Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Statybos fakultetas Studijos Bakalauro studijos
Statybos technologijos ir valdymas

Statybos technologijos ir valdymas

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statybų technologijos
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 612J80003, 6121EX069 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Audrius Banaitis
Studentas: -
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: statybų technologijų bakalauras
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: inžinerijos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa skirta ketinantiems suprasti inžinerinio statybos valdymo problemas ir išmokti jas spręsti moderniomis priemonėmis: dalyvauti rengiant ir realizuojant praktikoje pastatų bei statinių statybos ir modernizavimo projektus, sprendžiant kylančius technologinius ir organizacinius klausimus, parenkant inovatyvias statybos procesų technologijas, siekiant efektyviai planuoti ir valdyti statybvietės išteklius, plačiai taikant naujausias kompiuterines technologijas.
Studijų metu įgytos žinios, kvalifikuotos gamybinės praktikos, mėgstamo darbo patirtis ir profesinė kompetencija neretam šios programos absolventui suteikia galimybę kelti ambicingus savojo verslo kūrimo ar plėtros tikslus ir sėkmingai realizuoti juos, nes ne visada tokį karjeros posūkį lemia vien verslininko gabumai.
Studijų metais įgytos konstrukcijų projektavimo pagrindų, vadybos, ekonomikos ir kitos žinios programos absolventams leidžia efektyviai dalyvauti (bendradarbiauti, konsultuoti ar vadovauti) bet kurio statybos projekto komandos darbe.
Nemažai dėmesio šioje programoje skiriama šiuolaikinės statybos technologijoms, organizavimo ir valdymo, ekonomikos, modernių statybos medžiagų gamybos ir pastatų modernizavimo problematikai.
Statybos ekonomikos ir verslo specializacija. Susipažįstama su statybos verslo administravimo ir valdymo ypatumais, kainodara ir projektų planavimu, rinkodaros ir rinkotyros, inovacijų ir investicijų pagrindais, statybos teise.
Statybos technologijų ir vadybos specializacija. Studijuojant susipažįstama su pastatų rekonstrukcijos, remonto ir modernizavimo technologijomis, statybos projektų valdymu, specialiųjų statinių konstrukcijomis ir jų statybos technologijomis, įgyjami kompiuterinio projektavimo pagrindai.
Statybos produktų technologijos specializacija. Studijuojant susipažįstama su statybinių medžiagų, gaminių ir konstrukcijų gamybos technologijomis bei rinkodaros principais. Studentai mokomi kurti naujas geresnių savybių medžiagas, tinkamai jas naudoti, perimti užsienio šalių patyrimą ir tobulinti gamybos technologijas, vertinti Lietuvos ir tarptautinės rinkos poreikius statybos medžiagoms ir dirbiniams bei jų kokybei.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą gebėsite:
 • efektyviai organizuoti ir valdyti objekto statybos darbus, vadovauti statybos projektui ar jo daliai, dalyvauti rengiant statybos projektus, vadovauti rengiant technologinę dalį;
 • priimti efektyvius sprendimus statybos technologijų ir valdymo srityje, vertinti riziką ir kontrolės mechanizmus, prognozuoti priimamų sprendimų poveikį aplinkai ir žmonėms, kvalifikuotai spręsti kylančias problemas;
 • parinkti inovatyvius technologinius sprendimus, taikyti juos statybos procese, įvertinti ekonominį efektą, taikyti praktikoje darbo su matavimo ir analizės prietaisais bei darbo laboratorijose įgūdžius;
 • planuoti, organizuoti, kontroliuoti ir vertinti savo bei komandos darbą, vadovauti jam, efektyviai bendrauti su kolegomis ir projekto dalyviais, rinkti,
 • sisteminti ir apibendrinti informaciją, spręsti problemas, perteikti idėjas bei sprendimus, juos argumentuoti.
Statybos ekonomikos ir verslo specializacija. Baigusieji papildomai geba atpažinti, formuluoti, taikydami moderniąsias technologijas apdoroti ir kompleksiškai spręsti pastatų ūkio valdymo, statybos projektų valdymo, statybos verslo valdymo ir administravimo, strateginio valdymo statyboje uždavinius.
Statybos technologijų ir vadybos specializacija. Absolventai papildomai geba atpažinti, formuluoti, taikydami kompiuterines technologijas apdoroti ir kompleksiškai spręsti pastatų statybos technologijų projektavimo, statybos mechanizmų parinkimo, statybos proceso organizavimo ir planavimo, statinių naudojimo ir priežiūros inžinerines problemas, jas spręsdami taikyti šiuolaikines inžinerines ir vadybos priemones, vertinti priimamų sprendimų įtaką pastato statybos projektui ir jo įgyvendinimui.
Statybos produktų technologijos specializacija. Absolventai geba analizuoti ir vertinti statybos produktų gamybos technologijas, spręsti statybinių medžiagų naudojimo bei pastatų modernizavimo problemas; projektuoti ir vykdyti statybinių medžiagų gamybos bei tiekimo veiklą.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigus studijų programą sėkmingai dirbama:
 • statybos vadovais, statybviečių meistrais, projekto dalies ar projekto vadovais statybos įmonėse;
 • technologijų ir inovacijų projektuotojais statybos projektavimo įmonėse;
 • inžinieriais statybos priežiūros įmonėse ir institucijose;
 • produktų kokybės specialistais statybos kokybės valdymo, statybos produkcijos sertifikavimo įmonėse ir institucijose, privačiose ir valstybinėse gamybos bei statybos įmonėse;
 • gamybos technologais ir vadovais statybinių medžiagų gamybos įmonėse;
 • konsultantais, technologais ir vadybininkais statybos projektų vystymo ir plėtros bei konsultacinėse įmonėse, institucijose, agentūrose.
Ambicingiausieji geba kurti ir plėtoti savąjį verslą statybos bei statybos produktų gamybos rinkoje, rengti technologinius sprendimus ir projektus, dirbti kartu su užsakovais organizuojant ar prižiūrint statybas.
 
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Parengti kūrybiškai mąstančius statybų technologijų bakalaurus, gebančius planuoti, projektuoti, organizuoti ir valdyti pagrindinius statybos ir jos produktų gamybos technologinius procesus; tinkamai parengti statinio statybos ar statybos produkto gamybos ekonominį pagrindimą; vykdyti saugią statybą, statinių rekonstrukciją, konservavimą, statybos produktų gamybą, naudoti efektyvius statybos metodus, atsižvelgiant į įvairius veiksnius; įgyvendinti statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauti statybos darbams, parengti statybos darbų technologijos vykdymo projektą, vadovauti konkrečių statybos darbų vykdymui, vadovauti konkretaus statinio statybos techninei priežiūrai; taikyti LR, ES statybos teisės aktus, pastatų ir statinių statybai, vykdyti statybos kokybės kontrolę.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Supranta humanitarinių, socialinių, gamtos mokslų ir matematikos pagrindus, susijusius su statybų technologijomis, bei jų priežastis.
 • Supranta sisteminius statybų technologijų, statybos produktų gamybos, statybos verslo sričių esminius aspektus ir sąvokas.
 • Turi nuoseklių statybų technologijų srities žinių, įskaitant pagrindines technologijos srities žinias.
 • Aprėpia platesnį daugiadalykį technologijos kontekstą, geba adaptuoti kitų (modernių) technologijų metodus ir procesus.
 • Supranta statybų technologinius skaičiavimus, jų rezultatų analizę, specialias skaitmenines programas bei metodus.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba ieškoti literatūros, rasti profesinę ir mokslinę informaciją duomenų bazėse ir kituose informacijos šaltiniuose platesniame technologijų krypčių grupės kontekste.
 • Geba kurti ir atlikti reikiamus eksperimentus, susijusius su statybų technologijomis, vertinti gautus duomenis ir pateikti išvadas.
 • Geba taikyti laboratorinę įrangą ir prietaisus technologiniams tyrimams atlikti.
 • Technologinė analizė
 • Geba taikyti žinias ir supratimą statybų technologijų ir gretutinių sričių problemoms apibrėžti, formuluoti ir spręsti.
 • Geba taikyti žinias ir supratimą statybos veiklos ir statybos produktų technologijų, procesų bei metodų analizei ir renkantis technologinę įrangą.
 • Geba parinkti ir taikyti tinkamus analitinius ir modeliavimo statybų technologijų metodus.
 • Geba kritiškai vertinti ir interpretuoti rezultatus jų efektyvumo požiūriu ir analizuoti jų patikimumą.
 • Technologijų projektavimas
 • Geba taikyti statybų ar gamybos technologijų bei gretutinių sričių žinias ir supratimą, kuriant ir įgyvendinant statybos ir gamybos projektus, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus, atsižvelgiant į darniosios plėtros aspektus.
 • Supranta statybų technologijų ar statybinių produktų gamybos projektavimo metodikas ir geba jas taikyti, projektuoti statybų ar statybinių produktų gamybos technologijas, atlikti atitinkamus praktinius tyrimus.
 • Geba steigti ir plėtoti statybos verslą, parengti statybos projekto ekonominę dokumentaciją, steigti įmonę, organizuoti jos darbą ir ją likviduoti.
 • Žino perspektyvias statybų ar statybos produktų gamybos technologijas, jų taikymo specifikas bei susijusius norminius dokumentus.
 • Geba parengti statybų technologijos projektą, statybų sąmatinę dokumentaciją, steigti statybvietę, organizuoti joje darbą ir ją likviduoti, vykdyti statybinės organizacijos administracinę veiklą.
 • Geba parengti statybos produkto technologinę dokumentaciją, organizuoti gamybos įmonės administracinę veiklą, steigti įmonę, organizuoti jos darbą ir ją likviduoti.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Geba efektyviai dirbti individualiai ir komandoje.
 • Geba įvairiais būdais bendrauti su inžinerijos ir technologijos specialistų bendruomene, potencialiais statybų technologijų užsakovais ir naudotojais bei plačiąja visuomene esminiais klausimais.
 • Geba suprasti technologinių ir inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikosi profesinės etikos ir technologinės inžinerinės veiklos normų, suvokia atsakomybę už technologinę veiklą.
 • Geba išmanyti statybos ir statybos projekto, gamybos projektų valdymo ir verslo aspektus, rizikos ir pokyčių valdymą, ir suprasti jų trūkumus.
 • Geba suvokti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengti.
 • Geba formuluoti racionalius, efektyvius sąnaudų ir laiko prasme problemų sprendimo variantus, naudojant statybų technologijų metodus.
 • Geba spręsti įvairius taikomųjų sričių uždavinius, įvertinant statybų ar gamybos technologinį, ekonominį, socialinį ir teisinį kontekstus, raštu ir žodžiu pateikti idėjas bei siūlomus sprendimus.
 • Geba parengti statybų sąmatinę dokumentaciją, organizuoti statybinės įmonės administracinę veiklą, steigti statybvietę, organizuoti joje darbą ir ją likviduoti.
 • Technologinės veiklos gebėjimai
 • Geba parinkti ir taikyti tinkamą statybų ar gamybos technologijų įrangą, priemones ir būdus.
 • Geba derinti teorines ir praktines žinias, sprendžiant statybų technologijų ir gretutinių sričių problemas.
 • Supranta statybų ar statybos produktų gamybos technologijų etines, aplinkosaugos ir komercines statybų technologijų veiklos aplinkybes.
 • Supranta technologinės veiklos organizavimo principus, darbo saugos svarbą ir pagrindinius reikalavimus, taip pat technologinio proceso grandžių sąveiką.
 • Geba parengti statybos ar statybos produktų gamybos projekto vykdymo dokumentaciją, organizuoti darbus, jų valdymo ir administravimo veiklą.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16101 Chemija 3 30 15 - 2 33 E
FMFIB16124 Fizika 6 30 15 15 4 96 E
FMISB16101 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16101 Algebra ir diferencialinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
KIFSB17108 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
STVNB17295 Įvadas į specialybę 3 45 - - 4 31 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17101 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17103 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17105 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 2 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDB16054 Inžinerinė geodezija 3 15 30 - 2 33 E
APGDB16055 Inžinerinės geodezijos praktika 3 - - 15 2 63 A
FMIGB16203 Bendroji inžinerinė ir skaitmeninė grafika 6 15 30 15 4 96 E
FMMMB16201 Integralinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
ELEIB16206 Statinių išmaniosios elektros ir elektronikos sistemos 3 30 15 - 2 33 E
STGGB17268 Taikomoji fizika 6 30 15 15 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17116 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17117 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17118 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMIGB16302 Objektinis, parametrinis modeliavimas BIM 1 3 - 30 15 2 33 E
FMMMB16301 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 15 15 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
STTMB17047 Integrali mechanika 6 30 - 30 4 96 E
STGGB17275 Statinių architektūra ir konstrukcijos 6 60 - - 4 96 E
STGGB17276 Statinių architektūra ir konstrukcijos (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
KIPIB17020 Kūrybiniai procesai inžinerijoje 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
STGGB17173 Inžinerinė geologija 3 30 15 - 2 33 E
STTMB17101 Konstrukcijų mechanika 6 30 15 15 4 96 E
STVNB17301 Statybos procesų technologija 1 6 30 - 15 4 111 E
STVNB17302 Statybos procesų technologija 1 (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
VVEIB17192 Ekonomika 3 30 - 15 2 33 E
STGSB17173 Medžiagotyra ir statybinės medžiagos 6 30 30 - 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEB16536 Pastatų inžinerinės sistemos 3 30 - 15 2 33 E1
STGGB17033 Gelžbetoninės ir mūrinės konstrukcijos 3 30 15 - 2 33 E
STGGB17034 Kompleksinis projektas 6 - - 60 6 94 KS
STMEB17028 Metalinės ir medinės konstrukcijos 3 30 15 - 2 33 E
STVNB17064 Statybos ekonomika 1 6 30 - 30 6 94 E
STVNB17304 Statybos procesų technologija 2 6 30 - 30 4 96 E
VVVKB17168 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statybos technologijos ir vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEB16639 Pastatų energetinis vertinimas ir sertifikavimas 3 30 - 15 2 33 E
APPEB16640 Pastatų energetinis vertinimas ir sertifikavimas (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
STGGB17179 Gruntų mechanika, pagrindai ir pamatai 6 30 15 15 4 96 E
STGSB17064 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E
STVNB17308 Pastatų statybos technologija 6 45 - 15 4 96 E
STVNB17309 Statybos investicijų valdymas 6 45 - 15 4 96 E
STVNB17310 Pastatų rekonstrukcijos ir remonto technologijos 3 30 - 15 4 31 E
Specializacija — Statybos ekonomika ir verslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGB17179 Gruntų mechanika, pagrindai ir pamatai 6 30 15 15 4 96 E
STGSB17064 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E
STVNB17071 Statybos ekonomika 2 (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
STVNB17072 Pastatų ūkio valdymo pagrindai 6 30 - 30 6 94 E
STVNB17073 Statybos ekonomika 2 3 30 - 15 2 33 E
STVNB17074 Statybos verslo valdymas ir administravimas 3 30 - 15 2 33 E1
STVNB17307 Pastatų statybos technologija ir organizavimas 6 30 - 30 4 96 E
Specializacija — Statybos produktų technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGB17179 Gruntų mechanika, pagrindai ir pamatai 6 30 15 15 4 96 E
STGSB17064 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E
STGSB17176 Betono ir gelžbetonio technologijos 6 30 - 30 4 96 E
STGSB17177 Gamybos technologiniai procesai ir įranga 6 30 - 30 4 96 E
STGSB17178 Gamybos technologiniai procesai ir įranga (Kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
STGSB17179 Statybinių mišinių ir gaminių technologijos 3 30 15 - 2 33 E1
STGSB17180 Medžiagų ir statinių ekologiškumas 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Specializacija — Statybos ekonomika ir verslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNB17080 Statybos projektų valdymo pagrindai 6 30 - 10 4 116 E
STVNB17081 Statybos projektų valdymo pagrindai (kursinis projektas) 3(3) - - 20 2 58 KP
STVNB17082 Darnios aplinkos plėtros pagrindai 3 20 - 10 2 48 E1
STVNB17083 Kainodara ir projekto planavimas statyboje 3 30 - 10 2 38 E
STVNB17084 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 BD
STVNB17313 Profesinės veiklos praktika 12 - - - 8 312 A
Specializacija — Statybos technologijos ir vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNB17313 Profesinės veiklos praktika 12 - - - 8 312 A
STVNB17314 Statybos organizavimas 6 30 - 10 4 116 E
STVNB17315 Statybos organizavimas (kursinis projektas) 3(3) - - 20 2 58 KP
STVNB17316 Specialiųjų statinių statybos technologija 3 30 - 10 4 36 E
STVNB17317 Statybos informacinis modeliavimas BIM-2 3 20 10 - 2 48 E
STVNB17318 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
Specializacija — Statybos produktų technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNB17313 Profesinės veiklos praktika 12 - - - 8 312 A
STGSB17181 Metalinių ir medinių statybinių produktų gamybos technologijos 3 20 - 10 2 48 E
STGSB17182 Gamybos proceso organizavimas 3 20 - 10 2 48 E
STGSB17183 Gamybos proceso organizavimas (Kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
STGSB17184 Silikatinių ir keraminių medžiagų technologijos 6 20 - 20 4 116 E
STGSB17185 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statybos technologijos ir vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVTEB16804 Teisė 3 24 - - 2 54 E1
KILSB17034 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
STVNB17099 Statybos projektų valdymas (su kursiniu projektu) 6 24 - 24 4 108 E
STVNB17322 Techninis normavimas ir kainodara 3 24 - 12 2 42 E1
STVNB17323 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
STVNB17324 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - 4 156 BD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STVNB17097 Darnios aplinkos plėtros pagrindai 3 24 - 12 2 42 E1
STVNB17325 Statybos įmonės organizavimas ir valdymas 3 24 - 12 2 42 E1
STVNB17326 Pastatų modernizavimo technologijos ir valdymas 3 24 - 12 2 42 E1
STVNB17327 Pastatų defektai 3 24 - 12 2 42 E1
Specializacija — Statybos produktų technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVTEB16804 Teisė 3 24 - - 2 54 E1
KILSB17034 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
STVNB17328 Gamybos investicijų valdymas 3 24 - 12 2 42 E
STGSB17186 Statybos produkcijos kokybės kontrolė 6 24 - 24 4 108 E
STGSB17187 Gamybos informacinis modeliavimas (BIM-2) 3 24 - 12 2 42 E
STGSB17188 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 BD
STGSB17189 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - - 160 BD
Specializacija — Statybos ekonomika ir verslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVTEB16804 Teisė 3 24 - - 2 54 E1
KILSB17034 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
STVNB17093 Statybos rinkodaros pagrindai (su kursiniu projektu) 6 36 - 12 4 108 E
STVNB17095 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 3 145 BD
STVNB17096 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - - 160 BD
STVNB17098 Statybos strateginis valdymas 3 24 - 12 2 42 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STVNB17091 Statybos elektroninio verslo pagrindai 3 24 - 12 2 42 E1
STVNB17092 Statybos visuotinės kokybės vadyba 3 24 - 12 2 42 E1
STVNB17094 Statybos inovacijos ir investicijos 3 24 - 12 2 42 E1
STVNB17106 Žalioji statyba 3 24 - 12 2 42 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.