Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Statybos fakultetas Studijos Bakalauro studijos
Saugos sistemų inžinerija

Saugos sistemų inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Saugos inžinerija
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 612H12002, 6121EX033 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Ritoldas Šukys
Studentas: Paulius Žilius
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – inžinerijos mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Pasaulis darosi vis mažiau saugus, todėl sauga yra strateginis valstybės saugumo tikslas. Saugos svarba ateityje tik didės. Pagal šią studijų programą rengiami saugos inžinerijos specialistai, gebantys kurti saugos technologines sistemas, skirtas apsaugoti nuo gamtinių, technogeninių ir žmogiškųjų pavojų.
Saugos sistemų inžinerijos specialistai įvertina pavojus, parenka optimalius technologinius sprendimus, parengia saugos sistemos projektą, koordinuoja saugos sistemos diegimą, o vėliau jos veiklą. Saugos sistemų specialistai turi specialių žinių ir įgūdžių, pasižymi kūrybiškumu bei siekiu nuolat tobulėti. Saugos industrija yra dinamiška, stabiliai auganti ir besiplečianti, todėl saugos sistemų inžinerijos specialistų poreikis nuolat didėja. Saugos sistemų inžinerija – tai ateities specialybė.
Saugos sistemų inžinerija dinamiškai plečiasi ir kompleksiškai sujungia šias sritis:
 • daiktų internetas;
 • kibernetinis saugumas;
 • dirbtinis intelektas;
 • mobiliosios technologijos;
 • debesų kompiuterija;
 • socialiniai tinklai.
Naujausios ūkio plėtros tendencijos lemia, kad saugos padaliniai transformuojami iš apsaugos ir kontrolės į organizacijų valdymo struktūras.
 
Ką gebėsiu?
Būdami saugos sistemų inžinerijos absolventais gebėsite kritiškai vertinti, projektuoti, diegti ir valdyti saugos sistemas įvairių sričių organizacijose. Bus ugdomi rizikos analizės ir valdymo gebėjimai bei vykdomi praktikos ir taikomieji tyrimai. Studijuodami išmoksite savarankiškai identifikuoti grėsmes ir pavojus (stichinės nelaimės, technogeninės avarijos, žmogaus tyčiniai ir netyčiniai pavojingi veiksmai, kriminalinės veiklos, terorizmas ir t. t.), analizuoti saugos veiksnius ir kurti kompleksines prevencines sistemas.
Gebėsite:
 • vertinti ir valdyti nuostolių riziką;
 • tirti incidentus;
 • parinkti tinkamus saugos technologinius sprendimus (informacinius, elektroninius, fizinius);
 • projektuoti saugos sistemas;
 • administruoti saugos sistemos diegimą, priežiūrą ir plėtrą;
 • konsultuoti saugos technologijų diegimo klausimais.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę šias studijas turėsite galimybę įsidarbinti privačiose įmonėse arba statutinėse tarnybose ir būti:
 • saugos analitikais;
 • saugos sistemų projektuotojais;
 • saugos auditoriais;
 • saugos produktų ekspertais;
 • apsaugos sistemų administratoriais;
 • kibernetinės saugos inžinieriais;
 • saugos konsultantais;
 • incidentų ir įvykių tyrėjais;
 • darbų saugos inžinieriais.
Saugos sistemų inžinerijos studijų programos socialinis partneris yra asociacija „Apsaugos verslo grupė“, kurios nariai yra stambiausios Lietuvos saugos industrijos įmonės. Socialiniai partneriai siūlo geras darbinimosi galimybes jau studijų metu (studijuojant galima įgyti darbo patirties).
Darbinimosi organizacijos:
 • strateginiai objektai (oro ir jūrų uostai, elektrinės, gamyklos, bankai, geležinkelis ir t. t.);
 • privačios saugos paslaugas teikiančios bendrovės;
 • privačių ir valstybinių įmonių saugos padaliniai;
 • statutinės tarnybos.
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Parengti aukštos kvalifikacijos saugos inžinerijos bakalaurus, gebančius planuoti ir atlikti eksperimentus, apdoroti ir vertinti jų duomenis bei pateikti išvadas; identifikuoti ir įvertinti įvairaus pobūdžio inžinerinių sistemų ir naujų technologijų taikymo galimybes, skirtas apsaugoti nuo gamtinių, technogeninių ir žmogiškųjų neigiamų veiksnių; parinkti rizikos valdymo optimalius inžinerinius ir technologinius sprendimus, kurti saugos sistemas, parengti saugos sistemos projektą, koordinuoti saugos sistemos diegimą ir aptarnavimą; kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, ugdyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinos gamtos, humanitarinių, socialinių mokslų ir matematikos pagrindus ir sistemiškai supras saugos inžinerijos krypties esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus ir sąvokas
 • Turės saugos sistemų inžinerijos studijų programą atitinkančių saugos inžinerijos krypties žinių ir gebės jas taikyti.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebės rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją naudojant duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius.
 • Gebės planuoti ir atlikti reikiamus eksperimentus, dirbti su įranga, naudojama saugos inžinerijos kryptyje, apdoroti ir vertinti jų duomenis bei pateikti išvadas.
 • Inžinerinė analizė
 • Gebės taikyti savo žinias ir supratimą formuluojant ir analizuojant saugos inžinerijos krypties problemas ir uždavinius, susijusius su saugios aplinkos kūrimu, bei jų sprendimui parenkant tinkamus metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą.
 • Gebės parinkti ir taikyti tinkamus saugos inžinerijos krypties analitinius ir modeliavimo metodus.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebės taikyti saugos inžinerijos krypties inžinerines žinias ir supratimą kurdamas ir įgyvendindamas projektus, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus.
 • Supras saugos sistemų projektavimo metodikas ir gebės jas taikyti savo veikloje.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebės veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, mokės bendrauti su inžinerijos bendruomene bei plačiąja visuomene.
 • Laikysis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvoks individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebės parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones bei įrangą inžineriniams sprendimams įgyvendinti, žinos tų inžinerinių įrenginių konstrukcijas, veikimo principus, funkcijas, gebės įvertinti medžiagų ir elementų panaudojimo riziką bei ją kontroliuoti.
 • Supras ir įvertins inžinerinės veiklos etines, aplinkosaugines ir komercines aplinkybes, organizavimo principus, saugos svarbą ir pagrindinius reikalavimus.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16108 Chemija 6 30 15 15 4 96 E
FMFIB16111 Fizika 3 15 15 15 2 33 E
FMISB16106 Informacinės technologijos 6 30 15 15 4 96 E
FMMMB16101 Algebra ir diferencialinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
KIFSB17108 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
STGSB17040 Įvadas į specialybę 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17101 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17103 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17105 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 2 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16205 Elektronika ir elektrotechnika 3 30 15 - 2 33 E
FMFIB16212 Taikomoji fizika 6 30 15 15 4 96 E
FMIGB16201 Bendroji inžinerinė grafika 6 30 15 15 4 96 E
FMMMB16201 Integralinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
STGSB17042 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
STGSB17043 Saugos sistemų funkcijos 3 15 - 15 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17139 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17140 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17141 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELKRB16302 Duomenų perdavimo tinklai ir saugumas 3 15 15 - 2 48 E
FMIGB16305 Taikomoji inžinerinė grafika 3 15 15 15 2 33 E
FMMMB16301 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 15 15 4 96 E
STGSB17048 Saugos strategija (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
STGSB17168 Medžiagotyra ir statybinės medžiagos 3 30 15 - 2 33 E1
STTMB17098 Integrali statybinė mechanika 6 30 15 15 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
KIPIB17020 Kūrybiniai procesai inžinerijoje 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16409 Elektroninės saugos sistemos 6 30 - 30 4 96 E
ELEIB16461 Saugos mechatronikos įtaisai 3 30 15 - 2 33 E
STGGB17283 Statinių architektūra ir konstrukcijos 6 30 15 15 4 96 E
STGSB17053 Technologinių procesų sauga 6 30 30 - 4 96 E
STGSB17054 Sprogstamosios ir degiosios medžiagos 6 30 15 15 4 96 E
TIAIB17034 Krovinių gabenimo ir eismo sauga 3 30 - 15 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16561 Automatinio valdymo įrenginiai ir sistemos 3 30 15 - 2 33 E
FMISB16507 Informacijos sauga 1 3 30 - 15 2 33 E
STGSB17058 Gaisrinė ir civilinė sauga 6 30 - 30 4 96 E
STGSB17135 Kompleksinis projektas (Automatinio valdymo įrenginiai ir sistemos, Gaisrinė ir civilinė sauga) 6 - - 30 4 126 KS
STVNB17306 Procesų saugos valdymas ir organizavimas 6 30 - 30 4 96 E
VVVKB17169 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLB17964 Infrastruktūros sauga ir prevencija 6 45 - 15 4 96 E
FMISB16615 Informacijos sauga 2 (su kursiniu darbu) 6 45 - 15 4 96 E
STGGB17047 Statybinės konstrukcijos ekstremalių poveikių metu 6 30 15 15 4 96 E
STGSB17063 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E1
STGSB17065 Psichologinis ir medicininis parengimas 3 15 - 15 2 48 E
VVTEB16601 Teisė 3 30 - 15 2 33 E1
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGSB17070 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 4 66 BD
STGSB17071 Saugos sistemų projektavimas 6 20 - 20 4 116 E
STGSB17072 Saugos sistemų projektavimas (kursinis projektas) 3(3) - - 20 2 58 KP
STGSB17073 Profesinės veiklos praktika 12 - - - 6 314 A
STGSB17074 Ekstremalių poveikių modeliavimas 3 20 - 10 2 48 E
VVEIB17205 Ekonomika 3 20 - 10 3 47 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17034 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
STGSB17080 Žmogiškasis veiksnys saugos valdyme 6 24 - 24 4 108 E
STGSB17081 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 BD
STGSB17082 Ekstremalių įvykių ir incidentų tyrimas (su kursiniu darbu) 6 24 - 24 4 108 E
STGSB17083 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - 4 156 BD
VVTEB16802 Prevencinė kriminalistka 3 24 - 12 2 42 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.