Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Statybos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Statybos technologijos ir valdymas

Statybos technologijos ir valdymas

Studijų programos informacija
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 621J80003
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Edmundas Kazimieras Zavadskas
Studentas: -
Specializacijos: statybos ekonomika ir verslas; statybos technologijos ir vadyba.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:  statybų technologijų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos technologijų mokslo šakos specialistus, turinčius kompleksinių teorinių ir praktinių žinių, gebančius naujausias statybos teorijas, metodus ir technologijas inovatyviai taikyti praktinėje veikloje, turinčius informacinių ir intelektinių technologijų žinių, išmanančius optimizavimo teorijos bei sprendimų priėmimo metodus ir kūrybiškai juos taikančius, gebančius įvertinti tyrimų poreikį, analizuoti jų rezultatus ir patikimumą, mokančius pagrįsti daromas išvadas, dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, gerai organizuojančius savo darbą, efektyviai bendraujančius su kolegomis, gebančius mokytis visą gyvenimą.
Statybos ekonomikos ir verslo specializacijos absolventai turi pakankamai žinių, kurias gali panaudoti mokslo idėjoms, teorijoms, metodams ir technologijoms plėtoti ir taikyti kompleksiškai sprendžiant pastatų ūkio valdymo, statybos projektų valdymo, statybos verslo valdymo ir administravimo, strateginio valdymo statyboje uždavinius, parenkant efektyvius ir inovatyvius sprendimus, įvertinant jų ekonominį efektą ir taikant juos statybos versle, geba vadovauti darbo kolektyvui.
Statybos technologijų ir vadybos specializacijos absolventai turi pakankamai žinių, kurias gali panaudoti mokslo idėjoms, teorijoms, metodams ir technologijoms plėtoti ir taikyti sprendžiant statybos technologijų projektavimo, statybos organizavimo ir valdymo, pastatų rekonstrukcijos, modernizavimo ir priežiūros problemas, geba vadovauti kolektyvui, taikyti modernias kompiuterines technologijas, tradicines ir inovatyvias inžinerines ir vadybos priemones, vertinti priimamų sprendimų įtaką pastato statybos projektui ir jo įgyvendinimui.
 
Ką gebėsiu?
Statybos technologijų ir valdymo studijų programos magistrai: gebės taikyti pagrindinius inžinerijos principus, savarankiškai ir kūrybiškai mąstyti, įvertinti tyrimų poreikį, planuoti ir atlikti tyrimus, įskaitant mokslinius, įvertinti tyrimų rezultatus ir jų patikimumą, pasirinkti ir kūrybiškai taikyti efektyvius analizės metodus ir kompiuterines technologijas; mokės nustatyti, formuluoti ir spręsti problemas, gebės nuolat savarankiškai mokytis, dirbti individualiai ir kolektyve, pažinti ir kritiškai vertinti statybos technologijų teorines bei praktines naujoves, efektyviai veikti aplinkybėmis, kai stokojama išsamios informacijos bei instrukcijų, pagrįsti daromas išvadas ir jas deramai pateikti įvairaus išsilavinimo suinteresuotiems asmenims, vadovauti darbo kolektyvui ir (ar) projekto komandai.
Statybos ekonomikos ir verslo specializacijos absolventai gebės plėtoti ir taikyti mokslo idėjas, teorijas, metodus ir technologijas kompleksiškai sprendžiant pastatų ūkio valdymo, statybos projektų valdymo, statybos verslo valdymo ir administravimo, strateginio valdymo statyboje uždavinius, parinkti efektyvius ir inovatyvius sprendimus, įvertinti jų ekonominį efektą ir taikyti juos statybos versle, efektyviai vadovauti darbo kolektyvui.
Statybos technologijų ir vadybos specializacijos absolventai gebės plėtoti ir taikyti įgytas žinias, naujausias mokslo idėjas, teorijas, metodus ir technologijas sprendžiant pastatų statybos technologijų projektavimo, statybos proceso organizavimo ir planavimo, statinių naudojimo ir priežiūros inžinerines ir vadybos problemas, efektyviai vadovauti projekto komandai, vertinti priimamų sprendimų įtaką pastato statybos projektui ir jo įgyvendinimui.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Statybos technologijų ir valdymo studijų programos absolventai įgyja aukštos kokybės žinių ir gebėjimų vadovauti statybos ir projektavimo paslaugų įmonėms, kurių veikla susieta su statybos verslu, yra pasirengę dirbti vadovo ir inžinierinį darbą statybos ir statybos priežiūros, planavimo, projektavimo, konsultavimo ir valdymo įmonėse, nekilnojamojo turto plėtros įmonėse, bankuose, draudimo kompanijose, pastatų ūkio valdymo ir nekilnojamojo turto plėtros įmonėse, mokslo institucijose, miestų ir rajonų savivaldybėse, valstybės institucijose ir savarankiškai (konsultantais, ekspertais savo įmonėje) bei dėstyti aukštojoje mokykloje ir (arba) tęsti studijas doktorantūroje.
Statybos ekonomikos ir verslo specializacijos magistrai galės dirbti statybos technologijų projektavimo ir statybos, pastatų ūkio valdymo, projektų valdymo, konsultavimo ir kt. statybos sektoriaus įmonėse, vadovauti darbo kolektyvui (projekto komandai), bus pasirengę organizuoti, valdyti ir plėtoti nuosavą verslą, atlikti sąmatinius skaičiavimus ir statybos projektų finansinį valdymą. Statybos technologijų ir vadybos specializacijos magistrai gali dirbti statybos technologijų projektavimo, statybos, priežiūros, konsultavimo ir kt. statybos sektoriaus įmonėse, vadovauti darbo kolektyvui (projekto komandai), spręsti pastatų statybos, rekonstrukcijos, modernizavimo technologijų, pastatų priežiūros ir statybos valdymo optimizavimo problemas.
Studijų programos specializacijos:
Statybos ekonomika ir verslas, Statybos technologijos ir vadyba

Studijų programos tikslas
1. Parengti aukštos kvalifikacijos technologijų mokslo šakos specialistus, turinčius kompleksinių teorinių ir praktinių žinių, gebančius naujausias statybos teorijas, metodus ir technologijas taikyti praktinėje veikloje, turinčius informacinių ir intelektinių technologijų žinių, išmanančius optimizavimo teorijos bei sprendimų priėmimo metodus ir kūrybiškai juos taikančius, gebančius įvertinti tyrimų poreikį, analizuoti jų rezultatus ir patikimumą, mokančius pagrįsti daromas išvadas, dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, gerai organizuojančius savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis, mokytis visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Gerai suvokia statybų technologijų studijų krypties principus.
 • Turi išsamių, moksliniais tyrimais pagrįstų statybos technologijų ir gretutinių sričių žinių, suvokia statybos šakos pasiekimus.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba apibrėžti, surasti ir gauti reikiamus duomenis, atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius statybų technologijų ir gretutinių sričių tyrimus, kritiškai įvertinti duomenis ir pateikti argumentuotas išvadas.
 • Geba ištirti, kaip taikyti naujas technologijas statyboje.
 • Technologinė analizė
 • Geba spręsti nežinomas, nevisiškai apibrėžtas statybų technologijų ir vadybos problemas
 • Geba spręsti nežinomas, nevisiškai apibrėžtas statybų technologijų ir statybos verslo problemas.
 • Geba taikyti savo žinias ir supratimą statybų technologijų modeliams, sistemoms ir procesams konceptualizuoti ir tam pritaikyti įvairius inovatyvius metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą arba eksperimentus.
 • Geba kūrybiškai mąstyti ir kurti naujus statybų technologijų ir valdymo problemų sprendimo būdus ir metodus.
 • Geba kūrybiškai mąstyti ir kurti naujus statybos ekonomikos ir verslo problemų sprendimo būdus ir metodus.
 • Biotechnologijų projektavimas
 • Geba taikyti įgytąsias žinias ir supratimą statybos technologijų projektavimo, statybos organizavimo ir valdymo, pastatų rekonstrukcijos, modernizavimo ir priežiūros ir kitoms problemoms spręsti, dirbti su sudėtinga, techniškai neapibrėžta ir neišsamia informacija.
 • Geba taikyti įgytąsias žinias ir supratimą pastatų ūkio valdymo, statybos projektų valdymo, statybos verslo valdymo ir administravimo, strateginio valdymo statyboje ir kitoms problemoms spręsti, dirbti su sudėtinga, techniškai neapibrėžta ir neišsamia informacija.
 • Geba kurti naujas ir originalias idėjas ir metodus.
 • Yra informuoti apie šiandienos projektavimo galimybes ir pažangių statybos technologijų praktinį taikymą.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Geba savarankiškai dirbti savo profesinėje srityje.
 • Turi gebėjimų, reikalingų dirbti ir vadovauti komandai, kuri gali būti sudaryta iš įvairių sričių, skirtingos kompetencijos žmonių.
 • Geba efektyviai bendrauti, veiksmingai dirbant nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.
 • Turi rizikos ir pokyčių valdymo žinių, geba valdyti statybos projektus ir mažinti jų riziką.
 • Technologinė veikla
 • Geba sujungti į visumą skirtingų sričių žinias, valdyti statybos technologijų sistemas.
 • Suvokia statyboje vykstančius procesus kaip visumą, geba taikyti skirtingų sričių žinias, valdyti statybos verslą ir projektus.
 • Geba suvokti, kokius metodus ir metodikas taikyti, supranta jų ribotumus.
 • Supranta socialinius, aplinkosaugos ir ekonominius plėtojamos veiklos apribojimus, geba taikyti darnios plėtros principus.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statybos ekonomika ir verslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STDGM15106 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 4 30 - - 6 70 E
STSEM16101 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 E
STSEM16102 Gyvenamosios aplinkos atnaujinimas 4 30 - 15 9 52 E
STSTM16101 Sprendimų paramos sistemos statyboje ir informacinis modeliavimas (su kursiniu projektu) 12 60 15 15 28 202 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STSEM16103 Kokybės valdymo sistemos (su kursiniu projektu) 7 30 - 15 18 123 E
STSEM16104 Nekilnojamojo turto investicijos ir plėtra (su kursiniu projektu) 7 30 - 15 18 123 E
STSEM16105 Statybos sandoriai (su kursiniu projektu) 7 30 - 15 18 123 E
Specializacija — Statybos technologijos ir vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STDGM15106 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 4 30 - - 6 70 E
STSEM16102 Gyvenamosios aplinkos atnaujinimas 4 30 - 15 9 52 E
STSTM16101 Sprendimų paramos sistemos statyboje ir informacinis modeliavimas (su kursiniu projektu) 12 60 15 15 28 202 E
STSTM16104 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STSEM16103 Kokybės valdymo sistemos (su kursiniu projektu) 7 30 - 15 18 123 E
STSEM16104 Nekilnojamojo turto investicijos ir plėtra (su kursiniu projektu) 7 30 - 15 18 123 E
STSEM16105 Statybos sandoriai (su kursiniu projektu) 7 30 - 15 18 123 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statybos ekonomika ir verslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STSEM16201 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 E
STSEM16202 Pastatų ūkio valdymas ir investicijos (su kursiniu projektu) 8 45 - 15 18 135 E
STSTM16202 Naujausios statybos technologijos (su kursiniu projektu) 7 45 - 15 18 108 E
STSTM16203 Strateginis valdymas statyboje 6 30 - 15 13 102 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGKM11230 Statybos proceso teisinis ir techninis reglamentavimas 6 30 - 15 6 109 E
STSEM16203 Subalansuota teritorijų plėtra ir planavimas 6 30 - 15 13 102 E
STSEM16204 Gyvenamosios paskirties NT vertinimas ir tarpininkavimas 6 30 - 15 13 102 E
STSEM16205 Pastato gyvavimo procesas ir jo daugiakriterinė analizė 6 30 - 15 13 102 E
Specializacija — Statybos technologijos ir vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STSEM16202 Pastatų ūkio valdymas ir investicijos (su kursiniu projektu) 8 45 - 15 18 135 E
STSTM16202 Naujausios statybos technologijos (su kursiniu projektu) 7 45 - 15 18 108 E
STSTM16203 Strateginis valdymas statyboje 6 30 - 15 13 102 E
STSTM16205 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGKM11230 Statybos proceso teisinis ir techninis reglamentavimas 6 30 - 15 6 109 E
STSEM16203 Subalansuota teritorijų plėtra ir planavimas 6 30 - 15 13 102 E
STSEM16204 Gyvenamosios paskirties NT vertinimas ir tarpininkavimas 6 30 - 15 13 102 E
STSEM16205 Pastato gyvavimo procesas ir jo daugiakriterinė analizė 6 30 - 15 13 102 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statybos ekonomika ir verslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
STVNM17204 Tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 E
STVNM17205 Projektų valdymas (su kursiniu projektu) 7 30 - 15 18 123 E
STVNM17206 Statybos ekonomika ir e-verslas (su kursiniu projektu) 12 60 - 30 28 202 E
STVNM17207 Internetinė ir biometrinė verslo valdymo sprendimų parama 5 30 - 15 10 78 E
Specializacija — Statybos technologijos ir vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
STVNM17353 Tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 E
STVNM17354 Statinių rekonstravimo technologijos, modernizavimas ir eksploatavimas (su kursiniu projektu) 12 60 - 30 28 202 E
STVNM17355 Operacijų tyrimo metodai 5 30 - 15 10 78 E
STVNM17356 Statybos verslo projektavimas ir investicijos (su kursiniu projektu) 7 30 - 15 18 123 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statybos ekonomika ir verslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNM17209 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Statybos technologijos ir vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNM17357 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.