Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Statybos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Saugos inžinerija

Saugos inžinerija

Studijų programos informacija
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 621H12001
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Ritoldas Šukys
Studentas: -
Specializacija: gaisrinė ir gelbėjimo darbų sauga ir valdymas.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: saugos inžinerijos magistras.
 
Studijų trukmė - 1,5 metų.
 
Kam skirta studijų programa?
Saugos inžinerijos studijų programos tikslas – rengti saugos inžinerijos magistrus, gebančius analizuoti ir vertinti su sauga susijusius reiškinius ir procesus, atlikti teorinius ir eksperimentinius šios srities tyrimus, prognozuoti gaisrus ir avarijas bei valdyti riziką, taikyti naujus mokslo metodus ir šiuolaikines informacines technologijas, vertinti ir valdyti procesus, susijusius su gaisrais ir ekstremaliomis situacijomis, veiksmingai bendradarbiauti su panašių sričių specialistais sprendžiant saugos problemas.
 
Ką gebėsiu?
Baigę saugos inžinerijos studijų programą absolventai gebės analizuoti ir vertinti saugos sistemos struktūrą, jos elementus ir valdymą, atlikti teorinius ir eksperimentinius šios srities tyrimus, prognozuoti gaisrus ir avarijas bei valdyti riziką, kaupti ir interpretuoti gautus duomenis, taikyti naujus metodus ir šiuolaikines informacines technologijas, vertinti ir valdyti procesus, susijusius su gaisrais ir ekstremaliomis situacijomis; taip pat absolventai žinos saugos inžinerijos mokslo tendencijas, saugos inžinerijos krypties problemas, jų sprendimo būdus, saugos sistemos elementų tarpusavio ryšius ir jos valdymo būdus, organizacijos intelektualinių ir materialinių išteklių vertinimo kriterijus; mokės dirbti atsakingai, savarankiškai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais, vadovauti darbuotojų kolektyvui.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę saugos inžinerijos studijų programą magistrai pasirengę dirbti vadovaujamąjį darbą Vidaus reikalų ir Krašto apsaugos ministerijų tarnybose, Valstybinėje darbo inspekcijoje, statybos ir pramonės įmonėse, dirbti pedagoginį ir mokslinį darbą arba tęsti studijas doktorantūroje.
 
Studijų programos specializacijos:
Gaisrinė ir gelbėjimo darbų sauga ir valdymas

Studijų programos tikslas
1. Rengti saugos inžinerijos magistrus, gebančius savarankiškai plėtoti ir taikyti mokslines idėjas saugos inžinerijoje.
2. Suteikti žinių ir gebėjimų šiuolaikinius mokslinių tyrimų metodus taikyti praktinėje veikloje, mokėti įvertinti tyrimų rezultatus ir nustatyti jų patikimumą.
3. Suteikti gebėjimų įgytas žinias taikyti naujoje, nežinomoje ar nuolat kintančioje aplinkoje bei plačiuose kontekstuose, susijusiuose su saugos inžinerija.
4. Suteikti gebėjimų nuolat savarankiškai mokytis, pažinti ir kritiškai vertinti teorines bei praktines naujoves, efektyviai veikti aplinkybėmis, kai stokojama išsamios informacijos bei instrukcijų, pagrįsti daromas išvadas ir jas deramai pateikti įvairaus išsilavinimo suinteresuotiems asmenims, suvokti etinius ir socialinius priimamų sprendimų padarinius ir atsakomybę už juos.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Mokslinių tyrimų metodologijos, metodų, organizavimo, inovacijų planavimo ir diegimo žinios.
 • Žinios apie šiuolaikines saugos inžinerijos problemas jų sprendimo būdus, mokslo tendencijas. Žinios apie saugos inžinerijoje taikomus naujausius tyrimų metodus, tinkamiausias mokslinių tyrimų atlikimo priemones.
 • Žinios apie degimo procesus ir gaisrų modeliavimą, kompiuterinį projektavimą, gaisrų ir avarijų prognozavimą ir rizikos valdymą, gelbėjimo darbų saugą ir valdymą, gamybos procesų saugą, profesinio streso valdymą.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebėti taikyti bendrųjų mokslinių tyrimų žinias, teoriją ir metodus mokslinėje ir pedagoginėje veikloje.
 • Gebėti atlikti mokslinius tyrimus, gaisro ir degimo procesų analizę, projektuoti gaisrų kilimo ir sprogimų ribojimo priemones ir būdus, prognozuoti kompleksinį įvairių gaisrų poveikį, vertinti projektuojamų statinių saugą. Taikyti kokybinius, kiekybinius prognozavimo metodus, atlikti gaisrų ir avarijų prognozavimą. Nustatyti rizikos valdymo, gamybinių procesų saugios eksploatacijos užtikrinimo būdus, taikyti priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų, streso valdymo metodus.
 • Naudoti informacines technologijas vertinant gautus rezultatus, modeliuojant ir atliekant svarbiausių saugos įrenginių parametrų skaičiavimus, vertinant objektų patikimumą, atliekant rizikos vertinimą.
 • Specialieji gebėjimai
 • Gebėti moksliškai analizuoti ir vertinti įvairias saugos inžinerijos problemas, išmanyti šios srities teoriją ir praktiką, mokslinių tyrimų metodologiją ir metodus, informacijos rinkimo, duomenų apdorojimo ir analizės metodus.
 • Mokėti atlikti tyrimus ir naudojantis informacinėmis technologijomis įvertinti gautą rezultatą, vertinti saugos priemonių patikimumą ir naudojimo galimybes realioje situacijoje. Gebėti įvertinti, taikyti ir inžineriniu atžvilgiu realizuoti techninius, technologinius ir organizacinius sprendimus įvairiose saugos inžinerijos srityse.
 • Gebėti užtikrinti infrastruktūros objektų saugą nuo gaisrų ir technogeninių avarijų, originaliai kurti ir (arba) taikyti savo originalias idėjas modeliuojant gaisrus, taikyti matematinius rizikos vertinimo metodus, atlikti kompiuterinį evakuacijos proceso modeliavimą, valdyti pajėgas incidentų vietose vykdant gelbėjimo darbus, prognozuoti incidento vystymosi eigą, rūpintis savo ir aplinkinių žmonių psichologine gerove.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Geba taikyti šiuolaikinius metodus inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje, įskaitant mokslinius tyrimus, išmano analizės metodų taikymo ribas, moka įvertinti tyrimų rezultatus ir nustatyti jų patikimumą.
 • Geba formuluoti išvadas, rengti mokslinius darbus ir publikacijas, dalyvauti mokslinėje diskusijoje. Geba įgytas žinias taikyti sprendžiant problemas naujoje, nežinomoje ar nuolat kintančioje aplinkoje.
 • Gebėti efektyviai veikti aplinkybėmis, kai stokojama išsamios informacijos bei instrukcijų, pagrįsti daromas išvadas ir jas deramai pateikti įvairaus išsilavinimo suinteresuotiems asmenims.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Gebėti nuolat savarankiškai mokytis.
 • Pažinti ir kritiškai vertinti studijuoto pažinimo ar kūrimo lauko teorines bei praktines naujoves.
 • Suvokti etinius ir socialinius savo žinojimo ir jo pagrindu priimamų sprendimų padarinius ir atsakomybę už juos.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Gaisrinė ir gelbėjimo darbų sauga ir valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STDGM11101 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
STDGM11102 Degimo procesai ir gaisrų modeliavimas 8(2) 45 - 15 20 133 E
STDGM11103 Kompiuterinis projektavimas 8(2) 15 - 45 18 135 E
STDGM15106 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 4 30 - - 6 70 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STDGM11112 Projektavimas vertinant riziką 7 30 15 15 16 110 E
STKMM11117 Optimizacijos teorija ir metodai technikoje 7 30 15 15 14 112 E
STSEM11115 Kokybės valdymo sistemos 7 30 - 30 16 110 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 4 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Gaisrinė ir gelbėjimo darbų sauga ir valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STDGM11205 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
STDGM11206 Gaisrų ir avarijų prognozavimas ir rizikos valdymas 8(2) 30 - 15 18 150 E
STDGM11207 Gelbėjimo darbų sauga ir valdymas 8(2) 30 - 30 20 133 E
STDGM11208 Gamybos procesų sauga 7 45 - 15 16 110 E
Laisvas pasirinkimas 4 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 7 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Gaisrinė ir gelbėjimo darbų sauga ir valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGSM17110 Profesinio streso valdymas 6 24 - 12 48 76 E
STGSM17111 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.