP) IP - Mažai energijos imlūs pastatai LEBr 2010.08.01 2012.08.30 doc. dr. Natalija Lepkova
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 5 Visuotinis mokymas gamyboje GEM-EUROPE 2001.12.01 2004.05.31 doc. dr. Audrius Banaitis
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Mokymosi visą gyvenimą (LLP) IP - RenoPassCoDe - Gyvenamųjų daugiabučių pastatų renovacija pagal pasyviųjų namų koncepciją ir projektus RenoPassCoDe 2011.09.01 2012.08.31 Vijoleta Šulcienė
 
 
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 5 Inovacijų skatinimas statybos šakos SVV įmonėse CONSTRINNONET 2001.06.01 2004.05.31 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 5 Statinių ir civilinės infrastruktūros gyvavimo proceso inžinerija LIFETIME 2002.06.01 2005.05.31 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 6 Intelektualūs miestai INTELCITIES 2004.01.01 2005.07.01 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Kita (mokslo) Kaimynystės būsto valdymas, kompetencijos kėlimas, derinant socialines ir fizines iniciatyvas DIVIRGIT 2004.08.01 2005.07.31 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 6 Smulkių ir vidutinių įmonių iš pereinamojo laikotarpio šalių skatinimas dalyvauti informacinės visuomenės technologijų programoje EPRI START 2005.03.01 2006.08.31 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Kita (mokslo) Kaiminystės būsto valdymas, kompetencijos kėlimas, derinant socialines ir fizines iniciatyvas DIVIRGIT 2004.08.01 2007.07.31 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Mokymosi visą gyvenimą (LLP) BELL CURVE - Universiteto atsakas į užstatytos aplinkos mokymosi visą gyvenimą profesinį mokymą BELL CURVE 2009.10.01 2011.11.30 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Mokymosi visą gyvenimą (LLP) LARGE - Papildytos realybės gliobalios aplinkos mokymasis LARGE 2011.12.01 2013.11.30 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Mokymosi visą gyvenimą (LLP) Bendradarbiavimas atnaujinant atsparumo nelaimėms srities studijų programas, jose panaudojant atviro kodo intelektines sistemas ir papildytą realybę RESINT 2013.10.01 2015.09.30 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Mokymosi visą gyvenimą (LLP) Bendra iniciatyva siekiant prevencijos prieš pavojus CADRE 2013.10.01 2016.09.30 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Kita (mokslo) Magistrantūros ir podiplominės studijos ir mokymas tarpdisciplininėse grupėse įgyvendinant EPBD ir vėliau IDES-EDU 2010.06.01 2013.05.31 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Mokymosi visą gyvenimą (LLP) ANDROID - Atstatymo po katastrofų akademinis tinklas, skirtas optimizuoti aukštojo mokslo vystymą ANDROID 2011.10.01 2014.09.30 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Kita (akademinė) Studijų programų atnaujinimas užstatytos aplinkos srityje Rytų partnerystės šalyse CEN EAST 2012.10.15 2015.10.14 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Leonardo COSM-E-TRAIN COSM-E-TRAIN 2009.10.01 2011.11.30 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 6 Eksploatacija grįstų pastatų statybos standartų integravimas į verslo procesus taikant IFC atviiruosius standartus inovacijoms ir subalansuotai plėtrai didinti STAND-INN 2006.09.01 2008.08.31 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 6 Modernizavimo inovacijų įgyvendinimas visuomeniniuose pastatuose Brita in PuBs 2004.05.01 2008.04.30 prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Kita (mokslo) Būsto ateities vizijos: būsto pasikeitimai 2008-20011 VISURF 2008.10.01 2011.10.01 doc. dr. Natalija Lepkova
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Mokymosi visą gyvenimą (LLP) IP - Mažai energijos imlūs pastatai LEBr 2010.08.01 2012.08.30 doc. dr. Natalija Lepkova
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 5 Visuotinis mokymas gamyboje GEM-EUROPE 2001.12.01 2004.05.31 doc. dr. Audrius Banaitis
 
Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Mokymosi visą gyvenimą (LLP) IP - RenoPassCoDe - Gyvenamųjų daugiabučių pastatų renovacija pagal pasyviųjų namų koncepciją ir projektus RenoPassCoDe 2011.09.01 2012.08.31 Vijoleta Šulcienė

Built Environment Lifelong Learning Challenging University Responses to Vocational Education

Remiantis ES 2008 metų darbo rinkos tyrimais (EU labour force survey 2008), absolventų įgūdžių ir darbo rinkos poreikių neatitikimas vertinamas kaip vienas iš pagrindinių faktorių, lemiančių absolventų įsidarbinimo problemas ir darbdavių nepasitenkinimą, ypač užstatytos aplinkos srityje. siekiant išspręsti šią nuolatinę problemą, universitetų studijų programos turi būti sudarytos taip, kad tiesiogiai didintų absolventų įsidarbinimo galimybes, o profesinio mokymo/perkvalifikavimo programos, kurios apima labiau su darbo rinkos poreikiais susijusius įgūdžius, turi būti papildytos specialiais studijų dalykais.
Projektas BELL CURVE pradėtas vykdyti remiantis nuostata, kad „studentų dalyvavimas“ turi būti nuolatinis mokymosi visą gyvenimą procesas, o ne studijų laikotarpiu apribotas tradicinis mokymasis. Šios visą gyvenimą trunkančios studijos apibrėžia naujos ir pažangios „Viso gyvenimo universiteto“ koncepcijos esmę, pagal kurią, suteikiant galimybę besimokantiesiems įgyti ir lavinti žinias bei įgūdžius, leidžiama nuolatos reaguoti į besikeičiančius statybos sektoriaus darbo rinkos poreikius. Tai suteiks galimybę aukštojo mokslo institucijoms reaguoti į pramonei būtinų įgūdžių poreikius.
 
Tikslai ir uždaviniai
 
SIEKINYS
Projektu BELL CURVE siekiama skatinti „Viso gyvenimo universiteto“ koncepciją modernizuojant aukštojo mokslo institucijas tai, kad jos labiau reaguotų į kintančius darbo rinkos įgūdžių poreikius. „Viso gyvenimo universiteto“ koncepcija skatina dirbančius ir nedirbančius absolventus informuoti universitetą apie darbo rinkos įgūdžių poreikius. Tai suteiks galimybę aukštojo mokslo institucijoms tinkamai suderinti įgūdžius, reikalingus darbo rinkai, vykdant mokymo ir perkvalifikavimo programas.
 
TIKSLAI
Įgyvendinant projekto pagrindinis dėmesys bus sutelktas į aukštojo mokslo institucijų reformą vykdant užstatytos aplinkos studijų programas Europos Sąjungoje. Projekto vykdymo metu bus sukurta išbandyta sistema aukštojo mokslo institucijoms, skatinanti „viso gyvenimo universiteto“ koncepciją, fiksuojančią ir reaguojančią į darbo rinkos įgūdžių poreikius užstatytos aplinkos srityje. Tokiu būdu universitetai turėtų galėti greičiau ir geriau reaguoti į darbo rinkos reikalavimus suteikiant skirtingas mokymosi galimybes pagal asmeninius poreikius.
 
PROJEKTO UŽDAVINIAI
Projekto rezultatai bus pasiekti vykdant tokius iškeltus uždavinius:
 1. Pasitelkiant „Viso gyvenimo universiteto“ koncepciją, sukurti sistemą aukštojo mokslo institucijoms, galinčią užfiksuoti ir reaguoti į statybos šakos darbo rinkos įgūdžių poreikius.
 2. Tobulinti, išbandyti ir patvirtinti sukurtą sistemą pagal aukštojo mokslo institucijose egzistuojančias užstatytos aplinkos studijų programas.
 3. Pateikti rekomendacijas aukštojo mokslo institucijų valdymo reformavimui į „nuolatinio mokymo centrus“ absolventams, siekiant reaguoti į darbo rinkos įgūdžių poreikius.
 
Projekto veiklos
 
Projekto uždaviniai bus įvykdyti įgyvendinus 5 veiklas, kurioms vadovauja skirtingi projekto partneriai. Specifiniai kiekvienos veiklos rezultatai yra nustatyti kaip viso projekto rezultatai. Visos veiklos pateiktos paveiksle:
 
 • Veikla Nr. 1 : Projekto valdymas. Vadovauja Salfordo universitetas (Jungtinė Karalystė)
Veikla Nr. 1 siekiama valdyti ir koordinuoti projekto rezultatus bei projekto partnerių bendradarbiavimą. Tai apima kitų veiklų valdymą, išteklius, projekto planavimą, vykdymą ir stebėseną, siekiant užtikrinti sėkmingą projekto rezultatų pasiekimą. Projekto administratorius bus pasirengęs valdyti finansus ir kitus fizinius išteklius.
 
VEIKLOS
Įvadinio susitikimo, skirto komandos narių įsitraukimo detalizavimui, organizavimas, siekiant sėkmingų projekto rezultatų.
Projekto stebėsenos susitikimų ir telekonferencijų su projekto partneriais organizavimas, siekiant įvertinti projekto vykdymo pažangą.
Vidinės finansinės ataskaitos parengimas, siekiant stebėti finansinį projekto progresą.
galutinio susitikimo organizavimas, siekiant užtikrinti sėkmingą projekto pabaigimą ir aptarti tolesnius veiksmus.
 
SIEKINIAI
 • VEBER – Virtuali bendradarbiavimo erdvė;
 • Tarpiniai vertinimai;
 • Finansinė projekto ataskaita.
 
 • Veikla Nr. 2 : Sistemos vystymas ir tobulinimas. Vadovauja Salfordo universitetas (Jungtinė Karalystė)
Veikla Nr. 2 siekiama sumažinti neatitikimą tarp aukštojo mokslo institucijų absolventų kvalifikacijos ir darbo rinkos įgūdžių poreikio, egzistuojantį Europos Sąjungos statybos šakoje. Tai bus pasiekta modernizuojant aukštojo mokslo institucijas taip, kad jos greičiau reaguotų į tokius poreikius.
 
VEIKLOS
Europos Sąjungos statybos šakos darbo rinkos įgūdžių poreikio nustatymas, ypatingą dėmesį skiriant Jungtinės Karalystės, Lietuvos ir Estijos rinkoms.
Jungtinės Karalystės, Lietuvos ir Estijos aukštojo mokslo institucijų valdymo ir finansavimo struktūros analizė.
Sistemos, kuri nustato aukštojo mokslo institucijų mechanizmą darbo rinkos įgūdžių poreikių atitikimui, kūrimas.
Strateginių prioritetų, skirtų aukštojo mokslo institucijų valdymo sistemos derinimui prie Europos Sąjungos statybos šakos darbo rinkos įgūdžių poreikių, pasiūlymas.
„Viso gyvenimo universiteto“ koncepcijos pasiūlymas, siekiant sudaryti mokymosi visą gyvenimą galimybes absolventams.
 
SIEKINIAI
 • Pirminė sistema.
 
 • Veikla Nr. 3 : Tyrimų sklaida ir rezultatų panaudojimas. Vadovauja Talino technologijos universitetas (Estija)
Veikla Nr. 3 siekiama pritaikyti praktiškai Veiklos Nr. 2 vykdymo metu sukurtą sistemą. Ši veikla taip pat apima projekto rezultatų sklaidą virtualioje bendravimo erdvėje bei projekto internetiniame puslapyje.
 
VEIKLOS
 • Kuriant ir palaikant projekto internetinį puslapį, projekto informacija bus paskleista platesnei bendruomenei.
 • Naudojant atvejų analizės metodą ir kuriant geriausios praktikos gaires bei aprašus bus patvirtinta pirminė sistema.
SIEKINIAI
 • Projekto internetinis puslapis;
 • Atvejų analizės ataskaitos;
 •  Patvirtinta sistema;
 • Geros patirties gairės;
 • Vykdymo aprašas;
 • Sklaidos seminaras;
 • Reklaminė medžiaga – projekto lankstinukai ir plakatai.
 
 • Veikla Nr. 4 : Kokybės užtikrinimas. Vadovauja Vilniaus Gedimino technikos universitetas (Lietuva)
Veikla Nr. 4 siekiama užtikrinti projekto veiklų kokybę per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Efektyviam projekto stebėjimui naudojama loginė sistema, skirta projekto uždavinių sprendimui, atskirų etapų įgyvendinimui, rezultatams ir partnerių atsakomybei už atitinkamas veiklas įvertinti.
 
VEIKLOS
 • Iniciatyvinio komiteto formavimas projekto eigos peržiūrai ir darbo kokybės įvertinimui;
 • Nepriklausomo vertintojo paskyrimas projeko rezultatų peržiūrai;
 • Finansinio audito atlikimas siekiant užtikrinti projekto finansų ir nustatyto biudžeto atitikimą.
SIEKINIAI
 • Iniciatyvinio komiteto susirinkimai;
 • Nepriklausomo vertintojo ataskaita;
 • Finansinio audito ataskaita.
 
 • Veikla Nr. 5 : Akademinė sklaida. Vadovauja Salfordo universitetas (Jungtinė Karalystė); Talino technologijos unoversitetas (Estija); Vilniaus Gedimino technikos universitetas (Lietuva)
Vykdant veiklą Nr. 5 ketinama perteikti projekto rezultatus platesnei bendruomenei naudojant įvairias viešinimo priemones. Pirminės, tarpinės ir galutinės projekto išvados bus paskelbtos akademiniuose žurnaluose ir konferencijose regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.
 
VEIKLOS
 • Projekto partnerių bendrų publikacijų paskelbimas; projekto vidinių tyrimų apibrėžimas; visos projekto metodologijos paaiškinimas; sukurtis sistemos iliustravimas; pranešimas apie bendrus projekto rezultatus;
 • Kiekvieno partnerio – institucijos individualių publikacijų paskelbimas apie tyrimų išvadas savo šalies kontekste;
 • Projekto rezultatų pristatymas konferencijose ir seminaruose.
SIEKINIAI
 • Jungtiniai straipsniai recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir konferencijų leidiniuose;
 • Individualūs straipsniai recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir konferencijų leidiniuose.
 
Projekto komanda
VADOVAUJANTI INSTITUCIJA:
Salfordo universitetas (http://www.salford.ac.uk/)
Projekto puslapis: http://www.disaster-resilience.salford.ac.uk/bellcurve/
Užstatytos aplinkos fakultetas
Salfordas,
Greater Manchester,
M5 4WT
Jungtinė Karalystė.
PROJEKTO PARTNERIAI:
 
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS (HTTP://WWW.VGTU.LT/)
Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedra
Sauletekio al. 11LT-10223 
Vilnius
Lietuva.
 
TALINO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS (HTTP://WWW.TTU.EE/)
Projekto puslapis: http://www.ttu.ee/bellcurve/avaleht/
Statybos gamybos katedra
Ehitajate tee 5
19086 
Talinas 
Estija.
 

VGTU LSTP administratorius įgyvendina Lietuvos Respublikos ir Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Lietuvos statybų technologinės platformos (LSTP) stiprinimas bei statybos sektoriaus mokslo tyrimų krypčių optimizavimas“ Nr. VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-006. Projekto metu buvo numatyta surengti 2 konferencijas.
 
2014 m. balandžio 25 d. Vilniuje įvyko konferencija „Skaitmeninė statyba Lietuvoje. 2014.“ Konferencija skirta Lietuvos statybų sektoriaus dalyviams. Renginyje buvo nagrinėjamos informacinių technologijų diegimo Lietuvos statybų rinkoje galimybės: aptariama esama situacija bei problematika, pristatoma skaitmeninės statybos koncepcija bei Danijos patirtis skaitmenizuojant statybų procesus, supažindinama su statybų klasifikatoriumi, statinio informaciniu modeliavimu, supažindinama su duomenų mainų standartu – IFC ir pateikiamos skaitmeninės statybos srities MTEP veiklų optimizavimo Lietuvoje galimybės. Dalyvavimas renginyje sudarė sąlygas:
a) užmegzti ryšius su Lietuvos ir užsienio mokslininkais, verslo ir valdžios institucijų atstovais, siekiant perimti pažangią patirtį ir dalyvauti bendrose MTEP veiklose ir MTEP projektuose;
b) įgyti žinių, kurios svarbios atliekant mokslinių tyrimus ir galimybių studijas, bei dalyvaujant nacionaliniuose ir tarptautiniuose; MTEP projektuose;
Konferencijoje pranešimus skaitė lektoriai iš Lietuvos mokslo institucijų bei užsienio šalių.
 
2014 m. spalio 9-10 dienomis Kaune įvyko IV-oji tarptautinė konferencija “Pažangioji statyba” („Advanced construction“).
Konferencija skirta Lietuvos ir užsienio mokslininkams, pramonės atstovams ir studentams. Konferencijoje buvo nagrinėjamos visos su pastatu susijusios sritys, pradedant architektūriniais inžineriniais sprendimais, baigiant fizikiniais procesais ir energijos taupymu.
Pagrindinės konferencijos temos:
 • energijos efektyvumas ir patalpų mikroklimatas
 • pastatų konstrukcijos
 • statybinės medžiagos
 • statybos technologijos ir valdymas
 • statybinė fizika ir pastato sistemos
 
Konferencijoje pranešimus skaitė lektoriai iš Lietuvos mokslo institucijų bei užsienio šalių.
 
 
Abi konferencijas pagal pagal 2014-04-08 pasirašytą paslaugų sutartį Nr. 11108 su Vilniaus Gedimino technikos universitetu organizavo UAB „MD projects“.
  • Puslapio administratoriai:
  • Ieva Ubartė
  • Aldona Liubertienė
  • Rita Valaitienė
  • Lina Bakšienė
  • Linas Juknevičius
  • Justė Kareivaitė