Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Statybos fakultetas Studijos Bakalauro studijos
Saugos sistemų inžinerija

Saugos sistemų inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Bendroji inžinerija
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 612H12002
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Ritoldas Šukys
Studentas: -
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Sauga yra svarbiausias veiksnys visose srityse. Programa suteiks bendrų technikos mokslų žinių bei išsamių saugos sistemų projektavimo, diegimo, plėtros žinių ir įgūdžių. Saugos sistemų inžinerijos absolventai gebės kritiškai vertinti, optimizuoti ir kurti saugos sistemas. Bus ugdomi rizikos analizės ir valdymo gebėjimai. Programoje numatytos praktikos ir taikomieji tyrimai. Studijų metu studentai išmoks savarankiškai identifikuoti grėsmes ir pavojus (stichinės nelaimės, technogeninės avarijos, žmogaus tyčiniai ir netyčiniai pavojingi veiksmai ir t. t.), analizuoti saugos veiksnius ir kurti kompleksines prevencines sistemas.
Studijos apims:
 • fizinę saugą, kurios tikslas – atgrasinti potencialius pasikėsinimus architektūrinėmis, statybinėmis, elektroninėmis, organizacinėmis priemonėmis, projektuojant, įrengiant, eksploatuojant ir optimizuojant saugos sistemas;
 • informacinę saugą, kurios tikslas – duomenų apsauga nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo ar veiklos sutrikdymo ir pan.
 • techninę ir darbo priežiūrą, kurios tikslas – technologinių procesų ir įrenginių bei darbo sąlygų administravimas.
Saugos sistemų inžinerijos studijose įgytas žinias ir gebėjimus bus galima pritaikyti visose ūkio ir administravimo bei valdymo srityse. Pasaulyje ši specialybė yra tarp populiariausių studijų programų. Lietuvoje tai pirma ir vienintelė tokio pobūdžio studijų programa.
 
Ką gebėsiu?
Baigę studijų programą gebėsite:
 • inžinerines technologijas pritaikyti saugos sistemoms projektuoti, prižiūrėti ir valdyti;
 • priimant technologinius ir valdymo sprendimus, derinti saugumą, naudą, kokybę, patikimumą ir poveikį aplinkai;
 • įvairiais saugos aspektais vertinti technologinius procesus ir žmogiškojo veiksnio įtaką jiems, technologinių sprendimų galimybes, siekiant mažinti nuostolius;
 • operatyviai veikti priimdami tinkamus sprendimus ekstremalių situacijų metu;
 • moderniomis inžinerinėmis ir vadybos priemonėmis kompleksiškai spręsti saugos inžinerinių sistemų projektavimo, įrengimo, eksploatavimo ir priežiūros problemas;
 • vertinti inžinerinės įrangos įtaką saugos sistemos funkcionalumui ir saugumo būsenai;
 • rinkti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, priimti sprendimus;
 • naudotis šiuolaikinėmis informacijos ir ryšio technologijomis, dirbti komandoje.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Studijų programa suteikia pakankamai žinių ir gebėjimų siekti profesinės karjeros privačiose ir biudžetinėse įmonėse bei statutinėse tarnybose atliekant įvairius saugos, techninių ir organizacinių sprendimų reikalaujančius darbus. Baigę šią studijų programą taip pat gali įgyvendinti saugos užtikrinimo projektus ir vykdyti administracines funkcijas. Absolventų veiklos sritys yra labai plačios – nuo saugos sistemų projektavimo, komplektavimo, įrengimo, priežiūros bei plėtros realizavimo iki saugos valdymo, analitikos ar ekspertinio vertinimo. Šios specialybės absolventai galės įsidarbinti struktūrose (įmonėse, padaliniuose, įstaigose, tarnybose), atliekančiose saugos funkcijas. Saugos funkcijos yra privalomos įmonėse, turinčiose atitikti strateginių įmonių kriterijų. Tokios įmonės yra: Ignalinos atominė elektrinė; oro uostai ir juos prižiūrinčios įmonės; jūrų uostai; pašto tarnybos; naftos produktų įmonės; kelių įmonės; geležinkelių įmonės; bankai; dujų tiekimo įmonės; radijas ir televizija; energetikos įmonės ir objektai; telekomunikacijų įmonės; vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įmonės; chemijos pramonės įmonės ir t. t.
 
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslai
1. Parengti aukštos kvalifikacijos saugos inžinerijos specialistus, žinančius ir suprantančius saugos inžinerijos principus, kad jie įgytų pakankamų matematikos ir kitų fizinių mokslų, inžinerijos mokslų, inžinerinio projektavimo žinių, išsiugdytų gebėjimą tas žinias taikyti.
2. Gebėtų rasti reikiamą informaciją, dirbti su įranga; žinotų ir gebėtų vertinti saugos sistemos struktūrą, gebėtų identifikuoti įvairaus pobūdžio pavojus, susijusius su ekstremaliomis situacijomis.
3. Gebėtų interpretuoti gautus duomenis, įvertinti medžiagų ir reiškinių keliamą riziką bei ją kontroliuoti; išsiugdytų poreikį domėtis saugos inžinerijos žiniomis, mokėtų taikyti jas įvairiomis aplinkybėmis, sugebėtų derinti to taikymo gebėjimus su vadybos pagrindais, su humanitarinių ir socialinių mokslų žiniomis, suvoktų inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai.
4. Būtų plačios erudicijos, gebėtų kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, sugebėtų palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Fundamentaliųjų mokslų, gamtos ir jos reiškinių žinios. Humanitarinių ir socialinių mokslų žinios, būtinos bendrajai erudicijai bei filosofinei pasaulėžiūrai ugdyti.
 • Bendrųjų technologijos mokslų pagrindų žinios.
 • Saugos technologijos ir saugos inžinerinių sistemų krypčių pagrindų ir specialiosios žinios. Saugos sistemų technologijų, projektavimo, plėtros ir priežiūros žinios.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebėti rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją naudojant duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius.
 • Gebėti planuoti ir atlikti reikiamus eksperimentus, apdoroti ir vertinti jų duomenis bei pateikti išvadas.
 • Gebėti dirbti su įranga, naudojama bendrosios inžinerijos kryptyje.
 • Inžinerinė analizė
 • Gebėti taikyti savo žinias ir supratimą formuluojant ir analizuojant bendrosios inžinerijos krypties problemas ir uždavinius, susijusius su saugos inžinerija, bei jų sprendimui parenkant tinkamus metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą.
 • Gebėti parinkti ir taikyti tinkamus bendrosios inžinerijos krypties analitinius ir modeliavimo metodus.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebėti taikyti bendrosios inžinerijos krypties inžinerines žinias ir supratimą kurdamas ir įgyvendindamas projektus, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus.
 • Suprasti projektavimo metodikas ir gebėti jas taikyti.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėti veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje. Mokėti bendrauti su inžinerijos bendruomene bei plačiąja visuomene.
 • Holistiškai suprasti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinę veiklą.
 • Išmanyti projektų valdymo ir verslo aspektus, suprasti technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais.
 • Suvokti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengti.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebėti parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones bei įrangą inžineriniams sprendimams įgyvendinti, žinoti tų inžinerinių įrenginių konstrukcijas, veikimo principus, funkcijas, turėti pradinių jų naudojimo gebėjimų. Gebėti įvertinti medžiagų ir elementų panaudojimo riziką bei ją kontroliuoti.
 • Gebėti derinti teorines ir taikomąsias žinias spręsdamas inžinerines problemas.
 • Suprasti ir įvertinti inžinerinės veiklos etines, aplinkosaugines ir komercines aplinkybes, organizavimo principus, saugos svarbą ir pagrindinius reikalavimus.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16108 Chemija 6 30 15 15 4 96 E
FMFIB16111 Fizika 3 15 15 15 2 33 E
FMISB16106 Informacinės technologijos 6 30 15 15 4 96 E
FMMMB16101 Algebra ir diferencialinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
KIFKB16103 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
STDGB16101 Įvadas į specialybę 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKAB16180 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16182 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16184 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 2 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELETB16204 Elektronika ir elektrotechnika 3 30 15 - 2 33 E
FMFIB16212 Taikomoji fizika 6 30 15 15 4 96 E
FMIGB16201 Bendroji inžinerinė grafika 6 30 15 15 4 96 E
FMMMB16201 Integralinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
STDGB16201 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
STDGB16202 Saugos sistemų funkcijos 3 15 - 15 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKAB16242 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16243 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16244 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELTLB16302 Duomenų perdavimo tinklai ir saugumas 3 15 15 - 2 48 E
FMIGB16305 Taikomoji inžinerinė grafika 3 15 15 15 2 33 E
FMMMB16301 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 15 15 4 96 E
STDGB16301 Saugos strategija (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
STKMB16302 Integrali statybinė mechanika 6 30 15 15 4 96 E
STSMB16303 Medžiagotyra ir statybinės medžiagos 3 30 15 - 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFKB16505 Kūrybiniai procesai inžinerijoje 3 15 - 15 2 48 E1
KIKVB16001 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELAUB16411 Saugos mechatronikos įtaisai 3 30 15 - 2 33 E
ELETB16203 Elektroninės saugos sistemos 6 30 - 30 4 96 E
STDGB16401 Technologinių procesų sauga 6 30 30 - 4 96 E
STDGB16403 Sprogstamosios ir degiosios medžiagos 6 30 15 15 4 96 E
STIAB16413 Statinių architektūra ir konstrukcijos 6 30 15 15 4 96 E
TIATB16201 Krovinių gabenimo ir eismo sauga 3 30 - 15 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELAUB16511 Automatinio valdymo įrenginiai ir sistemos 3 30 15 - 2 33 E
FMISB16507 Informacijos sauga 1 3 30 - 15 2 33 E
STDGB16502 Kompleksinis projektas (Automatinio valdymo įrenginiai ir sistemos, Gaisrinė ir civilinė sauga) 6 - - 30 4 126 KS
STDGB16503 Gaisrinė ir civilinė sauga 6 30 - 30 4 96 E
STSTB16538 Procesų saugos valdymas ir organizavimas 6 30 - 30 4 96 E
VVSEB16552 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APMSB16631 Infrastruktūros sauga ir prevencija 6 45 - 15 4 96 E
FMISB16615 Informacijos sauga 2 (su kursiniu darbu) 6 45 - 15 4 96 E
STDGB16605 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E1
STDGB16609 Psichologinis ir medicininis parengimas 3 15 - 15 2 48 E
STGKB16631 Statybinės konstrukcijos ekstremalių poveikių metu 6 30 15 15 4 96 E
VVTEB16601 Teisė 3 30 - 15 2 33 E1
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STDGB16702 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 4 66 BD
STDGB16703 Saugos sistemų projektavimas 6 20 - 20 4 116 E
STDGB16704 Saugos sistemų projektavimas (kursinis projektas) 3(3) - - 20 2 58 KP
STDGB16705 Profesinės veiklos praktika 12 - - - 6 314 A
STDGB16706 Ekstremalių poveikių modeliavimas 3 20 - 10 2 48 E
VVSEB16751 Ekonomika 3 20 - 10 3 47 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILKB16021 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
STDGB16801 Žmogiškasis veiksnys saugos valdyme 6 24 - 24 4 108 E
STDGB16802 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 BD
STDGB16803 Ekstremalių įvykių ir incidentų tyrimas (su kursiniu darbu) 6 24 - 24 4 108 E
STDGB16804 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - 4 156 BD
VVTEB16802 Prevencinė kriminalistka 3 24 - 12 2 42 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.