Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Statybos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Nekilnojamojo turto valdymas

Nekilnojamojo turto valdymas

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Vadyba
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 621N20013, 6211LX059 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Artūras Kaklauskas
Studentas: -
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: verslo vadybos magistras.
 
Studijų trukmė - 1,5 metų (nuolatinėse studijose), 2 metai (ištęstinėse studijose).
 
Studijų programos tikslai
Suteikti mokslinių teorinių žinių, būtinų teoriniams ir praktiniams klausimams spręsti nekilnojamojo turto valdymo srityje; parengti magistrus, gebančius įgytas žinias ir supratimą, šiuolaikinius metodus taikyti analitinių gebėjimų, inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje, įskaitant mokslinius tyrimus; išmanančius analizės metodų taikymo ribas; mokančius įvertinti tyrimų rezultatus, jų patikimumą; gebančius aiškiai, argumentuotai perteikti apibendrintą informaciją specialistams ir kitiems asmenims, ją kritiškai vertinti, imtis atsakomybės profesinėje veikloje.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės vadovauti ir taikyti novatoriškas idėjas darbo aplinkoje, kuri yra neįprasta, sudėtinga ir nenuspėjama ir kuri reikalauja spręsti daug tarpusavyje sąveikaujančių veiksnių įtraukiančias problemas;
 • gebės praktiškai taikyti turto ir verslo vertinimo bei valdymo metodus, priimti ir įgyvendinti sprendimus, vadovaudamiesi neišsamia ar ribota informacija, esant įvairiems rinkos ir technologijų neapibrėžtumams;
 • gebės analizuoti verslo strategines perspektyvas, planuoti nekilnojamojo turto finansines investicijas, išmatuoti ir kontroliuoti veiklos rezultatus, valdyti nekilnojamojo turto plėtros projektus, diegti inovacijas.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
Pažangūs nekilnojamojo turto valdymo metodai, nekilnojamojo turto vertinimas ir vystymas.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę nekilnojamojo turto valdymo studijų programą absolventai galės dirbti nekilnojamojo turto vertinimo, prekybos, nuomos, plėtros įmonėse, bankuose, savivaldybėse, draudimo kompanijose, pastatų ūkio valdymo organizacijose, kitose įvairaus profilio įstaigose.
Baigus nekilnojamojo turto valdymo magistrantūros studijų programą galima tęsti studijas doktorantūroje.
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Studijų programos tikslas - rengti strategiškai mąstančius aukštos kvalifikacijos nekilnojamojo turto valdymo specialistus - verslo vadybos magistrus, gebančius taikyti naujausių mokslinių tyrimų rezultatais pagrįstas teorines ir praktines žinias, nekilnojamojo turto vertinimo ir valdymo metodus, atlikti mokslinius tyrimus, taikyti informacines ir sumaniąsias technologijas, analizuoti rinką ir verslo perspektyvas, planuoti nekilnojamojo turto investicijas, valdyti nekilnojamojo turto plėtros projektus, dirbti savarankiškai ir komandoje, formuluoti ir įgyvendinti inovatyvius sprendimus, vertinti jų poveikį aplinkai, savarankiškai mokytis visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Įgyja mokslinių tyrimų rezultatais grindžiamas naujausias nekilnojamojo turto valdymo ir gretutinių sričių žinias, suvokia nekilnojamojo turto technologinį, socialinį, ekonominį, verslo ir aplinkos kontekstą.
 • Žino Lietuvos ir tarptautinės nekilnojamojo rinkos ypatumus, jos funkcionavimo principus, prielaidas ir procesus, turto ir verslo vertinimo bei valdymo metodus.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba įvertinti mokslinių tyrimų poreikį, kvalifikuotai juos suplanuoti, pasirinkti tinkamiausius tyrimų metodus, atlikti tyrimus bei naudojantis informacinėmis technologijomis įvertinti gautą rezultatą.
 • Geba tinkamai surinkti, analizuoti ir interpretuoti nekilnojamojo turto profesinei veiklai reikalingą informaciją, kritiškai vertinti naujausius mokslinių tyrimų rezultatus, kūrybiškai spręsti problemas pagal gerosios praktikos pavyzdžius.
 • Specialieji gebėjimai
 • Geba nustatyti nekilnojamojo turto vertę, valdyti įvairių paskirčių nekilnojamąjį turtą, priimti ir įgyvendinti sprendimus esant rinkos ir technologijų neapibrėžtumams.
 • Geba analizuoti verslo strategines perspektyvas, planuoti nekilnojamojo turto finansines investicijas, išmatuoti ir kontroliuoti veiklos rezultatus, valdyti nekilnojamojo turto plėtros projektus.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Geba dirbti savarankiškai ir komandoje, formuluoti ir argumentuotai pagrįsti savo sprendimus, perteikti apibendrintą informaciją specialistams ir kitiems asmenims, demonstruoja motyvuotą ir atsakingą požiūrį į savo profesiją.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Geba naudotis mokslinių tyrimų žiniomis, savarankiškai planuoti mokymosi procesą, nuolat tobulinti savo žinias ir įgūdžius, turi sisteminio ir strateginio mąstymo įgūdžių savarankiškai profesinei veiklai ir moksliniam tiriamajam darbui, geba savarankiškai mokytis visą gyvenimą.
 • Geba priimti inovatyvius sprendimus, vertinti savo veiklos poveikį ekonominei, socialinei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNM17210 Nekilnojamojo turto valdymas (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17211 Nekilnojamojo turto tarpininkavimas ir elektroninis verslas (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
STVNM17212 Baigiamasis magistro darbas 1 3 - - - - 80 Į
STVNM17213 Pastatų ūkio valdymas 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STVNM17214 Nekilnojamojo turto ir statybos projektų valdymas 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17215 Nekilnojamojo turto ir statybos strateginis valdymas 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17216 Darnios užstatytos aplinkos vystymas ir valdymas 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17217 Nekilnojamojo turto ekonomika ir finansai 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNM17223 Nekilnojamojo turto vertinimas (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
STVNM17224 Išmanusis miestas ir analitika (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17225 Nekilnojamojo turto teisė, draudimas ir apmokestinimas 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17226 Baigiamasis magistro darbas 2 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STVNM17228 Tarptautinės nekilnojamojo turto rinkos analizė 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17237 Energetiškai efektyvių pastatų ir atsinaujinančių evergetinių šaltinių plėtra 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
4 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 15 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNM17227 Nekilnojamojo turto investicijos ir plėtra 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17238 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.