Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Statybos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Statybos technologijos ir valdymas

Statybos technologijos ir valdymas

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 621J80003, 6211EX043 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Edmundas Kazimieras Zavadskas
Studentas: Justinas Augustinas
Specializacijos: statybos ekonomika ir verslas; statybos technologijos ir vadyba.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Suteikti pakankamų statybos technologijų ir valdymo žinių siekiant parengti specialistus, gebančius kūrybiškai ir savarankiškai taikyti nuolat kintančioje statybos sektoriaus aplinkoje ir kasdieninėje praktinėje veikloje naujausias statybos technologijas, inovacijas, mokslo teorijas ir valdymo metodus; mokančius nustatyti problemas, įvertinti tyrimų poreikį, planuoti ir atlikti tyrimus, analizuoti jų rezultatus ir patikimumą, parinkti ir taikyti efektyvius analizės metodus ir kompiuterines technologijas.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės pažinti ir kritiškai vertinti statybos technologijų ir valdymo teorines bei praktines naujoves, efektyviai veikti neapibrėžtumo sąlygomis, nustatyti perspektyvias tyrimų kryptis, įvertinti kokybinę ir kiekybinę informaciją, planuoti bei vykdyti tyrimus, analizuoti ir vertinti jų rezultatus.
Statybos ekonomikos ir verslo specializacijos absolventai:
 • gebės taikyti naujausias žinias sprendžiant pastatų ūkio valdymo ir investicijų, statybos projektų, statybos verslo ir strateginio valdymo, elektroninio verslo ir internetinės sprendimų paramos statyboje uždavinius, parinkti efektyvius ir inovatyvius sprendimus bei įvertinti jų ekonominį efektą.
Statybos technologijų ir vadybos specializacijos absolventai:
 • gebės taikyti naujausias žinias sprendžiant pastatų statybos technologijų projektavimo, statybos proceso organizavimo ir planavimo, statinių naudojimo, modernizavimo bei priežiūros inžinerines ir vadybos problemas, vertinti priimamų sprendimų įtaką pastato statybos projektui ir jį įgyvendinant.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
Statybos ekonomikos ir verslo specializacijos studijose:
 • statybos projektų planavimas įvertinant darnios plėtros principus, pastatų geriausio ekonominio panaudojimo galimybių analizė, daugiakriterių sprendimų priėmimo metodų taikymas statyboje, išmanieji pastatai.
Statybos technologijų ir vadybos specializacijos studijose:
 • pastatų renovacijos daugiatikslis vertinimas, BIM technologijos statybos valdymo procese, viešųjų pirkimų organizavimas statyboje, racionalios statybos technologijos parinkimas, pastatų reitingavimo sistemos.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Statybos technologijų ir valdymo studijų programos absolventai įgyja aukštos kokybės žinių ir gebėjimų vadovauti statybos ir projektavimo paslaugų įmonėms, kurių veikla susieta su statybos verslu, yra pasirengę dirbti vadovo ir inžinierinį darbą statybos ir statybos priežiūros, planavimo, projektavimo, konsultavimo ir valdymo įmonėse, nekilnojamojo turto plėtros įmonėse, bankuose, draudimo kompanijose, pastatų ūkio valdymo ir nekilnojamojo turto plėtros įmonėse, mokslo institucijose, miestų ir rajonų savivaldybėse, valstybės institucijose ir savarankiškai (konsultantais, ekspertais savo įmonėje) bei dėstyti aukštojoje mokykloje ir (arba) tęsti studijas doktorantūroje.
Statybos ekonomikos ir verslo specializacijos magistrai galės dirbti statybos technologijų projektavimo ir statybos, pastatų ūkio valdymo, projektų valdymo, konsultavimo ir kt. statybos sektoriaus įmonėse, vadovauti darbo kolektyvui (projekto komandai), bus pasirengę organizuoti, valdyti ir plėtoti nuosavą verslą, atlikti sąmatinius skaičiavimus ir statybos projektų finansinį valdymą. Statybos technologijų ir vadybos specializacijos magistrai gali dirbti statybos technologijų projektavimo, statybos, priežiūros, konsultavimo ir kt. statybos sektoriaus įmonėse, vadovauti darbo kolektyvui (projekto komandai), spręsti pastatų statybos, rekonstrukcijos, modernizavimo technologijų, pastatų priežiūros ir statybos valdymo optimizavimo problemas.
 
Studijų programos specializacijos:
Statybos ekonomika ir verslas, Statybos technologijos ir vadyba

Studijų programos tikslas
1. Rengti aukštos kvalifikacijos statybos inžinerijos specialistus, turinčius išsamių, moksliniais tyrimais pagrįstų statybos inžinerijos, technologijų, valdymo ir gretutinių sričių žinių, gebančius kūrybiškai taikyti praktinėje veikloje naujausias statybos teorijas, metodus ir technologijas, įžvelgti, formuluoti ir spręsti sudėtingas, neišsamiai apibūdintas statybos technologijų, valdymo ir verslo problemas, įvertinti sprendimų poveikį ekonomikai, aplinkai ir visuomenei, atlikti analitinius, modeliavimo bei eksperimentinius tyrimus, kritiškai įvertinti tyrimų duomenis ir pateikti išvadas, veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, vadovauti skirtingų sričių ir lygių specialistų darbui, bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene nacionaliniu bei tarptautiniu mastu, mokytis visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Gerai žino ir moka kūrybiškai taikyti gamtos mokslų ir matematikos pagrindus, nuodugniai žino ir supranta statybos inžinerijos studijų krypties principus ir geba juos taikyti naujiems statybos technologijų ir valdymo uždaviniams spręsti.
 • Turi išsamių, moksliniais tyrimais pagrįstų statybos technologijų ir gretutinių sričių žinių, žino ir geba kritiškai vertinti naujausius statybos inžinerijos srities pasiekimus.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba tinkamai surinkti, analizuoti ir interpretuoti profesinei veiklai reikalingą informaciją iš duomenų bazių ir kitų mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltinių, įvertinti problemų sprendimo metodų ir būdų pritaikomumą, remtis gerosios praktikos pavyzdžiais.
 • Geba įvertinti mokslinių tyrimų poreikį, kvalifikuotai juos suplanuoti, pasirinkti tinkamiausius tyrimų metodus, atlikti analitinius, modeliavimo bei eksperimentinius tyrimus, kritiškai įvertinti tyrimų duomenis ir pateikti išvadas.
 • Inžinerinė analizė
 • Geba įžvelgti, formuluoti ir spręsti sudėtingas, neišsamiai apibūdintas statybos technologijų, valdymo ir verslo problemas, atsižvelgdamas į socialinių, sveikatos, darbo ir gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir komercinius reikalavimus, taikyti novatoriškus metodus ir pažangias informacines technologijas.
 • Geba panaudoti savo žinias ir supratimą praktiniams statybos technologijų ir valdymo uždaviniams spręsti, tinkamai pritaikyti teorinius modelius bei tyrimo metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Geba taikyti įgytas žinias ir supratimą statybos technologijų projektavimo, statybos organizavimo, projektų ir verslo valdymo, pastatų ūkio valdymo, pastatų rekonstrukcijos, modernizavimo ir priežiūros ir kitoms daugialypėmis, techniškai neapibrėžtomis ir tiksliai neapibūdintoms problemoms spręsti, plėtoti naujas ir originalias inžinerines idėjas ir metodus.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Geba veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, mokytis visą gyvenimą, vadovauti skirtingų sričių ir lygių specialistų darbui, moka bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene nacionaliniu bei tarptautiniu mastu.
 • Labai gerai išmano projektų valdymo ir verslo aspektus, supranta technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais, geba vertinti poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvokia atsakomybę už veiklos rezultatus.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Suvokia statyboje vykstančius procesus kaip visumą, žino statybos organizavimo principus, supranta grandžių sąveiką, geba taikyti skirtingų sričių žinias statybos projektams ir verslui valdyti, taikyti darnios plėtros principus.
 • Suvokia, kokias technologijas taikyti statybos veikloje, supranta jų ribotumus, moka parinkti tinkamus inžinerinius įrenginius ir programinę įrangą.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statybos ekonomika ir verslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGSM17122 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
STVNM17218 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
STVNM17359 Informacinis modeliavimas statyboje (su kursiniu projektu) 9 15 45 - - 180 E
STVNM17360 Gyvenamosios aplinkos atnaujinimas ir sprendimų paramos sistemos statyboje 9 30 - 30 - 180 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STVNM17219 Kokybės valdymo sistemos (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17220 Nekilnojamojo turto investicijos ir plėtra (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17221 Statybos sandoriai (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Statybos technologijos ir vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGSM17122 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
STVNM17358 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
STVNM17359 Informacinis modeliavimas statyboje (su kursiniu projektu) 9 15 45 - - 180 E
STVNM17360 Gyvenamosios aplinkos atnaujinimas ir sprendimų paramos sistemos statyboje 9 30 - 30 - 180 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STVNM17219 Kokybės valdymo sistemos (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17220 Nekilnojamojo turto investicijos ir plėtra (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17221 Statybos sandoriai (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statybos ekonomika ir verslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNM17229 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
STVNM17230 Pastatų ūkio valdymas ir investicijos (su kursiniu projektu) 9 45 - 15 - 180 E
STVNM17362 Naujausios statybos technologijos (su kursiniu projektu) 9 45 - 15 - 180 E
STVNM17363 Strateginis valdymas statyboje 3 15 - 15 - 50 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STVNM17231 Subalansuota teritorijų plėtra ir planavimas 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17232 Gyvenamosios paskirties NT vertinimas ir tarpininkavimas 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17233 Pastato gyvavimo procesas ir jo daugiakriterinė analizė 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Statybos technologijos ir vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNM17230 Pastatų ūkio valdymas ir investicijos (su kursiniu projektu) 9 45 - 15 - 180 E
STVNM17361 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
STVNM17362 Naujausios statybos technologijos (su kursiniu projektu) 9 45 - 15 - 180 E
STVNM17363 Strateginis valdymas statyboje 3 15 - 15 - 50 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STVNM17231 Subalansuota teritorijų plėtra ir planavimas 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17233 Pastato gyvavimo procesas ir jo daugiakriterinė analizė 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17364 Statybos vertės ir rizikos vertinimas 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statybos ekonomika ir verslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNM17239 Tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
STVNM17240 Projektų valdymas (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17241 Statybos ekonomika ir e-verslas (su kursiniu projektu) 12 45 - 30 - 245 E
STVNM17242 Internetinė ir biometrinė verslo valdymo sprendimų parama 6 30 - 15 - 115 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Specializacija — Statybos technologijos ir vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNM17366 Tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
STVNM17367 Statinių rekonstravimo technologijos, modernizavimas ir eksploatavimas (su kursiniu projektu) 12 45 - 30 - 245 E
STVNM17368 Operacijų tyrimo metodai 6 30 - 15 - 115 E
STVNM17369 Statybos verslo projektavimas ir investicijos (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statybos ekonomika ir verslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNM17244 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Statybos technologijos ir vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STVNM17372 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.