Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Statybos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Nekilnojamojo turto valdymas

Nekilnojamojo turto valdymas

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Vadyba
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 621N20013, 6211LX059 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2262 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Artūras Kaklauskas
Studentas: -
Studijų programoje studijos vyksta lietuvių arba anglų kalba.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: verslo vadybos magistras.
 
Studijų trukmė - 1,5 metų (nuolatinėse studijose), 2 metai (ištęstinėse studijose).
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos nekilnojamojo turto valdymo specialistus – vadybos magistrus, suteikiant jiems kompleksinių teorinių ir praktinių nekilnojamojo turto vertinimo ir valdymo, informacinių ir intelektinių technologijų žinių. Absolventai žino verslo modelių analizės, sprendimų priėmimo metodus, Lietuvos ir tarptautinės nekilnojamojo turto rinkos ypatumus, tyrimų metodologiją ir jos taikymo sritis, turto ir verslo vertinimo bei valdymo metodus, geba žinias taikyti praktiškai, yra pasirengę mokytis visą gyvenimą.
Nekilnojamojo turto valdymo specializacijos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos nekilnojamojo turto sektoriaus specialistus – vadybos magistrus, gebančius užsiimti turto vertinimo, pastatų ūkio valdymo, nekilnojamojo turto verslo, nekilnojamojo turto vystymo ir kt. veikla.
 
Ką gebėsiu?
Baigę nekilnojamojo turto valdymo studijų programą absolventai gebės taikyti specializuotas teorines ir praktines žinias spręsdami pagrindines nekilnojamojo turto valdymo problemas, imtis vadovavimo ir novatoriškumo darbo aplinkoje, kuri yra neįprasta, sudėtinga ir nenuspėjama, praktiškai taikyti nekilnojamojo turto vertinimo ir valdymo metodus, atlikti mokslinius tyrimus, priimti ir įgyvendinti sprendimus, taikydami informacines technologijas, analizuoti verslo strategines perspektyvas, planuoti nekilnojamojo turto finansines investicijas, išmatuoti ir kontroliuoti veiklos rezultatus, valdyti nekilnojamojo turto plėtros projektus.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę intelektinių statinių ir jų aplinkos specializaciją magistrai galės dirbti nekilnojamojo turto įmonėse, statybos bendrovėse, projektavimo organizacijose, konsultacinėse įmonėse, kitose su intelektinės aplinkos projektavimu, kūrimu ir vystymu susijusiose organizacijose ir (arba) tęsti studijas doktorantūroje.
Baigę nekilnojamojo turto valdymo specializaciją absolventai galės dirbti nekilnojamojo turto vertinimo, prekybos, nuomos, plėtros įmonėse, bankuose, savivaldybėse, draudimo kompanijose, pastatų ūkio valdymo organizacijose, kitose įvairaus profilio įstaigose.
Baigus nekilnojamojo turto valdymo magistrantūros studijų programą galima tęsti studijas doktorantūroje.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Studijų programos tikslas - rengti aukštos kvalifikacijos nekilnojamojo turto valdymo specialistus - vadybos magistrus, suteikiant jiems kompleksinių, naujausių mokslinių tyrimų rezultatais pagrįstų nekilnojamojo turto vystymo, vertinimo, valdymo, informacinių ir sumanių technologijų teorinių ir praktinių žinių bei gebėjimų.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Įgyja mokslinių tyrimų rezultatais grindžiamas naujausias nekilnojamojo turto valdymo ir gretutinių sričių žinias.
 • Suvokia nekilnojamojo turto technologinį, socialinį, ekonominį, verslo ir aplinkos kontekstą.
 • Žino Lietuvos ir tarptautinės nekilnojamojo rinkos ypatumus, jos funkcionavimo principus, prielaidas ir procesus, turto ir verslo vertinimo bei valdymo metodus.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba tinkamai surinkti, analizuoti ir interpretuoti nekilnojamojo turto profesinei veiklai reikalingą informaciją.
 • Geba analizuoti nekilnojamojo turto valdymo teoriją ir praktiką, kritiškai vertinti naujausius mokslinių tyrimų rezultatus.
 • Geba įvertinti mokslinių tyrimų poreikį, kvalifikuotai juos suplanuoti, pasirinkti tinkamiausius tyrimų metodus, atlikti tyrimus bei naudojantis informacinėmis technologijomis įvertinti gautą rezultatą.
 • Geba įvertinti įprastą praktiką, priimti profesionalius sprendimus, kūrybiškai spręsti problemas, išskirti gerosios praktikos pavyzdžius.
 • Specialieji gebėjimai
 • Geba nustatyti nekilnojamojo turto vertę.
 • Geba valdyti įvairių paskirčių nekilnojamąjį turtą, priimti ir įgyvendinti sprendimus esant rinkos ir technologijų neapibrėžtumams.
 • Geba analizuoti verslo strategines perspektyvas, planuoti nekilnojamojo turto finansines investicijas, išmatuoti ir kontroliuoti veiklos rezultatus, valdyti nekilnojamojo turto plėtros projektus.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Geba formuluoti ir argumentuotai pagrįsti savo sprendimus, perteikti apibendrintą informaciją specialistams ir kitiems asmenims.
 • Geba dirbti savarankiškai ir komandoje.
 • Demonstruoja motyvuotą ir atsakingą požiūrį į savo profesiją.
 • Geba naudotis šiuolaikinėmis informacijos ir ryšio technologijomis.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Geba naudotis mokslinių tyrimų žiniomis, turi sisteminio ir strateginio mąstymo įgūdžių savarankiškai profesinei veiklai ir moksliniam tiriamajam darbui.
 • Geba priimti inovatyvius sprendimus, vertinti savo veiklos poveikį ekonominei, socialinei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.
 • Geba savarankiškai planuoti mokymosi procesą, nuolat tobulinti savo žinias ir įgūdžius, savarankiškai mokytis visą gyvenimą.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNM17210 Nekilnojamojo turto valdymas (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17211 Nekilnojamojo turto tarpininkavimas ir elektroninis verslas (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
STVNM17212 Baigiamasis magistro darbas 1 3 - - - - 80 Į
STVNM17213 Pastatų ūkio valdymas 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STVNM17214 Nekilnojamojo turto ir statybos projektų valdymas 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17215 Nekilnojamojo turto ir statybos strateginis valdymas 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17216 Darnios užstatytos aplinkos vystymas ir valdymas 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17217 Nekilnojamojo turto ekonomika ir finansai 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNM17223 Nekilnojamojo turto vertinimas (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
STVNM17224 Išmanusis miestas ir analitika (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17225 Nekilnojamojo turto teisė, draudimas ir apmokestinimas 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17226 Baigiamasis magistro darbas 2 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STVNM17228 Tarptautinės nekilnojamojo turto rinkos analizė 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17237 Energetiškai efektyvių pastatų ir atsinaujinančių evergetinių šaltinių plėtra 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
4 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 15 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNM17227 Nekilnojamojo turto investicijos ir plėtra 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17238 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.