Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Statybos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Saugos inžinerija

Saugos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Bendroji inžinerija
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 621H12001, 6211EX031 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Ritoldas Šukys
Studentas: -
Specializacija: gaisrinė ir gelbėjimo darbų sauga ir valdymas.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 1,5 metų.
 
Kam skirta studijų programa?
Saugos inžinerijos studijų programos tikslas – rengti saugos inžinerijos magistrus, gebančius analizuoti ir vertinti su sauga susijusius reiškinius ir procesus, atlikti teorinius ir eksperimentinius šios srities tyrimus, prognozuoti gaisrus ir avarijas bei valdyti riziką, taikyti naujus mokslo metodus ir šiuolaikines informacines technologijas, vertinti ir valdyti procesus, susijusius su gaisrais ir ekstremaliomis situacijomis, veiksmingai bendradarbiauti su panašių sričių specialistais sprendžiant saugos problemas.
 
Ką gebėsiu?
Baigę saugos inžinerijos studijų programą absolventai gebės analizuoti ir vertinti saugos sistemos struktūrą, jos elementus ir valdymą, atlikti teorinius ir eksperimentinius šios srities tyrimus, prognozuoti gaisrus ir avarijas bei valdyti riziką, kaupti ir interpretuoti gautus duomenis, taikyti naujus metodus ir šiuolaikines informacines technologijas, vertinti ir valdyti procesus, susijusius su gaisrais ir ekstremaliomis situacijomis; taip pat absolventai žinos saugos inžinerijos mokslo tendencijas, saugos inžinerijos krypties problemas, jų sprendimo būdus, saugos sistemos elementų tarpusavio ryšius ir jos valdymo būdus, organizacijos intelektualinių ir materialinių išteklių vertinimo kriterijus; mokės dirbti atsakingai, savarankiškai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais, vadovauti darbuotojų kolektyvui.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę saugos inžinerijos studijų programą magistrai pasirengę dirbti vadovaujamąjį darbą Vidaus reikalų ir Krašto apsaugos ministerijų tarnybose, Valstybinėje darbo inspekcijoje, statybos ir pramonės įmonėse, dirbti pedagoginį ir mokslinį darbą arba tęsti studijas doktorantūroje.
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Parengti aukštos kvalifikacijos saugos inžinerijos magistrus, turinčių žinių ir gebėjimų, reikalingų inžinerinei veiklai, gebančių savarankiškai plėtoti ir taikyti mokslines idėjas saugos inžinerijoje, panaudoti savo žinias ir gebėjimus praktiniams saugos inžinerijos uždaviniams spręsti, planuoti ir atlikti tyrimus, kritiškai įvertinti jų duomenis ir pateikti išvadas, ugdyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinoti bei suprasti saugos inžinerijos principus ir gebėti juos taikyti naujiems inžineriniams uždaviniams spręsti.
 • Žinoti ir kritiškai vertinti naujausius saugos inžinerijos srities pasiekimus.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebėti atpažinti, surasti ir įvertinti inžineriniam darbui reikalingus duomenis, planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus, gebėti įvertinti jų duomenis ir pateikti išvadas.
 • Inžinerinė analizė
 • Gebėti spręsti nežinomas problemas, įžvelgti standartines ir nestandartines inžinerines problemas, gebėti jas aiškiai formuluoti ir spręsti.
 • Gebėti panaudoti savo žinias ir supratimą praktiniams inžineriniams uždaviniams spręsti pritaikydamas teorinius modelius ir tyrimo metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebėti taikyti savo įgytas žinias ir supratimą spręsti su sauga susijusias problemas, tarp jų ir susijusias su kitomis mokslo bei inžinerijos kryptimis.
 • Gebėti inovatyviai plėtoti naujas ir originalias inžinerines idėjas bei metodus.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Tenkinti pirmosios pakopos absolventams keliamus reikalavimus antrosios pakopos lygiu.
 • Gebėti būti komandos, kurią gali sudaryti įvairių krypčių ir lygių atstovai, lyderiu, veiksmingai dirbti ir bendrauti su kitų sričių specialistais sprendžiant saugos problemas nacionaliniu bei tarptautiniu mastu.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Išsamiai suprasti taikomus metodus ir metodikas, mokėti parinkti inžinerinius įrenginius ir programinę įrangą, vertinti ir valdyti procesus susijusius su gaisrais ir ekstremaliomis situacijomis.
 • Išmanyti inžinerinės veiklos reikalavimus, žinoti inžinerinės veiklos organizavimo principus, suprasti jos grandžių sąveiką.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Gaisrinė ir gelbėjimo darbų sauga ir valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGSM17119 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
STGSM17120 Degimo procesai ir gaisrų modeliavimas 9 45 - 15 - 180 E
STGSM17121 Kompiuterinis projektavimas 9 30 - 30 - 180 E
STGSM17122 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGSM17123 Projektavimas vertinant riziką 6 30 15 - - 115 E
STTMM17128 Optimizacijos teorija ir metodai technikoje 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17222 Kokybės valdymo sistemos 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Gaisrinė ir gelbėjimo darbų sauga ir valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGSM17125 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
STGSM17126 Gaisrų ir avarijų prognozavimas ir rizikos valdymas (su kursiniu darbu) 9 30 - 30 - 180 E
STGSM17127 Gelbėjimo darbų sauga ir valdymas (su kursiniu darbu) 9 30 - 30 - 180 E
STGSM17128 Gamybos procesų sauga 9 45 - 15 - 180 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
4 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 15 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Gaisrinė ir gelbėjimo darbų sauga ir valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGSM17129 Profesinio streso valdymas 6 16 - 16 - 128 E
STGSM17130 Magistro baigiamasis darbas 24 - - - - 640 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.