Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Statybos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Nekilnojamojo turto vadyba

Nekilnojamojo turto vadyba

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Vadyba
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 628N20002, 6281LX001 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Artūras Kaklauskas
Studentas: -
Jungtinė magistrantūros studijų programa, vykdoma kartu su Baltarusijos valstybiniu technikos universitetu, ją baigus suteikiami abiejų universitetų magistro kvalifikacinio laipsnio diplomai.
 
Studijos anglų ir (arba) rusų kalba.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis : verslo vadybos magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Parengti specialistus, turinčius mokslinių žinių, būtinų teoriniams ir praktiniams klausimams nekilnojamojo turto valdymo srityje savarankiškai spręsti; gebančius taikyti įgytas žinias ir įgūdžius sprendžiant nekilnojamojo turto valdymo problemas nuolat kintančioje aplinkoje bei plačiuose (tarpkryptiniuose) kontekstuose ir užtikrinti darnios plėtros principų įgyvendinimą; išmanančius analizės metodų taikymo ribas; mokančius įvertinti tyrimų rezultatus ir jų patikimumą; gebančius šiuolaikinius metodus taikyti kūrybiškumo, inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje, įskaitant mokslinius tyrimus.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės vadovauti ir taikyti novatoriškas idėjas darbo aplinkoje, kuri yra neįprasta, sudėtinga bei nenuspėjama ir reikalauja spręsti daug tarpusavyje sąveikaujančių veiksnių įtraukiančias problemas;
 • gebės praktiškai taikyti turto ir verslo vertinimo bei valdymo metodus, priimti ir įgyvendinti sprendimus, vadovaudamiesi neišsamia ar ribota informacija, esant įvairiems rinkos ir technologijų neapibrėžtumams;
 • gebės analizuoti verslo strategines perspektyvas, planuoti nekilnojamojo turto finansines investicijas, išmatuoti ir kontroliuoti veiklos rezultatus, valdyti nekilnojamojo turto plėtros projektus, diegti inovacijas tarptautiniame kontekste.
 
Studijų organizavimo tvarka
Ištęstinės studijos, vykstančios nuotoliniu būdu. Pirmojo semestro dalykai dėstomi VGTU, antrojo – BVTU. Trečiajame semestre dalis dalykų dėstomi BVTU, dalis – VGTU. Baigiamasis darbas rašomas VGTU.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
Pažangūs nekilnojamo turto valdymo metodai, nekilnojamojo turto vertinimas ir vystymas Rytų šalyse.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę jungtinę nekilnojamojo turto vadybos magistrantūros studijų programą asmenys galės dirbti ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinėse nekilnojamojo turto vertinimo, prekybos, nuomos agentūrose, bankuose, savivaldybėse, inventorizacijos ir žemėtvarkos organizacijose, draudimo kompanijose, turto konsultacinėse įmonėse, mokesčių inspekcijose, antstolių kontorose, kitose valstybės įgaliotose institucijose, pastatų ūkio valdymo organizacijose, statybos bendrovėse, investicinėse bendrovėse ir tęsti studijas Lietuvos bei užsienio universitetų doktorantūroje.
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Žinoti ir taikyti mokslines-teorines žinias, būtinas teoriniams ir praktiniams klausimams spręsti nekilnojamojo turto valdymo srityje.
2. Gebėti įgytą žinojimą ir supratimą, šiuolaikinius metodus taikyti analitinių gebėjimų, inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje, įskaitant mokslinius tyrimus, išmanyti analizės metodų taikymo ribas, mokėti įvertinti tyrimų rezultatus, jų patikimumą.
3. Gebėti taikyti įgytą žinojimą, supratimą sprendžiant problemas naujoje, nežinomoje ar nuolat kintančioje aplinkoje bei tarpkryptiniuose kontekstuose.
4. Gebėti nuolat savarankiškai mokytis, pažinti ir kritiškai vertinti vadybos teorines bei praktines naujoves, efektyviai veikti aplinkybėmis, kai trūksta išsamios informacijos bei instrukcijų, pagrįsti daromas išvadas ir jas deramai pateikti įvairaus išsilavinimo suinteresuotiems asmenims.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Įgyja mokslinių tyrimų rezultatais grindžiamas naujausias nekilnojamojo turto valdymo ir gretutinių sričių žinias, perimant dviejų universitetų (VGTU ir BVTU) patirtį
 • Geba taikyti įgytas tarpdisciplinines žinias sprendžiant vadybos, verslo ir įvairių sričių problemas naujoje ar nežinomoje aplinkoje, vykdant mokslinius tyrimus ir diegiant naujoves
 • Gebėjimai tirti
 • Geba analizuoti nekilnojamojo turto rinkoje vykstančius procesus kaip visumą, suvokti jų politines, socialines, ekonomines, kultūrines priežastis ir sąsajas
 • Geba suvokti ir įvertinti mokslinių tyrimų poreikį, pasirinkti tinkamiausius tyrimų metodus, surinkti, analizuoti ir interpretuoti studijoms, mokslinei, profesinei veiklai ir naujovių diegimui reikalingus tyrimų duomenis
 • Geba integruoti žinias ir valdyti sudėtingas nekilnojamojo turto valdymo srities situacijas, priimti sprendimus, kai nėra išsamios ir apibrėžtos informacijos, įvertinti alternatyvius sprendimo variantus bei galimą poveikį aplinkai
 • Specialieji gebėjimai
 • Įgyja teorinių ir praktinių žinių apie Lietuvos, Baltarusijos ir tarptautinės nekilnojamojo rinkos ypatumus, jos funkcionavimo principus, prielaidas ir procesus, turto ir verslo vertinimo bei valdymo metodus, geba jas taikyti sprendžiant nekilnojamojo turto valdymo problemas, kurti naujus problemų sprendimo būdus
 • Geba analizuoti verslo strategines perspektyvas, planuoti nekilnojamojo turto finansines investicijas, išmatuoti ir kontroliuoti veiklos rezultatus, valdyti nekilnojamojo turto plėtros projektus, diegti inovacijas vietos ir tarptautiniame kontekste
 • Gebėti praktiškai taikyti turto ir verslo vertinimo ir valdymo metodus, priimti ir įgyvendinti sprendimus, vadovaujantis nepilna ar ribota informacija, esant įvairiems rinkos ir technologijų neapibrėžtumams.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Remiantis įgytomis žiniomis ir supratimu geba formuluoti ir argumentuotai pagrįsti savo sprendimus, argumentuotai perteikti apibendrintą informaciją vietos ir užsienio specialistams, užmegzti tarpkultūrinius kontaktus
 • Geba bendrauti taisyklinga kalba raštu ir žodžiu, bent viena iš pagrindinių užsienio kalbų, naudotis šiuolaikinėmis informacijos ir ryšio technologijomis, turi darbo įgūdžių įvairių sričių ir kultūrų specialistų komandoje
 • Geba imtis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę, jos vertinimą ir tobulinimą, vadovaujantis profesine etika ir pilietiškumu
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Geba savarankiškai planuoti mokymosi procesą, nuolat tobulinti savo žinias ir įgūdžius, savarankiškai mokytis visą gyvenimą
 • Geba naudotis mokslinių tyrimų žiniomis, turėti tiriamojo darbo patirties bei sisteminio ir strateginio mąstymo įgūdžių savarankiškai profesinei veiklai ir moksliniam tiriamajam darbui
 • Geba priimti inovatyvius sprendimus, veikti suvokiant moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, ekonominei ir kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai
3 semestras 21 kreditas
20 sav. (teorinis kursas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNM17117 Šakinių rinkų organizavimas ir valdymas 6 13 - - 13 134 E
STVNM17118 Nekilnojamojo turto verslo investicijos ir plėtra 6 14 - - 14 132 E
STVNM17119 Pastatų gyvavimo proceso ir projektų valdymo daugiakriterinė analizė 6 13 - - 13 134 E
STVNM17120 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 24 kreditai
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNM17121 Magistro baigiamasis darbas 3 24 - - - - 640 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.