Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Statybos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Statybos medžiagos ir dirbiniai

Statybos medžiagos ir dirbiniai

Studijų programos informacija
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 621J82001
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Gintautas Skripkiūnas
Studentas: -
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: statybų technologijų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Ši magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos statybų technologijų specialistams, išmanantiems statybinių medžiagų ir dirbinių gamybos technologijas bei technologinių procesų projektavimą ir optimizavimą, taip pat turintiems šiuolaikinių žinių apie statybinių medžiagų ir dirbinių gamybos metodus bei principus, naujas ir modernias gamybos technologijas, gaminių, turinčių specialias savybes, gamybą.
 
Ką gebėsiu?
Asmenys, baigę statybos medžiagų ir dirbinių studijų programą: žinos statybinių medžiagų tyrimams naudojamus metodus, gamybos kontrolės ir atitikties vertinimo principus; žinos kokybės vadybos sistemas, gebės jas taikyti; supras statybinių medžiagų gamybos principus, šios gamybos metu vykstančius technologinius procesus; supras skirtingas statybinių medžiagų gamybos technologijas bei gebės jas taikyti praktikoje; mokės nustatyti perspektyvias tyrimų kryptis, planuoti ir vykdyti eksperimentą pasirinktoje probleminėje srityje, įvertinti kokybinę ir kiekybinę informaciją, taikyti gautus eksperimentų rezultatus problemų sprendimui; mokės taikyti technologinius procesus, juos optimizuoti statybinių medžiagų gamyboje; mokės taikyti statybinių medžiagų savybių tyrimo metodus, kokybės valdymo sistemas, kokybės ir atitikties kontrolės metodus; gebės vertinti statybinių medžiagų ir dirbinių techninius parametrus, atlikti laboratorinius tyrimus ir nustatyti jų savybes bei atlikti atitikties vertinimą; gebės valdyti statybinių medžiagų technologinius procesus, modifi kuoti medžiagų struktūrą ir savybes.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Absolventai, baigę statybos medžiagų ir dirbinių studijų programą, gali dirbti statybinių medžiagų bei dirbinių technologijos projektavimo ir įvairiose gamybos įmonėse; statybinių medžiagų tyrimo ir kokybės kontrolės laboratorijose, mokslo ir studijų institucijose. Studijas galima tęsti statybų technologijos krypties doktorantūroje.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Rengti aukštos kvalifikacijos statybų technologijų specialistus, išmanančius statybinių medžiagų ir dirbinių gamybos technologijas bei technologinių procesų projektavimą ir optimizavimą.
2. Suteikti šiuolaikines žinias apie statybinių medžiagų ir dirbinių gamybos metodus bei principus, naujas ir modernias gamybos technologijas, bei gaminių su specialiomis savybėmis gamybą.
3. Suteikti specializuotas žinias įvairių statybinių medžiagų gamybos technologijų, standartizacijos, kokybės vertinimo srityse, išugdyti originalų mąstymą ir suformuoti kritišką statybinių medžiagų technologijos srities žinių bei kitų statybų technologijų sričių žinių sąveikos supratimą.
4. Suformuoti specializuotus techninių problemų sprendimo gebėjimus, reikalingus statybinių medžiagų technologijoms kurti ir diegti, plėtoti naujas žinias bei integruoti skirtingų sričių žinias.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žino statybinių medžiagų šiuolaikinių gamybos technologijų taikymą praktikoje.
 • Žino statybinių medžiagų technologinių procesų taikymą statybinių medžiagų gamyboje, gamybos procesų optimizavimą.
 • Žino statybinių medžiagų tyrimams naudojamų metodų, gamybos kontrolės principų ir atitikties vertinimo, kokybės vadybos sistemų principų suvokimą bei taikymą.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba suprasti skirtingų statybinių medžiagų gamybos technologijas bei jas taikyti praktikoje.
 • Geba taikyti technologinius procesus, bei juos optimizuoti statybinių medžiagų gamyboje.
 • Geba taikyti statybinių medžiagų savybių tyrimo metodus, kokybės valdymo sistemas, kokybės ir atitikties kontrolės metodus.
 • Specialieji gebėjimai
 • Supras statybinių medžiagų gamybos principus, šios gamybos metu vykstančių technologinių procesų suvokimą.
 • Geba vertinti statybinių medžiagų ir dirbinių techninius parametrus, atlikti laboratorinius tyrimus ir nustatyti jų savybes, bei atlikti atitikties vertinimą.
 • Geba valdyti statybinių medžiagų technologinius procesus, modifikuoti medžiagų struktūrą ir savybes.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Geba kritiškai, savarankiškai ir konstruktyviai mąstyti, atlikti literatūros analizę ir cituoti šaltinius, taikyti įvairius tyrimų metodus problemų formulavimui ir sprendimui.
 • Geba nustatyti perspektyvias tyrimų kryptis, planuoti ir vykdyti eksperimentą pasirinktoje probleminėje srityje, įvertinti kokybinę ir kiekybinę informaciją, taikyti gautus eksperimentų rezultatus problemų sprendimui.
 • Geba formuoti išvadas, rengti mokslinius darbus ir publikacijas, dalyvauti mokslinėje diskusijoje.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Geba savarankiškai planuoti mokymosi procesą, savarankiškai pasirinkti tobulinimosi kryptį ir toliau lavintis (mokytis) savarankiškai.
 • Geba pasinaudoti mokslinių tyrimų žiniomis, turi tiriamojo darbo patirties bei sisteminio ir strateginio mąstymo įgūdžių savarankiškai profesiniai veiklai ir moksliniam tiriamajam darbui.
 • Geba priimti inovatyvius sprendimus, įvertindamas galimas visuomenines ir etines veiklos pasekmes.
 • Geba suvokti moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STDGM15106 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 4 30 - - 6 70 E
STKMM11124 Optimizacijos teorija ir metodai technikoje 6(2) 30 - 15 12 103 E
STSEM11101 Kokybės valdymo sistemos 5 30 - 15 7 81 E
STSMM11128 Aliumosilikatinių dirbinių sandara ir savybės 6 30 15 - 4 111 E
STSMM11136 Statybinių medžiagų tyrimo metodai 6(2) 30 15 - 4 111 E
STSMM11158 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGKM11216 Statybinių kompozitų teorija 5 30 - 15 12 76 E
STSMM11243 Statybinių medžiagų chemija 5 15 15 - 4 99 E
STSMM11244 Statybinių medžiagų technologinių procesų teorija 5 30 - 15 4 84 E
STSMM11259 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
STSMM11263 Monolitinių konstrukcijų technologija 6(2) 30 - 15 4 111 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STSMM11248 Silikatinių medžiagų ir dirbinių technologija 6(2) 30 - 15 4 111 E
STSMM11264 Modifikuotos struktūros medžiagos 6(2) 30 - 15 4 111 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
STGSM17208 Polimerinės statybinės medžiagos ir dirbiniai 6 30 15 - 4 111 E
STGSM17210 Statybinių medžiagų standartai ir atitikties vertinimas 6 30 - 15 4 111 E
STGSM17211 Statybinių kompozitinių dirbinių technologija 6(2) 30 - 15 4 111 E
STGSM17215 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
STGSM17216 Pastatų modernizavimo medžiagos ir dirbiniai 6(2) 30 - 15 4 111 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGSM17218 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.