Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Statybos fakultetas Studijos Bakalauro studijos
Statybos inžinerija

Statybos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 612H21002
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Juozas Valivonis
Studentas: -
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: statybos inžinerijos bakalauras
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: inžinerijos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa skirta pasiryžusiems išmokti projektuoti statinius ir pastatus, taikant naujausius skaičiavimo ir konstravimo principus, moderniąsias statybos technologijas; atlikti gruntų inžinerinius tyrimus; organizuoti ir valdyti statinių ir pastatų projektavimo procesą; vertinti gruntų tyrimų rezultatus; vertinti ir atrinkti patikimus techninius sprendimus, numatant racionaliai naudoti progresyvias statybines medžiagas bei taupyti energinius išteklius; dalyvauti projektuojant ir organizuojant statybos darbų procesus.
Studijuojant geotechniką, susipažįstama su grunto, į kurį remiasi visi statiniai, fizinėmis ir mechaninėmis savybėmis. Studijų metu analizuojamas bendras pagrindo ir statinio darbas, nagrinėjamos naujos pamatų įrengimo ir rekonstrukcijos technologijos, supažindinama su naujais pamatų bei atraminių sienų skaičiavimo metodais, aplinkos geotechnikos klausimais.
Pastatų ir jų konstrukcijų projektavimo specializacijos absolventai esti plačios praktinės veiklos specialistai, gerai išstudijavę statybinę mechaniką, pastatų ir konstrukcijų projektavimą bei konstravimą, jų gamybos ir įrengimo technologijas.
Tiltų konstrukcijų inžinerijos specializacijos absolventai turės plačiai praktinei veiklai būtinų žinių, savo gebėjimus galės realizuoti projektuodami, tirdami ne tik specialiuosius statinius, bet ir pastatus, galės dirbti juos statant ir eksploatuojant.
 
Ką gebėsiu?
Baigę studijų programą gebėsite:
 • analizuoti pastatų ir statinių projektavimo bei statybos dokumentaciją, palyginti, įvertinti ir parinkti patikimus techninius sprendimus, teisingą problemų sprendimo strategiją, interpretuoti ir vertinti medžiagų, konstrukcijų tyrimo duomenis bei projektavimo vadybos metodus, pasirinkti tinkamą skaičiavimo metodą, parengti pastato konstrukcinės dalies projektą ir vadovauti projektavimui, taikyti naujausias kompiuterines pastatų konstrukcijų projektavimo programas;
 • valdyti pastatų projektavimo procesus, organizuoti pastatų statybos procesus, atrinkti racionalias pastatų statybos technologijas, valdyti pastatų statybos priežiūros procesus, racionaliai eksploatuoti ir naudoti statybos medžiagas bei energetinius išteklius, mažinti darbo sąnaudas, atlikti statybos darbų kokybinį vertinimą;
 • tirti pastatų ir jų konstrukcijų būklę, realizuoti gamtosaugos projektus, užtikrinti priešgaisrinę, civilinę ir darbų saugą, naujų statybinių medžiagų ir konstrukcijų platesnį naudojimą;
 • analitiškai mąstyti, dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai ir greitai organizuoti savo darbą, veiksmingai bendradarbiauti su kolegomis ir gretutinių sričių specialistais.
Baigę geotechnikos specializaciją jaunieji specialistai geba nagrinėti ir geotechninių tyrinėjimų, geotechninių statinių projektavimo bei statybos problemas, taikyti techninius ir technologinius sprendimo būdus, rinkti geotechniniams statiniams projektuoti reikiamą informaciją ir ja disponuoti, organizuoti ir valdyti jų projektavimo bei statybos priežiūros procesus, remtis savo veikloje Lietuvos bei Europos Sąjungos teisiniais statybos dokumentais.
Pastatų ir jų konstrukcijų projektavimo specializacijos absolventai geba taikyti naujausius pastatų konstrukcijų sprendimus, moderniausias jų apskaičiavimo kompiuterines programas, efektyvias pastatų statybos technologijas, atsižvelgdami į Europos Sąjungos teisinius statybos dokumentus, aplinkos ir darbų saugos reikalavimus.
Tiltų konstrukcijų inžinerijos specializacijos absolventai geba organizuoti specialiųjų statinių statybos procesus ir jiems vadovauti, atlikti statybos darbų kokybinį vertinimą, diegti inovatyvius sprendimus, taikyti naujausias kompiuterines statinių konstrukcijų projektavimo programas.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Šią studijų programą baigę specialistai sėkmingai dirba: pastatų ir statinių projektavimo; pastatų ir statinių statybos; geotechninio projektavimo ir geotechninių darbų vykdymo; statybos priežiūros ir ekspertinėse įmonėse, UAB „Hidrostatyba“, UAB Tiltų ekspertų centras, UAB „Infrastruktūros inžinerija“, AB „Kauno tiltai“.
 
 
Studijų programos specializacijos:
Geotechnika, Pastatų ir jų konstrukcijų projektavimas, Tiltų konstrukcijų inžinerija

Studijų programos tikslai
1. Rengti pirmosios pakopos universitetinį išsilavinimą turintį statybos inžinerijos bakalaurą, kuris turėtų žinių, gebėjimų ir įgūdžių, būtinų pradėti dirbti statybos inžinerijos srityje, mokėtų kūrybiškai taikyti įgytas žinias praktinėje veikloje.
2. Rengti statybos inžinerijos bakalaurus, gebančius projektuoti statinius ir pastatus, taikant naujausius modernius skaičiavimo ir konstravimo principus, modernias statybos technologijas, organizuoti ir valdyti statinių ir pastatų projektavimo ir statybos darbų procesus.
3. Ugdyti aukštos erudicijos ir intelekto, sistemiškai ir logiškai mąstančius, novatoriškus, motyvuotus statybos inžinerijos specialistus, sugebančius suvokti ir teisingai vertinti šalies ir pasaulio techninius, socialinius ir ekonominius iššūkius.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Fundamentaliosios žinios apie gamtą ir jos reiškinius būtinos integruotai profesinei veiklai.
 • Bendrosios žinios apie statyboje naudojamas medžiagas ir konstrukcijas bei jų savybes.
 • Žinios apie statybos inžinerijoje taikomus inovatyvius pasatų ir statinių projektavimo ir statybos metodus.
 • Humanitarinių ir socialinių mokslų žinios statybos inžinerijos specialisto inžineriniai veiklai ir pasaulėžiūrai formuoti.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebėjimas statybos inžinerijos srityje rinkti ir analizuoti duomenis būtinus svarbių mokslinių ir profesinių problemų statybos inžinerijos srityje sprendimui, naudojantis fundamentinių ir taikomųjų mokslinių pasiekimais ir metodais.
 • Holistinis požiūris darant profesinius sprendimus, subalansuojant sąnaudas, naudą, saugumą, kokybę, patikimumą ir įtaką aplinkai.
 • Inžinerinė analizė
 • Gebėti surinkti pastatų ir jų konstrukcijų projektavimui reikalingus duomenis, juos analizuoti ir vertinti, parinkti projekto variantus, galimus statybos metodus.
 • Gebėti parinkti pagrindinius tiltų parametrus reikalingus jų projektavimui, parinkti galimus tiltų konstrukcinius sprendinius, gebėti atlikti tiltų konstrukcinių elementų komponavimą, analizę ir projektavimą, parinkti galimus statybos metodus.
 • Gebėti surinkti bei analizuoti geotechninę informaciją, ją įvertinus parinkti tinkamiausius geotechninių konstrukcijų variantus.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebėti parengti pastato konstrukcinės dalies projektą ir vadovauti projektavimui.
 • Gebėti parengti tiltų konstrukcinės dalies projektą ir vadovauti projektavimui.
 • Gebėti parengti statinių ir pastatų pamatų bei kitų geotechninių konstrukcijų projektą ir vadovauti projektavimui.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėjimas pristatyti projektinius sprendimus įvairioms klausytojų auditorijoms.
 • Gebėti dirbti įvairių inžinerinių sričių specialistų darbo grupėje(komandoje).
 • Gebėti parinkti konstrukcinius sprendinius atsižvelgiant į architektūrinius, aplinkos, socialinius-ekonominius aspektus.
 • Gebėti savarankiškai planuoti savo profesinės kvalifikacijos kėlimą, gebėti studijuoti inžinerinę techninę bei mokslinę literatūrą.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebėti atpažinti ir įvertinti naujas inžinerines problemas, planuoti inžinerinės veiklos strategiją, įvaldyti naujas skaitmenines projektavimo ir pažangias gamybos technologijas.
 • Gebėti inžinerinėje veikloje taikyti tarptautinius, Europos bei Lietuvos standartus skirtus pastatų, statinių ir jų pamatų projektavimui ir statybai.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMMMB16101 Algebra ir diferencialinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
FMCHB16101 Chemija 3 30 15 - 2 33 E
FMFIB16124 Fizika 6 30 15 15 4 96 E
FMISB16106 Informacinės technologijos 6 30 15 15 4 96 E
KIFSB17108 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
STGGB17026 Įvadas į specialybę 3 45 - - 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17101 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17103 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17105 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 2 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDB16054 Inžinerinė geodezija 3 15 30 - 2 33 E
APGDB16065 Inžinerinės geodezijos praktika 3 - - - 2 78 A
FMIGB16203 Bendroji inžinerinė ir skaitmeninė grafika 6 15 30 15 4 96 E
FMMMB16201 Integralinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
ELEIB16206 Statinių išmaniosios elektros ir elektronikos sistemos 3 30 15 - 2 33 E
STGGB17268 Taikomoji fizika 6 30 15 15 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17116 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17117 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17118 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMIGB16302 Objektinis, parametrinis modeliavimas BIM-1 3 - 30 15 2 33 E
FMMMB16301 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 15 15 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
STTMB17047 Integrali mechanika 6 30 - 30 4 96 E
STGGB17271 Statinių architektūra ir konstrukcijos 6 60 - - 4 96 E
STGGB17272 Statinių architektūra ir konstrukcijos (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
KIPIB17020 Kūrybiniai procesai inžinerijoje 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STSMB16402 Medžiagotyra ir statybinės medžiagos 6 30 30 - 4 96 E
VVSEB16460 Ekonomika 3 30 - 15 2 33 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
STGGB17030 Bendrieji projektavimo principai 3 30 - 15 2 33 E
STGGB17173 Inžinerinė geologija 3 30 15 - 2 33 E
STTMB17053 Medžiagų mechanika 6 30 15 15 4 96 E
STVNB17303 Statybos procesų technologija 6 30 - 30 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Geotechnika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEB16536 Pastatų inžinerinės sistemos 3 30 - 15 2 33 E1
STGGB17175 Gruntų mechanika 6 30 15 15 4 96 E
STGGB17176 Hidrogeologija geotechnikoje 3 30 - 15 2 33 E
STMEB17024 Metalinės ir medinės konstrukcijos 6 30 - 30 4 96 E
STMEB17025 Kompleksinis projektas (Metalinės ir medinės konstrukcijos; Pastatų inžinerinės sistemos) 3 - - 30 2 48 KS
STTMB17103 Statybinė mechanika ir tamprumo teorijos pagrindai 6 45 - 30 4 81 E
STVNB17063 Statybos ekonomika 3 30 - 15 6 29 E
Specializacija — Pastatų ir jų konstrukcijų projektavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEB16536 Pastatų inžinerinės sistemos 3 30 - 15 2 33 E1
STGGB17031 Gelžbetoninės konstrukcijos 1 6 45 15 15 4 81 E
STGGB17032 Kompleksinis projektas (Gelžbetoninės konstrukcijos 1; Metalinės konstrukcijos 1; Pastatų inžinerinės sistemos) 6 - - 45 6 109 KS
STMEB17022 Metalinės konstrukcijos 1 6 45 15 15 4 81 E
STTMB17103 Statybinė mechanika ir tamprumo teorijos pagrindai 6 45 - 30 4 81 E
STVNB17063 Statybos ekonomika 3 30 - 15 6 29 E
Specializacija — Tiltų konstrukcijų inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STTSB16501 Tiltų ir kelių projektavimo pagrindai 3 30 - 15 6 29 E1
STGGB17031 Gelžbetoninės konstrukcijos 1 6 45 15 15 4 81 E
STGGB17035 Kompleksinis projektas (Gelžbetoninės konstrukcijos 1; Metalinės konstrukcijos 1) 6 - - 45 4 111 KS
STMEB17022 Metalinės konstrukcijos 1 6 45 15 15 4 81 E
STTMB17103 Statybinė mechanika ir tamprumo teorijos pagrindai 6 45 - 30 4 81 E
STVNB17063 Statybos ekonomika 3 30 - 15 6 29 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Tiltų konstrukcijų inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STTSB16602 Gelžbetoniniai transporto statiniai 1 6 45 - 30 15 70 E1
STTSB16603 Metaliniai transporto statiniai 1 6 45 - 30 15 70 E
STTSB16604 Kompleksinis projektas (Gelžbetoniniai transporto statiniai 1; Metaliniai transporto statiniai 1) 6 - - 30 15 115 E
STGGB17040 Gelžbetoninės konstrukcijos 2 3 30 - 15 2 33 E
STGSB17062 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E
STMEB17033 Metalinės konstrukcijos 2 3 30 - 15 2 33 E
STTMB17105 Skaitinė konstrukcijų analizė - BIM 2 3 30 - 15 2 33 E
Specializacija — Pastatų ir jų konstrukcijų projektavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGB17037 Gelžbetoninės konstrukcijos 2 6 45 - 30 4 81 E
STGGB17038 Gelžbetoninės konstrukcijos 2 (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
STGSB17062 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E
STMEB17031 Metalinės konstrukcijos 2 6 45 - 30 4 81 E
STMEB17032 Kompleksinis projektas (Metalinės konstrukcijos 2; Pastatų statybos technologija ir organizavimas) 6 - - 45 4 111 KS
STTMB17105 Skaitinė konstrukcijų analizė - BIM 2 3 30 - 15 2 33 E
STVNB17311 Pastatų statybos technologija ir organizavimas 3 30 - 15 4 31 E
Specializacija — Geotechnika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGB17039 Gelžbetoninės ir mūrinės konstrukcijos 6 45 - 15 4 96 E
STGGB17180 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai 6 45 30 - 4 81 E
STGGB17181 Specialioji geotechnika 3 30 - 15 3 32 E1
STGGB17182 Kompleksinis projektas (Geotechniniai tyrinėjimai; Gelžbetoninės konstrukcijos; Pastatų statybos technologijos) 6 - - 45 4 111 KS
STGSB17062 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E
STTMB17105 Skaitinė konstrukcijų analizė - BIM 2 3 30 - 15 2 33 E
STVNB17311 Pastatų statybos technologija ir organizavimas 3 30 - 15 4 31 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Specializacija — Tiltų konstrukcijų inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STTSB16706 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 5 65 Į
STTSB16707 Gelžbetoniniai transporto statiniai 2 3 20 - 20 10 30 E
STTSB16708 Metaliniai transporto statiniai 2 3 20 - 20 5 35 E
STGGB17189 Gruntų mechanikos pagrindai 3 20 10 - 2 48 E
STTMB17107 Statinių dinamika ir stabilumas 3 20 - 10 2 48 E
STVNB17313 Profesinės veiklos praktika 12 - - - 8 312 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STTSB16709 Gelžbetoniniai transporto statiniai 2 (su kursiniu projektu) 3 - - 20 6 54 E
STTSB16710 Metaliniai transporto statiniai 2 (kursinis projektas) 3 - - 20 8 52 E
Specializacija — Pastatų ir jų konstrukcijų projektavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGB17048 Mūrinės ir kompleksinės konstrukcijos 3 20 - 20 2 38 E
STGGB17189 Gruntų mechanikos pagrindai 3 20 10 - 2 48 E
STMEB17037 Medinės konstrukcijos 3 20 - 10 2 48 E
STTMB17107 Statinių dinamika ir stabilumas 3 20 - 10 2 48 E
STVNB17313 Profesinės veiklos praktika 12 - - - 8 312 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGB17049 Gelžbetoninių pastatų skaitinis modeliavimas - BIM 3 3 20 - 10 2 48 E
STMEB17038 Metalinių pastatų skaitinis modeliavimas - BIM3 3 20 - 10 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGB17050 Bakalauro baigiamasis darbas1 3 - - 10 - 70 Į
STMEB17039 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
Specializacija — Geotechnika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGB17185 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
STGGB17186 Pagrindai ir pamatai 1 (su kursiniu projektu) 6 20 20 20 4 96 E
STGGB17187 Pagrindų ir pamatų skaitinis modeliavimas - BIM3 3 20 - 10 2 48 E
STGGB17194 Geotechninių konstrukcijų projektavimas 3 20 - 20 2 38 E
STTMB17107 Statinių dinamika ir stabilumas 3 20 - 10 2 48 E
STVNB17313 Profesinės veiklos praktika 12 - - - 8 312 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Tiltų konstrukcijų inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STTSB16811 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 12 136 Į
STTSB16812 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - 10 150 BD
VVSEB16851 Vadyba 3 24 - 12 2 42 E
VVTEB16804 Teisė 3 24 - - 2 54 E1
KILSB17034 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
STGGB17195 Pagrindai ir pamatai (su kursiniu projektu) 6 24 - 24 2 110 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STTSB16813 Tiltų ir kelių statyba, eksploatacija ir priežiūra 3 24 - 24 5 27 E
STTSB16814 Specialieji statiniai 3 24 - 24 4 28 E
Specializacija — Geotechnika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVSEB16851 Vadyba 3 24 - 12 2 42 E
VVTEB16804 Teisė 3 24 - - 2 54 E1
KILSB17034 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
STGGB17190 Pagrindai ir pamatai 2 (su kursiniu projektu) 6 24 - 36 4 96 E
STGGB17191 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
STGGB17192 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - - 160 BD
STGGB17193 Šlaitų ir atraminių sienų geotechninis projektavimas 3 24 - 12 2 42 E
Specializacija — Pastatų ir jų konstrukcijų projektavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVSEB16851 Vadyba 3 24 - 12 2 42 E
VVTEB16804 Teisė 3 24 - - 2 54 E1
KILSB17034 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
STGGB17195 Pagrindai ir pamatai (su kursiniu projektu) 6 24 - 24 2 110 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STTSB16815 Tiltų projektavimo pagrindai 3 36 - 12 4 28 E1
STGGB17053 Daugiaaukščiai pastatai 3 36 - 12 2 30 E
STMEB17040 Aliuminio konstrukcijos 3 36 - 12 2 30 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGB17051 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
STMEB17041 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGB17052 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - - 160 BD
STMEB17042 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - - 160 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.