Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Statybos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Statinių konstrukcijos

Statinių konstrukcijos

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 621H21001, 6211EX040 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Antanas Šapalas
Studentas: Paulius Stropas
Specializacijos: lengvosios šiuolaikinės konstrukcijos; pastatų konstrukcijos; specialieji statiniai; statinių konstrukcijos, tiltai ir viadukai.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Statinių konstrukcijų specializacijoje studijos vyksta anglų kalba.
 
Studijų trukmė - 2 metai
 
Studijų programos tikslai
Parengti kūrybiškai mąstančius specialistus inžinerinei veiklai, turinčius aukštos kvalifikacijos konstruktoriaus žinių; gebančius kaupti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir pateikti informaciją; projektuoti sudėtingų statinių konstrukcijas; spręsti jų būklės vertinimo ir stiprinimo problemas; taikyti šiuolaikinius tyrimų bei projektavimo metodus; planuoti ir atlikti mokslinius tyrimus; kvalifikuotai vertinti gautus rezultatus bei taikyti juos praktikoje.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės atlikti tyrimus ir naudodamiesi informacinėmis technologijomis įvertinti gautą rezultatą, modeliuoti ir skaičiuoti specialiųjų statinių konstrukcijų elgsenos parametrus, tinkamai parinkti specialiųjų statinių būklės vertinimo ar bandymo būdus ir priemones, originaliai kurti ir (arba) taikyti originalias idėjas skaičiuojant ar atliekant statinių konstrukcijų tyrimus, vertinti konstrukcijų ir jų jungčių patikimumą.
Lengvųjų šiuolaikinių konstrukcijų specializacijos absolventai:
 • gebės skaičiuoti ir konstruoti taikydami naujausias technologijas šiuolaikinių lengvųjų pastatų plienines, medines ir mišrias (plienines-betonines) konstrukcijas ir jų jungtis, vertinti tokių konstrukcijų būklę bei gaisrinę saugą, taikyti naujausias fizinio ir skaitinio eksperimento technologijas.
Pastatų konstrukcijų specializacijos absolventai:
 • gebės atlikti statinių ir jų konstrukcijų analizę, praktiškai dirbti konstrukcijų skaičiavimo kompiuterinėmis programomis, taikyti statinių konstrukcijų projektavimo metodus atsižvelgdami į jų elgsenos ypatumus.
Specialiųjų statinių specializacijos absolventai:
 • gebės atlikti statinių ir jų konstrukcijų analizę, praktiškai dirbti konstrukcijų skaičiavimo kompiuterinėmis programomis, taikyti konstrukcijų projektavimo metodus atsižvelgdami į jų elgsenos ypatumus.
Tiltų ir viadukų specializacijos absolventai:
 • gebės tinkamai parinkti tiltų būklės vertinimo ar bandymo būdus ir priemones, originaliai kurti ir (arba) taikyti originalias idėjas skaičiuojant ar atliekant tiltų konstrukcijų tyrimus, modeliuoti ir skaičiuoti statinių konstrukcijų elgsenos parametrus, vertinti konstrukcijų ir jų jungčių patikimumą, numatyti statinių konstrukcijų eksploatacinių savybių kitimo tendencijas, vertinti statiniams įtaką darančius veiksnius, nustatyti statinių konstrukcijų renovacijos ir jų tolesnio naudojimo galimybes realioje situacijoje.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
Lengvųjų šiuolaikinių konstrukcijų specializacijos studijose:
 • vienaukščių metalinių pastatų konstrukcinių schemų analizė, plonasienių, kompozitinių, kintamo skerspjūvio skaičiavimo ir projektavimo metodų analizė, pusiau standžių mazgų tyrimai.
Pastatų konstrukcijų specializacijos studijose:
 • gelžbetoninių sluoksniuotų, sustiprintų anglies pluoštu ir kompozitinių konstrukcijų skaičiavimo metodų analizė, armuoto mūro mechaninių savybių tyrimai ir analizė, konstrukcijų pažaidų tyrimai.
Specialiųjų statinių specializacijos studijose:
 • talpyklų, stiebų, bokštų, įtemptų lynų sistemų laikomosios galios tyrimai ir analizė.
Tiltų ir viadukų specializacijos studijose:
 • styginių kombinuotųjų plieno tiltų elgsenos tyrimai ir analizė, geležinkelio tiltų bebalasčių plokščių įtempių deformacijų būvio analizė, tiltų dinaminiai tyrimai.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Lengvųjų šiuolaikinių konstrukcijų specializacijos magistrai galės užsiimti praktine veikla Lietuvos ir kitų Europos šalių statinių ir pastatų statybos bei projektavimo organizacijose, projektų ekspertizių biuruose, ministerijų, miestų ir rajonų savivaldybių padaliniuose, ypač kai atliekami sudėtingų, efektyvių plieno ar kompozitinių konstrukcijų tyrimai ir analizė.
Pastatų konstrukcijų specialistai galės užsiimti praktine veikla Lietuvos ir kitų Europos šalių statinių ir pastatų statybos bei projektavimo organizacijose, projektų ekspertizių biuruose, ypač kai tyrimai susiję su sudėtingų gelžbetoninių ar kompozitinių konstrukcijų elgsena, ministerijų, miestų ir rajonų savivaldybių padaliniuose.
Specialiųjų statinių specializacijos absolventai galės dirbti projektavimo, statybos techninės priežiūros įmonėse, statinių priežiūrą atliekančiose įmonėse, aukštojo mokslo įstaigose, valstybinėse įmonėse.
Tiltų ir viadukų specializacijos absolventai galės dirbti projektavimo bei ekspertavimo įmonėse, statybos techninės priežiūros įmonėse, statinių priežiūrą atliekančiose įmonėse, aukštojo mokslo įstaigose, valstybinėse įmonėse.
Asmenys, baigę statinių konstrukcijų studijų programą, galės tęsti studijas šalies ar užsienio universitetų ir mokslo institucijų doktorantūroje.
 
Studijų programos specializacijos:
Lengvosios šiuolaikinės konstrukcijos, Pastatų konstrukcijos, Specialieji statiniai, Tiltai ir viadukai

Studijų programos tikslas
1. Parengti kūrybiškai mąstantį, atsakingą, suprantantį statybos pramonės poveikį aplinkai ir visuomenei, antrosios pakopos universitetinį išsilavinimą turintį specialistą - statybos inžinerijos magistrą gebantį kaupti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir pateikti informaciją, priimti nestandartinius sudėtingų konstrukcinių sistemų projektavimo sprendinius, pagrįsti šių sprendinių patikimumą, pasitelkiant skaitinio modeliavimo ir eksperimentinio tyrimo metodus, atlikti mokslinius tyrimus bei kvalifikuotai vertinti jų rezultatus, taikyti praktikoje šiuolaikinius projektavimo ir projektų valdymo metodus, sugebėti sėkmingai konkuruoti vieningoje Europos statybos pramonės rinkoje.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinios apie konstrukcijų, medžiagų mechanikos, tikimybinio konstrukcijų skaičiavimo, optimizavimo metodus ir jų taikymo įgūdžiai.
 • Žinoti ir kritiškai vertinti naujausius pasiekimus statybos inžinerijos ir gretutinių mokslų srityse.
 • Gebėjimai tirti
 • Sugebėti naudotis publikacijų ir tyrimų rezultatų duomenų bazėmis planuojant ir vykdant tyrimus statybos inžinerijos mokslo srityje.
 • Gebėti taikyti šiuolaikinius analitinius, skaitinio modeliavimo ir eksperimentinius statinių ir pastatų, jų konstrukcijų ir jungčių tyrimo metodus, kritiškai vertinti gautus tyrimo duomenis, bei jais remiantis, formuluoti pagrįstas išvadas.
 • Inžinerinė analizė
 • Gebėti atpažinti ir analizuoti sudėtingas konstrukcines sistemas, kurioms visiškai arba iš dalies negali būti taikomi standartiniai projektavimo metodikos principai. Gebėti taikyti skaičiuojamojo modeliavimo ir eksperimentinio tyrimo metodus konstrukcijų projektavimo galimybių praplėtimui.
 • Suvokti būtinybę tinkamai atsižvelgti rengiamuose projektiniuose sprendimuose į darbo ir gaisrinės saugos, aplinkosaugos ir komercinius reikalavimus.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Turėti žinių ir įgūdžių sudėtingiems pastatų ir statinių projektavimo darbams atlikti.
 • Gebėti taikyti įgytas žinias sudėtingų netipinių projektavimo problemų sprendimui, plėtojant naujas konstrukcinių sistemų idėjas ir projektavimo metodus.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėti veiksmingai dirbti skirtingų inžinerijos krypčių projektuotojų komandoje, turėti gebėjimus būtinus bendraujant su tarptautine inžinerine bendruomene.
 • Suprasti atsakingos inžinerinės veiklos bei etikos svarbą, inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai bei galimus inžinerinių sprendimų ekonominius padarinius.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebėti pasitelkti konstrukcijų mechanikos, jų patikimumo įvertinimo, baigtinių elementų metodo žinias ir įgūdžius daugialypių inžinerinių problemų sprendimui, mokėti parinkti tinkamą programinę bei eksperimento įrangą būtiną sudėtingų inžinerinių problemų sprendimui, suvokiant taikomų metodų ir metodikų ribotumą.
 • Žinoti projektavimo veiklos organizavimo principus, suprasti projektavimo veiklos grandžių sąveikos svarbą ir žinoti programinę įrangą užtikrinančią šios sąveikos patikimumą, informacinių pastatų ir statinių modelių pagrindu.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pastatų konstrukcijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17114 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
STGGM17115 Konstrukcijų modeliavimas ir skaitmeninė analizė (su kursiniu projektu) 9 15 45 - - 180 E
STGGM17116 Pastatų konstrukcijų bandymas 6 15 15 15 - 115 E
STGSM17122 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGM17117 Plonasienės erdvinės gelžbetoninės konstrukcijos (su kursiniu projektu) 9 30 - 15 - 195 E
STGGM17118 Aukštybiniai pastatai ir statiniai (su kursiniu projektu) 9 30 - 15 - 195 E
Specializacija — Lengvosios šiuolaikinės konstrukcijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17115 Konstrukcijų modeliavimas ir skaitmeninė analizė (su kursiniu projektu) 9 15 45 - - 180 E
STGSM17122 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
STMEM17062 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
STMEM17063 Plieninių konstrukcijų optimizavimas 6 15 15 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STMEM17064 Kompozitinės plieninės - betoninės konstrukcijos 9 30 - 15 - 195 E
STTMM17127 Netamprių konstrukcijų mechanika 9 30 - 15 - 195 E
Specializacija — Specialieji statiniai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGSM17122 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
STMEM17121 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
STMEM17122 Plieno statinių stabilumas 6 30 - 15 - 115 E
STMEM17149 Statinių skaitmeninis modeliavimas ir analizė (su kursiniu projektu) 9 15 45 - - 180 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGM17370 Netiesinė gelžbetonio analizė 9 30 - 15 - 195 E
STTMM17127 Netamprių konstrukcijų mechanika 9 30 - 15 - 195 E
Specializacija — Tiltai ir viadukai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGSM17122 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
STMEM17121 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
STMEM17122 Plieno statinių stabilumas 6 30 - 15 - 115 E
STMEM17149 Statinių skaitmeninis modeliavimas ir analizė (su kursiniu projektu) 9 15 45 - - 180 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGM17370 Netiesinė gelžbetonio analizė 9 30 - 15 - 195 E
STTMM17127 Netamprių konstrukcijų mechanika 9 30 - 15 - 195 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pastatų konstrukcijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17123 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
STGGM17124 Konstrukcijų ilgaamžiškumas ir tikimybinis skaičiavimas 6 30 - 15 - 115 E
STGGM17126 Pastatų konstrukcijų integruotas kompiuterinis projektavimas (BIM) (su kursiniu projektu) 9 15 45 - - 180 E
STGGM17127 Pastatų sluoksniuotosios statybinės konstrukcijos 6 15 15 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGM17125 Gelžbetoninių pastatų projektavimas ypatingiems poveikiams 6 30 - 15 - 115 E
STTMM17132 Kontinualių konstrukcijų mechanika 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Lengvosios šiuolaikinės konstrukcijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17124 Konstrukcijų ilgaamžiškumas ir tikimybinis skaičiavimas 6 30 - 15 - 115 E
STMEM17065 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
STMEM17066 BIM technologijų taikymas metalinių ir medinių konstrukcijų projektavimui 9 15 45 - - 180 E
STMEM17067 Šiuolaikinės metalinės konstrukcijos 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STMEM17068 Šiuolaikinės medinės konstrukcijos 6 30 - 15 - 115 E
STTMM17132 Kontinualių konstrukcijų mechanika 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Tiltai ir viadukai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17374 Integralus tiltų kompiuterinis projektavimas (BIM) (su kursiniu projektu) 9 15 45 - - 180 E
STGGM17375 Kompozitais armuotos betono konstrukcijos 6 30 - 15 - 115 E
STMEM17125 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
STMEM17127 Kompozitiniai plieno ir betono tiltai 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGM17376 Tiltų dinamika 6 30 - 15 - 115 E
STMEM17126 Mediniai ir polimeriniai tiltai 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Specialieji statiniai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17395 Gelžbetoniniai bokštiniai statiniai 6 30 - 15 - 115 E
STMEM17125 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
STMEM17145 Aukštieji plieno statiniai 6 30 - 15 - 115 E
STMEM17148 Integralus statinių kompiuterinis projektavimas (BIM) (su kursiniu projektu) 9 15 45 - - 180 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGM17375 Kompozitais armuotos betono konstrukcijos 6 30 - 15 - 115 E
STTMM17132 Kontinualių konstrukcijų mechanika 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pastatų konstrukcijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17135 Tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
STGGM17136 Gelžbetonio netiesinė mechanika 6 30 - 15 - 115 E
STMEM17071 Plieninių konstrukcijų netiesinė analizė ir projektavimas 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGM17137 Surenkamų ir iš anksto įtemptųjų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas (su kursiniu projektu) 9 30 - 15 - 195 E
STGGM17138 Pastatų būklės vertinimas, rekonstrukcija ir remontas (su kursiniu projektu) 9 30 - 15 - 195 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGM17139 Pastatų integruota kompiuterinė analizė (BIM) 6 30 - 15 - 115 E
STGGM17140 Ikieksploatacinių poveikių įtaka gelžbetoninėms konstrukcijoms 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Tiltai ir viadukai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17377 Ypatingi poveikiai tiltams 3 30 - - - 50 E
STMEM17128 Tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
STMEM17130 Kabamųjų ir vantinių plieno tiltų konstrukcijos (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGM17378 Statinių ilgaamžiškumas, remontas, rekonstrukcija ir bandymas 9 30 15 - - 195 E
STGGM17379 Požeminiai ir hidrotechniniai statiniai 9 30 15 - - 195 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGM17380 Iš anksto įtemptieji gelžbetoniniai tiltai 6 30 - 15 - 115 E
STMEM17129 Iš anksto įtemptieji plieno tiltai 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Specialieji statiniai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17397 Gelžbetoninės talpyklos 6 30 - 15 - 115 E
STMEM17128 Tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
STMEM17146 Plieno talpyklos ir vamzdynai 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGM17378 Statinių ilgaamžiškumas, remontas, rekonstrukcija ir bandymas 9 30 15 - - 195 E
STGGM17379 Požeminiai ir hidrotechniniai statiniai 9 30 15 - - 195 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGM17396 Ypatingi poveikiai statiniams 6 30 - 15 - 115 E
STMEM17147 Vėjo jėgainės ir elektros linijų atramos 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Lengvosios šiuolaikinės konstrukcijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STMEM17070 Plonasienės metalinės konstrukcijos 6 30 - 15 - 115 E
STMEM17071 Plieninių konstrukcijų netiesinė analizė ir projektavimas 6 30 - 15 - 115 E
STMEM17072 Tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STMEM17073 Konstrukcijų gaisrinė sauga 9 30 - 15 - 195 E
STTMM17134 Prisitaikančių konstrukcijų analizė ir optimizavimas 9 30 - 15 - 195 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STMEM17069 Plieninių ir kompozitinių pastatų būklės vertinimas, jų bandymas ir stiprinimas 6 30 - 15 - 115 E
STMEM17074 Medinių pastatų būklės vertinimas, jų bandymas ir sustiprinimas 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pastatų konstrukcijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17142 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Lengvosios šiuolaikinės konstrukcijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STMEM17075 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Specialieji statiniai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STMEM17131 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Tiltai ir viadukai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STMEM17131 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.