Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Statybos fakultetas Studijos Bakalauro studijos
Statybos inžinerija

Statybos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 612H21002
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Juozas Valivonis
Studentas: -
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa skirta pasiryžusiems išmokti projektuoti statinius ir pastatus, taikant naujausius skaičiavimo ir konstravimo principus, moderniąsias statybos technologijas; atlikti gruntų inžinerinius tyrimus; organizuoti ir valdyti statinių ir pastatų projektavimo procesą; vertinti gruntų tyrimų rezultatus; vertinti ir atrinkti patikimus techninius sprendimus, numatant racionaliai naudoti progresyvias statybines medžiagas bei taupyti energinius išteklius; dalyvauti projektuojant ir organizuojant statybos darbų procesus.
Studijuojant geotechniką, susipažįstama su grunto, į kurį remiasi visi statiniai, fizinėmis ir mechaninėmis savybėmis. Studijų metu analizuojamas bendras pagrindo ir statinio darbas, nagrinėjamos naujos pamatų įrengimo ir rekonstrukcijos technologijos, supažindinama su naujais pamatų bei atraminių sienų skaičiavimo metodais, aplinkos geotechnikos klausimais.
Pastatų ir jų konstrukcijų projektavimo specializacijos absolventai esti plačios praktinės veiklos specialistai, gerai išstudijavę statybinę mechaniką, pastatų ir konstrukcijų projektavimą bei konstravimą, jų gamybos ir įrengimo technologijas.
Tiltų konstrukcijų inžinerijos specializacijos absolventai turės plačiai praktinei veiklai būtinų žinių, savo gebėjimus galės realizuoti projektuodami, tirdami ne tik specialiuosius statinius, bet ir pastatus, galės dirbti juos statant ir eksploatuojant.
 
Ką gebėsiu?
Baigę studijų programą gebėsite:
 • analizuoti pastatų ir statinių projektavimo bei statybos dokumentaciją, palyginti, įvertinti ir parinkti patikimus techninius sprendimus, teisingą problemų sprendimo strategiją, interpretuoti ir vertinti medžiagų, konstrukcijų tyrimo duomenis bei projektavimo vadybos metodus, pasirinkti tinkamą skaičiavimo metodą, parengti pastato konstrukcinės dalies projektą ir vadovauti projektavimui, taikyti naujausias kompiuterines pastatų konstrukcijų projektavimo programas;
 • valdyti pastatų projektavimo procesus, organizuoti pastatų statybos procesus, atrinkti racionalias pastatų statybos technologijas, valdyti pastatų statybos priežiūros procesus, racionaliai eksploatuoti ir naudoti statybos medžiagas bei energetinius išteklius, mažinti darbo sąnaudas, atlikti statybos darbų kokybinį vertinimą;
 • tirti pastatų ir jų konstrukcijų būklę, realizuoti gamtosaugos projektus, užtikrinti priešgaisrinę, civilinę ir darbų saugą, naujų statybinių medžiagų ir konstrukcijų platesnį naudojimą;
 • analitiškai mąstyti, dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai ir greitai organizuoti savo darbą, veiksmingai bendradarbiauti su kolegomis ir gretutinių sričių specialistais.
Baigę geotechnikos specializaciją jaunieji specialistai geba nagrinėti ir geotechninių tyrinėjimų, geotechninių statinių projektavimo bei statybos problemas, taikyti techninius ir technologinius sprendimo būdus, rinkti geotechniniams statiniams projektuoti reikiamą informaciją ir ja disponuoti, organizuoti ir valdyti jų projektavimo bei statybos priežiūros procesus, remtis savo veikloje Lietuvos bei Europos Sąjungos teisiniais statybos dokumentais.
Pastatų ir jų konstrukcijų projektavimo specializacijos absolventai geba taikyti naujausius pastatų konstrukcijų sprendimus, moderniausias jų apskaičiavimo kompiuterines programas, efektyvias pastatų statybos technologijas, atsižvelgdami į Europos Sąjungos teisinius statybos dokumentus, aplinkos ir darbų saugos reikalavimus.
Tiltų konstrukcijų inžinerijos specializacijos absolventai geba organizuoti specialiųjų statinių statybos procesus ir jiems vadovauti, atlikti statybos darbų kokybinį vertinimą, diegti inovatyvius sprendimus, taikyti naujausias kompiuterines statinių konstrukcijų projektavimo programas.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Šią studijų programą baigę specialistai sėkmingai dirba: pastatų ir statinių projektavimo; pastatų ir statinių statybos; geotechninio projektavimo ir geotechninių darbų vykdymo; statybos priežiūros ir ekspertinėse įmonėse, UAB „Hidrostatyba“, UAB Tiltų ekspertų centras, UAB „Infrastruktūros inžinerija“, AB „Kauno tiltai“.
 
 
Studijų programos specializacijos:
Geotechnika, Pastatų ir jų konstrukcijų projektavimas, Tiltų konstrukcijų inžinerija

Studijų programos tikslai
1. Rengti pirmosios pakopos universitetinį išsilavinimą turintį statybos inžinerijos bakalaurą, kuris turėtų žinių, gebėjimų ir įgūdžių, būtinų pradėti dirbti statybos inžinerijos srityje, mokėtų kūrybiškai taikyti įgytas žinias praktinėje veikloje.
2. Rengti statybos inžinerijos bakalaurus, gebančius projektuoti statinius ir pastatus, taikant naujausius modernius skaičiavimo ir konstravimo principus, modernias statybos technologijas, organizuoti ir valdyti statinių ir pastatų projektavimo ir statybos darbų procesus.
3. Ugdyti aukštos erudicijos ir intelekto, sistemiškai ir logiškai mąstančius, novatoriškus, motyvuotus statybos inžinerijos specialistus, sugebančius suvokti ir teisingai vertinti šalies ir pasaulio techninius, socialinius ir ekonominius iššūkius.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Fundamentaliosios žinios apie gamtą ir jos reiškinius būtinos integruotai profesinei veiklai.
 • Bendrosios žinios apie statyboje naudojamas medžiagas ir konstrukcijas bei jų savybes.
 • Žinios apie statybos inžinerijoje taikomus inovatyvius pasatų ir statinių projektavimo ir statybos metodus.
 • Humanitarinių ir socialinių mokslų žinios statybos inžinerijos specialisto inžineriniai veiklai ir pasaulėžiūrai formuoti.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebėjimas statybos inžinerijos srityje rinkti ir analizuoti duomenis būtinus svarbių mokslinių ir profesinių problemų statybos inžinerijos srityje sprendimui, naudojantis fundamentinių ir taikomųjų mokslinių pasiekimais ir metodais.
 • Holistinis požiūris darant profesinius sprendimus, subalansuojant sąnaudas, naudą, saugumą, kokybę, patikimumą ir įtaką aplinkai.
 • Inžinerinė analizė
 • Gebėti surinkti pastatų ir jų konstrukcijų projektavimui reikalingus duomenis, juos analizuoti ir vertinti, parinkti projekto variantus, galimus statybos metodus.
 • Gebėti parinkti pagrindinius tiltų parametrus reikalingus jų projektavimui, parinkti galimus tiltų konstrukcinius sprendinius, gebėti atlikti tiltų konstrukcinių elementų komponavimą, analizę ir projektavimą, parinkti galimus statybos metodus.
 • Gebėti surinkti bei analizuoti geotechninę informaciją, ją įvertinus parinkti tinkamiausius geotechninių konstrukcijų variantus.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebėti parengti pastato konstrukcinės dalies projektą ir vadovauti projektavimui.
 • Gebėti parengti tiltų konstrukcinės dalies projektą ir vadovauti projektavimui.
 • Gebėti parengti statinių ir pastatų pamatų bei kitų geotechninių konstrukcijų projektą ir vadovauti projektavimui.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėjimas pristatyti projektinius sprendimus įvairioms klausytojų auditorijoms.
 • Gebėti dirbti įvairių inžinerinių sričių specialistų darbo grupėje(komandoje).
 • Gebėti parinkti konstrukcinius sprendinius atsižvelgiant į architektūrinius, aplinkos, socialinius-ekonominius aspektus.
 • Gebėti savarankiškai planuoti savo profesinės kvalifikacijos kėlimą, gebėti studijuoti inžinerinę techninę bei mokslinę literatūrą.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebėti atpažinti ir įvertinti naujas inžinerines problemas, planuoti inžinerinės veiklos strategiją, įvaldyti naujas skaitmenines projektavimo ir pažangias gamybos technologijas.
 • Gebėti inžinerinėje veikloje taikyti tarptautinius, Europos bei Lietuvos standartus skirtus pastatų, statinių ir jų pamatų projektavimui ir statybai.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMMMB16101 Algebra ir diferencialinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
KIFKB16103 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
FMCHB16101 Chemija 3 30 15 - 2 33 E
FMFIB16124 Fizika 6 30 15 15 4 96 E
FMISB16106 Informacinės technologijos 6 30 15 15 4 96 E
STGKB16116 Įvadas į specialybę 3 45 - - 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKAB16182 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16184 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16180 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 2 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDB16054 Inžinerinė geodezija 3 15 30 - 2 33 E
APGDB16065 Inžinerinės geodezijos praktika 3 - - - 2 78 A
ELETB16201 Statinių išmaniosios elektros ir elektronikos sistemos 3 30 15 - 2 33 E
FMIGB16203 Bendroji inžinerinė ir skaitmeninė grafika 6 15 30 15 4 96 E
FMMMB16201 Integralinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
STIAB16202 Taikomoji fizika 6 30 15 15 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKAB16204 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16205 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16206 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMIGB16302 Objektinis, parametrinis modeliavimas BIM-1 3 - 30 15 2 33 E
FMMMB16301 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 15 15 4 96 E
FMMTB16303 Integrali mechanika 6 30 - 30 4 96 E
STIAB16301 Statinių architektūra ir konstrukcijos 6 60 - - 4 96 E
STIAB16302 Statinių architektūra ir konstrukcijos (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFKB16505 Kūrybiniai procesai inžinerijoje 3 15 - 15 2 48 E1
KIKVB16001 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMMTB16401 Medžiagų mechanika 6 30 15 15 4 96 E
STGKB16419 Bendrieji projektavimo principai 3 30 - 15 2 33 E
STGTB16402 Inžinerinė geologija 3 30 15 - 2 33 E
STSMB16402 Medžiagotyra ir statybinės medžiagos 6 30 30 - 4 96 E
STSTB16425 Statybos procesų technologija 6 30 - 30 4 96 E
VVSEB16460 Ekonomika 3 30 - 15 2 33 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Geotechnika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEB16536 Pastatų inžinerinės sistemos 3 30 - 15 2 33 E1
STGTB16504 Gruntų mechanika 6 30 15 15 4 96 E
STGTB16505 Hidrogeologija geotechnikoje 3 30 - 15 2 33 E
STKMB16537 Statybinė mechanika ir tamprumo teorijos pagrindai 6 45 - 30 4 81 E
STMKB16513 Metalinės ir medinės konstrukcijos 6 30 - 30 4 96 E
STMKB16514 Kompleksinis projektas (Metalinės ir medinės konstrukcijos; Pastatų inžinerinės sistemos) 3 - - 30 2 48 KS
STSEB16501 Statybos ekonomika 3 30 - 15 6 29 E
Specializacija — Pastatų ir jų konstrukcijų projektavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEB16536 Pastatų inžinerinės sistemos 3 30 - 15 2 33 E1
STGKB16501 Gelžbetoninės konstrukcijos 1 6 45 15 15 4 81 E
STGKB16502 Kompleksinis projektas (Gelžbetoninės konstrukcijos 1; Metalinės konstrukcijos 1; Pastatų inžinerinės sistemos) 6 - - 45 6 109 KS
STKMB16537 Statybinė mechanika ir tamprumo teorijos pagrindai 6 45 - 30 4 81 E
STMKB16501 Metalinės konstrukcijos 1 6 45 15 15 4 81 E
STSEB16501 Statybos ekonomika 3 30 - 15 6 29 E
Specializacija — Tiltų konstrukcijų inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGKB16501 Gelžbetoninės konstrukcijos 1 6 45 15 15 4 81 E
STGKB16520 Kompleksinis projektas (Gelžbetoninės konstrukcijos 1; Metalinės konstrukcijos 1) 6 - - 45 4 111 KS
STKMB16537 Statybinė mechanika ir tamprumo teorijos pagrindai 6 45 - 30 4 81 E
STMKB16501 Metalinės konstrukcijos 1 6 45 15 15 4 81 E
STSEB16501 Statybos ekonomika 3 30 - 15 6 29 E
STTSB16501 Tiltų ir kelių projektavimo pagrindai 3 30 - 15 6 29 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Geotechnika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STDGB16604 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E
STGKB16605 Gelžbetoninės ir mūrinės konstrukcijos 6 45 - 15 4 96 E
STGTB16606 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai 6 45 30 - 4 81 E
STGTB16607 Specialioji geotechnika 3 30 - 15 3 32 E1
STGTB16608 Kompleksinis projektas (Geotechniniai tyrinėjimai; Gekžbetoninės konstrukcijos; Pastatų statybos technologijos) 6 - - 45 4 111 KS
STKMB16642 Skaitinė konstrukcijų analizė - BIM 2 3 30 - 15 2 33 E
STSTB16626 Pastatų statybos technologija ir organizavimas 3 30 - 15 4 31 E
Specializacija — Tiltų konstrukcijų inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STDGB16604 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E
STGKB16606 Gelžbetoninės konstrukcijos 2 3 30 - 15 2 33 E
STKMB16642 Skaitinė konstrukcijų analizė - BIM 2 3 30 - 15 2 33 E
STMKB16606 Metalinės konstrukcijos 2 3 30 - 15 2 33 E
STTSB16602 Gelžbetoniniai transporto statiniai 1 6 45 - 30 15 70 E1
STTSB16603 Metaliniai transporto statiniai 1 6 45 - 30 15 70 E
STTSB16604 Kompleksinis projektas (Gelžbetoniniai transporto statiniai 1; Metaliniai transporto statiniai 1) 6 - - 30 15 115 E
Specializacija — Pastatų ir jų konstrukcijų projektavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STDGB16604 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E
STGKB16603 Gelžbetoninės konstrukcijos 2 6 45 - 30 4 81 E
STGKB16604 Gelžbetoninės konstrukcijos 2 (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
STKMB16642 Skaitinė konstrukcijų analizė - BIM 2 3 30 - 15 2 33 E
STMKB16602 Metalinės konstrukcijos 2 6 45 - 30 4 81 E
STMKB16603 Kompleksinis projektas (Metalinės konstrukcijos 2; Pastatų statybos technologija ir organizavimas) 6 - - 45 4 111 KS
STSTB16626 Pastatų statybos technologija ir organizavimas 3 30 - 15 4 31 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Specializacija — Pastatų ir jų konstrukcijų projektavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGKB16707 Mūrinės ir kompleksinės konstrukcijos 3 20 - 20 2 38 E
STGTB16720 Gruntų mechanikos pagrindai 3 20 10 - 2 48 E
STKMB16738 Statinių dinamika ir stabilumas 3 20 - 10 2 48 E
STMKB16704 Medinės konstrukcijos 3 20 - 10 2 48 E
STSTB16706 Profesinės veiklos praktika 12 - - - 8 312 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGKB16708 Gelžbetoninių pastatų skaitinis modeliavimas - BIM 3 3 20 - 10 2 48 E
STMKB16705 Metalinių pastatų skaitinis modeliavimas - BIM3 3 20 - 10 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGKB16709 Bakalauro baigiamasis darbas1 3 - - 10 - 70 Į
STMKB16708 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
Specializacija — Geotechnika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGTB16710 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
STGTB16711 Pagrindai ir pamatai 1 (su kursiniu projektu) 6 20 20 20 4 96 E
STGTB16712 Pagrindų ir pamatų skaitinis modeliavimas - BIM3 3 20 - 10 2 48 E
STGTB16818 Geotechninių konstrukcijų projektavimas 3 20 - 20 2 38 E
STKMB16738 Statinių dinamika ir stabilumas 3 20 - 10 2 48 E
STSTB16706 Profesinės veiklos praktika 12 - - - 8 312 A
Specializacija — Tiltų konstrukcijų inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGTB16720 Gruntų mechanikos pagrindai 3 20 10 - 2 48 E
STKMB16738 Statinių dinamika ir stabilumas 3 20 - 10 2 48 E
STSTB16706 Profesinės veiklos praktika 12 - - - 8 312 A
STTSB16706 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 5 65 Į
STTSB16707 Gelžbetoniniai transporto statiniai 2 3 20 - 20 10 30 E
STTSB16708 Metaliniai transporto statiniai 2 3 20 - 20 5 35 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STTSB16709 Gelžbetoniniai transporto statiniai 2 (su kursiniu projektu) 3 - - 20 6 54 E
STTSB16710 Metaliniai transporto statiniai 2 (kursinis projektas) 3 - - 20 8 52 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Geotechnika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILKB16021 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
STGTB16814 Pagrindai ir pamatai 2 (su kursiniu projektu) 6 24 - 36 4 96 E
STGTB16815 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
STGTB16816 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - - 160 BD
STGTB16817 Šlaitų ir atraminių sienų geotechninis projektavimas 3 24 - 12 2 42 E
VVSEB16851 Vadyba 3 24 - 12 2 42 E
VVTEB16804 Teisė 3 24 - - 2 54 E1
Specializacija — Pastatų ir jų konstrukcijų projektavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILKB16021 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
STGTB16820 Pagrindai ir pamatai (su kursiniu projektu) 6 24 - 24 2 110 E
VVSEB16851 Vadyba 3 24 - 12 2 42 E
VVTEB16804 Teisė 3 24 - - 2 54 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGKB16812 Daugiaaukščiai pastatai 3 36 - 12 2 30 E
STMKB16807 Aliuminio konstrukcijos 3 36 - 12 2 30 E
STTSB16815 Tiltų projektavimo pagrindai 3 36 - 12 4 28 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGKB16810 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
STMKB16809 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGKB16811 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - - 160 BD
STMKB16810 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - - 160 BD
Specializacija — Tiltų konstrukcijų inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILKB16021 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
STGTB16820 Pagrindai ir pamatai (su kursiniu projektu) 6 24 - 24 2 110 E
STTSB16811 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 12 136 Į
STTSB16812 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - 10 150 BD
VVSEB16851 Vadyba 3 24 - 12 2 42 E
VVTEB16804 Teisė 3 24 - - 2 54 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STTSB16813 Tiltų ir kelių statyba, eksploatacija ir priežiūra 3 24 - 24 5 27 E
STTSB16814 Specialieji statiniai 3 24 - 24 4 28 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.