Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Statybos fakultetas Studijos Studijų projektai

TRANCIV-STUD

 
Projekto pavadinimas: Transporto ir civilinės inžinerijos sektorių mokslo, verslo ir studijų integralumo didinimas (TRANCIV), projekto SFMIS Nr. VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-008
Finansavimo šaltiniai: Europos socialinio fondo lėšos
Projekto pradžia: 2010-10-26
Projekto trukmė: 36 mėn. (pratęsta dar 12 mėn.)
Projekto kaina: 3 950 419 Lt
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Statybos fakultetas kartu su VGTU Transporto inžinerijos ir Aplinkos inžinerijos fakultetais
Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos universitetas, LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai", Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija "LINAVA"
Trumpas projekto aprašymas:
VGTU kartu su partneriais parengtose Transporto ir Civilinės inžinerijos nacionalinių kompleksinių programų galimybių studijose buvo išanalizuota esama nagrinėjamų sektorių būklė šalyje. Konstatuota būtinybė kelti dėstytojų ir tyrėjų kompetenciją, atnaujinti mokslinę ir metodinę universitetų bazę, skatinti bendradarbiavimą tarp mokslo, studijų ir verslo. Projekto metu numatyta iš esmės atnaujinti ir įgyvendinti II-os pakopos aukštojo mokslo studijų 12 programų, parengiant ir pertvarkant 50 modulių, sukuriant ir išleidžiant metodinę medžiagą. Siekiant užtikrinti geriausios užsienio šalių patirties perėmimą bei tarptautinį bendradarbiavimą, planuojama vykti į stažuotes pripažintuose užsienio mokslo centruose, dalyvauti prestižinėse tarptautinėse konferencijose. Didžiausias ir svarbiausias sektorių verslo įmones atstovaujančios ir kaip partneriai dalyvaujančios asociacijos vertins pertvarkomų studijų modulių atitikimą šiuolaikiniams verslo poreikiams, užtikrins projekto rezultatų sklaidą. Šio projekto tikslinės grupės – universitetų dėstytojai, dirbantys transporto ir civilinės inžinerijos tyrimų srityje, bei šios srities magistrantai. Pakelta dėstytojų kvalifikacija ir iš esmės atnaujintos studijų programos sudarys sąlygas rengti žymiai aukštesnės kvalifikacijos magistrus. Paruošti aukštos kvalifikacijos specialistai, mokslininkai ir tyrėjai, efektyvus mokslinių tyrimų materialinės bazės (Saulėtekio slėnio) panaudojimas leis pasiūlyti verslui kompleksiškus ir visapusiškai optimalius sprendimus, didinančius veiklos pridėtinę vertę ir tuo pačiu tarptautinį konkurencingumą. Kompleksiškai vykdant šiame projekte numatytas veiklas, bus sudarytos prielaidos ypač efektyviai vystytis prioritetinėms transporto ir civilinės inžinerijos sektorių kryptims, tokiu būdu Lietuvoje sukuriant efektyvią intermodalinio transporto sistemą, didinant esamų ir naujai statomų pastatų energetinį efektyvumą ir užtikrinant ilgalaikę tiltų ir viadukų saugą.
Projekto fizinis ir veiklos tęstinumas bus užtikrintas Vilniaus Gedimino technikos universitete, Kauno technologijos universitete ir Klaipėdos universitete vykdant II-os pakopos studijas pagal parengtus naujus ir pertvarkytus studijų modulius ir panaudojant projekto vykdymo metu parengtas arba įsigytas metodines priemones. Visas įsigyjamos įrangos eksploatavimo išlaidas apmokės ir bus atsakingas už tinkamą jos naudojimą įrangos gavėjas. Projekto tęstinumas taip pat bus užtikrintas vykdant ilgalaikę Saulėtekio slėnio programą bei dalyvaujant Intermodalinio transporto ir Statybų nacionalinių technologinių platformų veikloje. Projekte dalyvavęs ir kvalifikaciją pakėlęs universitetų akademinis personalas, magistrai liks dirbti universitetuose ir toliau perdavinės sukauptas žinias ir patirtį. Projekto veiklų pagrindu išvystytas glaudus mokslo, studijų ir verslo sistemų bendradarbiavimas sukurs sąlygas ilgalaikei ir kompleksinei sektorių plėtrai.

TRANCIV-MTEP

 
Projekto pavadinimas: Transporto statinių, transporto priemonių ir jų srautų inovatyvių tyrimo metodų ir sprendimų kūrimas bei taikymas, projekto SFMIS Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-020
Finansavimo šaltiniai: Europos socialinio fondo lėšos
Projekto pradžia: 2012-08-14
Projekto trukmė: 36 mėn.
Projekto kaina: 1 329 045 Lt
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Statybos fakultetas kartu su VGTU Transporto inžinerijos fakultetu
Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos energetikos institutas
Trumpas projekto aprašymas:
Transporto statinių, transporto priemonių ir jų srautų gerinimas, plėtotė bei optimizavimas visame pasaulyje yra viena iš prioritetinių mokslinių tyrimų krypčių. Nuolat augančių transporto priemonių srautai, jų greičiai bei apkrovos lemia naujų, racionalių bei inovatyvių tyrimo metodų ir sprendimų paiešką bei jų diegimą realiuose projektuose. Projekto tikslas – didinti mokslinių tyrimų pajėgumus, žmogiškųjų išteklių kokybę bei kiekybę, ketinant tapti klestinčia žinių visuomene inovatyvių transporto statinių, transporto priemonių ir jų srautų tyrimo metodų srityje. Projektu siekiama užtikrinti ilgalaikę transporto infrastruktūros saugą ir patikimumą. To bus siekiama atliekant mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą bei efektyviai panaudojant turimą modernią materialinę bazę. Gauti rezultatai bus taikomi projektuojant transporto statinius, optimizuojant transporto priemones bei jų srautus. Projekto metu bus plėtojamas glaudesnis bendradarbiavimas su kitomis mokslo institucijomis bei mokslui ir inovacijoms imliais ūkio subjektais įvairiuose Lietuvos regionuose, užtikrinant tyrimų kokybę ir kiekybę bei projekto rezultatų sklaidą, o kartu ir mokslo bei visuomenės suartinimą. MTEP vykdomas pagal Civilinės inžinerijos sektoriaus plėtros ir transporto NKP tematikas: tiltų ir viadukų saugos vertinimas bei patikimumo užtikrinimo metodų plėtra; sausumos ir vandens transporto technologijos.
Projekto įgyvendinimo metu numatoma atlikti mokslinius tyrimus. Projekto tęstinumas yra grindžiamas projekto (mokslinių tyrimų) vykdymo metu gautų rezultatų tęstinumu užtikrinimu - gauti rezultatai bus panaudojami įgyvendinant kitus mokslinius ir taikomuosius tyrimus, finansuojamus tarptautinių mokslo programų, ūkio subjektų užsakymų ir kitomis lėšomis. Projekte numatytos veiklos yra baigtinės, tad papildomo finansavimo poreikio po projekto įgyvendinimo nėra numatoma. Projekto įgyvendinimo metu įgytų valdymo ir administravimo bei aukšto lygio mokslinių tyrimo vykdymo gebėjimų tęstinumas bus užtikrintas sukuriant sąlygas projektą vykdžiusiems ir administravusiems asmenims dalyvauti kitų ESF ir kitų programų projektų administravime ir mokslinių tyrimų vykdyme.

BIMtrain

 
VGTU Statybos fakultetas dalyvauja tarptautiniame Europos Sąjungos Leonardo da Vinci programos finansuotu Naujovių perkėlimo projekte BIMtrain
Projekto pradžia: 2013 metų lapkritis
Projekto trukmė: 24 mėn.
Projekto vykdytojai ir partneriai:
BIMTRAIN projektas vienija 7 partnerius iš trijų ES šalių – Lietuvos, Latvijos ir Nyderlandų. Projekto konsorciumas buvo suformuotas siekiant balanso tarp skirtingų suinteresuotų šalių, sektorių, švietimo sistemos ir verslo:
 • Itannex (Nyderlandai), UAB AGA CAD (Lietuva), SIA AGA CAD (Latvija) – tai verslo sektoriaus įmonės, sukaupusios didžiulę patirtį tiek teikiant specializuotus mokymus, tiek kuriant įvairius programinius sprendinius, įskaitant ir BIM, projekto tikslinėms grupėms;
 • Regioninis inovacijų vadybos centras (Lietuva) yra nevyriausybinio sektoriaus, ne pelno siekianti organizacija, kurios ekspertai turi ilgametę projektų inicijavimo ir valdymo, inovacijų perdavimo, švietimo sektoriaus ir kvalifikacijų sistemos tyrimų  patirtį,
 • Vilniaus statybininkų rengimo centras (Lietuva), Vilniaus Gedimino technikos universitetas (Lietuva), Rygos technikos universitetas (Latvija) yra profesinio ugdymo ir švietimo institucijos, kurios savo šalyse yra projekto tikslinių grupių ugdymo proceso lyderiai ir kurie yra ypatingai svarbūs tiek valorizuojant projekto rezultatus, tiek skleidžiant projekto rezultatus į kitas profesinio rengimo ir studijų sistemos sudėtines dalis.
Trumpas projekto aprašymas:
BIM (angl. Building Information Modeling, arba Statinio informacinis modeliavimas) yra nuolatinis procesas, kurio metu kuriami ir valdomi įvairūs pastatų duomenys ir kuris apima visus projektavimo etapus. Paprastai BIM naudoja trijų dimensijų, bei esamo laiko ir kaštų dinamišką pastatų modeliavimo programinę įrangą, siekiant padidinti architektūrinių sprendinių ir statybų efektyvumą. Pagrindinė problema, kurią siekiama spręsti Europos Sąjungos Leonardo da Vinci programos finansuotu Naujovių perkėlimo projektu BIMTRAIN – šiuo metu rinkoje egzistuojantys nepakankami įgūdžiai, žinios ir priemonės susijusios su BIM tiek profesinio mokymo, tiek universitetinio lygmens studijose, o taip pat ir verslo sektoriuje. Toks nepakankamumas apriboja statybų aikštelių darbuotojų, projektuotojų, architektų darbo efektyvumą, neleidžia jiems išnaudoti visų galimybių savo darbe, kurias suteikia informacinės technologijos ir jų pagrindu veikiantis BIM.
Pagrindinis siekiamas projekto rezultatas – sukurta ir adaptuota www.smartrevit.com priemonės versija anglų, lietuvių ir latvių kalbomis, skirta ugdyti tikslinių grupių kompetencijas susijusias su BIM profesinio ugdymo institucijose, universitetinių studijų metu, o taip pat ir verslo įmonėse.
BIMTRAIN projekto tikslinės grupės:
 • Statybų, architektūros, inžinerijos specialybių dėstytojai ir studentai profesinio mokymo ir švietimo institucijose;
 • Įmonių darbuotojai, dirbantys statybų, architektūros ir projektavimo įmonėse.
  • Puslapio administratoriai:
  • Rita Valaitienė
  • Lina Bakšienė
  • Linas Juknevičius
  • Justė Kareivaitė