Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Statybos fakultetas Studijos Bakalauro studijos
Gaisrinė sauga

Gaisrinė sauga

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Bendroji inžinerija
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 612H12001
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Ritoldas Šukys
Studentas: -
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Rengiami žmonių gyvybės ir sveikatos bei visų nuosavybės formų turto apsaugos nuo gaisrų, avarijų ir stichinių nelaimių padarinių likvidavimo specialistai, turintys reikiamų gaisrinės saugos bei gelbėjimo darbų žinių ir būtinų įgūdžių, taip pat gaisrų, avarijų, stichinių nelaimių padarinių likvidavimo organizavimo žinių ir praktiniam darbui reikiamų kompetencijų, gebantys veiksmingai bendradarbiauti su gretutinių sričių specialistais. Lietuvoje ši programa studijuojama tik VGTU.
 
Ką gebėsiu?
Baigę studijų programą gebėsite:
 • atpažinti, analizuoti ir vertinti procesus, susijusius su gaisrais ir ekstremaliomis situacijomis, saugos inžinerijos problemas bei planuoti jų sprendimo strategijas;
 • dirbti komandoje, rinkti, interpretuoti ir, taikydami kompiuterines technologijas, apdoroti bei interpretuoti duomenis, būtinus saugos inžinerijos uždaviniams spręsti; įvertinti medžiagų ir elementų panaudojimo riziką bei ją kontroliuoti; suprasti saugos sistemos struktūrą, projektuoti jos elementus ir ją valdyti;
 • užtikrinti konstrukcijų ir technologinių procesų saugą, parinkti ir tinkamai naudoti saugos užtikrinimo įrangą bei techniką, priimti racionalius sprendimus saugos inžinerijos srityje, vertinti žmogiškojo veiksnio įtaką saugos valdymui, prognozuoti poveikį aplinkai, kvalifikuotai spręsti kylančias problemas.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę studijų programą galėsite dirbti:
 • valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje;
 • atsakingais už gaisrinę saugą darbuotojais įvairiose įmonėse;
 • gaisrinės saugos inžinieriais projektavimo organizacijose;
 • saugos sistemų ir priemonių diegimo darbų vadovais statybos įmonėse;
 • saugos priemonių tyrimo ir kūrimo specialistais.
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslai
1. Parengti aukštos kvalifikacijos saugos inžinerijos bakalaurus, kad jie: įgytų pakankamų matematikos ir kitų fizinių mokslų bei inžinerinio projektavimo žinių, išsiugdytų gebėjimą tas žinias taikyti ir kurti naujas žinias; gebėtų rasti reikiamą informaciją, dirbti su įranga, planuoti ir atlikti eksperimentus, apdoroti ir vertinti jų duomenis bei pateikti išvadas. Žinotų ir gebėtų vertinti saugos sistemos struktūrą, identifikuoti įvairaus pobūdžio pavojus, susijusius su gaisrais ir ekstremaliomis situacijomis, gebėtų įvertinti medžiagų ir reiškinių keliamą riziką bei ją kontroliuoti. Mokėtų taikyti specialiųjų dalykų mokslų žinias, sugebėtų derinti to taikymo gebėjimus su verslo ir vadybos pagrindais, su humanitarinių ir socialinių mokslų žiniomis, suvoktų inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai. Būtų plačios erudicijos, gebėtų kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, sugebėtų palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinoti ir suprasti gamtos, humanitarinių, socialinių mokslų ir matematikos pagrindus, reikalingus suprasti bendrosios inžinerijos krypties pagrindus.
 • Žinoti ir sistemiškai suprasti bendrosios inžinerijos krypties esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus ir sąvokas.
 • Turėti gaisrinės saugos studijų programą atitinkančių bendrosios inžinerijos krypties žinių ir mokėti jas taikyti.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebėti rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją naudojant duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius.
 • Gebėti planuoti ir atlikti reikiamus eksperimentus, apdoroti ir vertinti jų duomenis bei pateikti išvadas.
 • Gebėti dirbti su įranga, naudojama bendrosios inžinerijos kryptyje.
 • Inžinerinė analizė
 • Gebėti taikyti savo žinias ir supratimą formuluojant ir analizuojant bendrosios inžinerijos krypties problemas ir uždavinius, susijusius su gaisrais ir ekstremaliomis situacijomis, bei jų sprendimui parenkant tinkamus metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą.
 • Gebėti parinkti ir taikyti tinkamus bendrosios inžinerijos krypties analitinius ir modeliavimo metodus.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebėti taikyti bendrosios inžinerijos krypties inžinerines žinias ir supratimą kurdamas ir įgyvendindamas projektus, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus.
 • Suprasti projektavimo metodikas ir gebėti jas taikyti.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėti veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje. Mokėti bendrauti su inžinerijos bendruomene bei plačiąja visuomene.
 • Holistiškai suprasti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinę veiklą.
 • Išmanyti projektų valdymo ir verslo aspektus, suprasti technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais.
 • Suvokti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengti.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebėti parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones bei įrangą inžineriniams sprendimams įgyvendinti, žinoti tų inžinerinių įrenginių konstrukcijas, veikimo principus, funkcijas, turėti pradinių jų naudojimo gebėjimų. Gebėti įvertinti medžiagų ir elementų panaudojimo riziką bei ją kontroliuoti.
 • Gebėti derinti teorines ir taikomąsias žinias spręsdamas inžinerines problemas.
 • Suprasti ir įvertinti inžinerinės veiklos etines, aplinkosaugines ir komercines aplinkybes, organizavimo principus, saugos svarbą ir pagrindinius reikalavimus.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16108 Chemija 6 30 15 15 4 96 E
FMFIB16125 Fizika 3 15 15 15 2 33 E
FMITB16103 Informacinės technologijos 6 30 15 15 4 96 E
FMMMB16101 Algebra ir diferencialinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
KIFKB16103 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
STDGB16120 Įvadas į specialybę 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKAB16180 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16182 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16184 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 2 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELETB16202 Elektronika ir elektrotechnika 3 30 15 - 2 33 E
FMIGB16203 Bendroji inžinerinė ir skaitmeninė grafika 6 15 30 15 4 96 E
FMMMB16201 Integralinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
STDGB16220 Priešgaisrinė gelbėjimo sistema 6 30 - 30 4 96 E
STDGB16221 Mokomoji praktika 3 - - - - 80 A
STDGB16222 Degiųjų medžiagų chemija 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKAB16242 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16243 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16244 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIB16326 Taikomoji fizika 3 15 15 15 2 33 E
FMMMB16301 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 15 15 4 96 E
FMMTB16303 Integrali mechanika 6 30 - 30 4 96 E
STDGB16320 Degimo ir gesinimo teorija 6 30 15 15 4 96 E
STDGB16321 Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų organizavimas 1 3 30 - - 2 48 E
STSMB16307 Medžiagotyra 3 30 15 - 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFKB16505 Kūrybiniai procesai inžinerijoje 3 15 - 15 2 48 E1
KIKVB16001 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELETB16401 Elektros įrenginių priešgaisrinė profilaktika 3 30 - 15 2 33 E
STDGB16420 Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų organizavimas 2 6 45 - 15 4 96 E
STDGB16421 Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų organizavimas 2 (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
STIAB16401 Statinių architektūra ir konstrukcijos 6 30 - 30 4 96 E
STKMB16409 Konstrukcijų mechanika 6 30 15 15 4 96 E
STSMB16403 Statybinės medžiagos 3 30 15 - 2 33 E1
VVSEB16458 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APVIB16124 Skysčių mechanika ir gaisrinis vandentiekis 3 15 15 15 2 33 E
ELETB16501 Gaisrinės saugos automatika 3 30 - 15 2 33 E
FMFIB16527 Termodinamika 3 15 15 15 2 33 E
STDGB16520 Technologinių procesų sauga 6 30 30 - 4 96 E
STDGB16521 Kompleksinis projektas (Gaisrinės saugos automatika, Technologinių procesų sauga, Gaisrinis vandentiekis) 6 - - 45 4 111 KS
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STMKB16521 Statybinės konstrukcijos gaisro metu 1 6 45 - 15 4 96 E
STMKB16522 Statybinės konstrukcijos ekstremalių poveikių metu 1 6 45 - 15 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STDGB16620 Žmonių ir civilinė sauga 3 30 15 - 2 33 E1
STDGB16621 Gaisrinė ir gelbėjimo darbų taktika 1 3 30 - 15 2 33 E
STDGB16622 Technologinių procesų gaisrinė profilaktika 6 30 - 15 4 111 E
STDGB16623 Gaisro poveikio modeliavimas 3 30 - 15 2 33 E
TITIB16622 Gaisrinė ir gelbėjimo technika 6 30 - 30 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGKB16622 Statybinės konstrukcijos gaisro metu 2 (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
STGKB16623 Statybinės konstrukcijos ekstremalių poveikių metu 2 (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STDGB16720 Gaisrinė ir gelbėjimo darbų taktika 2 (su kursiniu darbu) 6 20 - 20 4 116 E
STDGB16721 Priešgaisrinių užtvarų projektavimas 3 20 - 10 2 48 E
STDGB16722 Profesinės veiklos praktika 12 - - - 6 314 A
STDGB16723 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 4 66 BD
VVSEB16754 Ekonomika 3 20 - 10 2 48 E
VVTEB16703 Teisė 3 20 - - 2 58 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILKB16021 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
STDGB16820 Žmogiškasis veiksnys saugos valdyme 3 24 - 12 2 42 E
STDGB16821 Psichologinis ir medicininis parengimas 6 24 - 24 4 108 E
STDGB16822 Gaisrų tyrimas (su kursiniu darbu) 6 24 - 24 4 107 E
STDGB16823 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 BD
STDGB16824 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - 4 156 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.