Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Statybos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Architektūros inžinerija

Architektūros inžinerija

Studijų programos informacija
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 621H20005
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Josifas Parasonis
Studentas: -
Specializacijos: statinio projektavimo organizavimas.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: statybos inžinerijos magistras. 
 
Studijų trukmė - 1,5 metų.
 
Kam skirta studijų programa?
Statinio projektavimo organizavimo specializacija skirta rengti specialistus, turinčius specialiųjų žinių ir gebėjimų, būtinų atliekant statinio projekto vadovo funkcijas, siekiant praktiniame darbe taikyti naujausias žinias ir plėtoti pažangius technologinius procesus, integruojant įvairių kitų sričių profesinę patirtį bei žinias.
 
 
Ką gebėsiu?
Statinio projektavimo organizavimo specializacijos absolventai įgiję reikiamą statinio projektavimo patirtį, gautas studijų metu žinias, gebės vykdyti statinio projekto vadovo pareigas.
Studijų programos specializacijos:
Statinio projektavimo organizavimas, Statinio architektūros inžinerija

Studijų programos tikslas
1. Statybos inžinerijos krypties Architektūros inžinerijos magistrantūros programos tikslas - darnių statinių architektūros ir inžinerijos projektavimo specialistų sinergijos ugdymas, suteikiant žinias apie statybos šakos mokslo tyrimus ir inovacijas, ugdyti gebėjimus vykdyti mokslinį darbą bei savarankiškai tobulintis.
2. Suteikti labai specializuotų žinių ir suformuoti specializuotus gebėjimus, reikalingus vykdant statinio architektūros ir (arba) konstrukcijų projekto dalių vadovų funkcijas, integruojant skirtingų sričių profesines žinias.
3. Suteikti labai specializuotų žinių ir suformuoti specializuotus gebėjimus, reikalingus vykdant statinio projekto vadovo funkcijas, siekiant plėtoti praktiniame darbe naujausias žinias ir technologinius procesus, integruojant skirtingų sričių profesines žinias.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinios apie statinio projektavimo proceso organizavimą, jo technikas ir technologijas, apie darnių statinių projektavimą, naudojant statinio informacijos modeliavimo sistemas, statybos mokslo tyrimus ir inovacijas.
 • Žinios apie polifunkcio pastato architektūrinę planinę ir konstrukcinę sandarą.
 • Žinios apie statinio projekto vadovo pareigas, jų praktinį vykdymą, reglamentavimą, sprendimų riziką ir veiklos draudimą.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba analizuoti, sintetinti ir vertinti mokslinei, profesinei ir naujovių diegimui reikalingą informaciją, organizuoti ir koordinuoti reikiamų duomenų rinkimą statinio projektui rengti, bendrauti su statinio statytoju, rangovu, statinio projekto dalių vadovais, integruoti žinias ir valdyti sudėtingas situacijas, priimti sprendimus.
 • Geba priimti sprendimus, kai nėra išsamios ir apibrėžtos informacijos, įvertinti alternatyvius sprendimo variantus, naudojant meno ir inžinerijos žinias.
 • Geba suvokti statinio projekto visumą per atskiras jo dalis, organizuoti ir koordinuoti projekto dalių vadovų veiklą.
 • Specialieji gebėjimai
 • Įgijęs reikiamą praktinio darbo patirtį, geba vykdyti statinio projekto dalies vadovo pareigas, koordinuoti statinio architektūros ir (arba) konstrukcijų projekto dalių rengimą.
 • Įgijęs reikiamą statinio projektavimo praktinę patirtį, gautas studijų metu žinias geba vykdyti statinio projekto vadovo pareigas.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Geba statinio projektavimo eigoje bendrauti su projektavimo proceso dalyviais ir aiškiai, argumentuotai perteikti apibendrintą informaciją specialistams.
 • Geba statinio projekto parengtą dalį pristatyti užsakovui, viešojoje erdvėje.
 • Geba statinio projektą pristatyti užsakovui, viešojoje erdvėje ir jo sprendinius derinti atitinkamose įstaigose.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Geba savarankiškai pasirinkti tobulinimosi kryptį ir tobulėti savarankiškai.
 • Turi tiriamojo darbo patirties bei sisteminio ir strateginio mąstymo įgūdžių savarankiškai profesinei veiklai.
 • Geba priimti inovatyvius sprendimus, įvertindamas galimas visuomenines ir etines veiklos pasekmes.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statinio projektavimo organizavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGKM13101 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 4 30 - - 16 60 E
STIAM13101 Darnių statinių projektavimas 10(3) 15 - 45 16 190 E
STIAM13102 Statinio projektuotojo ir statybos rangos pirkimai 7 30 - 30 16 110 E
STIAM13103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
VVVTM13153 Statinio projektavimo grupės veiklos organizavimas 6 30 - 30 16 84 E
Specializacija — Statinio architektūros inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGKM13101 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 4 30 - - 16 60 E
STIAM13101 Darnių statinių projektavimas 10(3) 15 - 45 16 190 E
STIAM13103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
STIAM13107 Daugiafunkcio pastato architektūros projektavimas 10(3) - - 90 16 160 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARAPM13103 Meno filosofija 3 30 - - 16 34 E
ARAPM13104 Architektūros paveldo apsauga 3 30 - - 16 34 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statinio projektavimo organizavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGKM13202 Statybos investicinio proceso teisinė aplinka 6 30 - 30 16 84 E
STGKM13203 Statinio projektavimo proceso technikos ir technologijos 10(3) 15 - 45 16 190 E
STIAM13204 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
STSTM13216 Sprendimų priėmimas ir rizikos valdymas 6 30 - 15 16 99 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STSEM13201 Statybos kokybės vadyba 5 30 - 15 16 72 E
STSEM13202 Statybos projektų vadyba 5 30 - 15 16 72 E
Specializacija — Statinio architektūros inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGKM13203 Statinio projektavimo proceso technikos ir technologijos 10(3) 15 - 45 16 190 E
STIAM13204 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
STIAM13209 Daugiafunkcio pastato konstrukcijų projektavimas 8(3) - 30 45 16 122 E
STKMM13221 Optimizacijos teorija ir metodai architektūros inžinerijoje 6 30 15 - 16 99 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARARM13211 Architektūros tektonika 3 15 - 15 16 34 E
STIAM13211 Pastatų atitvarų fizika 3 15 15 - 16 34 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 7 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statinio projektavimo organizavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17302 Statinių naudojimo priežiūra 6 12 - 24 - 124 E
STGGM17303 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
Specializacija — Statinio architektūros inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17302 Statinių naudojimo priežiūra 6 12 - 24 - 124 E
STGGM17303 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.