Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Statybos fakultetas Studijos Bakalauro studijos
Gaisrinė sauga

Gaisrinė sauga

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Saugos inžinerija
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 612H12001, 6121EX032 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Ritoldas Šukys
Studentas: Paulius Žilius
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – inžinerijos mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Rengiami žmonių gyvybės ir sveikatos bei visų nuosavybės formų turto apsaugos nuo gaisrų, avarijų ir stichinių nelaimių padarinių likvidavimo specialistai, turintys reikiamų gaisrinės saugos bei gelbėjimo darbų žinių ir būtinų įgūdžių, taip pat gaisrų, avarijų, stichinių nelaimių padarinių likvidavimo organizavimo žinių ir praktiniam darbui reikiamų kompetencijų, gebantys veiksmingai bendradarbiauti su gretutinių sričių specialistais. Lietuvoje ši programa studijuojama tik VGTU.
 
Ką gebėsiu?
Baigę studijų programą gebėsite:
 • atpažinti, analizuoti ir vertinti procesus, susijusius su gaisrais ir ekstremaliomis situacijomis, saugos inžinerijos problemas bei planuoti jų sprendimo strategijas;
 • dirbti komandoje, rinkti, interpretuoti ir, taikydami kompiuterines technologijas, apdoroti bei interpretuoti duomenis, būtinus saugos inžinerijos uždaviniams spręsti; įvertinti medžiagų ir elementų panaudojimo riziką bei ją kontroliuoti; suprasti saugos sistemos struktūrą, projektuoti jos elementus ir ją valdyti;
 • užtikrinti konstrukcijų ir technologinių procesų saugą, parinkti ir tinkamai naudoti saugos užtikrinimo įrangą bei techniką, priimti racionalius sprendimus saugos inžinerijos srityje, vertinti žmogiškojo veiksnio įtaką saugos valdymui, prognozuoti poveikį aplinkai, kvalifikuotai spręsti kylančias problemas.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę studijų programą galėsite:
 • užimti vadovaujamas pareigas valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje;
 • dirbti atsakingais už gaisrinę saugą darbuotojais įvairiose įmonėse;
 • dirbti gaisrinės saugos inžinieriais projektavimo organizacijose;
 • būti saugos sistemų ir priemonių diegimo darbų vadovais statybos įmonėse;
 • dirbti saugos priemonių tyrimo ir kūrimo specialistais.
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Parengti aukštos kvalifikacijos saugos inžinerijos bakalaurus; gebančius rasti reikiamą informaciją, dirbti su įranga, planuoti ir atlikti eksperimentus, apdoroti ir vertinti jų duomenis bei pateikti išvadas, vertinti saugos sistemos struktūrą ir svarbą, identifikuoti įvairaus pobūdžio pavojus, susijusius su gaisrais ir ekstremaliomis situacijomis, įvertinti medžiagų ir reiškinių keliamą riziką bei ją valdyti, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, ugdyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinos gamtos, humanitarinių, socialinių mokslų ir matematikos pagrindus ir sistemiškai supras saugos inžinerijos krypties esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus ir sąvokas.
 • Turės gaisrinės saugos studijų programą atitinkančių saugos inžinerijos krypties žinių ir gebės jas taikyti.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebės rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją naudojant duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius.
 • Gebės planuoti ir atlikti reikiamus eksperimentus, dirbti su įranga, naudojama saugos inžinerijos kryptyje, apdoroti ir vertinti jų duomenis bei pateikti išvadas.
 • Inžinerinė analizė
 • Gebės taikyti savo žinias ir supratimą formuluojant ir analizuojant saugos inžinerijos krypties problemas ir uždavinius, susijusius su gaisrais ir ekstremaliomis situacijomis, bei jų sprendimui parenkant tinkamus metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą.
 • Gebės parinkti ir taikyti tinkamus saugos inžinerijos krypties analitinius ir modeliavimo metodus.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebės taikyti saugos inžinerijos krypties inžinerines žinias ir supratimą kurdamas ir įgyvendindamas projektus, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus.
 • Supras saugos sistemų projektavimo metodikas ir gebės jas taikyti savo veikloje.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebės veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, mokės bendrauti su inžinerijos bendruomene bei plačiąja visuomene.
 • Laikysis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvoks individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebės parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones bei įrangą saugos inžineriniams sprendimams įgyvendinti, žinos tų inžinerinių įrenginių konstrukcijas, veikimo principus, funkcijas, gebės vertinti medžiagų ir elementų panaudojimo riziką bei ją kontroliuoti.
 • Supras ir įvertins inžinerinės veiklos etines, aplinkosaugines ir komercines aplinkybes, organizavimo principus, saugos svarbą ir pagrindinius reikalavimus.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16108 Chemija 6 30 15 15 4 96 E
FMFIB16125 Fizika 3 15 15 15 2 33 E
FMITB16103 Informacinės technologijos 6 30 15 15 4 96 E
FMMMB16101 Algebra ir diferencialinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
KIFSB17108 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
STGSB17041 Įvadas į specialybę 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17101 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17103 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17105 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 2 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16204 Elektronika ir elektrotechnika 3 30 15 - 2 33 E
FMIGB16203 Bendroji inžinerinė ir skaitmeninė grafika 6 15 30 15 4 96 E
FMMMB16201 Integralinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
STGSB17045 Priešgaisrinė gelbėjimo sistema 6 30 - 30 4 96 E
STGSB17046 Mokomoji praktika 3 - - - - 80 A
STGSB17047 Degiųjų medžiagų chemija 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17139 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17140 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17141 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIB16326 Taikomoji fizika 3 15 15 15 2 33 E
FMMMB16301 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 15 15 4 96 E
STGSB17050 Degimo ir gesinimo teorija 6 30 15 15 4 96 E
STGSB17051 Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų organizavimas 1 3 30 - - 2 48 E
STGSB17172 Medžiagotyra 3 30 15 - 2 33 E1
STTMB17047 Integrali mechanika 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
KIPIB17020 Kūrybiniai procesai inžinerijoje 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16404 Elektros įrenginių priešgaisrinė profilaktika 3 30 - 15 2 33 E
STGGB17277 Statinių architektūra ir konstrukcijos 6 30 - 30 4 96 E
STGSB17056 Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų organizavimas 2 6 45 - 15 4 96 E
STGSB17057 Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų organizavimas 2 (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
STGSB17175 Statybinės medžiagos 3 30 15 - 2 33 E1
STTMB17099 Konstrukcijų mechanika 6 30 15 15 4 96 E
VVVKB17167 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17229 Skysčių mechanika ir gaisrinis vandentiekis 3 15 15 15 2 33 E
ELEIB16502 Gaisrinės saugos automatika 3 30 - 15 2 33 E
FMFIB16527 Termodinamika 3 15 15 15 2 33 E
STGSB17059 Technologinių procesų sauga 6 30 30 - 4 96 E
STGSB17136 Kompleksinis projektas (Gaisrinės saugos automatika, Technologinių procesų sauga, Gaisrinis vandentiekis) 6 - - 45 4 111 KS
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STMEB17029 Statybinės konstrukcijos gaisro metu 1 6 45 - 15 4 96 E
STMEB17030 Statybinės konstrukcijos ekstremalių poveikių metu 1 6 45 - 15 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGSB17066 Žmonių ir civilinė sauga 3 30 15 - 2 33 E1
STGSB17067 Gaisrinė ir gelbėjimo darbų taktika 1 3 30 - 15 2 33 E
STGSB17068 Technologinių procesų gaisrinė profilaktika 6 30 - 15 4 111 E
STGSB17069 Gaisro poveikio modeliavimas 3 30 - 15 2 33 E
TIMGB17132 Gaisrinė ir gelbėjimo technika 6 30 - 30 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGB17042 Statybinės konstrukcijos gaisro metu 2 (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
STGGB17043 Statybinės konstrukcijos ekstremalių poveikių metu 2 (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGSB17075 Gaisrinė ir gelbėjimo darbų taktika 2 (su kursiniu darbu) 6 20 - 20 4 116 E
STGSB17076 Priešgaisrinių užtvarų projektavimas 3 20 - 10 2 48 E
STGSB17077 Profesinės veiklos praktika 12 - - - 6 314 A
STGSB17078 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 4 66 BD
VVEIB17207 Ekonomika 3 20 - 10 2 48 E
VVTEB16703 Teisė 3 20 - - 2 58 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17034 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
STGSB17084 Žmogiškasis veiksnys saugos valdyme 3 24 - 12 2 42 E
STGSB17085 Psichologinis ir medicininis parengimas 6 24 - 24 4 108 E
STGSB17086 Gaisrų tyrimas (su kursiniu darbu) 6 24 - 24 4 107 E
STGSB17087 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 BD
STGSB17088 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - 4 156 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.