Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Statybos fakultetas Studijos Bakalauro studijos
Nekilnojamojo turto vadyba

Nekilnojamojo turto vadyba

Studijų programos informacija
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 612N20013, 6121LX044 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 1271 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Artūras Kaklauskas
Studentas: -
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: vadybos bakalauras 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: verslo vadybos bakalauras 
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa skirta asmenims, siekiantiems įgyti vadybos bakalauro kvalifikaciją, o įgytas žinias taikyti dinamiškai kintančioje nekilnojamojo turto rinkoje: išmokti nekilnojamojo turto vertinimo ir valdymo metodų, sužinoti apie nekilnojamojo turto plėtrą, finansus ir investicijas, Lietuvos ir tarptautinės nekilnojamojo turto rinkos ypatumus, jos funkcionavimo principus, procesus ir prielaidas.
 
Ką gebėsiu?
Baigę studijų programą:
 • gebėsite nekilnojamojo turto rinkoje vykstančius procesus suvokti kaip visumą, spręsti pagrindines šiuolaikinės nekilnojamojo turto valdymo srities problemas, visapusiškai tobulėti, adaptuotis dinamiškoje sektoriaus aplinkoje, analizuoti, planuoti nekilnojamojo turto plėtrą, finansus ir investicijas, įvertinti veiklos rezultatus, analizuoti įmonės ir verslo strategines perspektyvas, valdyti nekilnojamojo turto plėtros projektus;
 • išmanysite Lietuvos ir tarptautinės nekilnojamojo turto rinkos ypatumus, jos funkcionavimo principus, procesus ir prielaidas, nekilnojamojo turto vertinimo ir valdymo metodus, sprendimų priėmimo ir verslo vertinimo metodų pagrindus, svarbiausius mikroekonomikos ir makroekonomikos reiškinius, gebėsite transformuoti ir valdyti nekilnojamojo turto išteklius, siekdami užtikrinti geresnę gyvenimo kokybę, priimti ateities iššūkius;
 • gebėsite rinkti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti užduotis, susijusias su nustatytų nekilnojamojo turto valdymo problemų sprendimu; atlikti nekilnojamojo turto verslo aplinkos tyrimus, būtinus efektyviems sprendimams priimti; perteikti idėjas ir sprendimus, juos argumentuoti, ginti prieš savo srities specialistų ir ne specialistų auditorijas;
 • gebėsite dirbti savarankiškai, atsakingai, planuoti, organizuoti, kontroliuoti ir vertinti savo bei komandos darbą.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Šios studijų programos absolventai sėkmingai dirba:
 • licencijas turinčių ekspertų padėjėjais nekilnojamojo turto įmonėse;
 • statybos įmonių nekilnojamojo turto plėtros padaliniuose;
 • ekspertinėse ir projektavimo įmonėse;
 • giminingose darbo rinkose (turėdami gerų vadybos įgūdžių nesunkiai įsidarbina draudimo kompanijose, bankuose, savivaldybėse, inventorizacijos ar žemėtvarkos organizacijose, rajonų administravimo tarnybose, statybos įmonėse, rengiančiose statybos projektus ir pan.).
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Parengti tarpdisciplininių žinių turinčius nekilnojamojo turto vadybos bakalaurus, suvokiančius Lietuvos ir tarptautinės nekilnojamojo turto rinkos ypatumus, jos funkcionavimo principus, procesus ir prielaidas, gebančius visapusiškai tobulėti ir adaptuotis dinamiškoje sektoriaus aplinkoje, valdyti nekilnojamojo turto plėtros projektus, finansus ir investicijas, vertinti veiklos rezultatus, analizuoti verslo strategines perspektyvas, taikyti nekilnojamojo turto vertinimo, valdymo, sprendimų priėmimo metodus, palaikyti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Įgyja naujų humanitarinių ir socialinių mokslų bei kitų mokslų žinių, būtinų bendrajai erudicijai bei filosofinei pasaulėžiūrai ugdyti.
 • Įgyja naujų, mokslinių tyrimų rezultatais pagrįstų, inžinerijos ir technologijų bei fizinių mokslų fundamentinių žinių.
 • Įgyja naujų, mokslinių tyrimų rezultatais pagrįstų, bendrųjų socialinių mokslų srities pagrindų, vadybos krypties pagrindų, specialiųjų ir nekilnojamojo turto vadybos dalykų žinių.
 • Demonstruoja žinias ir reiškinių supratimą nekilnojamojo turto vadybos srityje, geba taikyti studijų metu įsisavintą informaciją plačiose tarpdalykinėse studijų ar profesinės veiklos srityse.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba tinkamai surinkti, naudoti, analizuoti ir interpretuoti duomenis, pateikti aiškius ir logiškus atsakymus į konkrečiai apibrėžtas vadybos srities problemas/uždavinius.
 • Geba naudotis fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų pasiekimais ir metodais sprendžiant nekilnojamojo turto vadybos ir gretutinių sričių problemas.
 • Geba atlikti nekilnojamojo turto verslo aplinkos tyrimus ir remiantis jų rezultatais priimti efektyvius sprendimus.
 • Specialieji gebėjimai
 • Suvokia nekilnojamojo turto rinkoje vykstančius procesus kaip visumą, geba analizuoti, planuoti nekilnojamojo turto plėtrą, finansus ir investicijas, vertinti veiklos rezultatus, analizuoti įmonės ir verslo strategines perspektyvas, valdyti nekilnojamojo turto plėtros projektus.
 • Žino Lietuvos ir tarptautinės nekilnojamojo turto rinkos ypatumus, jos funkcionavimo principus, procesus ir prielaidas, svarbiausius mikroekonominius ir makroekonominius reiškinius, geba taikyti nekilnojamojo turto vertinimo, sprendimų priėmimo metodus.
 • Geba valdyti nekilnojamojo turto išteklius užtikrindami geresnę gyvenimo kokybę, priimti ateities iššūkius.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Demonstruoja motyvuotą ir atsakingą požiūrį į savo profesiją, geba perteikti studijų ir veiklos srities žinias ir supratimą specialistams ir kitiems besimokantiesiems.
 • Geba bendrauti su specialistais ir visuomene sprendžiant profesinės veiklos ir/ar studijų srities uždavinius, pristatant atliktą veiklą ir jos rezultatus, perteikti idėjas ir sprendimus, juos argumentuoti, ginti prieš savo srities specialistų ir ne specialistų auditorijas.
 • Geba bendrauti taisyklinga lietuvių kalba raštu ir žodžiu, bent viena iš pagrindinių užsienio kalbų, naudoti šiuolaikines informacijos ir ryšio technologijas.
 • Geba imtis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę ir jos vertinimą, planuoti, organizuoti, kontroliuoti ir vertinti savo bei komandos darbą, vadovaujantis profesine etika ir pilietiškumu.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Geba savarankiškai mokytis ir tobulėti, planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą, vadovaujantis holistiniu požiūriu į savo srityje, gretutinėse srityse bei visuomenėje vykstančius procesus.
 • Suvokia moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.
 • Turi išlavintus savarankiško mokymosi įgūdžius, būtinus studijoms tęsti kitoje pakopoje bei vykdant profesinę veiklą.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16106 Inžinerinė grafika 6 15 30 15 4 96 E
FMISB16101 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16167 Tiesinė algebra ir analizės pagrindai 9 45 - 45 6 144 E
KIFKB16104 Filosofija 3 15 - 15 2 48 E1
STSEB16101 Įvadas į specialybę 3 30 - 15 2 33 E
VVIEB16102 Verslo pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAB16206 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 9 30 15 30 6 159 E
KILKB16020 Specialybės kalba 3 30 - 15 2 33 E1
STIAB16204 Pastatų konstrukcijų pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
VVSEB16254 Vadybos pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
VVTEB16202 Verslo teisė 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKVB16003 Sociologija 3 30 - 15 2 33 E1
VVEVB16201 Protokolas ir etiketas 3 30 - 15 2 33 E1
VVVTB16202 Dalykinė komunikacija 3 30 - 15 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKAB16233 Specialybės anglų kalba 1 3 - - 45 2 33 E1
KIKAB16234 Specialybės vokiečių kalba 1 3 - - 45 2 33 E1
KIKAB16235 Specialybės prancūzų kalba 1 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRB16305 Finansinių sprendimų pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
VVTEB16404 Nekilnojamojo turto sandoriai ir teisė 3 30 - 15 2 33 E
STGGB17028 Pastatų projektavimo pagrindai 6 30 - 30 4 96 E
STVNB17300 Statybos technologijų valdymas 6 30 - 30 4 96 E
VVEIB17117 Mikroekonomika 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVTVB17182 E-prekyba 3 30 - 15 2 33 E1
VVVKB17030 Valdymo psichologija 3 30 - 15 2 33 E1
VVVKB17112 Verslo derybos 3 30 - 15 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17173 Specialybės anglų kalba 2 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17174 Specialybės vokiečių kalba 2 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17175 Specialybės prancūzų kalba 2 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 2 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRB16412 Apskaita ir auditas 6 45 - 15 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
STVNB17060 Nekilnojamojo turto vertinimo pagrindai 1 6 30 - 30 4 96 E
STVNB17061 Darnios aplinkos plėtros pagrindai 3 30 - 15 2 33 E1
STVNB17062 Pažintinė praktika 3 - - 15 - 65 A
VVEIB17195 Makroekonomika 6 30 - 30 4 96 E
VVVKB17119 Žmogiškųjų išteklių vadyba 3 30 - 15 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNB17065 Nekilnojamojo turto verslo planavimas ir organizavimas (su kursiniu projektu) 6 30 - 30 5 95 E
STVNB17066 Nekilnojamojo turto vertinimo pagrindai 2 3 30 - 30 8 12 E
STVNB17067 Nekilnojamojo turto vertinimo pagrindai 2 (kursinis projektas) 3(3) - - 30 8 42 KP
STVNB17068 Nekilnojamojo turto ekonomika 6 30 - 30 8 92 E
STVNB17069 Visuotinės kokybės vadyba 3 30 - 15 3 32 E1
STVNB17070 Nekilnojamojo turto kiekybiniai sprendimų metodai 6 30 - 30 8 92 E
VVTVB17177 Viešosios e-paslaugos 3 30 - 15 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
STVNB17075 Nekilnojamojo turto rinkos analizė 3 30 - 15 4 31 E
STVNB17076 Nekilnojamojo turto strateginis valdymas 3 30 - 15 2 33 E
STVNB17077 Nekilnojamojo turto rinkodaros pagrindai 6 30 - 30 6 94 E
STVNB17078 Pastatų ūkio valdymo pagrindai 6 30 - 30 6 94 E
STVNB17079 Korporatyvinio nekilnojamojo turto valdymas 6 30 - 30 4 96 E
VVFRB17604 Finansų rinkos ir institucijos 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) + 1 sav. (sav.darbas) = 21 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNB17085 Profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
STVNB17086 Nekilnojamojo turto projektų valdymo pagrindai 6 30 - 10 4 116 E
STVNB17087 Nekilnojamojo turto projektų valdymo pagrindai (kursinis projektas) 3(3) - - 20 2 58 KP
STVNB17088 Nekilnojamojo turto informacinės sistemos ir elektroninio verslo pagrindai 3 20 - 10 2 48 E
STVNB17089 Nekilnojamojo turto finansai ir investicijos 3 20 - 10 3 47 E
STVNB17090 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNB17100 Taikomasis nekilnojamojo turto vertinimas 3 24 - 12 2 42 E
STVNB17101 Kompleksinis projektas (Pastatų modernizavimo technologijos ir valdymas; Taikomasis nekilnojamojo turto vertinimas) 6 - - 36 4 120 KS
STVNB17102 Nekilnojamojo turto plėtros pagrindai 3 24 - 12 2 42 E
STVNB17103 Nekilnojamojo turto inovacijų valdymas 3 24 - 12 2 42 E
STVNB17104 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
STVNB17105 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - - 160 BD
STVNB17329 Pastatų modernizavimo technologijos ir valdymas 3 24 - 12 2 42 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.