Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Statybos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Geotechnika

Geotechnika

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 621H25001, 6211EX038 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Arnoldas Norkus
Studentas: Vaida Jakučionytė
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Geotechnikos studijų programos tikslas – rengti magistrus, gebančius spręsti geotechnines problemas, įvertinti tyrimų rezultatus ir nustatyti jų patikimumą, įvertinti projektavimui reikalingus geotechninius parametrus ir taikyti įvairius projektavimo metodus sprendžiant geotechnines problemas. Magistrantai supažindinami su naujausiomis geotechninių konstrukcijų statybos bei skaičiavimo ir modeliavimo metodais.
 
Ką gebėsiu?
Baigę geotechnikos studijų programą absolventai: gebės suprasti ir analizuoti mokslinių tyrimų duomenis, įvertinti mokslinių tyrimų poreikį, kvalifikuotai juos suplanuoti, tinkamai parinkti tyrimų metodus ir priemones, panaudoti naujausias informacines technologijas, vertinant tyrimo duomenis ir geotechnines sąlygas, skaičiuoti ir projektuoti geotechnines konstrukcijas, vertinti geotechninių konstrukcijų patikimumą, parinkti tinkamas pamatų įrengimo technologijas, tinkamai įvertinti eksploatacines geotechninių statinių savybes; mokės modeliuoti analitiniais ir skaitiniais metodais gruntų, geotechninių inžinerinių statinių, jų tarpusavio sąveikos elgseną; gebės pagrįsti racionalių inžinerinių sprendimų priėmimą remdamiesi gruntų mechanikos, gruntų savybių, optimizacijos, skaitinio modeliavimo ir kitomis technologijomis; žinos statybos inžinerijos mokslo krypties tendencijas, problemas, jų sprendimo kryptis ir kt.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę geotechnikos studijų programą magistrai galės dirbti statinių ir pastatų statybos bei projektavimo įmonėse, projektų ekspertizių biuruose, universitetuose bei kolegijose, valstybės tarnybose, konsultavimo tarnybose, organizacijų personalo mokymo centruose arba tęsti studijas šalies ar užsienio universitetų ir mokslo institucijų doktorantūroje.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinios apie statybos inžinerijos studijų krypties principus bei jų taikymą naujiems inžineriniams uždaviniams spręsti pagrindų ir geotechninių konstrukcijų projektavimo bei organizavimo srityse.
 • Žinios apie geotechninių konstrukcijų projektavimą, pagrindų bei geotechninių konstrukcijų tyrimo metodus, gautų rezultatų apdorojimą bei patikimumą, taikant statybos mokslo tyrimus ir inovacijas.
 • Žinios apie geotechninių konstrukcijų projektavimo proceso organizavimą, taikant šiuolaikinių inžinerinių skaičiavimų ir sprendimų mokslinio pagrindimo metodus, statybos mokslo tyrimus ir inovacijas.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebėti surasti ir įvertinti pagrindų ir geotechninių konstrukcijų projektavimui bei jų projektavimo organizavimo veiklai reikalingus duomenis naudojant duomenų bazes ir kitus mokslinės ir inžinerinės informacijos šaltinius.
 • Gebėti planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus pagrindų ir geotechninių konstrukcijų projektus. Gebėti tinkamai įvertinti tyrimų duomenis bei pateikti išvadas.
 • Gebėti organizuoti pagrindų ir geotechninių konstrukcijų projektavimą taikant naujus inžinerinių problemų sprendimo metodus ir būdus.
 • Inžinerinė analizė
 • Gebėti spręsti netipines, negriežtai apibrėžtas ir neišsamiai apibūdintas problemas rengiant pagrindų ir geotechninių konstrukcijų projektus bei organizuojant jų projektavimo veiklą.
 • Gebėti panaudoti savo žinias ir supratimą praktiniams pagrindų bei geotechninių konstrukcijų projektavimo uždaviniams spręsti taikant teorinius modelius bei tyrimo metodus, įskaitant skaitinį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus.
 • Gebėti taikyti novatoriškus metodus pagrindų ir geotechninio projektavimo organizavimo problemoms spręsti ir jų sprendimams įgyvendinti.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebėti taikyti įgytas žinias ir supratimą geotechninio projektavimo darbams atlikti bei organizuoti projektavimo procesą.
 • Gebėti priimti tinkamus inžinerinius sprendimus, rengiant geotechninius projektus.
 • Gebėti inovatyviai plėtoti naujas ir originalias inžinerines idėjas ir metodus organizuojant geotechninio projektavimo procesą.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Mokėti bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene pristatant bei rengiant geotechninius projektus bei organizuojant projektavimo procesą.
 • Gebėti veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje rengiant geotechninius projektus.
 • Labai gerai išmanyti projektų valdymo ir verslo aspektus, suprasti statinio projektavimo technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebėti sujungti į visumą skirtingų studijų krypčių žinias ir spręsti daugialypes problemas rengiant geotechninius projektus bei organizuojant jų projektavimo veiklą.
 • Išsamiai suprasti taikomus metodus ir metodikas bei jų ribotumą rengiant geotechninius projektus.
 • Žinoti projektavimo veiklos organizavimo principus, suprasti jos grandžių sąveiką.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17228 Gruntų dinamika (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
STGGM17229 Tiriamasis darbas1 3 - - - - 80 TD
STGGM17230 Gruntų stipris ir deformatyvumas (su kursiniu projektu) 12 30 30 15 - 245 E
STGSM17122 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
STMEM17132 Statinių kompiuterinis projektavimas 6 15 15 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17231 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
STGGM17232 Pagrindo įtempių deformacijų būvis (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
STGGM17233 Automatizuoto projektavimo sistemos geotechnikoje (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
STGGM17234 Gruntų filtracija ir konsolidacija 6 30 - 15 - 115 E
STGSM17124 Rizika ir patikimumas geotechnikos inžinerijoje 3 30 - - - 50 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17236 Grunto ir konstrukcijos sąveika plokštiesiems pamatams 6 30 - 15 - 115 E
STGGM17237 Grunto ir konstrukcijos sąveika giliesiems pamatams (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
STGGM17238 Slėgis į požemines konstrukcijas, atraminės sienos ir inkarai (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 - 115 E
STGGM17239 Tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGM17134 Konstrukcijų ilgaamžiškumas ir tikimybinis skaičiavimas 6 30 - 15 - 115 E
STGGM17235 Šlaitų pastovumo analizė ir stabilizavimas 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17240 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.