Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Statybos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Statinių konstrukcijos

Statinių konstrukcijos

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Fakultetas: Statybos fakultetas
Programos kodas: 621H21001, 6211EX040 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Antanas Šapalas
Studentas: Paulius Stropas
Specializacijos: lengvosios šiuolaikinės konstrukcijos; pastatų konstrukcijos; specialieji statiniai; tiltai ir viadukai.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: inžinerijos mokslų magistras.
 
Statinių konstrukcijų specializaciją galima studijuoti lietuvių arba anglų kalba.
 
Studijų trukmė - 2 metai
 
Kam skirta studijų programa?
Lengvųjų šiuolaikinių konstrukcijų specializacija skirta rengti specialistams, turintiems žinių ir gebėjimų, būtinų šiuolaikinių lengvųjų pastatų plieninėms, medinėms ir mišrioms (plieninėms-betoninėms) konstrukcijoms ir jų jungtims skaičiuoti ir konstruoti taikant naujausias technologijas; tokių naudojamų konstrukcijų būklei ir gaisrinei saugai vertinti.
Pastatų konstrukcijų būsimieji specialistai įgauna sistemingų žinių ir gebėjimų, būtinų projektuojant pastatų gelžbetonines, mūrines ir mišriąsias (kompozitines) konstrukcijas ir jų elementus taikant naujausias technologijas; tokių eksploatuojamų konstrukcijų būklei ir tvarumui įvertinti.
Specialiųjų statinių specializacija skirta rengti specialistams, turintiems žinių apie specialiuosius statinius ir galintiems jas taikyti, susipažinusiems su naujausiomis specialiųjų statinių konstrukcijų inovacijomis, skaičiavimo ir modeliavimo metodais ir technologijomis. Absolventai žino skaičiavimo metodų taikymo ribas, moka įvertinti tyrimų rezultatus ir nustatyti jų patikimumą, geba spręsti nestandartinius specialiųjų statinių projektavimo bei būklės nustatymo uždavinius.
Tiltų ir viadukų specializacija skirta rengti specialistams, žinantiems apie naujausias tiltų konstrukcijų inovacijas, skaičiavimo ir modeliavimo metodus bei technologijas. Absolventai išmano apie skaičiavimo metodų taikymo ribas, moka įvertinti tyrimų rezultatus ir nustatyti jų patikimumą, geba spręsti nestandartinius tiltų projektavimo bei būklės nustatymo uždavinius.
 
Ką gebėsiu?
Asmenys, baigę statinių konstrukcijų studijų programą, gebės: atlikti statinių konstrukcijų įtempių ir deformacijų būvio analizę, kūrybiškai taikyti statinių konstrukcijų iš įvairių medžiagų projektavimo metodus atsižvelgiant į konstrukcijų elgsenos ypatumus, savarankiškai sudaryti paprastų ir originalių statybinių konstrukcijų projektus taikant pažangiausias konstrukcijų modeliavimo ir skaičiavimo kompiuterines programas; formuluoti statinių konstrukcijų optimizavimo uždavinius ir taikyti konstrukcijų optimizavimo metodus bei kompiuterines technologijas; taikyti Europos bei Lietuvos projektavimo normas, reglamentus ir standartus projektuojant statinių konstrukcijas; tinkamai parinkti pastatų ir statinių būklės vertinimo ar bandymo būdus bei priemones, originaliai kurti ir (arba) taikyti originalias idėjas skaičiuojant ar atliekant statinių konstrukcijų tyrimus; tinkamai parinkti specialiųjų statinių būklės vertinimo ar bandymo būdus ir priemones; originaliai kurti ir (arba) taikyti originalias idėjas skaičiuojant ar atliekant specialiųjų statinių konstrukcijų tyrimus.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Lengvųjų šiuolaikinių konstrukcijų specializacijos magistrai galės užsiimti praktine veikla Lietuvos ir kitų Europos šalių statinių ir pastatų statybos bei projektavimo organizacijose, projektų ekspertizių biuruose, ministerijų, miestų ir rajonų savivaldybių padaliniuose, ypač kai atliekami sudėtingų, efektyvių plieno ar kompozitinių konstrukcijų tyrimai ir analizė.
Pastatų konstrukcijų specialistai galės užsiimti praktine veikla Lietuvos ir kitų Europos šalių statinių ir pastatų statybos bei projektavimo organizacijose, projektų ekspertizių biuruose, ypač kai tyrimai susiję su sudėtingų gelžbetoninių ar kompozitinių konstrukcijų elgsena, ministerijų, miestų ir rajonų savivaldybių padaliniuose.
Specialiųjų statinių specializacijos absolventai galės dirbti projektavimo, statybos techninės priežiūros įmonėse, statinių priežiūrą atliekančiose įmonėse, aukštojo mokslo įstaigose, valstybinėse įmonėse.
Tiltų ir viadukų specializacijos absolventai galės dirbti projektavimo bei ekspertavimo įmonėse, statybos techninės priežiūros įmonėse, statinių priežiūrą atliekančiose įmonėse, aukštojo mokslo įstaigose, valstybinėse įmonėse.
Asmenys, baigę statinių konstrukcijų studijų programą, galės tęsti studijas šalies ar užsienio universitetų ir mokslo institucijų doktorantūroje.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Parengti kūrybiškai mąstantį, atsakingą, suprantantį statybos pramonės poveikį aplinkai ir visuomenei, antrosios pakopos universitetinį išsilavinimą turintį specialistą - statybos inžinerijos magistrą gebantį kaupti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir pateikti informaciją, priimti nestandartinius sudėtingų konstrukcinių sistemų projektavimo sprendinius, pagrįsti šių sprendinių patikimumą, pasitelkiant skaitinio modeliavimo ir eksperimentinio tyrimo metodus, atlikti mokslinius tyrimus bei kvalifikuotai vertinti jų rezultatus, taikyti praktikoje šiuolaikinius projektavimo ir projektų valdymo metodus, sugebėti sėkmingai konkuruoti vieningoje Europos statybos pramonės rinkoje.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinios apie konstrukcijų, medžiagų mechanikos, tikimybinio konstrukcijų skaičiavimo, optimizavimo metodus ir jų taikymo įgūdžiai.
 • Žinoti ir kritiškai vertinti naujausius pasiekimus statybos inžinerijos ir gretutinių mokslų srityse.
 • Gebėjimai tirti
 • Sugebėti naudotis publikacijų ir tyrimų rezultatų duomenų bazėmis planuojant ir vykdant tyrimus statybos inžinerijos mokslo srityje.
 • Gebėti taikyti šiuolaikinius analitinius, skaitinio modeliavimo ir eksperimentinius statinių ir pastatų, jų konstrukcijų ir jungčių tyrimo metodus, kritiškai vertinti gautus tyrimo duomenis, bei jais remiantis, formuluoti pagrįstas išvadas.
 • Inžinerinė analizė
 • Gebėti atpažinti ir analizuoti sudėtingas konstrukcines sistemas, kurioms visiškai arba iš dalies negali būti taikomi standartiniai projektavimo metodikos principai. Gebėti taikyti skaičiuojamojo modeliavimo ir eksperimentinio tyrimo metodus konstrukcijų projektavimo galimybių praplėtimui.
 • Suvokti būtinybę tinkamai atsižvelgti rengiamuose projektiniuose sprendimuose į darbo ir gaisrinės saugos, aplinkosaugos ir komercinius reikalavimus.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Turėti žinių ir įgūdžių sudėtingiems pastatų ir statinių projektavimo darbams atlikti.
 • Gebėti taikyti įgytas žinias sudėtingų netipinių projektavimo problemų sprendimui, plėtojant naujas konstrukcinių sistemų idėjas ir projektavimo metodus.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėti veiksmingai dirbti skirtingų inžinerijos krypčių projektuotojų komandoje, turėti gebėjimus būtinus bendraujant su tarptautine inžinerine bendruomene.
 • Suprasti atsakingos inžinerinės veiklos bei etikos svarbą, inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai bei galimus inžinerinių sprendimų ekonominius padarinius.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebėti pasitelkti konstrukcijų mechanikos, jų patikimumo įvertinimo, baigtinių elementų metodo žinias ir įgūdžius daugialypių inžinerinių problemų sprendimui, mokėti parinkti tinkamą programinę bei eksperimento įrangą būtiną sudėtingų inžinerinių problemų sprendimui, suvokiant taikomų metodų ir metodikų ribotumą.
 • Žinoti projektavimo veiklos organizavimo principus, suprasti projektavimo veiklos grandžių sąveikos svarbą ir žinoti programinę įrangą užtikrinančią šios sąveikos patikimumą, informacinių pastatų ir statinių modelių pagrindu.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statinių konstrukcijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17115 Konstrukcijų modeliavimas ir skaitmeninė analizė (su kursiniu projektu) 9 15 45 - - 180 E
STGGM17114 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
STGSM17122 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
STMEM17122 Plieno statinių stabilumas 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGM17118 Aukštybiniai pastatai ir statiniai (su kursiniu projektu) 9 30 - 15 - 195 E
STGGM17117 Plonasienės erdvinės gelžbetoninės konstrukcijos (su kursiniu projektu) 9 30 - 15 - 195 E
Specializacija — Pastatų konstrukcijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17114 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
STGGM17115 Konstrukcijų modeliavimas ir skaitmeninė analizė (su kursiniu projektu) 9 15 45 - - 180 E
STGGM17116 Pastatų konstrukcijų bandymas 6 15 15 15 - 115 E
STGSM17122 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGM17117 Plonasienės erdvinės gelžbetoninės konstrukcijos (su kursiniu projektu) 9 30 - 15 - 195 E
STGGM17118 Aukštybiniai pastatai ir statiniai (su kursiniu projektu) 9 30 - 15 - 195 E
Specializacija — Lengvosios šiuolaikinės konstrukcijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17115 Konstrukcijų modeliavimas ir skaitmeninė analizė (su kursiniu projektu) 9 15 45 - - 180 E
STGSM17122 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
STMEM17062 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
STMEM17063 Plieninių konstrukcijų optimizavimas 6 15 15 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STMEM17064 Kompozitinės plieninės - betoninės konstrukcijos 9 30 - 15 - 195 E
STTMM17127 Netamprių konstrukcijų mechanika 9 30 - 15 - 195 E
Specializacija — Specialieji statiniai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGSM17122 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
STMEM17121 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
STMEM17122 Plieno statinių stabilumas 6 30 - 15 - 115 E
STMEM17149 Statinių skaitmeninis modeliavimas ir analizė (su kursiniu projektu) 9 15 45 - - 180 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STTMM17127 Netamprių konstrukcijų mechanika 9 30 - 15 - 195 E
STGGM17370 Netiesinė gelžbetonio analizė 9 30 - 15 - 195 E
Specializacija — Tiltai ir viadukai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGSM17122 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
STMEM17121 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
STMEM17122 Plieno statinių stabilumas 6 30 - 15 - 115 E
STMEM17149 Statinių skaitmeninis modeliavimas ir analizė (su kursiniu projektu) 9 15 45 - - 180 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STTMM17127 Netamprių konstrukcijų mechanika 9 30 - 15 - 195 E
STGGM17370 Netiesinė gelžbetonio analizė 9 30 - 15 - 195 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pastatų konstrukcijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17123 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
STGGM17124 Konstrukcijų ilgaamžiškumas ir tikimybinis skaičiavimas 6 30 - 15 - 115 E
STGGM17126 Pastatų konstrukcijų integruotas kompiuterinis projektavimas (BIM) (su kursiniu projektu) 9 15 45 - - 180 E
STGGM17127 Pastatų sluoksniuotosios statybinės konstrukcijos 6 15 15 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGM17125 Gelžbetoninių pastatų projektavimas ypatingiems poveikiams 6 30 - 15 - 115 E
STTMM17132 Kontinualių konstrukcijų mechanika 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Lengvosios šiuolaikinės konstrukcijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17124 Konstrukcijų ilgaamžiškumas ir tikimybinis skaičiavimas 6 30 - 15 - 115 E
STMEM17065 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
STMEM17066 BIM technologijų taikymas metalinių ir medinių konstrukcijų projektavimui 9 15 45 - - 180 E
STMEM17067 Šiuolaikinės metalinės konstrukcijos 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STMEM17068 Šiuolaikinės medinės konstrukcijos 6 30 - 15 - 115 E
STTMM17132 Kontinualių konstrukcijų mechanika 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Tiltai ir viadukai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17374 Integralus tiltų kompiuterinis projektavimas (BIM) (su kursiniu projektu) 9 15 45 - - 180 E
STGGM17375 Kompozitais armuotos betono konstrukcijos 6 30 - 15 - 115 E
STMEM17125 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
STMEM17127 Kompozitiniai plieno ir betono tiltai 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGM17376 Tiltų dinamika 6 30 - 15 - 115 E
STMEM17126 Mediniai ir polimeriniai tiltai 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Specialieji statiniai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STMEM17125 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
STGGM17395 Gelžbetoniniai bokštiniai statiniai 6 30 - 15 - 115 E
STMEM17145 Aukštieji plieno statiniai 6 30 - 15 - 115 E
STMEM17148 Integralus statinių kompiuterinis projektavimas (BIM) (su kursiniu projektu) 9 15 45 - - 180 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STTMM17132 Kontinualių konstrukcijų mechanika 6 30 - 15 - 115 E
STGGM17375 Kompozitais armuotos betono konstrukcijos 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Statinių konstrukcijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17123 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
STGGM17124 Konstrukcijų ilgaamžiškumas ir tikimybinis skaičiavimas 6 30 - 15 - 115 E
STMEM17148 Integralus statinių kompiuterinis projektavimas (BIM) (su kursiniu projektu) 9 15 45 - - 180 E
STMEM17150 Konstrukcijos plieno-betono kompozitiniams pastatams 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGM17125 Gelžbetoninių pastatų projektavimas ypatingiems poveikiams 6 30 - 15 - 115 E
STTMM17132 Kontinualių konstrukcijų mechanika 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 9 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pastatų konstrukcijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17135 Tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
STGGM17136 Gelžbetonio netiesinė mechanika 6 30 - 15 - 115 E
STMEM17071 Plieninių konstrukcijų netiesinė analizė ir projektavimas 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGM17137 Surenkamų ir iš anksto įtemptųjų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas (su kursiniu projektu) 9 30 - 15 - 195 E
STGGM17138 Pastatų būklės vertinimas, rekonstrukcija ir remontas (su kursiniu projektu) 9 30 - 15 - 195 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGM17139 Pastatų integruota kompiuterinė analizė (BIM) 6 30 - 15 - 115 E
STGGM17140 Ikieksploatacinių poveikių įtaka gelžbetoninėms konstrukcijoms 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Lengvosios šiuolaikinės konstrukcijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STMEM17070 Plonasienės metalinės konstrukcijos 6 30 - 15 - 115 E
STMEM17071 Plieninių konstrukcijų netiesinė analizė ir projektavimas 6 30 - 15 - 115 E
STMEM17072 Tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STMEM17073 Konstrukcijų gaisrinė sauga 9 30 - 15 - 195 E
STTMM17134 Prisitaikančių konstrukcijų analizė ir optimizavimas 9 30 - 15 - 195 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STMEM17069 Plieninių ir kompozitinių pastatų būklės vertinimas, jų bandymas ir stiprinimas 6 30 - 15 - 115 E
STMEM17074 Medinių pastatų būklės vertinimas, jų bandymas ir sustiprinimas 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Tiltai ir viadukai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17377 Ypatingi poveikiai tiltams 3 30 - - - 50 E
STMEM17128 Tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
STMEM17130 Kabamųjų ir vantinių plieno tiltų konstrukcijos (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGM17378 Statinių ilgaamžiškumas, remontas, rekonstrukcija ir bandymas 9 30 15 - - 195 E
STGGM17379 Požeminiai ir hidrotechniniai statiniai 9 30 15 - - 195 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGM17380 Iš anksto įtemptieji gelžbetoniniai tiltai 6 30 - 15 - 115 E
STMEM17129 Iš anksto įtemptieji plieno tiltai 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Specialieji statiniai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STMEM17128 Tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
STGGM17397 Gelžbetoninės talpyklos 6 30 - 15 - 115 E
STMEM17146 Plieno talpyklos ir vamzdynai 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGM17378 Statinių ilgaamžiškumas, remontas, rekonstrukcija ir bandymas 9 30 15 - - 195 E
STGGM17379 Požeminiai ir hidrotechniniai statiniai 9 30 15 - - 195 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGM17396 Ypatingi poveikiai statiniams 6 30 - 15 - 115 E
STMEM17147 Vėjo jėgainės ir elektros linijų atramos 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Statinių konstrukcijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17135 Tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
STGGM17136 Gelžbetonio netiesinė mechanika 6 30 - 15 - 115 E
STMEM17071 Plieninių konstrukcijų netiesinė analizė ir projektavimas 6 30 - 15 - 115 E
Laisvas pasirinkimas 9 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGM17140 Ikieksploatacinių poveikių įtaka gelžbetoninėms konstrukcijoms 6 30 - 15 - 115 E
STMEM17145 Aukštieji plieno statiniai 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pastatų konstrukcijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STGGM17142 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Lengvosios šiuolaikinės konstrukcijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STMEM17075 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Specialieji statiniai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STMEM17131 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Tiltai ir viadukai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STMEM17131 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Statinių konstrukcijos
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGM17142 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
STMEM17075 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.