Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Statybos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Nekilnojamojo turto valdymas

Nekilnojamojo turto valdymas

Studijų programos informacija
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 621N20013
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2265 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Artūras Kaklauskas
Studentas: -
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: vadybos magistras.
 
Studijų trukmė - 1,5 metų (nuolatinėse studijose), 2 metai (ištęstinėse studijose).
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos nekilnojamojo turto valdymo specialistus – vadybos magistrus, suteikiant jiems kompleksinių teorinių ir praktinių nekilnojamojo turto vertinimo ir valdymo, informacinių ir intelektinių technologijų žinių. Absolventai žino verslo modelių analizės, sprendimų priėmimo metodus, Lietuvos ir tarptautinės nekilnojamojo turto rinkos ypatumus, tyrimų metodologiją ir jos taikymo sritis, turto ir verslo vertinimo bei valdymo metodus, geba žinias taikyti praktiškai, yra pasirengę mokytis visą gyvenimą.
Nekilnojamojo turto valdymo specializacijos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos nekilnojamojo turto sektoriaus specialistus – vadybos magistrus, gebančius užsiimti turto vertinimo, pastatų ūkio valdymo, nekilnojamojo turto verslo, nekilnojamojo turto vystymo ir kt. veikla.
 
Ką gebėsiu?
Baigę nekilnojamojo turto valdymo studijų programą absolventai gebės taikyti specializuotas teorines ir praktines žinias spręsdami pagrindines nekilnojamojo turto valdymo problemas, imtis vadovavimo ir novatoriškumo darbo aplinkoje, kuri yra neįprasta, sudėtinga ir nenuspėjama, praktiškai taikyti nekilnojamojo turto vertinimo ir valdymo metodus, atlikti mokslinius tyrimus, priimti ir įgyvendinti sprendimus, taikydami informacines technologijas, analizuoti verslo strategines perspektyvas, planuoti nekilnojamojo turto finansines investicijas, išmatuoti ir kontroliuoti veiklos rezultatus, valdyti nekilnojamojo turto plėtros projektus.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę intelektinių statinių ir jų aplinkos specializaciją magistrai galės dirbti nekilnojamojo turto įmonėse, statybos bendrovėse, projektavimo organizacijose, konsultacinėse įmonėse, kitose su intelektinės aplinkos projektavimu, kūrimu ir vystymu susijusiose organizacijose ir (arba) tęsti studijas doktorantūroje.
Baigę nekilnojamojo turto valdymo specializaciją absolventai galės dirbti nekilnojamojo turto vertinimo, prekybos, nuomos, plėtros įmonėse, bankuose, savivaldybėse, draudimo kompanijose, pastatų ūkio valdymo organizacijose, kitose įvairaus profilio įstaigose.
Baigus nekilnojamojo turto valdymo magistrantūros studijų programą galima tęsti studijas doktorantūroje.
Studijų programos specializacijos:
Intelektiniai statiniai ir jų aplinka, Internetinės technologijos ir nekilnojamojo turto verslas

Studijų programos tikslas
1. Žinoti ir taikyti mokslines-teorines žinias, būtinas teoriniams ir praktiniams klausimams spręsti nekilnojamojo turto valdymo srityje.
2. Gebėti įgytą žinojimą ir supratimą, šiuolaikinius metodus taikyti analitinių gebėjimų, inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje, įskaitant mokslinius tyrimus, išmanyti analizės metodų taikymo ribas, mokėti įvertinti tyrimų rezultatus, jų patikimumą.
3. Gebėti taikyti įgytą žinojimą, supratimą sprendžiant problemas naujoje, nežinomoje ar nuolat kintančioje aplinkoje bei tarpkryptiniuose kontekstuose.
4. Gebėti aiškiai, argumentuotai perteikti apibendrintą informaciją specialistams ir kitiems asmenims, ją kritiškai vertinti, imtis atsakomybės profesinėje veikloje.
5. Gebėti nuolat savarankiškai mokytis, pažinti ir kritiškai vertinti vadybos teorines bei praktines naujoves, priimti inovatyvius sprendimus nekilnojamojo turto valdymo ir kitose srityse.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Įgyja mokslinių tyrimų rezultatais grindžiamas naujausias nekilnojamojo turto valdymo ir gretutinių sričių žinias.
 • Žino Lietuvos ir tarptautinės nekilnojamojo rinkos ypatumus, jos funkcionavimo principus, prielaidas ir procesus, turto ir verslo vertinimo bei valdymo metodus.
 • Žino ir taiko verslo modelių analizės ir projektavimo metodus, sprendimų priėmimo metodus, būdus bei strategijas.
 • Geba taikyti įgytas tarpdisciplinines žinias sprendžiant vadybos, verslo ir įvairių sričių problemas naujoje ar nežinomoje aplinkoje, vykdant mokslinius tyrimus ir diegiant naujoves.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba analizuoti nekilnojamojo turto rinkoje vykstančius procesus kaip visumą, suvokti jų politines, socialines, ekonomines, kultūrines priežastis ir sąsajas.
 • Geba tinkamai surinkti, analizuoti ir interpretuoti studijoms, mokslinei, profesinei veiklai ir naujovių diegimui reikalingus tyrimų duomenis.
 • Geba suvokti ir įvertinti mokslinių tyrimų poreikį, kvalifikuotai juos suplanuoti, pasirinkti tinkamiausius tyrimų metodus, atlikti tyrimus bei naudojantis informacinėmis technologijomis įvertinti gautą rezultatą.
 • Geba integruoti žinias ir valdyti sudėtingas nekilnojamojo turto valdymo srities situacijas, priimti sprendimus, kai nėra išsamios ir apibrėžtos informacijos, įvertinti alternatyvius sprendimo variantus bei galimą poveikį aplinkai.
 • Specialieji gebėjimai
 • Geba pritaikyti labai specializuotas teorines ir praktines žinias sprendžiant pagrindines šiuolaikines nekilnojamojo turto valdymo problemas.
 • Geba imtis vadovavimo ir novatoriškumo darbo aplinkoje, kuri yra neįprasta, sudėtinga ir nenuspėjama ir kuri reikalauja spręsti problemas su daug tarpusavyje sąveikaujančių veiksnių.
 • Geba praktiškai taikyti turto ir verslo vertinimo ir valdymo metodus, priimti ir įgyvendinti sprendimus, vadovaujantis nepilna ar ribota informacija, esant įvairiems rinkos ir technologijų neapibrėžtumams.
 • Geba analizuoti verslo strategines perspektyvas, planuoti nekilnojamojo turto finansines investicijas, išmatuoti ir kontroliuoti veiklos rezultatus, valdyti nekilnojamojo turto plėtros projektus, diegti inovacijas.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Remiantis įgytomis žiniomis ir supratimu gebėti formuluoti ir argumentuotai pagrįsti savo sprendimus, demonstruoti motyvuotą ir atsakingą požiūrį į savo profesiją.
 • Geba aiškiai, argumentuotai perteikti apibendrintą informaciją specialistams ir kitiems asmenims, ją kritiškai vertinti.
 • Geba bendrauti taisyklinga lietuvių kalba raštu ir žodžiu, bent viena iš pagrindinių užsienio kalbų, naudotis šiuolaikinėmis informacijos ir ryšio technologijomis, turi darbo įgūdžių įvairių sričių specialistų komandoje.
 • Geba imtis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę, jos vertinimą ir tobulinimą, vadovaujantis profesine etika ir pilietiškumu.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Geba naudotis mokslinių tyrimų žiniomis, turi tiriamojo darbo patirties bei sisteminio ir strateginio mąstymo įgūdžių savarankiškai profesinei veiklai ir moksliniam tiriamajam darbui.
 • Geba priimti inovatyvius sprendimus, įvertinant galimas visuomenines ir etines veiklos pasekmes.
 • Geba veikti suvokdamas moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei, ekonominei, kultūrinei raidai.
 • Geba savarankiškai planuoti mokymosi procesą, nuolat tobulinti savo žinias ir įgūdžius, savarankiškai mokytis visą gyvenimą.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STSEM11103 Nekilnojamojo turto valdymas 7(3) 30 - 15 17 124 E
STSEM11104 Nekilnojamojo turto tarpininkavimas ir elektroninis verslas 7(3) 30 - 15 17 124 E
STSEM11105 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
STSEM11107 Pastatų ūkio valdymas 7 45 - 15 17 109 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGKM11131 Statybos proceso teisinis ir techninis reglamentavimas 6 30 - 30 6 94 E
STSEM11108 Darnios užstatytos aplinkos vystymas ir valdymas 6 30 - 30 13 87 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STSEM11204 Nekilnojamojo turto vertinimas 7(3) 45 - 15 17 109 E
STSEM11205 Internetinė ir biometrinė verslo valdymo sprendimų parama 7(3) 45 - 15 17 109 E
STSEM11206 Nekilnojamojo turto investicijos ir plėtra 7 30 - 15 17 124 E
STSEM11207 Nekilnojamojo turto teisė, draudimas ir apmokestinimas 6 30 - 15 13 102 E
STSEM11208 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 7 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNM17159 Energetiškai efektyvių pastatų ir atsinaujinančių energetinių šaltinių plėtra 6 24 - 12 6 118 E
STVNM17160 Magistro baigiamasis darbas 3 24 - - - - 640 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.