Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Statybos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Statybos medžiagos ir dirbiniai

Statybos medžiagos ir dirbiniai

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 621J82001, 6211EX072 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Gintautas Skripkiūnas
Studentas: Aurelijus Šarkauskas
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Parengti specialistus, išmanančius statybinių medžiagų ir dirbinių gamybos technologijas, technologinių procesų projektavimą ir optimizavimą; suteikti šiuolaikinių žinių apie statybinių medžiagų ir dirbinių gamybos metodus bei principus, naujas ir modernias gamybos technologijas bei gaminių, pasižyminčių specialiomis savybėmis, gamybą; suformuoti specializuotus techninių problemų sprendimo gebėjimus, reikalingus statybinių medžiagų technologijoms kurti ir diegti, naujoms žinioms plėtoti bei skirtingų sričių žinioms integruoti.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • supras statybinių medžiagų gamybos principus, šios gamybos metu vykstančius technologinius procesus;
 • gebės vertinti statybinių medžiagų ir dirbinių techninius parametrus, atlikti laboratorinius tyrimus ir nustatyti jų savybes bei atlikti atitikties vertinimą;
 • gebės valdyti statybinių medžiagų technologinius procesus, modifikuoti medžiagų struktūrą ir savybes.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
Cementinio akmens, mūro skiedinių naudojant skirtingus priedus savybių tyrimas, ultrastipriojo betono gamybos technologija, termoizoliacinių medžiagų tyrimai.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Absolventai, baigę statybos medžiagų ir dirbinių studijų programą, gali dirbti statybinių medžiagų bei dirbinių technologijos projektavimo ir įvairiose gamybos įmonėse; statybinių medžiagų tyrimo ir kokybės kontrolės laboratorijose, mokslo ir studijų institucijose. Studijas galima tęsti statybų technologijos krypties doktorantūroje.
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Parengti statybų technologijų specialistus, jiems suteikiant šiuolaikines žinias apie statybinių medžiagų ir dirbinių gamybos principus bei metodus, naujas ir modernias gamybos technologijas, bei gaminių su specialiomis savybėmis gamybą, standartizaciją, kokybės vertinimo sistemą, suformuojant specializuotus techninių problemų sprendimo gebėjimus, reikalingus statybinių medžiagų technologijoms kurti ir diegti, plėtoti naujas žinias bei integruoti skirtingų sričių žinias, taikant mokymosi visą gyvenimą principus.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Analizuos ir taikys žinias apie statybinių medžiagų sandarą ir savybes, gamybos technologinius procesus bei statybinių medžiagų kokybės vertinimo principus.
 • Taikys statybinių medžiagų tyrimo metodus, vertins gamybos organizavimo ir produkcijos kokybės parametrus, taikys gamybos kokybės vadybos sistemas.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebės surasti ir gauti technologiniam darbui reikalingus duomenis, naudojantis mokslinės informacijos šaltiniais.
 • Gebės planuoti ir taikyti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius statybinių medžiagų gamybos technologinius tyrimus bei kritiškai vertinti duomenis ir pateikti išvadas.
 • Technologinė analizė
 • Formuluos ir spręs statybinių medžiagų gamybos organizavimo ir technologines žinomas ir nevisiškai apibrėžtas problemas.
 • Kūrybiškai mąstys ir taikys savo žinias praktiniams statybinių medžiagų technologijų ir gamybos modernizavimo klausimams konceptualizuoti ir spręsti, įskaitant eksperimentinius tyrimo metodus.
 • Biotechnologijų projektavimas
 • Taikys įgytas statybų technologijų žinias ir supratimą nepažįstamosioms problemoms spręsti galimai susijusioms su kitomis technologijos kryptimis.
 • Gebės kurti naujas ir originalias idėjas ir metodus, bei pasitelkiant žinias ir nuovoką mokės dirbti su sudėtinga informacija.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebės dirbti savarankiškai ir komandoje bei vadovauti grupei, kuri sudaryta iš skirtingų sričių ir kompetencijos žmonių.
 • Gebės suprasti technologinių spendimų rizikos faktorius, gebės valdyti statybinių medžiagų gamybos projektus ir mažinti sprendimų riziką.
 • Technologinė veikla
 • Gebės sujungti į visumą skirtingų sričių žinias, valdys ir optimizuos statybinių medžiagų gamybos technologijų sistemas.
 • Gebės suprasti statybinių medžiagų tyrimo metodus bei gamybos technologijos principus ir sugebės juos taikyti, žinant jų ribotumą.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGSM17122 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
STGSM17220 Aliumosilikatinių dirbinių sandara ir savybės 9 30 30 - - 180 E
STGSM17221 Statybinių medžiagų tyrimo metodai 9 30 15 15 - 180 E
STGSM17222 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
STTMM17130 Optimizacijos teorija ir metodai technikoje 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGSM17223 Statybinių medžiagų chemija 6 30 15 - - 115 E
STGSM17224 Statybinių medžiagų technologinių procesų teorija 6 30 - 15 - 115 E
STGSM17226 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
STGSM17227 Monolitinių konstrukcijų technologija 9 30 - 30 - 180 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGSM17225 Silikatinių medžiagų ir dirbinių technologija 6 30 15 - - 115 E
STGSM17228 Modifikuotos struktūros medžiagos 6 30 15 - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGSM17229 Polimerinės statybinės medžiagos ir dirbiniai 6 30 15 - - 115 E
STGSM17230 Statybinių medžiagų standartai ir atitikties vertinimas 9 30 - 30 - 180 E
STGSM17231 Statybinių kompozitinių dirbinių technologija 9 30 15 15 - 180 E
STGSM17232 Tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGSM17233 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.